שהם האוניברסיטה הפתוחה  המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה
האוניברסיטה הפתוחה

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

הכנס השלושה-עשר
לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס


ימים שלישי-רביעי, ה-ו באדר, תשע"ח, 21-20 בפברואר 2018
קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה (מפת הגעה)

קול קורא להגשת מאמרים

חדשנות טכנולוגית היא אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני מקבלי החלטות וחוקרים. בשנים האחרונות, אנו עדים לחידושים טכנולוגיים המופיעים חדשות לבקרים ורבים מהם נעלמים באותה המהירות בה הופיעו. טכנולוגיות רבות מאומצות על ידי חלקים גדולים בציבור, אך מחקרים רבים נדרשים כדי לבחון את יעילות שילובן בהוראה, בלמידה ובניהול למידה. המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ממשיך במסורת ארגון כנסי צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה, שהחלה בשנת 2006, וקורא כעת להגיש הצעות להרצאות ולפוסטרים לכנס השלושה-עשר. הכנס משמש זירת מפגש לדיון, הצגת עבודות והחלפת דעות בין חוקרים ומומחים העוסקים בתחום והוא מיועד לחוקרים ואנשי מקצוע בתחומי טכנולוגיות הלמידה בפרט, והחדשנות הטכנולוגית בכלל.

מטרת הכנס
הכנס נועד לשמש במה להצגת מחקרים, העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות טכנולוגית, לקדם קיומו של דיאלוג מחקרי-אקדמי על נושאים אלו ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל .
תינתן עדיפות להצגת מחקרים אמפיריים ולדיווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום חדשנות טכנולוגית בכלל, ובלמידה, הוראה והדרכה בפרט. ניתן להגיש הצעות להצגת מחקרים תאורטיים .
המועד האחרון למשלוח הצעות הוא 7 בנובמבר, 2017. אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות והקלטות מכנסי צ'ייס הקודמים באתר המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה.


נושאי הכנס

 • בחינה אמפירית של תרומת מודלים פדגוגיים, כלים וסביבות דיגיטליות להוראה ולמידה
 • חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות
 • חקר של שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל
 • טכנולוגיות למידה וצמצום פערים חברתיים, למידה לאורך החיים (Lifelong learning)
 • טכנולוגיות למידה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים
 • משאבי למידה פתוחים MOOCs ,(Open educational resources)
 • חדשנות בהדרכה ובלמידה בארגונים ובתעשייה
 • משחקים דיגיטליים כסביבות למידה
 • ניתוח למידה (Learning analytics)
 • חקר השיח בתחומי טכנולוגיות למידה וחדשנות
 • היבטים חברתיים ורגשיים של אינטראקציה בין לומדים לבין עצמם, ובין לומדים וסגל הוראה ומינהל
 • חקר האינטראקציה בין אדם למחשב
 • מיקור המונים (crowdsourcing)
 • אינטראקציה ברשתות חברתיות
 • היבטים כלכליים, ארגוניים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות למידה
 • אימוץ טכנולוגיות חדשניות בארגונים: מודלים תאורטיים ומחקרי שטח
 • מדידת הערך המוסף של טכנולוגיות חדשות ושל ניהול מידע בארגונים ובמוסדות
 • ניהול חדשנות
 • התנגדויות לאימוץ טכנולוגיות חדשות בארגונים ובמוסדות

הנחיות להגשת הצעות
כנס צ'ייס 2018 מזמין הגשות משלושה סוגים: מאמר מלא, מאמר קצר ופוסטר.

שפת ההצעה: ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית .

להלן פירוט הנחיות ההגשה

 • הצעה למאמר מלא
 • מאמר מלא מתאים להצגה של מחקר מקיף ובשֵל
  היקף ההגשה: מאמר באורך של עד 2500 מילים (לא כולל איורים, טבלות ורשימת מקורות) בעברית או באנגלית. להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים
  אופן ההצגה בכנס: הצגה של 25 דקות.

  מבנה ההצעה:

  • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית .
  • תקציר בעברית (עד 200 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף תקציר באנגלית באורך עד 250 מילים. אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית .
  • גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסייה, כלי המחקר והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן .
  • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש .
  • סגנון הכתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
  • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית .
  • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בתקציר .
  • מגישי ההצעות, שיתקבלו להצגה בכנס, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של המאמרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית .

  להורדת התבנית בעברית
  להורדת התבנית באנגלית
  שימו לב: מאמרים שאינם כתובים לפי ההנחיות לא יטופלו ויוחזרו לשולח .

 • הצעה למאמר קצר
 • מאמר קצר (Brief Paper) מתאים למחקר בהיקף בינוני או קטן ו/או מחקר המצוי בשלב התוצאות הראשוניות.
  היקף ההגשה : תקציר באורך של עד  1000 מילים (לא כולל טבלות, איורים, ורשימת מקורות) בעברית או באנגלית. להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים .
  אופן ההצגה בכנס : הצגה של 10 דקות .

  מבנה ההצעה:

  • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית .
  • גוף ההצעה: עד 1000 מילים. הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית (באורך עד 250 מילים). אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית.
  • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש .
  • סגנון הכתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
  • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית .
  • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה ובפוסטר .
  • מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של המאמר לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.

  להורדת התבנית בעברית
  להורדת התבנית באנגלית

 • הצעה לפוסטר

פוסטר מתאים להצגת מחקר בעל היקף קטן או פרויקט סטודנטים, או מחקר שהחל אך עדיין לא הגיע לשלב התוצאות הסופיות .
היקף ההגשה : תקציר באורך של עד  400 מילים (מקסימום שני עמודים כולל רשימת מקורות. אין לכלול תרשימים וטבלאות). להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים .
אופן ההצגה בכנס : הצגה של 3 דקות במשב פוסטרים והסברים בתערוכת הפוסטרים .
מבנה ההצעה :

 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית .
 • גוף ההצעה: עד 400 מילים. הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית (באורך עד 250 מילים). אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית .
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש .
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית .
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה ובפוסטר .
 • מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של התקצירים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית .
 • מגישי ההצעות שיתקבלו  יכינו פוסטר להצגה חזותית  ובנוסף יתבקשו להציג את הפוסטר בעל-פה במשך 3 דקות במושב פוסטרים מיוחד .

להורדת התבנית בעברית
להורדת התבנית באנגלית
הצעות שיכללו תקציר בלבד יישפטו כמועמדות להצגה כפוסטר .
את ההצעות יש להגיש כקובץ   docx, doc, או  rtf.

מאמר מצטיין של סטודנט/סטודנטית

לאור המעורבות הערה של סטודנטים בכנסי צ'ייס, מקיימת ועדת התכנית של הכנס גם השנה תחרות מאמר מצטיין של סטודנט/ סטודנטית. המאמר המצטיין ייבחר מתוך  המאמרים המלאים  שיוגשו לכנס ושמגישיהם יצהירו על כך שהם מדווחים על מחקר שבוצע על ידי סטודנטים .
השנה יוענק פרס כספי של 1,500 ₪ לסטודנט/סטודנטית הזוכה .
שימו לב ! אי אפשר להגיש מאמר קצר או תקציר לפוסטר לתחרות מאמר מצטיין של סטודנט/ית .


מערכת הגשת מאמרים

להעלאת הקובץ הסופי למערכת לחצו  כאן
שימו לב! הגשת המאמרים באמצעות מערכת EasyChair לניהול תכנית הכנס. הנחיות בעברית תמצאו  כאן .
שימו לב! קבלה לכנס כהרצאה, כפוסטר או כסדנה מחייבת הרשמה (ותשלום) לכנס .

ספר הכנס (Proceedings)

המאמרים ותקצירי הפוסטרים שהתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הכנס (proceedings book). גרסת הספר הדיגיטלי תפורסם באתר הכנס ותהיה פתוחה לכול. גרסה מודפסת של ספר הכנס יקבל מי שיזמין מראש (ללא תשלום נוסף) בסוף טופס ההרשמה .

פרסום מאמרים נבחרים בכתב-עת

כותבי המאמרים הטובים ביותר שיוצגו בכנס, יוזמנו להרחיבם ולהגישם לפרסום בגיליון מיוחד של כתב העת

לוח זמנים

משלוח הודעות למגישים על קבלת מאמר להצגה בכנס 30.11.2017
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס 13.12.2017
כנס צ'ייס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה 20-21.2.2018

קול קורא להגשת מאמרים
 
 


פרטים נוספים: במזכירות הכנס (אסנת צרפתי-ליבר) 052-5734960, או במייל [email protected]