האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14005 גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה

14005 גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / מערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה:

עבור התכנית לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, תאוריות למידה והוראה, מחקר איכותני בחינוך ואחד משני הקורסים: שיטות מחקר בחינוך או טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה. וכן עמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

עבור התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: מחקר איכותני בחינוך, תאוריות למידה והוראה, הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, ד"ר דוד מצר, ד"ר אמירה רום; רינה סקוטלסקי (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מרים בן-פרץ, פרופ' משה זילברשטיין, פרופ' תמר לוין, פרופ' מרדכי מירון, פרופ' פנחס תמיר, פרופ' שפרה שינמן

הקורס דן בתמורות שחלו בתפיסת המדע, הידע והערכים בעידן הפוסט-מודרני וכן בתהליכי הגלובליזם הכלכלי ובהשלכותיהם על תכנון הלימודים במערכות למידה שונות. בין היתר, הקורס עוסק ברפורמות שהונהגו בתכניות הלימודים במדינות המערב ובהשפעותיהן של אלה ושל גורמים נוספים על תכנון הלימודים בישראל. בקורס נבחנים תהליכים, תפוקות ותוצרים של מערכות הלמידה, תוך הצגת מודלים מגוונים לניתוח ולהערכה של תכניות לימודים.

נושאי הלימוד

  • מבוא – תמורות בחשיבה המדעית, גלובליזם כלכלי והשלכותיהם על תכנון הלימודים.

  • תכנון לימודים בישראל ומגמות במדינות מערביות נבחרות.

  • הערכה ותכנון לימודים.

  • סכמות לניתוח תכניות לימודים – אמצעי לבחינת הפוטנציאל הלימודי הנתון בהן.

  • תכנון לימודים ופוסט-מודרניזם.

חומר הלימוד

  • מקראה ובה מאמרים רלוונטיים לנושאי הלימוד

  • מ' בן-פרץ, המורה ותכניות הלימודים: התרת כבלי הטקסט הכתוב (‏משרד החינוך, התרבות והספורט ומכון מופ"ת, 1995‎)‏. החוברת של בן-פרץ משלימה את נושאי הניתוח וההערכה של תכניות הלימודים.

  • מדריך למידה הכולל סקירות מבוא קצרות, קטעי קישור או סיכום ושאלות מנחות לקריאת המאמרים.

  • אתר הקורס שבו יתנהלו דיונים בסוגיות נבחרות ויפורסמו מטלות וחומר עזר עדכני.


1 במסגרת קורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית.