האוניברסיטה הפתוחה (להלן: "האוניברסיטה") מחויבת להגן ולכבד את הכללים הנוגעים לפרטיות והגנה על מידע אישי, ולנהל את המידע, כהגדרת מונח זה להלן, המוחזק על ידה, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו, וכן, בהתאם
להוראות חיקוקים אחרים מחוץ לישראל ורגולציה בינלאומית בתחום הגנה על פרטיות, כגון הרגולציה הכללית להגנה על מידע של האיחוד האירופי (GDPR), בנסיבות שבהן ישנה תחולה לחיקוקים ו/או כללים אלה על האוניברסיטה.


פתח הכל