האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13049 סדנת דירקטורים ונושאי משרה בכירים

13049 סדנת דירקטורים ונושאי משרה בכירים‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: 24 נ"ז ובכללם הקורסים: חשבונאות למנהלים, ניהול פיננסי, כלכלת עסקים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית וניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות.

פיתוח הסדנה: עו"ד שלי גורפינקל

מטרת הסדנה

להכשיר את הלומדים בסדנה לכהן כנושאי משרה וכדירקטורים בחברות ולהכיר בצורה מעמיקה את עבודת הדירקטוריון וועדת הביקורת. הלומדים ירכשו ידע מתקדם ועדכני בתחומי הרגולציה, הפיננסים והניהול ויתנסו באמצעות תרגול מעשי וסימולציות בעבודת הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון. על מנת לנהל דיונים, ליזום מהלכים, והפעיל שיקול דעת מקצועי לשם קבלת החלטות עסקיות המתאימות לחברה או לתאגיד שבהם הם מכהנים. לבסוף, הסדנה תורמת להכרת כללי הממשל התאגידי על מנת לקיים את חובות האמון והזהירות החלות על פי הדין.

נושאי הסדנה

מתכונת הלימודים בסדנה מורחבת. נדרשת נוכחות של 80% במפגשי הסדנה.