Page 5 - Yedion_TelAviv_lowres
P. 5

?היסטוריה?    ?תוכן העניינים?
?אמריקה הגדולה				 ?44??
?אמריקה לקראת בחירות			 ?45??                        ?אקטואליה ומזרח תיכון?
?ישראל הצעירה? :?הפרשות המסע	ירות	 ?46??        ?פורום ממשל ואסטרטגיה			 ?	6??
?? 900?שנה של צמתים היסטוריים		 ?48??          ?תפיסת הבטחון של ישראל			 ?7??
?בין שתי מלחמות				 ?49??               ?העולם החדש והמזרח הת	יכון		 ?8??
                         ?בדלתיים סגורות? ? -?פורום משפ	טי	 ?9??
                     ?קולנוע? ?איראן ? -?גיאופוליטיקה חדשה?		 ?10??
?טרום בכורה בקולנו	ע			 ?52??            ?מצרים ? 40 -?שנה להסכם השלום		 ?11??
?קולנוע בעידן ה"פוסט?-?אמ	ת"		 ?53??          ?סכסוכים בעולם				 ?12??
?דוקאסכולות					 ?54??                ?החודש בעול	ם				 ?13??
?גאונים בקולנוע				 ?55??
?הסיפור שאינו נגמר ? -?נשים וגברים בקולנוע	 ?56??                 ?מדעים וחקר המוח	?
?על סטריאוטיפים ודעות קדומות		 ?57??         ?לבריאות!					 ?16??
                         ?לדעת? ,?להיות בריא!				 ?17??
                    ?מוסיקה?  ?הכוח במוח!					 ?18??
?ביקור התזמורת				 ?58??               ?המוח ושבעת החטאים			 ?19??
?ביצועי המופת ליצירות הנצח ? -?ולהיפך	! ?59??     ?מה עבר במוחם?				 ?20??
?אופרה ? -?לא מה שחשבת			 ?60??            ?ה־? ,DNA?מולקולת החיים			 ?21??
?שיאי המוסיקה הקלאסית			 ?61??
?טרום־קונצר	ט				 ?62??                           ?מיינדפולנס ופילוסופיה?
                         ?"אביב העמים המערבי"?			 ?24??
                     ?אמנות? ?מהפכנות הרמב"ם				 ?24??
?ארוטיקה ומיניות באמנות			 ?66??           ?הפילוסופים הגדולי	ם			 ?25??
?אמנים יהודים בעידן המוד	רני		 ?66??         ?פילוסופיה שימושי	ת			 ?26??
?אמנות נוצרית גותי	ת			 ?67??            ?פסיכולוגיה חיובי 	ת 			 ?27??
?אמנות הרנסנס				 ?67??               ?פותר החלומות				 ?28??
?המאה העשרים באמנות			 ?68??             ?החיים כמשחק ? -?תורת המשחקי	ם	 ?29??
                         ?דברים שרציתי לומ	ר			 ?29??
               ?אסכולות ברחובות?
?הסכסוך הישראלי?-?פלסטינ	י		 ?70??                        ?שירה? ,?ספרות ויהדות?
?בסבך המזרח התיכ	ון			 ?71??             ?מועדון קריא	ה				 ?32??
?גיבורות התנ"ך				 ?72??               ?אסכולות בבית לסין				 ?33??
?חוכמת חיים					 ?73??                ?אסכולות בצוותא				 ?34??
?טרום בכורה בקולנו	ע			 ?73??            ?גיבורות התנ	"ך				 ?35??
?המנדט הבריטי				 ?74??               ?? 100?שנות סיפורת				 ?36??
?העשור הראשון				 ?75??               ?תמונות מחיי נישואי	ן			 ?37??
                         ?המיטב ? -?שירה ופרוזה ישראלית		 ?38??
?סיורים לימודיים בארץ			 ?76??            ?המיטב ? -?שירה ופרוזה עולמית		 ?39??
?הנחיות הרשמה				 ?79??               ?פוליטיקה? ,?שלטון ומשטר במקר	א	 ?40??
?טופס הרשמה				 ?81??                ?מלכות ישרא	ל				 ?41??
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10