אישוריםאישור על קליטת בקשת הרשמה
האישור יישלח לנרשמים עם קליטת הבקשה. ניתן לקבל באמצעות מערכת הפניות בשאילתא מידע על קליטת ההרשמה ותקינותה, כיממה לאחר ביצוע ההרשמה.

במקרה שההרשמה לא תהיה תקינה, או שאי אפשר יהיה לקבל את הנרשמים לקורס המבוקש, תישלח לנרשמים הודעה מתאימה מיד לאחר קליטת ההרשמה במחשב.

ניתן להפיק ללא תשלום אישורי הרשמה ושכר לימוד במערכת שאילתא.

אישורים נוספים
ניתן לקבל אישורים נוספים בתשלום דמי טיפול, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים:
• עותק של קבלה שכבר נשלחה לסטודנט
• אישור בעברית על הרשמה ועל תשלום שכר לימוד
• אישור באנגלית על הרשמה ועל תשלום שכר לימוד
• אישור מיוחד בעברית או באנגלית על הרשמות או על תשלום שכר לימוד


אופן הזמנת האישור והתשלום עבורו
• באמצעות מערכת הפניות בשאילתא.
• באמצעות מוקד הפניות והמידע. מיועד למשלמים באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
• באמצעות מסירה או משלוח של מכתב בקשה לכל אחד ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה, למוסד או למכללה. מיועד למשלמים בבנק הדואר. יש לשלם את הסכום המבוקש באחד מסניפי בנק הדואר לזכות חשבון האוניברסיטה הפתוחה בבנק הדואר: 4-17898-6. יש לצרף צילום ברור של הקבלה למכתב הבקשה.

הערות
א. בבקשה לקבלת האישור יש לציין שהאישור המבוקש הוא עבור: קורס מסוים, סמסטר מסוים, שנה מסוימת, כל הקורסים.
ב. באישור מפורטות הרשמות לקורסים בלבד. המבקשים שיפורטו גם הרשמות לעבודות סמינריוניות יציינו זאת בבקשה לקבלת האישור.
ג. אם מבקשים שהאישור יכלול התייחסות ייחודית לוולת"ם, יש לציין זאת בבקשה לקבלת האישור.