Page 5 - Yedion_TelAviv_2_light
P. 5

?מוסיקה?    ?תוכן העניינים?
?ביצועי המופת ליצירות הנצח ? -?ולהיפך!	 ?37??
?שיאי המוסיקה הקלאסית			 ?38??                       ?אקטואליה ומזרח תיכון?
?אופרה ? -?לא מה שחשבת			 ?39??             ?תפיסת הביטחון של ישרא	ל		 ?6??
                         ?החודש בעול	ם				 ?7??
                     ?אמנות?  ?בסבך המזרח התיכ	ון			 ?8??
?אמנים יהודים בעידן המוד	רני		 ?40??         ?מצרים ? 40 -?שנה להסכם השלום		 ?8??
?אמנות הרנסנס				 ?41??                ?בדלתיים סגורות? ? -?פורום משפ	טי	 ?9??
?המאה העשרים באמנות			 ?42??             ?העולם החדש והמזרח הת	יכון		 ?10??

                  ?סמסטר קיץ?                 ?מדעים וחקר המוח	?
?שיאי המוסיקה הקלאסית			 ?44??            ?לדעת? ,?להיות בריא!				 ?12??
?על פילוסופיה וחיות פוליטי	ות		 ?44??        ?המוח ושבעת החטאים			 ?13??
?אמנות בהגות המאה ה־?45 			20??           ?מה עבר במוחם?				 ?14??
?גיבורי התרבות של ישראל			 ?45??           ?ה־? ,DNA?מולקולת החיים			 ?15??
?נפלאות המו	ח				 ?46??               ?המוח וההתנהגות האנושי	ת		 ?16??
?הנפש העבריינית				 ?46??
                                    ?מיינדפולנס ופילוסופיה?
?הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד	 ?47??        ?מהפכנות הרמב"ם				 ?18??
?טופס הרשמה				 ?49??                ?הפילוסופים הגדולי	ם			 ?19??
                         ?פסיכולוגיה חיובי 	ת 			 ?20??
                         ?דברים שרציתי לומ	ר			 ?21??
                         ?חוכמת החיי	ם				 ?21??

                                         ?ספרות ויהדות?
                         ?מועדון קריא	ה				 ?24??
                         ?אסכולות בצוותא				 ?25??
                         ?גיבורות התנ	"ך				 ?26??
                         ?תמונות מחיי נישואי	ן			 ?27??
                         ?פוליטיקה? ,?שלטון ומשטר במקר	א	 ?28??
                         ?מלכות ישרא	ל				 ?29??

                                            ?היסטוריה?
                         ?אמריקה לקראת בחירות			 ?30??
                         ?ישראל הצעירה? :?הפרשות המסע	ירות	 ?31??
                         ?בין שתי מלחמות				 ?32??

                                             ?קולנוע?
                         ?קולנוע בעידן ה"פוסט?-?אמ	ת"		 ?34??
                         ?גאונים בקולנוע				 ?35??
                         ?טרום בכורה בקולנו	ע			 ?36??
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10