האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14021 מדידה בחינוך: מושגי יסוד

14021 מדידה בחינוך: מושגי יסוד‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: עבור התכנית לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: הקורס מחקר כמותי בחינוך ובנוסף עוד שלושה קורסי תשתית מבין: פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, מחקר איכותני בחינוך, תאוריות למידה והוראה, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה ‏. עבור התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: קבלה לתכנית והקורס מחקר כמותי בחינוך.

עבור התכנית ללימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית: קבלה לתכנית ומחקר כמותי בחינוך.

צוות פיתוח: פרופ' רות בייט מרום, ד"ר אבנר כספי, גילי לויתן, ד"ר שירי נוסבאום, איל רבין

יועצים: פרופ' גרשון בן-שחר, ד"ר נעמי גפני, ד"ר חגי קופרמינץ

הקורס נועד להקנות מושגי יסוד במדידה חינוכית ברמת הפרט והקבוצה, ויילמדו בו עקרונות מתודולוגיים וסטטיסטיים המשמשים לבניית כלים למדידת השגים ולהערכת לומדים ולבדיקת איכותם של כלים אלה.

נושאי הלימוד

מבוא למבחנים ולמדידה חינוכית : הגדרות ומאפיינים של מבחן, סוגיות אתיות ;יסודות סטטיסטיים בתחום המדידה: סולמות מדידה, מדדי מרכז ופיזור, מדדי קשר ורגרסיה, הבדלים בין ממוצעים; פרשנות תלוית-נורמה לציונים והפקת משמעות מציוני גלם ומציונים מתוקננים; פרשנות תלוית-קריטריון לציונים וקביעת סטנדרטים; המודל הקלאסי של מהימנות: סוגי מהימנות, טעויות מדידה והשלכותיהן; תוקף: סוגי תוקף, פרוש מקדמי התוקף, שימוש בנתונים לקבלת החלטות; ניתוח פריטים של מבחן; בניית מבחנים; אנליטיקות למידה. שימוש בתוכנת SPSS לניתוח נתונים.

חומר הלימוד

נדרשת שליטה טובה בסטטיסטיקה תיאורית והסקתית.