Page 4 - Yedion_Jerusalem
P. 4

?שישי?     ?חמישי?       ?רביעי?     ?שלישי?    ?ראשון שני?
               ??13:00-8:00??   ??11:00-9:30??
??11:30-10:00 11:00-9:30??                   ??11:00-9:30 10:30-9:00??
                ?מיטב?    ?אלוהים?-?קווים?
?ראשי המועצה?          ?התערוכות?    ?לדמותו?    ?המוח ושבעת?    ?אמנות?
?יהושע ושופטים לביטחון לאומי? ?סדרת סיורים?           ?החטאים?     ?ספרדית?
?מדברים?    ?יוסי נינוה?          ?ד"ר עודד ציון?   ?ד"ר יוסי?  ?ד"ר גילית איבגי?
?מרצים שונים?                          ?חלמיש?
                      ??11:00-9:30??
??13:00-10:00 11:00-9:30??                   ??11:00-9:30 14:00-11:00??

?גיבורות התנ"ך טרום בכורה?           ?טרום־בכורה הכוח במוח! הרב קוק?
?שלי אשכולי מרצים שונים?           ?מרצים שונים ד"ר רועי תירוש ד"ר עודד ציון?

??12:00-10:30 13:00-11:30??          ??11:00-9:30 13:00-11:30 13:00-11:30??

?המדע ואנחנו הסלון?             ?מלכות ישראל?   ?מועדון קריאה?   ?אמנות?
?פרופ' חגית מסר הספרותי?           ?ד"ר בני לאו?   ?קובי מידן?   ?ספרדית?
?שירי ארצי?  ?ירון?                            ?ד"ר גילית איבגי?

       ??19:30-18:00??  ??19:30-18:00??  ??13:00-11:30 13:00-11:30??    ??19:00-17:30??
       ?עגנון המופלא?   ?המנדט?                    ?הסודות?
       ?פרופ' חיים באר?  ?הבריטי?    ?הסימפוניות?   ?החודש בעולם?
       ??22:00-19:00??          ?של ברהמס?     ?אורן נהרי? ?האינטימיים?
               ?ד"ר יצחק נוי? ?רונן בורשבסקי?         ?של הטבע?
               ??19:30-18:00??                 ?פרופ' ידידיה?
                      ??13:00-11:30 22:00-19:00??
                                       ?גפני?
                                     ??19:00-17:30??

       ?טרום בכורה?    ?ישראל?    ?מסע מוסיקלי?   ?טרום בכורה?    ?איראן?
        ?בקולנוע?    ?הצעירה?    ?חובק עולם?   ?מרצים שונים?  ?פרופ' עוזי רבי?
               ?עופר אדרת?   ?רונן בורשבסקי?
       ?מרצים שונים?

                      ??18:30-17:00??          ??22:00-19:00??

                      ?לעשות אהבה?          ?טרום בכורה?
                      ?עם הצלילים?          ?מרצים שונים?
                      ?ד"ר אורית וולף?

                      ??19:30-18:00??          ??21:00-19:30??
                                      ?מה עבר?
                       ?אמנות?            ?במוחם??
                       ?ספרדית?            ?ד"ר יצחק?
                      ?ד"ר גילית?
                                     ?נוי וד"ר יוסי?
                        ?איבגי?            ?חלמיש?

                      ??21:30-20:00??          ??19:00-17:30??
                      ?"שרתי לך?
                                      ?מצרים?
                       ?ארצי"?           ?פרופ' עוזי רבי?
                       ?ד"ר מוטי?
                      ?זעירא ומיטל?
                       ?טרבלסי?

       ?קורסים המתחילים בסמסטר ב?   ?קורסים המתחילים בסמסטר א?
   1   2   3   4   5   6   7   8   9