Page 4 - Yedion_TelAviv_lowres
P. 4

?חדש באסכולות?

?סכסוכים בעולם?            ?תשפלייסשתרהאלבטחון?        ?בדלתיים סגורות??
         ?איתי אנגל?
          ?עמ' ?12??     ?האלוף יאיר גולן? ,?תמיר פרדו?,??    ?השופטת בדימוס הילה גרסטל?
                      ?גיורא איילנד ואחרים?                 ?עמ' ?9??
                              ?עמ' ?7??

      ?הסכסוך?          ?אמריקה הגדולה?             ?גיבורות התנ"ך?
?הישראלי?-?פלסטיני?                  ?שמואל רוזנר?
                             ?עמ' ?44??    ?קובי אריאלי? ,?פרופ' יובל אלבשן?,??
?אל"מ במיל' ד"ר שאול אריאלי?                          ?עו"ד דינה זילבר ואחרים?
            ?עמ' ?70??                                 ?עמ' ?35??

      ?לבריאות!?        ?פילוסופיה שימושית?             ?דוקאסכולות?
                          ?ד"ר שמעון אזולאי?
?פרופ' רפי קרסו? ,?פרופ' איתן פרידמן?               ?עמ' ?26?? ?חה"כ לשעבר נינו אבסדזה ואחרים?
      ?ד"ר עידית מאיה ואחרים?                                 ?עמ' ?54??
              ?עמ' ?16??
   1   2   3   4   5   6   7   8   9