האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13902 רגשות בארגונים

13902 רגשות בארגונים‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: 12 נ"ז ובכללם הקורסים חשבונאות למנהלים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי. ידע קודם מומלץ: סוגיות נבחרות בניהול משאבי אנוש.

פיתוח הקורס: ד"ר ורדה וסרמן, פרופ' ענת רפאלי

כותבות: ד"ר ורדה וסרמן, ד"ר אורלי טנא-גזית

יועצות: פרופ' סיגל בר שדה, פרופ' סוניה רוקס

מטרות הקורס

הקורס מציע שלוש פרספקטיבות תיאוריות לחקר רגשות בארגונים – זווית פסיכולוגית, זווית סוציולוגית-ביקורתית וזווית ניהולית-יישומית – במטרה לאפשר היכרות עם אחד הנושאים הנחקרים בעשורים האחרונים תוך חשיפה לפרדיגמות המחקר המובילות בתחום התנהגות ארגונית.

נושאי הלימוד

רגשות חיוביים ושליליים, אינטליגנציה רגשית, רגשות בצוותי עבודה, מסחור הרגש, משחק שטוח ועמוק, רגש בהקשר בין-תרבותי, רגש כאמצעי הדרה, תפקיד הרגש בהבניית זהות, רגשות בארגוני שירות, רגשות בתהליכי קבלת החלטות ומשא ומתן, רגשות ומנהיגות ורגשות בתהליכי שינוי ארגוני.

חומר הלימוד

מקראת מאמרים ומדריך למידה.


1 או הקורס התנהגות ארגונית –מיקרו לסטודנטים שלמדו קורס זה עד סמסטר א2018 (‏כולל‎)‏.