למידע נוסף מלא/י פרטיך
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
דיפלומה » מידע והרשמה » הנחיות הרשמה ותשלום שכר לימוד

הנחיות הרשמה, תשלום שכר לימוד וביטול הרשמה

הנחיות לשינויים בהרשמה לקורסי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה): לחצו כאן

תוכל/י להירשם לפי נוחותך:
 1. בטלפון: 1-700-703-100 בימים א-ה, בשעות 19:00-9:00, באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 2. בדואר: יש לשלוח לכתובת מערך לימודי החוץ - לימודי תעודה, האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 43537.
  בהרשמה באמצעות הדואר אין לצרף מזומנים.
 3. בפקס: 09-7780899, באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 4. באופן אישי: במשרדי מערך לימודי החוץ - לימודי תעודה, בשלוחות ברחבי הארץ, בימים א-ה, בין השעות 19:00-9:00.
הערה: נרשם מתחת לגיל 18 חייב לצרף לטופס ההרשמה מכתב הסכמה מהוריו להרשמתו לאוניברסיטה הפתוחה.

אופן התשלום
 1. בכרטיס אשראי (ויזה, לאומי קארד, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס):
  1. בהסדר רגיל: בתשלום אחד או בתשלומים כפי שנקבע בקורס.
  2. בתשלומים בהסדר קרדיט: הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה. התשלום בהסדר קרדיט אפשרי רק בתחום מסגרת האשראי שיש לבעל הכרטיס, וכרוך בחיוב בריבית בהתאם לשיעורים ולמועדים כפי שייקבעו על-ידי הבנק/חברת האשראי.
 2. בהמחאה/בהמחאות: בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים שווים עד למספר התשלומים שנקבע בקורס. תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה (המאוחר מבין שני המועדים). בכל מקרה תאריך ההמחאה האחרונה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס. את ההמחאות יש לרשום לפקודת האוניברסיטה הפתוחה, ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.
 3. בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר: יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום העבודה או הגורם המשלם האחר. המכתב יכלול את שם מוסמך החתימה וחתימתו, חותמת של מקום העבודה, מספר ח"פ/ע"מ (אם אין, יש לרשום מספר תיק ניכויים במס הכנסה), וכן התחייבות לתשלום שוטף +30 לאוניברסיטה הפתוחה, בגין שכר לימוד ותשלומים אחרים, כמתחייב מנוהל ההרשמה.
 4. בהמחאה מטעם קרן הפיקדון לחיילים משוחררים: אפשרות זו קיימת בחלק מהקורסים של מערך לימודי החוץ.
  לקבלת מידע ושובר להסדרת התשלום יש לפנות למשרדי מערך לימודי החוץ - לימודי תעודה, בשלוחות ברחבי הארץ.

לתשומת לב!
 1. תשלומי שכר הלימוד המשולמים על-ידי מפעל או חברה עבור הכשרת עובדים הנשלחים מטעמם להשתלמות, שנועדה לשמור על רמתו של העובד או לשפר את אופן פעילותו, מוכרים על-ידי שלטונות מס הכנסה כהוצאה מוכרת של המפעל או החברה, והטבה זו לא תיחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.
 2. אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או התלמיד/ה) וחליפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו נספחיו ותנאיו, לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה.
  הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תביעה, למעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לתלמיד/ה. בשום מקרה של תביעה בגין הפרת הסכם, אף אחד מהצדדים (האוניברסיטה או התלמיד/ה) לא ישא בכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מיוחד, לרבות אבדן עסקה כלשהי, אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אבדן רווחים או בכל נזק בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל.
 3. האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים.
  החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת.
  הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה, או לקבל את כל הסכום ששילמו בגין ההרשמה לקורס/קבוצה הרלוונטיים. פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.
 4. קבלת תואר ו/או כל אישור או תעודה אחרים שהאוניברסיטה מעניקה, אינם משחררים את התלמיד מאחריות לתשלום כל חוב שהיה קיים בעת מתן התואר ו/או האישור ו/או התעודה, שלא שולם למעשה לאוניברסיטה הפתוחה. כמו כן, האוניברסיטה זכאית לקזז מכל תשלום עתידי של תלמיד, חוב לאוניברסיטה שלא שולם למעשה לאוניברסיטה, גם לאחר התיישנות התובענה.
 5. הסטודנטים מתחייבים למלא אחר כל ההוראות בתקנות בית הספר ותקנות האוניברסיטה הפתוחה, כפי שיעודכנו מפעם לפעם.
 6. האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים ותכניות הלימודים, בלי למסור על כך הודעות אישיות.
 7. האוניברסיטה הפתוחה רשאית להפסיק את לימודיהם של סטודנטים אם הם מהווים גורם מפריע בקורס, או בכל תכנית לימודים אחרת, ואם הישגיהם בלימודים אינם מצדיקים את המשך לימודיהם. לכל הסטודנטים תהיה זכות שימוע, אם יגישו אותה בכתב למנהל לימודי החוץ באוניברסיטה הפתוחה בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה על הפסקת לימודיהם.
 8. פתיחת השנה השנייה, השלישית והרביעית, המגמות והקורסים, מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
 9. סטודנט הלומד במסגרת בית ספר מירב, במגמה או בקורס המכשיר לטיפול, ימלא הצהרת בריאות בתחילת שנת הלימודים.

הודעות לאוניברסיטה


יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר או בפקס וכן את אישור המשלוח. האוניברסיטה לא תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך (כגון: אישור משלוח פקס, דף פירוט שיחות מ'בזק' או אישור על דואר רשום. באישור או בדף הפירוט חייב להופיע המספר של מרכז ההרשמה/משרדי מערך לימודי החוץ אליו נשלח הפקס). אם לא תצורף הוכחה, הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש. המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי מערך לימודי החוץ - לימודי תעודה, שבה מתקיימת ההרשמה.

שינויים בלתי צפויים
במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף-על-פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה. שינויים בלתי צפויים אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי כלפי בתי הספר במערך לימודי החוץ - לימודי תעודה או האוניברסיטה הפתוחה

נוהל החלפת קורס
 1. בקשת החלפת קורס תוגש בכתב בלבד למשרד בית הספר או למרכז ההרשמה.
 2. המועד הקובע הנו מועד קבלת הבקשה.


נוהל החלפת קורס לקורסים ששכר הלימוד שלהם הינו עד 4,000 ש"ח

עיתוי קבלת הבקשה גובה התשלום הנדרש
עד המפגש השלישי (כולל) הפרש שכר הלימוד בין הקורס המקורי לבין הקורס החדש.
מהמפגש הרביעי ואילך אין החלפת קורס


נוהל החלפת קורס לקורסים ששכר הלימוד שלהם הינו מעל 4,000 ש"ח

עיתוי קבלת הבקשה גובה התשלום הנדרש
עד השבוע השני (כולל) הפרש שכר הלימוד בין הקורס/מסלול המקורי לבין הקורס/מסלול החדש.
מהשבוע השלישי ועד השבוע השישי (כולל) הפרש שכר הלימוד בין הקורס/מסלול המקורי לבין הקורס/מסלול החדש בקיזוז ערך המפגשים שחלפו בקורס המקורי
מהשבוע השביעי ואילך אין החלפת קורס/מסלול

הנוהל אינו תקף לגבי קורסים המהווים חלק מתכנית/מסלול שמשולם בעבורה/בעבורו שכר לימוד כולל. אין אפשרות להמיר מסלול לימודים (הכולל מספר קורסים) בקורס בודד.

נוהל ביטול הרשמה
לקורסים ששכר הלימוד שלהם הנו עד 4,000 ש"ח

מועד קבלת בקשת הביטול גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד שבועיים לפני תחילת הקורס* דמי טיפול מינהלי בסך 80 ₪ או דמי הרשמה אם נקבעו בקורס
במהלך שבועיים לפני תחילת הקורס* 10% משכר הלימוד
לאחר מפגש אחד ערך יחסי של מפגש אחד +10% משכר הלימוד
לאחר שני מפגשים ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר שלושה מפגשים ערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר ארבעה מפגשים או יותר אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה.


לקורסים ששכר הלימוד שלהם הנו מעל 4,000 ש"ח

מועד קבלת בקשת הביטול גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד שבועיים לפני תחילת הקורס* דמי טיפול מינהלי בסך 80 ש"ח או דמי הרשמה אם נקבעו בקורס
במהלך שבועיים לפני תחילת הקורס* 10% משכר הלימוד
בשבוע הראשון ללימודים ערך יחסי של שבוע אחד + 20% משכר הלימוד
בשבוע השני ללימודים ערך יחסי של שבועיים + 20% משכר הלימוד
בשבוע השלישי ללימודים ערך יחסי של שלושה שבועות + 20% משכר הלימוד
בשבוע הרביעי ללימודים ערך יחסי של ארבעה שבועות + 20% משכר הלימוד
בשבוע החמישי ללימודים ערך יחסי של חמישה שבועות + 20% משכר הלימוד
בשבוע השישי ללימודים ערך יחסי של שישה שבועות + 20% משכר הלימוד
מהשבוע השביעי ללימודים ואילך אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה.

* בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010:
אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך 14 יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד 7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יחויב המבטל ב- 5% משכר הלימוד המלא בקורס (כולל דמי הרשמה) או 80 ₪, הנמוך מבין השניים.
לאחר המועד שצוין, יופעל נוהל הביטול של האוניברסיטה הפתוחה.

נהלים אלו לא יחולו על הרשמות דרך ארגונים. במקרה כזה נהלי הביטול המחייבים הינם הנהלים המפורסמים באתרי הארגונים, והם אלו שיחולו על הנרשם.

דגשים והערות
 1. בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד למרכז ההרשמה, או למשרדי בית הספר מערך לימודי החוץ - לימודי תעודה.
 2. המועד הקובע הנו מועד קבלת הבקשה בכתב במשרדי בית הספר/מרכז ההרשמה.
 3. גובה הקיזוז המינימלי יהיה דמי הטיפול המנהלי בסך 80 ש"ח או דמי הרשמה אם נקבעו בקורס - הגבוה מבין השניים. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה של ביטול ביוזמת התלמיד.
 4. סוג נוהל הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על-פי שכר הלימוד המלא שנקבע לקורס, ולא על-פי הסכום ששולם בפועל.
 5. בקורסים הכוללים עד 4 מפגשים, המועד האחרון לביטול הנו על-פי הטבלה שלעיל או עד שחלף חצי מזמן הקורס - הנמוך מבין השניים.
 6. במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי-צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך 21 יום לכל הפחות יש לפנות מידית למשרדי מערך לימודי החוץ - לימודי תעודה, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בנוהלי האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
 7. בחתימתי על ההצהרה וההתחייבות בטופס ההרשמה, אני מצהיר גם שידוע לי ש:
  1. דמי ההרשמה אינם מוחזרים בעקבות ביטול ההרשמה/אי קבלה לקורס.
  2. בקורסים בהם אין ועדת קבלה, יש לשלם את שכר הלימוד ביחד עם דמי
   ההרשמה, (דמי ההרשמה נגבים מיידית. החיוב עבור שכר הלימוד לא יתבצע לפני המועדים שנקבעו בקורס).
  3. בקורסים בהם יש ועדת קבלה, שכר הלימוד ישולם מייד לאחר אישור ועדת
   הקבלה (החיוב לא יתבצע לפני המועדים שנקבעו בקורס) כמפורט להלן:
   • מהמשלמים באמצעות כרטיס אשראי, או התחייבות מקום העבודה, או גורם משלם אחר, שכר הלימוד ייגבה באופן אוטומטי, בהתאם לאופן התשלום המצוין בסעיף א' ב"אופן התשלום".
   • המשלמים באמצעות המחאה אישית או המחאה מקרן לפקדון חיילים משוחררים, מחויבים להסדיר את תשלום שכר הלימוד מייד לאחר קבלת ההודעה על הקבלה לקורס.

אי-פתיחת קורס
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ודמי ההרשמה.

הנחות
שכר הלימוד המלא של הקורסים והפעילויות של מערך לימודי החוץ - לימודי תעודה הוא שכר הלימוד המפורסם כשכר לימוד לתלמיד חדש.

שכר לימוד אחר שמפורסם בדפי המידע של מערך לימודי החוץ - לימודי תעודה או מפעם לפעם בפרסומים אחרים, הנו שכר לימוד לאחר הנחה משכר הלימוד המלא.

פירוט ההנחות המלא נמצא במשרדי מערך לימודי החוץ - לימודי תעודה.

במקרה שתלמיד זכאי לשתי הנחות או יותר, תחול רק ההנחה הגבוהה מבין ההנחות התקפות. בשום מקרה לא יהיה כפל הנחות ואין הנחות מצטברות, אלא אם צוין כך במפורש בפרסום.

לתקנון המשמעת לחץ כאן

שינויים בלתי-צפויים

במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי-צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף-על-פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה.
מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה נערך לקיים את הלימודים באופן פרונטאלי תחת הנחיות משרד הבריאות ותנאי התו הירוק. יתכן ויחולו שינויים בהנחיות משרד הבריאות או יוטלו מגבלות, אשר יחייבו שינויים במתכונת הלימודים כולל מעבר ללימודים מקוונים.


אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים