האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12040 מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות וחלוקת משאבים

12040 מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות וחלוקת משאבים‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה: לתכנית לתואר שני בדמוקרטיה: הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה‏, ואחד מהקורסים דמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות או סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

לתכנית לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית: סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע.

לתכנית בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ושניים מבין הקורסים הבאים: סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א', סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב', קוגניציה חברתית, תהליכים קבוצתיים, הבדלים בין-אישיים.

פיתוח הקורס: ד"ר זאב רוזנהק

יועצים: פרופ' מימי אייזנשטדט, פרופ' ג'וני גל, ד"ר שרית הלמן, ד"ר דני פילק

מדינת הרווחה, הזוכה לעניין מחודש בעקבות גלי המחאה בעולם בשנים האחרונות, היא מושא למחקר תאורטי ואמפירי מקיף. במסגרת זו, נדונים תהליכי הצמיחה של מדינת הרווחה והתפתחותה, טיב פעילותה, והשלכותיה החברתיות והפוליטיות השונות. המחקרים נשענים על מסגרות אנליטיות רחבות, ובוחנים את מדינת הרווחה בתוך ההקשרים החברתיים, הפוליטיים והכלכליים של החברות הקפיטליסטיות המתקדמות, תוך כדי הדגשת היחסים ביניהם. מדינת הרווחה נחקרת כאחד היסודות המרכזיים של הסדר החברתי-פוליטי המאפיין את הקפיטליזם המתקדם, והשפעותיה באות לידי ביטוי בממדים המרכזיים של החיים החברתיים. כך, אופייה קובע את טיב יחסיה של הזירה הכלכלית עם הזירה הפוליטית, את סיכויי החיים של יחידים וקבוצות, וככלל, את מערכת היחסים הפוליטיים בין המדינה לאזרחיה. למדינת הרווחה זיקה הדוקה למושג האזרחות והרחבת תחולתו לתחום החברתי-כלכלי, ולכן מדיניות הרווחה מהווה אתר מרכזי לחקר המשטר הדמוקרטי המודרני והדינמיקה המתרחשת בו לאור יחסי הגומלין בין תהליכים וגורמים חברתיים, פוליטיים וכלכליים.

חומר הקריאה בקורס כולל פריטים תאורטיים ואמפיריים המציגים וממחישים גישות תאורטיות שונות ומגוונות. הפרק האחרון בקורס מתמקד במקרה הישראלי.

נושאי הלימוד