Page 10 - Yedion_Jerusalem
P. 10

?רלאאושמייהממדובעריצםה לביטחון חדש!?
   ?? 4?ראשי מל"ל על אסטרטגיה למדינת ישראל?
                           ?ימי שישי ? ,11:30-10:00?בית שמואל?

?מה הם אתגרי המחר של ישראל? האם ממשלת ישראל נערכת אליהם? והאם אתגרי?
 ?היום דוחקים את אתגרי המחר? ? 4?מראשי המועצה לביטחון לאומי לשעבר? ,?יציגו את?

  ?תמונת המצב האסטרטגית של ישראל? ,?ואת הנעשה מאחורי הקלעים של גיבושה?
                                  ?ומימושה? ,?אם בכלל?.??

?? 	 6.3.20?אלוף במיל' פרופ' יעקב נגל?          ?? 	 1.11.19?פרופ' עוזי ארד?        ?	?
?אתגרי הבטחון הלאומי של מדינת?    ?המועצה לביטחון לאומי וקבלת 	?
?ישראל והשפעתם על כיווני בנין הכח?           ?החלטות בצמרת?

   ?אלוף במיל' פרופ' יעקב נגל?   ??	3.4.20??     ?? 	6.12.19?פרופ' עוזי ארד?         ?	?
?אתגרי הבטחון הלאומי של מדינת?        ?	? ?אסטרטגיית על – מדינאות המיצוב?
?ישראל והשפעתם על כיווני בנין הכח?           ?הגלובלי של ישראל?
                   ??	8.5.20??
            ?? -?מפגש שני?     ?	? ?? 3	 .1.20?אלוף במיל' גיורא איילנד?
    ?תת אלוף במיל' דני ארדיטי?        ?יחסי דרג מדיני ודרג צבאי בישראל?        ?	?
                  ??	12.6.20??
           ?כלים לקברניט?      ?? 	7.2.20?אלוף במיל' גיורא איילנד?        ?	?
  ?דיון ביקורתי בהנחיית טל לב רם?,??       ?חמישה מושגי יסוד במדיניות? :?נרטיב?,??
                       ?אינטרס? ,?חלופות? ,?מטרות והנחות?
             ?פרשן צבאי?
 ?בהשתתפות? :?סימה שיין? ,?חוקרת?
 ?בכירה ב־? ,INSS?לשעבר "המוסד"?,??
 ?אמיר אורן? ,?פרופ' עוזי ארד וח"כ?

    ?עופר שלח? ,?חבר בוועדת חוץ?
         ?ובטחון של הכנסת?

?פרופ' ח"כ?                   ?פרופ'?
?סימה שיין דני ארדיטי יעקב נגל גיורא איילנד אמיר אורן עוזי ארד עופר שלח?

                       ?תלמיד ותיק? /?בני זו 	ג תלמיד חדש?   ?	?

                       ?הרשמה מוקדמת	 ? 710?ש״ח	 ? 750?ש״ח?
                                         ?עד ?	9.9.19??

                       ?הרשמה מאוחרת	 ? 750?ש״ 	ח ? 790?ש״ח?

                           ?עד ? 10?תשלומים ללא ריבית?

                       ?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?.??

?? 1-70 0 -70 0 -169?׀ ?www.openu.ac.il/ascolot??                   ??8??
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15