Page 2 - Yedion_Haifa-stav-2019
P. 2

?פרופ’ מימי איזנשטד 	ט נשיאת האוניברסיטה הפתוחה?
  ?פרופ’ שרה גורי רוזנבליט	 משנה לנשיא לעניינים אקדמיים?
  ?מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה?           ?עמית שטריי 	ט?
  ?מנהל מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה? ?ליפז ויניצק	י?

         ?מנהלת אסכולות ועורכת ראשית?     ?צוות אסכולות?
              ?מנהל תפעול ופרויקטים?    ?לימור בר או	ן?
                            ?אייל גריידי	?
           ?מנהל שלוחת אסכולות חיפה?      ?משה כרמלי	?
              ?קשרי לקוחות אסכולות?    ?עידו אלקיי 	ם?
                              ?נגה שר	?
        ?מנהלת תחום קולנוע ופיתוח עסקי?
         ?מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות?  ?אנסטסיה גלדיש 	ב?
                             ?גליה קנר	?
          ?מנהלת מחלקת שיווק לארגונים?      ?טל אורטל	?
                  ?מנהלת פרסום?
                           ?דוד בר־מאיר	?
         ?מנהל כספים? ,?מערך לימודי החוץ?    ?נירית וינגרט	ן?
         ?מנהלת שיווק? ,?מערך לימודי החוץ?    ?אטי גינזבורג	?
  ?מנהלת המחלקה להרשמה? ,?מערך לימודי החוץ?

?		?                        ?ועדת היגוי אקדמית?
                         ?ד”ר יובל איילון? ,?יו”ר?

                           ?ד”ר אור קרסין?
                         ?ד”ר אריה נחמיאס?

           ?הפקה? :?טל אורטל?
           ?גרפיקה? :?זאב פרל?
  ?התקנה והבאה לדפוס? :?ענבל מלניס?

       ?משרדי אסכולות חיפה? :?האוניברסיטה הפתוחה?,??
  ?קמפוס חיפה? ,?בית בירם? ,?שד' אבא חושי ? ,15?חיפה ?3478620??

                       ?טל'?04-8269216 :??

  ?מוקד שירות ומכירות? :?ימים ראשון?-?חמישי בשעות ?17:00-9:00??
             ?טל'? ;1-700-700-169 :?פקס?09-9741474 :??
             ?דואר אלקטרוני?ascolot@openu.ac.il :??

           ?שירות מפגש חלופי? :?ניתן להודיע על היעדרות ממפגש?
  ?או לבקש מפגש חלופי בדואר אלקטרוני?shibutz_ascolot@openu.ac.il :??

  ?האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים?.??

  ?	 בית־ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים בעלי מוגבלויות ו?/?או לקויות למידה?.??
    ?		 סטודנטים הזקוקים להנגשות והתאמות בתהליך הלמידה? ,?מוזמנים לפנות למשרדי אסכולות?.??
   1   2   3   4   5   6   7