Page 7 - Yedion_Jerusalem
P. 7

?המדע ואנחנו?          ?ראשי המועצה לביטחון?
     ?פרופ' חגית מסר ירון?          ?לאומי מדברים?

?עמ' ?21??                 ?עמ' ?8??

    ?הפרשות שהסעירו?             ?הסודות האינטימיים?
        ?את המדינה?                 ?של הטבע?

              ?עופר אדרת?             ?פרופ' ידידיה גפני?

?עמ' ?13??                 ?עמ' ?17??

    ?החודש בעולם?              ?הסלון הספרותי?
            ?אורן נהרי?        ?של שירי ארצי?

?עמ' ?9??                 ?עמ' ?25??
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12