Page 10 - Yedion_TelAviv_2_light
P. 10

?בסבך המזה"ת?                             ?מצרים?

?גיאופוליטיקה? ,?דת ומשטר?                      ?מפר ֹעה לא־סיסי?

   ?ימי שלישי ? ,21:00-19:30?מכון ויצמן? ,?רחובות?         ?ימי שלישי ? ,11:30-10:00?סינמטק תל אביב?

   ?ד"ר אסף רגב?,??                          ?פרופ' עוזי רבי?,??
?אוניברסיטת בן גוריון?                      ?אוניברסיטת תל אביב?

?אירועי האביב הערבי החלו ב־? 17?בדצמבר ?,2010??           ?במלאת ? 40?שנה להסכם השלום עם מצרים סדרת?
?והביאו עימם שלוש מגמות מאפיינות? :?התפרקות?            ?הרצאות חדשה הבוחנת את המערכת היחסים?
?מדינת הלאום הערבית? ,?החלפתה על ידי זרמים דתיים?         ?עם המדינה? ,?שהפכה מהאויבת הגדולה לשותפה?
?והתעצמות הטרור הדתי – מוסלמי? .?סדרת הרצאות?
?זו תצעד במבוך האזורי? ,?ותפנה הזרקור אל המגמות?                               ?אסטרטגית?

             ?והמאפיינים העיקריים שלו?

?ארז הלבנון או המדוכא עלי אדמות – חסן?        ??1	 7.3.20??  ?? 3	 .3.20?מצרים – אום אל־דניא? .?האומה הפרעונית?
           ?נסראללה וארגון החזבאללה?                             ?הגדולה?
                          ??2	 4.3.20??
     ?סיסי ושמחו – מצרים? :?שחר של יום ישן??    ??3	 1.3.20??      ?? 	31.3.20?נאצר ובני דורו – מצרים של הסכסוך?
                                ?? 	5.5.20?השלום ויוצריו – אנואר סאדאת ובגין? ,?הדרך?
?מן הצנרת אל הצמרת – ארגון חמא"ס במציאות?      ??	12.5.20??
                      ?משתנה?  ??1	 9.5.20??                      ?לשלום?
                                    ?? 	12.5.20?חוסני מבארכ – שלושים שנות שררה?
    ?דא(עש) את האויב – הסוף? ,?או שינוי כיוון??   ??2	 6.5.20??
                                      ?? 	19.5.20?מצרים מחוללת "האביב הערבי"?
?גנרל הצללים – קאסם סולמאני ומשמרות המהפכה?                ?? 	2.6.20?האחים המוסלמים – החלום ושיברו?
                    ?האיראניים?       ?? 	16.6.20?עבד אל־פתח א־סיסי? :?בין פרעוניות לנאצריזם?

?ידה בכל ויד כל בה – ממלכת קטר הזעירה מרגיזה?                  ?? 7	 .7.20?מצרים וישראל – כלים שלובים?
                   ?את סביבתה?

?מלוכה? ,?ממלכה? ,?והרבה מלאכה – מה קורה?        ??	2.6.20??
                  ?בממלכת ירדן??

?? 1	 6.6.20?שלום ולא להתראות?! – על תפיסת השלום?
               ?וההסכמים באסלאם?

?תלמיד חדש? ?תלמיד ותיק? /?בני זו 	ג?          ?	?      ?תלמיד חדש? ?תלמיד ותיק? /?בני זוג	?           ?	?
 ?? 695?ש״ח?                            ?? 710?ש״ח?
      ?? 660?ש״ח	?        ?הרשמה מוקדמת	?              ?? 675?ש״ח	?       ?הרשמה מוקדמת	?
 ?? 735?ש״ח?                      ?עד ?	4.2.20??  ?? 750?ש״ח?             ?עד ?	4.2.20??

      ?? 695?ש״ח	?        ?הרשמה מאוחר 	ת?             ?? 710?ש״ 	ח?       ?הרשמה מאוחר 	ת?

           ?עד ? 10?תשלומים ללא ריבית?                     ?עד ? 10?תשלומים ללא ריבית?

      ??www.openu.ac.il/ascolot | 1-70 0 -70 0 -169??                     ??8??
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15