Page 2 - Yedion_TelAviv_2_light
P. 2

?פרופ’ מימי איזנשטד 	ט נשיאת האוניברסיטה הפתוחה?
?פרופ’ שרה גורי רוזנבלי 	ט משנה לנשיא לעניינים אקדמיים?
?מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה?           ?עמית שטריי 	ט?
?מנהל מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה?  ?ליפז ויניצקי	?

                ?מנהל אסכולות?  ?צוות אסכולות?
    ?מנהלת שלוחת לימודי הערב בתל אביב?     ?ליפז ויניצק	י?
    ?מנהלת שלוחת לימודי הבוקר בתל אביב?      ?זהבה רף	?

      ?מנהלת תחום קולנוע ופיתוח עסקי?   ?תמר כץ 	?
            ?מנהל תפעול ופרויקטים?      ?נגה ש 	ר?

       ?מנהלת המחלקה לשיווק ארגונים?    ?אביב ריזנבר 	ג?
       ?מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות?      ?גליה קנר	?

              ?מנהל שלוחת חיפה?    ?ורד בר סל 	ע?
            ?מנהלת שלוחת ירושלים?    ?משה כרמל	י?
         ?מנהלת שלוחת רעננה והשרון?
          ?מנהל סיורים לימודיים בארץ?    ?פני חמד	?
            ?קשרי לקוחות אסכולות	?    ?ירדן איזנר	?
                         ?גיא אביבי	?
                ?מנהלת פרסום?   ?עידו אלקיי 	ם?
       ?מנהל כספים? ,?מערך לימודי החוץ?     ?טל אורט 	ל?
       ?מנהלת שיווק? ,?מערך לימודי החוץ?   ?דוד בר־מאי 	ר?
?מנהלת המחלקה להרשמה? ,?מערך לימודי החוץ?      ?נירית וינגרט	ן?
                        ?אטי גינזבור 	ג?

                       ?ועדת היגוי אקדמית?
                       ?ד”ר יובל איילון? ,?יו”ר?

                          ?ד”ר אור קרסין?

                       ?הפקה? :?טל אורטל?
                       ?גרפיקה? :?זאב פרל?

                    ?משרדי אסכולות?
?האוניברסיטה הפתוחה? ,?הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד?

      ?דרך האוניברסיטה ? ,1?ת"ד ? ,808?רעננה ?4353701??

?מוקד שירות ומכירות? :?ימים ראשון?-?חמישי בשעות ?16:45-9:00??
           ?טל'? ;1-700-700-169 :?פקס?09-9741474 :??

        ?דואר אלקטרוני?ascolot@openu.ac.il :??

?האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים?.??

?	 בית־ספר אסכולות פועל כדי להנגיש את שירותיו לתלמידים בעלי מוגבלויות ו?/?או לקויות למידה?.??
 ?		 סטודנטים הזקוקים להנגשות והתאמות בתהליך הלמידה? ,?מוזמנים לפנות למשרדי אסכולות?.??
   1   2   3   4   5   6   7