Page 2 - Yedion_TelAviv_lowres
P. 2

?פרופ’ מימי איזנשטד 	ט נשיאת האוניברסיטה הפתוחה?
?פרופ’ שרה גורי רוזנבלי 	ט משנה לנשיא לעניינים אקדמיים?
?מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה?           ?עמית שטריי 	ט?
?מנהל מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה?  ?ליפז ויניצק	י?

       ?מנהלת אסכולות ועורכת ראשית?     ?צוות אסכולות?
    ?מנהלת שלוחת לימודי הערב בתל אביב?      ?לימור בר און	?
    ?מנהלת שלוחת לימודי הבוקר בתל אביב?        ?זהבה ר 	ף?

      ?מנהלת תחום קולנוע ופיתוח עסקי?    ?תמר כץ 	?
            ?מנהל תפעול ופרויקטים?       ?נגה ש 	ר?

       ?מנהלת המחלקה לשיווק ארגונים?       ?אייל גרייד	י?
       ?מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות?       ?גליה קנר	?

              ?מנהל שלוחת חיפה?  ?אנסטסיה גלדישב	?
            ?מנהלת שלוחת ירושלים?     ?משה כרמלי	?
         ?מנהלת שלוחת רעננה והשרון?       ?חדוה כהן	?
          ?מנהל סיורים לימודיים בארץ?    ?מרגו רחל זנו	?
            ?קשרי לקוחות אסכולות	?      ?גיא אביבי	?
                          ?עידו אלקיי 	ם?
                ?מנהלת פרסום?      ?טל אורטל	?
       ?מנהל כספים? ,?מערך לימודי החוץ?     ?דוד בר־מאי 	ר?
       ?מנהלת שיווק? ,?מערך לימודי החוץ?    ?נירית וינגרט	ן?
?מנהלת המחלקה להרשמה? ,?מערך לימודי החוץ?       ?אטי גינזבורג	?

                       ?ועדת היגוי אקדמית?
                       ?ד”ר יובל איילון? ,?יו”ר?

                          ?ד”ר אור קרסין?
                        ?ד”ר אריה נחמיאס?

         ?הפקה? :?טל אורטל?
         ?גרפיקה? :?זאב פרל?
?התקנה והבאה לדפוס? :?ענבל מנליס?

                    ?משרדי אסכולות?:??
?האוניברסיטה הפתוחה? ,?הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד?

      ?דרך האוניברסיטה ? ,1?ת"ד ? ,808?רעננה ?4353701??

?מוקד שירות ומכירות? :?ימים ראשון?-?חמישי בשעות ?17:00-9:00??
           ?טל'? ;1-700-700-169 :?פקס?09-9741474 :??

        ?דואר אלקטרוני?ascolot@openu.ac.il :??

            ?שירות מפגש חלופי? :?ניתן להודיע על היעדרות ממפגש?
?או לבקש מפגש חלופי בדואר אלקטרוני?shibutz_ascolot@openu.ac.il :??

?האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים?.??

?	 בית־ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים בעלי מוגבלויות ו?/?או לקויות למידה?.??
  ?		 סטודנטים הזקוקים להנגשות והתאמות בתהליך הלמידה? ,?מוזמנים לפנות למשרדי אסכולות?.??
   1   2   3   4   5   6   7