Page 8 - Yedion_TelAviv_2_light
P. 8

?תפיסת הביטחון של ישראל?

                   ?ימי רביעי ? ,19:30-18:00?סינמטק תל אביב? ,?שפרינצק ?2??

?תפיסת הביטחון הישראלית אינה מוכרת דיה לאזרחי ישראל? :?מהי? ,?מי מגבש אותה ועל סמך מה? מה חלוקת?
?האחריות בין גופי הביטחון העוסקים בגיבושה ובמימושה והאם כוח ההרתעה הישראלי עמד בשינויי הזמן?

                     ?והתנאים במזרח התיכון? חמישה מבכירי מערכת הביטחון מדברים?.??

?השפעת התקשורת ודעת הקהל על תפיסת?         ??	13.5.20??  ?ה"מוסד" הישראלי ותרומתו לביטחון הלאומי?    ??	12.2.20??
                    ?הביטחון?     ?	?        ?תמיר פרדו? ,?לשעבר ראש המוסד?       ?	?

?תא"ל במיל' רות ירון? ,?דוברת צה"ל לשעבר ובכירה?   ??	10.6.20??   ?תפיסת הביטחון של שרות הביטחון הכללי?    ??	18.3.20??
                  ?במשרד החוץ?      ?	?         ?ח"כ אבי דיכטר? ,?תנועת הליכוד?     ?	?

?דרג מדיני ודרג צבאי בגיבוש תפיסת הביטחון?                     ?אתגרים בביטחון ישראל?,??  ??	22.4.20??
                   ?של ישראל?         ?אלוף במיל' יאיר גולן? ,?סגן הרמטכ"ל לשעבר?      ?	?

?אלוף במיל' עמוס גלעד? ,?לשעבר? ,?ראש האגף?
        ?המדיני ביטחוני במשרד הביטחון?

?תמיר פרדו אלוף במיל'?               ?ח"כ?    ?אלוף במיל'? ?תא"ל במיל'?
                               ?יאיר גולן?  ?רות ירון?
?אבי דיכטר לשעבר ראש המוסד עמוס גלעד?

                              ?תלמיד חדש?  ?תלמיד ותיק? /?בני זוג	?         ?	?
                               ?? 455?ש״ח?
                                    ?? 430?ש״ח	?       ?הרשמה מוקדמת	?
                               ?? 480?ש״ח?                   ?עד ?4	 .2.20??

                                    ?? 455?ש״ח	?       ?הרשמה מאוחרת	?

                                       ?עד ? 5?תשלומים ללא ריבית?
                              ?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?

??www.openu.ac.il/ascolot | 1-70 0 -70 0 -169??                               ??6??
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13