Page 9 - Yedion_TelAviv_lowres
P. 9

?תפיסת הבטחון של ישראל?

                        ?ימי רביעי ? ,19:30-18:00?סינמטק תל אביב? ,?שפרינצק ?2??

?תפיסת הבטחון הישראלית אינה מוכרת דיה לאזרחי ישראל? :?מהי? ,?מי מגבש אותה ועל סמך מה? מה חלוקת?
?האחריות בין גופי הבטחון העוסקים בגיבושה ובמימושה והאם כוח ההרתעה הישראלי עמד בשינויי הזמן?

                      ?והתנאים במזרח התיכון? שמונה מבכירי מערכת הבטחון מדברים?.??

   ?תפיסת הבטחון של שרות הבטחון הכללי?      ??	18.3.20??        ?ההיסטוריה של תפיסת הבטחון?      ??	27.11.19??
        ?ח"כ אבי דיכטר? ,?תנועת הליכוד?       ?	?     ?איך מגבשים תפיסת בטחון בישראל??          ?	?
                               ?אלוף במיל' עמוס ידלין? ,?ראש אמ"ן לשעבר?,??          ?	?
            ?אתגרים בבטחון ישראל?,??   ??	22.4.20??  ?כיום ראש המכון למחקרי בטחון לאומי ?INSS??          ?	?
  ?אלוף במיל' יאיר גולן? ,?סגן הרמטכ"ל לשעבר?        ?	?
                               ?? 	18.12.19?התמורות בתפיסת הבטחון?
?השפעת התקשורת ודעת הקהל על תפיסת?         ??	13.5.20??
                     ?הבטחון?       ?אלוף במיל' יאיר נווה? ,?סגן הרמטכ"ל לשעבר?     ?	?

?תא"ל במיל' רות ירון? ,?דוברת צה"ל לשעבר ובכירה?       ?	?  ?מדוע הנרטיב חשוב יותר מהחכמה שבהפעלת?      ??	15.1.20??
                  ?במשרד החוץ?  ??	10.6.20??                     ?כוח צבאי??     ?	?

?דרג מדיני ודרג צבאי בגיבוש תפיסת הבטחון?           ?אלוף במיל' גיורא איילנד? ,?ראש המועצה לבטחון?
                   ?של ישראל?                         ?לאומי לשעבר?

?אלוף במיל' עמוס גלעד? ,?לשעבר? ,?ראש האגף?            ?ה"מוסד" הישראלי ותרומתו לבטחון הלאומי 	?     ??	12.2.20??
        ?המדיני בטחוני במשרד הבטחון?                   ?תמיר פרדו? ,?לשעבר ראש המוסד?      ?	?

?תלמיד חדש? ?תלמיד ותיק? /?בני זוג	?         ?	?
 ?? 730?ש״ח?
      ?? 690?ש״ 	ח?       ?הרשמה מוקדמת	?
 ?? 770?ש״ח?                     ?עד ?	9.9.19??

      ?? 730?ש״ 	ח?       ?הרשמה מאוחר 	ת?

        ?עד ? 10?תשלומים ללא ריבית?
?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?

??7 www.openu.ac.il/ascolot | 1-70 0 -70 0 -169??
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14