האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12003 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה

12003 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / דמוקרטיה וגלובליזציה

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל עסקים / מינהל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה2 (‏או לימוד אחד מהם במקביל‎)‏.3

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר אילנה קופמן

יועצים: פרופ' גבריאל בן-דור, פרופ' יואב פלד, פרופ' גבריאל שפר, ד"ר דניס שרביט

ברבע האחרון של המאה ה-20 שטף גל מקיף של ליברליזציה ודמוקרטיזציה מדינות רבות החל מדרום אירופה, באמריקה הלטינית, באפריקה, וכלה בהתמוטטות המשטרים הקומוניסטיים באירופה. יש הרואים בזאת את ניצחונו ההיסטורי והאידאולוגי של הליברליזם ואת קץ המאבקים האידאולוגיים, אך יש המצביעים על האתגרים החיצוניים והפנימיים לסדר העולמי וליציבותם של המשטרים הדמוקרטיים בעולם המקוטב והמפוצל אתנית, כלכלית ודתית.

מטרות הקורס

  • להציג את ה"דמוקרטיזציה" כתת-תחום בפוליטיקה השוואתית במדע המדינה.

  • לנתח את הגישות השונות שתתפתחו בתחום זה מאז שנות השישים של המאה ה-20 ועד סוף העשור הראשון של המאה ה-21.

  • להקנות ידע בשיח הפוליטי והאקדמי המתחדש בעשורים האחרונים סביב מושג הדמוקרטיזציה, והאופן שבו הוא נחקר כיום.

  • להקנות ידע ויכולת השוואה בין סוגים שונים של ליברליזציה ומעבר לדמוקרטיה באירופה, אפריקה, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון.

נושאי הלימוד

  • גישות להיווצרות המודל הדמוקרטי: יחסי מעמדות, מודרניזציה, קונפליקט פוליטי, תלות, הסדר העולמי והגלובליזציה.

  • גורמי יציבות ואי-יציבות: תרבות פוליטית, דת, לגיטימיות ומבנה מוסדי, מפלגות וחברה אזרחית.

  • מעברים לדמוקרטיה וכשלי ייצוב: דפוסי מעבר וליברליזציה, תוצרי המעבר: מדמוקרטיות מגובשות לדמוקרטיות פגומות, משטרים היברידיים, סיכויי הדמוקרטיזציה בסין.

הלימוד בקורס מבוסס על שתי מקראות מאמרים, בעברית ובאנגלית, ועל מדריך למידה.


1 אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה למי שהחלו לימודיהם מסמסטר א2016 ואילך.

2 או תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו (‏12008‎)‏ למי שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2015.

3 תנאי קבלה לתלמידי תואר שני במינהל עסקים: הקורסים חשבונאות למנהלים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי ודיני תאגידים למנהלים.