כללי

חשבון אישי

מערכת חדשה לניהול חשבון סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה


מחשבון שכר לימוד
לכל סטודנט/ית קיים "חשבון אישי" באוניברסיטה הפתוחה, המנהל ומרכז את הפעולות הכספיות.
החשבון מציג מידע מפורט לגבי ההתנהלות הכספית בנושא הרשמה לקורסים ושינויים בהרשמה: תשלומים שבוצעו, התחייבויות פתוחות לתשלום, יתרות לניצול, זיכויים לחשבון האישי והחזרים כספיים לחשבון הבנק.
המידע מוצג בשאילתא בתפריט, שכ"ל ותשלומים/ החשבון שלי.
ניתן להסדיר תשלומים בגין הרשמה / שינויים בהרשמה במערכת שאילתא, בתפריט שכר לימוד ותשלומים / התחייבויות פתוחות.
החשבון האישי מאפשר לסטודנטים לנצל יתרות כספיות הקיימות לזכותם באוניברסיטה הפתוחה:
יתרות מלגה, יתרות קרן חיילים משוחררים ויתרות זכות מכספי הסטודנטים.
היתרות הכספיות מוצגות במערכת שאילתא, בתפריט שכ"ל ותשלומים/ החשבון שלי.
יתרות כספיות שנצברו ב"חשבון האישי" מועברות באופן אוטומטי להסדרת תשלומים בגין הרשמה לקורסים ושינויים בהרשמה, לפי הסדר הבא: ראשית תנוצל יתרה מכספי מלגות, לאחר מכן יתרה מקרן חיילים משוחררים ולבסוף יתרה מכספי הסטודנטים.
לא ניתן לשנות את סדר ניצול היתרות. בקשות מיוחדות ניתן להפנות למרכז ההרשמה בכתובת: infodesk@openu.ac.il .
במועד התשלום, יתרות הזכות , ככל שתהינה, תופחתנה מהסכום לתשלום.
במידה והסכום היתרה ב"חשבון האישי" נמוך מהסכום הנדרש לתשלום, על הסטודנטים לשלם את הפרש התשלום, בהתאם למפורט בסעיף: הנחיות לתשלום.
במידה וקיים חוב כספי לאוניברסיטה הפתוחה, היתרה בחשבון האישי תועבר באופן אוטומטי להסדרת תשלום החוב.
לתשומת לב, זיכוי כספי בגין שכר לימוד ותשלומים כללים, מוצג כיתרה ב"חשבון האישי" באוניברסיטה הפתוחה. 
היתרה תועבר באופן אוטומטי להסדרת תשלומים להמשך הלימודים עבור הרשמה לקורסים/ שינויים בהרשמה. ראו הסבר מפורט בסעיף "ניצול יתרות כספיות".
סטודנטים המעוניינים לקבל החזר כספי של יתרות לחשבון הבנק, יכולים לפנות בבקשה להחזר כספי באמצעות מערכת שאילתא בתפריט שכ"ל ותשלומים/ בקשה להחזר כספי. מידע מפורט מפורסם בסעיף: החזרים כספיים.
ניתן לבקש החזר כספי  של יתרות שנצברו ב"חשבון האישי" באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מערכת שאילתא, בתפריט "שכ"ל ותשלומים/ בקשה להחזר כספי", או על ידי פניה בכתב למרכז ההרשמה, לכתובת infodesk@openu.ac.il. ההחזר הכספי יבוצע לחשבון הבנק של הסטודנטים המעודכן במערכות האוניברסיטה. במידה וימצא חוב כספי ב"חשבון האישי" ביום ביצוע ההחזר, יבוצע קיזוז בהתאם.
 
לצורך קבלת ההחזר הכספי, יש להזין את פרטי חשבון הבנק במערכת שאילתא, בתפריט "פרטים אישיים/ בקשה לעדכון פרטים אישיים". חשוב לבדוק את הפרטים מדי סמסטר ולעדכנם במידת הצורך.
 
מטעמי בטיחות, ניתן לעדכן את פרטי חשבון הבנק באמצעות מערכת שאילתא, או באמצעות טופס בקשת הרשמה לסטודנט/ית חדש/ה (רק בעת ההרשמה הראשונה ללימודים באוניברסיטה הפתוחה). כל עוד פרטי החשבון אינם מוזנים במערכות האוניברסיטה הפתוחה, לא יבוצע ההחזר הכספי והיתרה תשמר בחשבון האישי באוניברסיטה הפתוחה.
 
עיכוב בהזנת פרטי חשבון הבנק יביא לעיכוב בביצוע ההחזר הכספי, שיבוצע רק לאחר הזנת פרטי החשבון ויהיה בגובה הסכום המקורי בלבד.  על-מנת להימנע ממצב כזה, מומלץ לסטודנטים להזין את פרטי חשבון הבנק מיד עם ההרשמה ללימודים.
 
לא ניתן לקבל החזר כספי באמצעות המחאה.
 
אם האוניברסיטה הפתוחה תעביר סכום כסף כלשהו לחשבון הבנק של הסטודנטים בטעות או שלא כדין, יהיה עליהם להחזיר סכום זה לאוניברסיטה הפתוחה.
 
לסטודנטים שהעבירו לאוניברסיטה הפתוחה התחייבות לתשלום של מקום עבודה או של גורם אחר, יועבר ההחזר הכספי ישירות לגורם המשלם.
 
לסטודנטים ששילמו באמצעות קרן הפיקדון לחיילים משוחררים, יבוצע ההחזר הכספי באמצעות המחאה לפקודת חשבון הפיקדון בקרן לחיילים משוחררים.

 

ניתן לבצע הפקדה מראש של כספים ב"חשבון האישי" באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות כרטיס אשראי, או תשלום בבנק הדואר. הסכום שהופקד יוצג כיתרה ב"חשבון האישי" ויועבר באופן אוטומטי להסדרת תשלומי שכר לימוד ותשלומים כללים בהמשך הלימודים. היתרה בחשבון האישי תתעדכן בהתאם לסכום שהופקד ותוצג במערכת שאילתא, בתפריט שכ"ל ותשלומים/ החשבון שלי.
במידה וקיים חוב כספי לאוניברסיטה הפתוחה, היתרה תועבר באופן אוטומטי להסדרת תשלום החוב.
על מנת לבצע הפקדה מראש של כספים בחשבון האישי, ניתן לפנות למוקד הפניות והמידע, בטלפון *3500.