Page 7 - Yedion_Haifa-stav-2019
P. 7

?באסכולות חיפה?
?גיאופוליטיקה בסערה?             ?ישראל הצעירה? :?הפרשות?
           ?מרצים שונים?              ?המסעירות?
                  ?עמ' ?10??
                                      ?עופר אדרת?

                                             ?עמ' ?13??

?התנ"ך בספרות העברית?              ?עוד חוזר הניגון?
           ?בלהה בן אליהו?
                  ?עמ' ?22?? ?ד"ר מוטי זעירא ומיטל טרבלסי?

                                      ?עמ' ?31??

?הרב קוק?                   ?פילוסופיה שימושית?
                              ?ד"ר שמעון אזולאי?
 ?ד"ר עודד ציון?                                ?עמ' ?27??

     ?עמ' ?24??
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12