Page 4 - Yedion_Haifa-stav-2019
P. 4

?שישי?     ?חמישי?      ?רביעי?   ?שלישי?   ?ראשון שני?
?החל מ?7:00-??  ??13:00-11:30??   ?החל מ?7:00-??     ??12:30-11:00 13:00-10:00??
?קוקטייל ארץ?
        ?הרב קוק?     ?מכל טוב?        ?המנדט?     ?איראן?
  ?ישראלי?   ?ד"ר עודד ציון?    ?הארץ?        ?הבריטי?   ?פרופ' עוזי רבי?
 ?מדריכים?                     ?ד"ר יצחק נוי?
  ?שונים?     ?עמ' ?24??    ?מדריכים?        ?עמ' ?12??     ?עמ' ?8??
  ?עמ' ?39??             ?שונים?
??13:00-10:00??  ??13:00-11:30??     ?עמ' ?38??

                          ??12:30-11:00 13:00-10:00??

                          ?ישראל?
?אלוהים – קווים טרום בכורה?              ?הצעירה?:??
?בקולנוע?    ?לדמותו?                ?הפרשות?      ?מצרים?
?ד"ר עודד ציון מרצים שונים?             ?המסעירות?   ?פרופ' עוזי רבי?
?עמ' ?30??    ?עמ' ?25??                ?עופר אדרת?
                                   ?עמ' ?9??

                          ?עמ' ?13??

??12:30-11:00 18:30-17:00??    ??19:00-17:30??     ??21:00-18:00 13:00-11:30??
                ?פילוסופיה?
?גיאופוליטיקה?   ?מה עבר?     ?שימושית?      ?המוח ושבעת טרום בכורה?
  ?בסערה?     ?במוחם!?    ?ד"ר שמעון?      ?בקולנוע?    ?החטאים?
       ?ד"ר יוסי חלמיש?            ?ד"ר יוסי חלמיש מרצים שונים?
?מרצים שונים?  ?ד"ר יצחק נוי?   ?אזולאי?      ?עמ' ?30??    ?עמ' ?16??
  ?עמ' ?10??     ?עמ' ?18??     ?עמ' ?27??
                ??19:00-17:30??
??11:30-10:00 21:30-20:00??              ??19:00-17:30??  ??13:00-11:30??
                           ?התנ"ך?    ?הכוח במוח!?
?המאה ה?20-??   ?עוד חוזר הניגון? ?פסיכולוגיה?      ?בספרות?   ?ד"ר רועי תירוש?
 ?באמנות?    ?ד"ר מוטי?     ?חיובית?       ?העברית?
 ?דוד איבגי?           ?ד"ר קרן?        ?בלהה?      ?עמ' ?17??
  ?עמ' ?34??   ?זעירא ומיטל?    ?אור חן?       ?בן אליהו?
         ?טרבלסי?     ?עמ' ?19??        ?עמ' ?22??
         ?עמ' ?32??
                          ??19:00-17:30??
??12:30-11:00??
  ?ביקור?                     ?החוג לספרות?
                           ?שירי ארצי?
 ?התזמורת?                       ?עמ' ?23??

  ?גיל שוחט?                    ??19:00-17:30??
  ?עמ' ?33??

??12:30-11:00??
?בסבך המזרח?

  ?התיכון?
?ד"ר אסף רגב?

  ?עמ' ?11??

       ?קורסים המתחילים בסמסטר ב?   ?קורסים המתחילים בסמסטר א?
   1   2   3   4   5   6   7   8   9