קיץ

סמסטר קיץמועדים

קורס/מסלול/סוג תואר
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון2 ותואר שני

מ- 17.3.2019

עד 14.5.2019
(יום ג)

מ- 15.5.2019
 
עד 328.6.2019
7.7.2019 6.9.2019
מ- 17.3.2019

עד 14.5.2019
(יום ג)

מ- 15.5.2019

עד 7.6.2019


קורסי אנגלית כשפה זרה1

מ- 17.3.2019
עד 14.5.2019
(יום ג)

מ- 15.5.2019
עד 328.6.2019
7.7.2019 6.9.2019

מ- 17.3.2019
עד 14.5.2019
(יום ג)

מ-15.5.2019

עד 7.6.2019

 

לימודים אינטנסיביים באנגלית כשפה זרה4 מ- 17.3.2019
עד 14.5.2019
(יום ג)
מ-15.5.2019
עד 328.6.2019

7.7.2019

(סמסטר 2ג2019)

6.8.2019

(סמסטר 2ג2019)

18.8.2019

(סמסטר 3ג2019)

17.9.2019

(סמסטר 3ג2019)

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) מ-17.3.2019
עד 14.6.2019
7.7.2019 6.9.2019
סדנת הכנה בפיסיקה (91463)

מ-17.3.2019
עד 14.6.2019

7.7.2019 6.9.2019

                                                                        

                                                                            מועדי ההרשמה נקבעים לפי זמן ישראל  1. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
  2. כולל הקורס עברית כשפה שנייה (91462).
  3. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 5.7.2019.
    (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
  4. פרטים נוספים בפרק אנגלית כשפה זרה.

 

סמסטר הקיץ הוא סמסטר אינטנסיבי שאורכו תשעה שבועות.
בסמסטר הקיץ יש לשלם תוספת קיץ עבור כל קורס. גובה תוספת קיץ מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד.
 
סמסטר הקיץ מתקיים במקביל למועדי הבחינות של סמסטר האביב. לפיכך, ייתכן מאוד שתהיה חפיפה בין מועדי המפגשים ומועדי הבחינות. חפיפה כזאת לא תהיה עילה לטענות, לתביעות או להקלות כלשהן. על סטודנטים שנרשמים בסמסטר הקיץ ליותר מקורס אחד, לוודא לפני ההרשמה שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים. אם קיימת חפיפה יש לבחור בקורס אחר או לגשת לבחינה במועד ב.
מועדי הבחינות בקורסים מפורסמים באתר האוניברסיטה בפרק בחינות.​
בסמסטר הקיץ לא יתקבלו הרשמות "על-תנאי", למעט במקרים הבאים:
1. הרשמה "על-תנאי" לקורס באנגלית כשפה זרה תתקבל מסטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה, בסמסטר האביב שלפניו, את הקורס ברמה הנמוכה יותר או שזכאים עדיין להיבחן בקורס ברמה הנמוכה יותר.
2. הרשמה "על-תנאי" לקורס ברמה מתקדמת תתקבל מסטודנטים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו קורס אנגלית: מתקדמים ב1 , וזהו התנאי היחיד שעליהם להשלים לקורס המתקדם, או מסטודנטים שזכאים עדיין להיבחן בקורס אנגלית: מתקדמים ב1 שלמדו בסמסטר קודם.
סטודנטים שלומדים בסמסטר האביב קורס שהוא תנאי קבלה לקורס שהם מבקשים ללמוד בסמסטר הקיץ העוקב, יוכלו להירשם ל"לימודים ברצף" (ראו תת-סעיף 10 בסעיף הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה)

 


  1. החל מסמסטר סתיו תשע"ו שונו שמות הקורסים באנגלית, מידע נוסף מפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה .