Page 6 - Binder3_Jerusalem_light (003)
P. 6

?מצרים מפרעֹה לא־סיסי?
          ?במלאת ? 40?שנה להסכם השלום?
                           ?ימי ראשון ? ,19:00-17:30?בית שמואל?

                            ?פרופ' עוזי רבי?,??
             ?ראש מרכז משה דיין? ,?אוניברסיטת תל אביב?

?במלאת ? 40?שנה להסכם השלום עם מצרים סדרת הרצאות חדשה הבוחנת את שורשיה?
      ?של האומה המצרית והתמורות שחלו בה ובמערכת היחסים שלה עם ישראל?.??

               ?? 1	 5.3.20?מצרים – אום אל־דניא? .?האומה הפרעונית הגדולה?
                     ?? 	22.3.20?נאצר ובני דורו – מצרים של הסכסוך?

              ?? 	29.3.20?השלום ויוצריו – אנואר סאדאת ובגין? ,?הדרך לשלום?
                     ?? 	19.4.20?חוסני מבארכ – שלושים שנות שררה?
                       ?? 	3.5.20?מצרים מחוללת "האביב הערבי"?
                      ?? 	10.5.20?האחים המוסלמים – החלום ושיברו?

                ?? 	 17.5.20?עבד אל־פתח א־סיסי? :?בין פרעוניות לנאצריזם?
                        ?? 	24.5.20?מצרים וישראל – כלים שלובים?

?תלמיד ותיק? /?בני זוג	 תלמיד חדש?        ?	?

?הרשמה מוקדמת	 ? 690?ש״ 	ח ? 730?ש״ח?
                       ?עד ?	 4.2.20??

?הרשמה מאוחרת	 ? 730?ש״ 	ח ? 770?ש״ח?

?עד ? 10?תשלומים ללא ריבית?

?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?.??

?? 1-70 0 -70 0 -169?׀ ?www.openu.ac.il/ascolot?? ??4??
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11