Page 8 - Binder3_Jerusalem_light (003)
P. 8

?החודש בעולם?

           ?מבט עומק על ההתרחשויות?
             ?המסעירות ביותר בעולם?

                         ?ימי שני ? ,13:00-11:30?מוזיאון ישראל?

                            ?אורן נהרי?,??
                        ?מומחה ליחסי חוץ?

  ?"החודש בעולם" בהנחיית אורן נהרי היא סדרה חדשה שצוללת לעומק האירועים?
                  ?האקטואליים? ,?המעניינים והחשובים ביותר בעולם?.??

  ?מה קורה מאחורי הקלעים ומתחת לפני השטח שלהם? אילו תהליכים חברתיים?,??
?כלכליים והיסטוריים מניעים אותם? מי הם המנהיגים שמעצבים ומשפיעים עליהם??

         ?תוכן המפגשים יקבע ע"י ההתרחשויות וישלח אליכם לפני מפגש?.??
                                  ?מועדי המפגשים?

                      ??15.6.20 | 4.5.20 | 6.4.20 | 16.3.20 | 10.2.20??

?תלמיד ותיק? /?בני זו 	ג תלמיד חדש?       ?	?

?הרשמה מוקדמת	 ? 430?ש״ 	ח ? 455?ש״ח?
                       ?עד ?	 4.2.20??

?הרשמה מאוחר 	ת ? 455?ש״ 	ח ? 480?ש״ח?

?עד ? 5?תשלומים ללא ריבית?

?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?.??

?? 1-70 0 -70 0 -169?׀ ?www.openu.ac.il/ascolot?? ??6??
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13