קיץ

סמסטר קיץתואר ראשון לכל הסטודנטים ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד1 
הרשמה סדירה: 24.3.2024 - 16.5.2024
הרשמה מאוחרת: 17.5.2024 - 228.6.2024
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 17.5.2024 - 21.6.2024
פתיחת סמסטר: 11.7.2024
סיום סמסטר: 11.9.2024

קורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ובמינהל עסקים למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד4,3 
הגשת מועמדות לתואר שני: עד 527.6.2024
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה ועד 10.7.2024
פתיחת סמסטר: 11.7.2024
סיום סמסטר: 11.9.2024​

​​קורסי שפה באנגלית6
הרשמה סדירה: 24.3.2024- 16.5.2024
הרשמה מאוחרת: 17.5.2024- 228.6.2024
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 17.5.2024 - 21.6.2024
פתיחת סמסטר: 11.7.2024
סיום סמסטר: 11.9.2024

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 24.3.2024 - 20.6.2024
פתיחת סמסטר: 11.7.2024
סיום סמסטר: 11.9.2024

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 24.3.2024 - 20.6.2024
פתיחת סמסטר: 11.7.2024
סיום סמסטר: 11.9.2024

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –

 


1. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).

2. (א)  לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 10.7.2024. 
    (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.

3. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני במחשבה הביולוגית ובמינהל עסקים הנרשמים לקורסי השלמה לתואר ראשון.​

4. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).

5. לאחר מועד זה, הגשת מועמדות לתואר שני במינהל עסקים תהיה לסמסטר סתיו תשפ"ה (א2025).

6. כולל הקורס: סדנת גישור ידע באנגלית (91428).

 

סמסטר הקיץ הוא סמסטר אינטנסיבי שאורכו תשעה שבועות.
בסמסטר הקיץ יש לשלם תוספת קיץ עבור כל קורס. גובה תוספת קיץ מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד.
 
סמסטר הקיץ מתקיים במקביל למועדי הבחינות של סמסטר האביב. לפיכך, ייתכן מאוד שתהיה חפיפה בין מועדי המפגשים ומועדי הבחינות. חפיפה כזאת לא תהיה עילה לטענות, לתביעות או להקלות כלשהן. על סטודנטים שנרשמים בסמסטר הקיץ ליותר מקורס אחד, לוודא לפני ההרשמה שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים. אם קיימת חפיפה יש לבחור בקורס אחר או לגשת לבחינה במועד ב.
מועדי הבחינות בקורסים מפורסמים באתר האוניברסיטה בפרק בחינות.​
בסמסטר הקיץ לא יתקבלו הרשמות "על-תנאי", למעט במקרים הבאים:
1. הרשמה "על-תנאי" לקורסי שפה באנגלית תתקבל מסטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה, בסמסטר האביב שלפניו, את הקורס ברמה הנמוכה יותר או שזכאים עדיין להיבחן בקורס ברמה הנמוכה יותר.
2. הרשמה "על-תנאי" לקורס ברמה מתקדמת תתקבל מסטודנטים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו קורס אנגלית: מתקדמים ב , וזהו התנאי היחיד שעליהם להשלים לקורס המתקדם, או מסטודנטים שזכאים עדיין להיבחן בקורס אנגלית: מתקדמים ב שלמדו בסמסטר קודם.
סטודנטים שלומדים בסמסטר האביב קורס שהוא תנאי קבלה לקורס שהם מבקשים ללמוד בסמסטר הקיץ העוקב, יוכלו להירשם ל"לימודים ברצף" (ראו תת-סעיף 10 בסעיף הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה)