אישוריםאישור על קליטת בקשת הרשמה
האישור יישלח לנרשמים עם קליטת הבקשה. ניתן לקבל באמצעות מערכת הפניות בשאילתא מידע על קליטת ההרשמה ותקינותה, כיממה לאחר ביצוע ההרשמה.

במקרה שההרשמה לא תהיה תקינה, או שאי אפשר יהיה לקבל את הנרשמים לקורס המבוקש, תישלח  לנרשמים הודעה מתאימה מיד לאחר קליטת ההרשמה במחשב.

אישורים נוספים
ניתן לקבל אישורים נוספים בתשלום דמי טיפול, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים:
• עותק של קבלה שכבר נשלחה לסטודנט
• אישור בעברית על הרשמה ועל תשלום שכר לימוד
• אישור באנגלית על הרשמה ועל תשלום שכר לימוד
• אישור מיוחד בעברית או באנגלית על הרשמות או על תשלום שכר לימוד

ניתן להפיק ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא אישורי הרשמה ושכר לימוד וקבלות שנשלחו אל הסטודנט בדואר אלקטרוני במהלך לימודיו.

אופן הזמנת האישור והתשלום עבורו
• באמצעות מערכת הפניות בשאילתא.
• באמצעות מוקד הפניות והמידע. מיועד למשלמ