כללי

הנחיות לתשלום

  

על הסטודנטים למסור את פרטי כרטיס האשראי פעם אחת בלבד. פרטים אלו יהיו תקפים כל עוד לא הודיעו על שינוי וכל עוד כרטיס האשראי בתוקף. הסטודנטים יחויבו באמצעות כרטיס זה בגין כל שכר לימוד או חלק ממנו או בגין תשלומים אחרים על פי נוהלי האוניברסיטה, הנחיותיה ותקנותיה, אלא אם כן ימסרו פרטי כרטיס אשראי אחר או אמצעי תשלום אחר.1
מסירת פרטי כרטיס האשראי בפעם הראשונה
סטודנטים חדשים – בהרשמה מקוונת באתר האוניברסיטה, או באמצעות טופס בקשת הרשמה לסטודנט חדש.
סטודנטים ותיקים – באמצעות קול-האו"פ, בטלפון:
09-7781111.

בדיקת פרטי כרטיס אשראי לפני הרשמה של סטודנטים ותיקים
לפני ביצוע ההרשמה על הסטודנטים לבדוק באמצעות קול-האו"פ שהכרטיס, שפרטיו מצויים במחשב האוניברסיטה הפתוחה, הוא אכן הכרטיס שברצונם לחייב, וכן שמועד החיוב הראשון באשראי הוא לפני תום תוקף הכרטיס.

עדכון פרטי כרטיס אשראי
על הסטודנטים לעדכן את האוניברסיטה באופן מיָדי על כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי (עדכון תום תוקף, פרטי כרטיס חדש, ביטול כרטיס). שימו לב, ניתן לעדכן את פרטי כרטיס האשראי באמצעות קול-האו"פ בלבד.

אופן חיוב בכרטיס אשראי
א. למשלמים בכרטיס אשראי תישלח קבלה עם קליטת ההרשמה.
ב. ציון הסכום לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בטופס ההרשמה אינו מחייב את האוניברסיטה הפתוחה, הזכאית לגבות את הסכום המתאים על פי התקנות. התשלום ייגבה בהתאם לשכר הלימוד שנקבע לסמסטר, בהתאם לאופן התשלום המועדף, בהתאם למתכונת הלימודים המבוקשת וכן בהתאם לתקופת ההרשמה שבה יתקבל טופס בקשת ההרשמה.
ג. אם הסטודנטים לא יציינו מה אופן התשלום המועדף, יבוצע התשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, בהתאם למועד קליטת ההרשמה.
ד. מסירת פרטי כרטיס אשראי בעת ביצוע הרשמה או בעת כל פעולה אחרת, מעידה על ביצוע עסקה. אם מסיבה כלשהי חברת האשראי לא תבצע את התשלום לאוניברסיטה הפתוחה, הסטודנטים מקבלים על עצמם לשלם לאוניברסיטה את הסכום המתאים כמתחייב מהנחיות ההרשמה ותשלום שכר הלימוד.
ה. אי-אפשר לבטל עסקת אשראי שהחלה להתבצע. אם לסטודנטים מגיע החזר כספי לאחר שעסקת האשראי החלה להתבצע, יקבלו את ההחזר מהאוניברסיטה הפתוחה ועסקת האשראי תמשיך להתבצע כרגיל.
ו. על המשלמים בכרטיס אשראי בהסדרי קרדיט או בתשלומים בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, להביא בחשבון שיש מקרים שבהם חברת האשראי גובה את כל הסכום בתשלום אחד, על פי שיקול דעתה – אם בשל סוג הכרטיס, מצב החשבון או כל שיקול אחר. לאוניברסיטה הפתוחה אין כאן שיקול דעת, והאחריות במקרים אלה תחול רק על הסטודנטים.
ז. חברות האשראי מגבילות את גובה הסכום האפשרי לתשלום באמצעות כרטיס צעיר וכן את מספר התשלומים. על הסטודנטים לבדוק פרטים אלה עם חברת האשראי ולהביא זאת בחשבון לפני ביצוע התשלום.
ח. סטודנטים שיבקשו לבטל הרשמתם משום שחברת האשראי לא אישרה להם לשלם את שכר הלימוד בהתאם לאופן התשלום שירצו, יחויבו בדמי טיפול ועלויות כמתחייב מהנחיות ביטול הרשמה. כמו כן, לא יוחזרו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, אם שולמו.
ט. בעת ההרשמה נותנים הסטודנטים הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי שבהיותה הוראה קבועה היא מאפשרת לאוניברסיטה הפתוחה לגבות בכרטיס אשראי שכר לימוד או תשלומים אחרים בגין קורסים שהסטודנטים נרשמים אליהם במהלך הלימודים באוניברסיטה הפתוחה, ובגין תשלומים אחרים כפי שייקבעו מעת לעת על פי נוהלי האוניברסיטה, הנחיותיה ותקנותיה. למרות זאת, עד לשנת הלימודים תשס"ב (ועד בכלל) לא הסתפקה האוניברסיטה בהרשמת הסטודנטים כאסמכתה לגביית תשלום שכר לימוד ותשלומים אחרים לאחר הרשמה לכל קורס, וביקשה מהסטודנטים גם הוראת חיוב מפורשת נוספת בכל הרשמה לקורס.
ברור שהוראה נוספת זו נעשית על ידי האוניברסיטה הפתוחה על סמך בקשת הסטודנט להירשם לקורס/ים, ולפיכך הינה מיותרת וכרוכה בעבודה ובהוצאות נוספות.
לאור האמור, החל משנת הלימודים תשס"ג נוהגת האוניברסיטה בכל בקשת הרשמה של סטודנטים ותיקים לקורס באוניברסיטה הפתוחה כהוראת חיוב והרשאת חיוב באמצעות כרטיס אשראי לתשלום שכר לימוד ותשלומים אחרים.

(כמובן שהוראות כאלה לא יחולו על סטודנטים שמשלמים את כל שכר הלימוד לקורס וכן תשלומים אחרים שלא בכרטיס אשראי).

  1. סטודנט המקבל מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלם עבור קורס אקדמי שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד המפורט בטבלות שכר לימוד ותשלומים אחרים (למעט חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים שהקיבוץ/מושב משלם עבור לימודיהם, עולים חדשים המקבלים מימון מהמינהל לסטודנטים עולים במשרד לקליטת עלייה ותלמידי תיכון המקבלים מימון מבית ספרם).