האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13044 תורת המשחקים - יישומים לניהול

13044 תורת המשחקים - יישומים לניהול‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: הקורס כלכלת עסקים ושלושה מבין הקורסים חשבונאות למנהלים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי.

פיתוח הקורס: פרופ' אביעד חפץ (‏כתיבה‎)‏; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' צביקה נאמן, פרופ' שמואל ניצן, פרופ' מוטי פרי, ד"ר ריקה גונן, ד"ר אלה שגב

מטרות הקורס

תורת המשחקים היא כלי אנליטי לניתוח אינטראקציות אסטרטגיות בין מקבלי החלטות, בתרחישים בהם האינטרסים של כל שחקן מושפעים הן מתכנית הפעולה שלו והן מתכניות הפעולה של השחקנים האחרים. מטרת הקורס היא להכיר את הכלים היסודיים של תורת המשחקים ואת מושגי הפתרון הבסיסיים במשחקים סטאטיים ודינמיים, ולישמם למגוון רחב של שימושים בניהול.

נושאי הלימוד

המושגים הבסיסיים של משחקים בצורה אסטרטגית; אסטרטגיות שולטות ונשלטות; שיווי משקל נאש; משחקים דינמיים; שיווי משקל תת-משחקִי משוכלל ואינדוקציה לאחור ויישומיהם לניתוח מכרזים; מיקוח; תחרויות בין יצרנים; סובסידיות ומכסים במסחר בין-לאומי; השקעה במוצרים ציבוריים; פיתוח פטנטים; חיפוש עבודה ואבטלה; תמחור דינמי על ידי מונופול; סכסוכים משפטיים ותביעות הצקה; פשיעה ומדיניות אכיפה; תחרויות פוליטיות וסכסוכים בין-לאומיים.

חומר הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.