קיץ

סמסטר קיץתואר ראשון2 ותואר שני
הרשמה סדירה: 14.3.2021 - 11.5.2021
הרשמה מאוחרת: 12.5.2021- 325.6.2021
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 12.5.2021 - 18.6.2021
פתיחת סמסטר: 4.7.2021
סיום סמסטר: 3.9.2021

קורסי אנגלית כשפה זרה1
הרשמה סדירה: 14.3.2021 - 11.5.2021
הרשמה מאוחרת: 12.5.2021- 314.6.2021
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 12.5.2021 - 7.6.2021
פתיחת סמסטר: 22.6.2021
סיום סמסטר: 31.8.2021

לימודים אינטנסיביים באנגלית כשפה זרה4
הרשמה סדירה: 14.3.2021 - 11.5.2021
הרשמה מאוחרת: 12.5.2021- 314.6.2021
פתיחת סמסטר 2ג2021: 22.6.2021
סיום סמסטר 2ג2021: 27.7.2021
פתיחת סמסטר 3ג2021: 4.8.2021
סיום סמסטר 3ג2021: 31.8.2021

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 14.3.2021 - 11.6.2021
פתיחת סמסטר: 4.7.2021
סיום סמסטר: 3.9.2021

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 14.3.2021 - 11.6.2021
פתיחת סמסטר: 4.7.2021
סיום סמסטר: 3.9.2021

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –1. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).

2. כולל הקורס עברית כשפה שנייה (91462).

3. (א)  לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה,למעט הרשמות של סטודנטים חדשים לקורסים לתואר ראשון ושני שיתקבלו עד 2.7.2021, או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה שיתקבלו עד 21.6.2021. 
    (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.(ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.

4. פרטים נוספים בפרק אנגלית כשפה זרה.

 

סמסטר הקיץ הוא סמסטר אינטנסיבי שאורכו תשעה שבועות.
בסמסטר הקיץ יש לשלם תוספת קיץ עבור כל קורס. גובה תוספת קיץ מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד.
 
סמסטר הקיץ מתקיים במקביל למועדי הבחינות של סמסטר האביב. לפיכך, ייתכן מאוד שתהיה חפיפה בין מועדי המפגשים ומועדי הבחינות. חפיפה כזאת לא תהיה עילה לטענות, לתביעות או להקלות כלשהן. על סטודנטים שנרשמים בסמסטר הקיץ ליותר מקורס אחד, לוודא לפני ההרשמה שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים. אם קיימת חפיפה יש לבחור בקורס אחר או לגשת לבחינה במועד ב.
מועדי הבחינות בקורסים מפורסמים באתר האוניברסיטה בפרק בחינות.​
בסמסטר הקיץ לא יתקבלו הרשמות "על-תנאי", למעט במקרים הבאים:
1. הרשמה "על-תנאי" לקורס באנגלית כשפה זרה תתקבל מסטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה, בסמסטר האביב שלפניו, את הקורס ברמה הנמוכה יותר או שזכאים עדיין להיבחן בקורס ברמה הנמוכה יותר.
2. הרשמה "על-תנאי" לקורס ברמה מתקדמת תתקבל מסטודנטים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו קורס אנגלית: מתקדמים ב1 , וזהו התנאי היחיד שעליהם להשלים לקורס המתקדם, או מסטודנטים שזכאים עדיין להיבחן בקורס אנגלית: מתקדמים ב1 שלמדו בסמסטר קודם.
סטודנטים שלומדים בסמסטר האביב קורס שהוא תנאי קבלה לקורס שהם מבקשים ללמוד בסמסטר הקיץ העוקב, יוכלו להירשם ל"לימודים ברצף" (ראו תת-סעיף 10 בסעיף הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה)

 


  1. החל מסמסטר סתיו תשע"ו שונו שמות הקורסים ב