כללי

הנחיות לתשלום

 באוניברסיטה הפתוחה קיימים שני אמצעי תשלום קבועים: כרטיס אשראי ותשלום בבנק הדואר.
על הסטודנטים להזין את אמצעי התשלום הקבוע במערכות האוניברסיטה לצורך תשלום שכר לימוד ותשלומים אחרים בקשר ללימודיהם באוניברסיטה הפתוחה.
יש לשלם באמצעי התשלום הקבוע שנבחר שכר לימוד או חלק ממנו, או תשלומים אחרים על פי הנחיות האוניברסיטה, אלא אם כן נמסר לאוניברסיטה אמצעי תשלום אחר.
בחירת אמצעי התשלום הקבוע והזנת הפרטים במערכת נעשית בתהליך הרישום לאוניברסיטה. ניתן לעדכן את הפרטים הפיננסים הקבועים בכל שלב במהלך הלימודים במערכת שאילתא, בתפריט פרטים אישיים/ עדכון פרטים פיננסים קבועים.
לתשומת לב, סטודנטים שלא יזינו במערכת אמצעי תשלום קבוע כנדרש, לא יוכלו לבצע בקשות שירות בתשלום באתר האוניברסיטה.

החיוב בכרטיס אשראי

החל מיום 10.12.2023, כל תשלום בכרטיס אשראי כרוך בתוספת דמי טיפול בגובה 0.74%* מסכום התשלום.  דמי הטיפול ייגבו בגין כל פעולת תשלום בכרטיס אשראי, לרבות פעולת הפקדה מראש ותשלום עבור חובות ישנים, זאת בכפוף להוראות מל"ג בנושא תשלומים נלווים מתאריך 13.11.2018והחלטה מעודכנת מתאריך 12.11.2019דמי טיפול אלה אינם מוחזרים בשום מקרה.

* דמי הטיפול יעודכנו מעת לעת בהתאם להסכמים מול חברות האשראי.

סטודנטים שאינם מעוניינים לשלם דמי טיפול בגין תשלום בכרטיס אשראי, יכולים לשלם באמצעות שובר בנק הדואר.

למשלמים בכרטיס אשראי תישלח קבלה עם קליטת ההרשמה.

ציון הסכום לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בטופס ההרשמה אינו מחייב את האוניברסיטה הפתוחה, הזכאית לגבות את הסכום המתאים על פי התקנות. התשלום ייגבה בהתאם לשכר הלימוד שנקבע לסמסטר, בהתאם לאופן התשלום המועדף, בהתאם למתכונת הלימודים המבוקשת וכן בהתאם לתקופת ההרשמה שבה בוצעה ההרשמה.

אם הסטודנטים לא יציינו מה אופן התשלום המועדף, יבוצע התשלום בחלוקה לתשלומים בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה.

מסירת פרטי כרטיס אשראי בעת ביצוע הרשמה או בעת כל פעולה אחרת, מעידה על ביצוע עסקה. אם מסיבה כלשהי חברת האשראי לא תבצע את התשלום לאוניברסיטה הפתוחה, הסטודנטים מקבלים על עצמם לשלם לאוניברסיטה את הסכום המתאים כמתחייב מהנחיות ההרשמה ותשלום שכר הלימוד.

אי-אפשר לבטל עסקת אשראי שהחלה להתבצע. אם לסטודנטים מגיע זיכוי כספי לאחר שעסקת האשראי החלה להתבצע, יבוצע זיכוי כספי ועסקת האשראי תמשיך להתבצע כרגיל.

על המשלמים בכרטיס אשראי בהסדרי קרדיט או בתשלומים בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, להביא בחשבון שיש מקרים שבהם חברת האשראי גובה את כל הסכום בתשלום אחד, על פי שיקול דעתה – אם בשל סוג הכרטיס, מצב החשבון או כל שיקול אחר. לאוניברסיטה הפתוחה אין כאן שיקול דעת, והאחריות במקרים אלה תחול רק על הסטודנטים.

 על הסטודנטים למסור את פרטי כרטיס האשראי פעם אחת בלבד. פרטים אלו יהיו תקפים כל עוד לא הודיעו על שינוי וכל עוד כרטיס האשראי בתוקף. הסטודנטים יחויבו באמצעות כרטיס זה בגין כל שכר לימוד או חלק ממנו או בגין תשלומים אחרים על פי נוהלי האוניברסיטה, הנחיותיה ותקנותיה, אלא אם כן ימסרו פרטי כרטיס אשראי אחר או אמצעי תשלום אחר.

סטודנטים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלמו עבור קורס אקדמי שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד.

מסירת פרטי כרטיס האשראי בפעם הראשונה

סטודנטים חדשים - בעת תהליך ההרשמה המקוונת, או באמצעות טופס בקשת הרשמה לסטודנט/ית חדש/ה.

סטודנטים ותיקים – באמצעות מערכת שאילתא.

בדיקת פרטי כרטיס אשראי בטרם ההרשמה

לפני ביצוע ההרשמה על הסטודנטים לבדוק במערכת שאילתא שהכרטיס שפרטיו מצויים במערכות האוניברסיטה הפתוחה, הוא אכן הכרטיס שברצונם לחייב, וכן שמועד החיוב הראשון באשראי הוא לפני תום תוקף הכרטיס.

במידה והתשלום באשראי לא יוסדר כנדרש, ההרשמה לקורס/ים תבוטל בחיוב תשלום דמי טיפול ועלויות כמפורט בהנחיות ההרשמה. אי תשלום שכר לימוד ו/ או תשלומים אחרים לאוניברסיטה הפתוחה, עשוי למנוע קבלת שירותים או תעודות מטעמה, לרבות חסימה במערכות האוניברסיטה.

עדכון פרטי כרטיס אשראי

על הסטודנטים לעדכן את האוניברסיטה באופן מיידי על כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי (עדכון תום תוקף, פרטי כרטיס חדש). ניתן לעדכן את פרטי כרטיס האשראי במערכת שאילתא בתפריט פרטים אישיים> עדכון פרטים אישיים.

כרטיס אשראי כאמצעי תשלום חד פעמי

בעת ביצוע בקשת שירות בתשלום באופן מקוון, ניתן להזין מספר כרטיס אשראי לצורך חיוב חד פעמי. כמו כן, ניתן לפצל את התשלום למספר כרטיסי אשראי.

חברות האשראי מגבילות את גובה הסכום האפשרי לתשלום באמצעות כרטיס צעיר וכן את מספר התשלומים. על הסטודנטים לבדוק פרטים אלה עם חברת האשראי ולהביא זאת בחשבון לפני ביצוע התשלום.

סטודנטים שיבקשו לבטל הרשמתם משום שחברת האשראי לא אישרה להם לשלם את שכר הלימוד בהתאם לאופן התשלום שירצו, יחויבו בדמי טיפול ועלויות כמתחייב מהנחיות ביטול הרשמה. כמו כן, לא יוחזרו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, אם שולמו.

הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי מאפשרת לאוניברסיטה הפתוחה לגבות בכרטיס אשראי שכר לימוד או תשלומים אחרים בגין קורסים שהסטודנטים נרשמים אליהם במהלך הלימודים באוניברסיטה הפתוחה, ובגין תשלומים אחרים כפי שייקבעו מעת לעת על פי נוהלי האוניברסיטה, הנחיותיה ותקנותיה. למרות זאת, עד לשנת הלימודים תשס"ב (ועד בכלל) לא הסתפקה האוניברסיטה בהרשמת הסטודנטים כאסמכתה לגביית תשלום שכר לימוד ותשלומים אחרים לאחר הרשמה לכל קורס, וביקשה מהסטודנטים גם הוראת חיוב מפורשת נוספת בכל הרשמה לקורס.

ברור שהוראה נוספת זו נעשית על ידי האוניברסיטה הפתוחה על סמך בקשת הסטודנט להירשם לקורס/ים, ולפיכך הינה מיותרת וכרוכה בעבודה ובהוצאות נוספות. לאור האמור, החל משנת הלימודים תשס"ג נוהגת האוניברסיטה בכל בקשת הרשמה של סטודנטים ותיקים לקורס באוניברסיטה הפתוחה כהוראת חיוב והרשאת חיוב באמצעות כרטיס אשראי לתשלום שכר לימוד ותשלומים אחרים.

כמובן שהוראות כאלה לא יחולו על סטודנטים שמשלמים את כל שכר הלימוד לקורס וכן תשלומים אחרים שלא בכרטיס אשראי.


א. תשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה – ניתן לשלם עד 5 תשלומים ללא ריבית.

לתשומת לב: מועד החיוב הראשון הינו בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרשם לבין חברת האשראי.

ב. תשלום אחד רגיל.
 
ג. תשלום בהסדרי קרדיט:

ניתן לשלם ב 18-3 תשלומים בהסדר קרדיט.

התשלום בקרדיט נושא ריבית בעלות הנקבעת בהסדר הקיים בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי. האוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה.

אם לא יצוין מספר התשלומים, הגבייה תתבצע ב-3 תשלומים למשלמים בויזה קרדיט ובדיינרס קרדיט. למשלמים בישראקרדיט או באמריקן אקספרס קרדיט – מספר התשלומים ייקבע על-ידי חברת האשראי. 

לתשומת לב,

החל מיום 10.12.2023, כל תשלום בכרטיס אשראי כרוך בתוספת דמי טיפול בגובה 0.74%* מסכום התשלום.  דמי הטיפול ייגבו בגין כל פעולת תשלום בכרטיס אשראי, לרבות פעולת הפקדה מראש ותשלום עבור חובות ישנים, זאת בכפוף להוראות מל"ג בנושא תשלומים נלווים מתאריך 13.11.2018והחלטה מעודכנת מתאריך 12.11.2019דמי טיפול אלה אינם מוחזרים בשום מקרה.

* דמי הטיפול יעודכנו מעת לעת בהתאם להסכמים מול חברות האשראי.

סטודנטים שאינם מעוניינים לשלם דמי טיפול בגין תשלום בכרטיס אשראי, יכולים לשלם באמצעות שובר בנק הדואר.


 

 


                 

לתשומת לב, החל מתאריך 18.8.2020, חל שינוי בתהליך התשלום בבנק הדואר עבור דמי רישום, שכר לימוד לקורסים, שינויים בהרשמה. ניתן לבצע הרשמה לקורסים ו/או שינויים בהרשמה באופן מקוון בשאילתא באמצעות שובר תשלום ממוחשב בבנק הדואר.
בקשת שירות בתשלום (הרשמה לקורס/ שינויים בהרשמה) באמצעות שובר בנק הדואר, יוצרת באופן אוטומטי התחייבות לתשלום בבנק הדואר. נתוני התשלום מועברים לבנק הדואר באמצעות ממשק נתונים, ללא צורך בהצגת השובר המודפס.
 
לאחר ביצוע ההרשמה/ שינויים בהרשמה באמצעי תשלום בנק הדואר, תשלח אל הסטודנטים הודעה בדוא"ל ובמסרון על שובר שממתין לתשלום בבנק הדואר.
לאחר קבלת ההודעה, יש לבצע את התשלום בבנק הדואר במזומן או בהמחאה*, על ידי הצגת מספר הזהות של הנרשם.  *במגבלת החוק לצמצום השימוש במזומן.
ניתן לשלם בבנק הדואר את סכום ההתחייבות המלא, לא ניתן לשלם סכום חלקי.
לתשומת לב, ביצוע בקשות שירות נוספות (הרשמה לקורסים נוספים/ שינויים בהרשמה) באמצעי תשלום בנק הדואר, יעדכנו באופן אוטומטי את הסכום הנדרש לתשלום בבנק הדואר, אלא אם נמסר לאוניברסיטה אמצעי תשלום אחר.
 
מידע מפורט לגבי השוברים הממתינים לתשלום בבנק הדואר, מפורסם בשאילתא, בתפריט שכ"ל ותשלומים/ התחייבויות פתוחות.
 
במידה ותשלומי בנק הדואר לא יוסדרו כנדרש, ההרשמה לקורס/ים תבוטל בחיוב תשלום דמי טיפול ועלויות  כמפורט בהנחיות ההרשמה. אי תשלום שכר לימוד ו/ או תשלומים אחרים לאוניברסיטה הפתוחה, עשוי למנוע קבלת שירותים או תעודות מטענה, לרבות חסימה במערכות האוניברסיטה.
  
הסכום ששולם בבנק הדואר מתעדכן באופן אוטומטי במערכות האוניברסיטה הפתוחה. אין צורך לשלוח לאוניברסיטה הפתוחה אישור על התשלום.
ניתן לעדכן את שובר בנק הדואר הממוחשב כאמצעי תשלום קבוע, (ראו הסבר מפורט בסעיף "אמצעי תשלום קבוע"), או לשלם באמצעות שובר בנק הדואר באופן חד פעמי. כמו כן, ניתן לבצע פיצול תשלומים, כרטיס אשראי ובנק הדואר.
עבור תשלומים כללים יש לבצע את התשלום בבנק הדואר בהתאם למפורט בסעיף תשלום בבנק הדואר - תשלומים כלליים.

 

 
ניתן לשלם לאוניברסיטה הפתוחה תשלומים כלליים1 באמצעות בנק הדואר.
על הסטודנטים להגיע לבנק הדואר ולבקש לבצע הפקדה במזומן לאוניברסיטה הפתוחה, לחשבון מספר 22569567, (אין צורך בהצגת שובר לתשלום).
בגין התשלום, הסטודנטים יקבלו קבלה מבנק הדואר. יש לשלוח את הקבלה, בצירוף בקשת שירות הכוללת את פרטי הסטודנט/ית לכתובת infodesk@openu.ac.il.
לתשומת לב, האוניברסיטה הפתוחה לא תבצע כל פעילות שהיא, כל עוד הבקשה ועותק הקבלה על התשלום לא התקבלו כנדרש. כמו כן, האוניברסיטה אינה אחראית לשיבושים בהרשמתם של סטודנטים שביצעו תשלומים בניגוד להנחיות אלה.
 
 
 
 

 
  1.  למעט תשלום דמי רישום, תשלומי שכר לימוד, תשלומים נלווים ודמי טיפול בגין שינויים בהרשמה. מידע לגבי תשלומים אלו מפורט בסעיף תשלום בבנק הדואר - דמי רישום, שכר לימוד ושינויים בהרשמה.

 

 
 

 

סטודנטים שנרשמים בהרשמה ישירה

על הגורם המשלם למלא את כל הפרטים המבוקשים במקום המתאים בטופס ההרשמה, כולל מס' ח.פ./ע.מ. וכתובת דוא"ל ולציין את שמו המלא של החותם ותפקידו, לחתום בחתימה ובחותמת רשמית. יש לשלוח את טופס בקשת ההרשמה לכתובת infodesk@openu.ac.il .לאחר קליטת ההרשמה יישלח לגורם המשלם חשבון לתשלום. 

סטודנטים שנרשמים באחד ממרכזי ההרשמה בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות או במכללות

יש למסור כתב התחייבות לתשלום של הגורם המשלם, הכולל פרטים מלאים: מספר ח.פ./ע.מ. וכתובת דוא"ל, שם החותם ותפקידו, חתימה וחותמת – במקום שבו נרשמים. לאחר קליטת ההרשמה יישלח חשבון לגורם המשלם.

תשלום באמצעות התחייבות כנ"ל, אפשרי רק לסטודנטים שהגורם המשלם עבורם הוא גוף שקיים ופועל בישראל.

סטודנטים שמקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלמו עבור קורס אקדמי שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד המפורט בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים​ .

 

לתשומת לב, החל מתאריך 4.8.2020, חל שינוי באופן משיכת כספי הפיקדון לצורך לימודים, בכפוף להנחיות משרד הביטחון. מימוש כספי הפיקדון החל ממועד זה יבוצע באופן מקוון. ראו פרטים נוספים באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

לבקשת שובר לתשלום באמצעות הפיקדון, יש לפנות למוקד הפניות והמידע בטלפון 09-7782222, *3500, או לאחד ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה ברחבי הארץ.

שובר התשלום ישלח אל הסטודנטים בדוא"ל ובשאילתא.

לאחר קבלת השובר, יש להיכנס ל"איזור האישי" באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים,  למלא טופס בקשה מקוון ולהעלות את שובר התשלום.

הקרן לחיילים משוחררים תעביר את הסכום המבוקש ישירות לאוניברסיטה הפתוחה.

הסטודנטים זכאים לנצל את הפיקדון בקרן גם עבור קורסים שלמדו בסמסטרים קודמים (ושילמו עבורם באמצעי תשלום אחרים), בתנאי שהיו משוחררים משירות חובה באותו סמסטר. ניתן להגיש בקשה להחזר כספי במערכת שאילתא. 

​לסטודנטים ששילמו שכר לימוד ותשלומים אחרים באמצעות הפיקדון וזכאים להחזר כספי, יבוצע ההחזר הכספי באמצעות המחאה לפקודת משרד הביטחון. יש להפקיד את ההמחאה בבנק הדואר בלבד. בעת ההפקדה יש להזדהות באמצעות אחת מהתעודות הבאות: תעודת זהות/ דרכון ישראלי/ רישיון נהיגה/ תעודת שחרור מצה"ל.

לסטודנטים שחלפו למעלה מחמש שנים מאז שחרורם וחשבון הפיקדון שלהם בקרן לקליטת חיילים משוחררים נסגר, יבוצע החזר כספי באמצעות המחאה לפקודתם בתנאים הבאים:

יש להחזיר לאוניברסיטה הפתוחה את ההמחאה שקיבלו לפקודת הקרן.

להמחאה זו יש לצרף צילום תעודת שחרור או העתק של תעודת הזכאות (בה מצוין תאריך השחרור וחוות דעת המפקד).

ניתן לקבל העתק של תעודת הזכאות באמצעות  פנייה לאגף ולקרן חיילים משוחררים, או בטלפון: 03-7776785 (מענה קולי).

האוניברסיטה הפתוחה מעניקה מלגות עידוד לחיילים בשירות חובה, למשרתים בשירות לאומי, למשוחררים משירות חובה ולמסיימי שירות לאומי בשיתוף הבנק הבינלאומי.

כמות המלגות המרבית כלולה בתקציב השנתי של האוניברסיטה הפתוחה. להלן הפירוט:

חיילים בשירות חובה שאינם לוחמים או משרתים בשירות לאומי – 10% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לכל קורס, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
לוחמים בשירות חובה – 50% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לכל קורס, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
חיילים משוחררים או מסיימים שירות לאומי – 10% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה ל-2 קורסים בלבד, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
חיילים משוחררים שהיו לוחמים – 50% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה ל-2 קורסים בלבד, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.

תנאי הזכאות למלגת עידוד
חיילים בשירות חובה/משרתים בשירות לאומי
א. הנרשמים משרתים בשירות חובה או בשירות לאומי ביום פתיחת הסמסטר (כמפורט בטבלאות מועדי ההרשמה).
ב. הצגת מסמכים כמפורט בסעיף ג להלן.

חיילים משוחררים/מסיימי שירות לאומי יהיו זכאים למלגת עידוד
א. לקורס הראשון: אם ביום פתיחת ההרשמה טרם חלפה שנה מיום השחרור משירות חובה או מסיום השירות הלאומי. ראו פירוט בטבלה שלהלן.
    לקורס השני: א. אם בוצעה הרשמה בתשלום לכל הקורסים בסמסטר שלאחר קבלת המלגה הראשונה. ב. אם ביום פתיחת ההרשמה טרם חלפו שנתיים מיום השחרור משירות חובה או מסיום שירות לאומי. ראו פירוט בטבלה שלהלן:

סמסטר​ מועד השחרור הרלוונטי משירות חובה או הסיום של השירות הלאומי לצורך קבלת מלגת עידוד לקורס הראשון​ מועד השחרור הרלוונטי משירות חובה או הסיום של השירות הלאומי לצורך קבלת מלגת עידוד לקורס השני (לסטודנטים שכבר קיבלו מלגה בקורס הראשון)​
קיץ תשפ"ד (ג2024)​החל מ- 24.3.2023​החל מ- 24.3.2022
סתיו תשפ"ה (א2025)החל מ-7.4.2023החל מ-7.4.2022
אביב תשפ"ה (ב2025)החל מ-3.11.2023החל מ-3.11.2022
קיץ תשפ"ה (ג2025)החל מ-23.3.2024החל מ-23.3.2023

 

 ב. שירות צבאי או שירות לאומי במשך שנה לפחות (חיילים משוחררים ששירתו פחות משנה ושוחררו מטעמי בריאות יוכלו לקבל מלגת עידוד רק אם יציגו אישור מתאים).
 
ג. הצגת מסמכים כמפורט להלן:

חיילים בשירות חובה שאינם לוחמים
• יש להציג אישור על מהלך שירות צבאי או אישור על שירות סדיר.
• את האישור יש להציג פעם אחת במהלך השירות הצבאי. אם חל שינוי במועדי הגיוס או השחרור משירות חובה, יש להציג אישור מעודכן.

חיילים בשירות חובה שהם לוחמים
• יש להציג צילום תעודת לוחם ואחד מבין האישורים הבאים: אישור על מהלך שירות צבאי או אישור על שירות סדיר.
• לוחמים בשירות חובה שאין ברשותם תעודת לוחם נדרשים להציג אישור על מהלך שירות צבאי בו מצוין כי אופי השירות האחרון הוא של לוחם.
• יש להציג את האישור בכל סמסטר.

חיילים משוחררים
• יש להציג צילום של תעודת הערכה (תעודת שחרור). בתעודת ההערכה חייב להיות מצוין תאריך שחרור משירות חובה (ולא משירות קבע) ומשך זמן השירות.
• על חיילים משוחררים שהם לוחמים להציג צילום של תעודת הערכה (תעודת שחרור) וצילום תעודת לוחם.
• יש להגיש את האישור בסמסטר הראשון ללימודים לאחר השחרור משירות חובה.

אישור על שירות לאומי
• אישור על שירות לאומי חייב להיות מטעמו של אחד מהגורמים המוסמכים הבאים: "אופק", "בת- עמי (אלומה-אמונה)", "האגודה להתנדבות - שירות לאומי", "העמותה לשיוויון חברתי ושירות לאומי", "חיבור חדש", "עמינדב - אגודה תורנית להתנדבות", "ש"ל – שירות לאומי", "שלומית - עמותה להפעלת מתנדבי שירות לאומי".

• האישור  צריך להיות כתוב על נייר רשמי של הגוף המוסמך ולכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות (9 ספרות), תאריך תחילת השירות ותאריך סיום השירות, חותמת הגוף המאשר, שם וחתימה של מוסמך החתימה.
• משרתים בשירות לאומי יגישו את האישור פעם אחת במהלך השירות הלאומי. אם חל שינוי במועד תחילת השירות או בסיום השירות, יש להציג אישור מעודכן על שירות לאומי.

הדגשים
• אפשר להזמין את האישורים המפורטים בסעיף ג לעיל באופן מקוון באתר צה"ל.
• המלגה אינה חלה על תשלומים נוספים שאינם שכר לימוד.
• חיילים משוחררים שנרשמו באותו סמסטר לקורסים שלהם שכר לימוד שונה, יקבלו את המלגה בקורס ששכר הלימוד שלו הוא הגבוה מבין כולם. אם ההרשמה לקורס שבו שכר הלימוד הגבוה תתבצע במועד מאוחר יותר מאשר ההרשמה לקורסים האחרים, והנרשמים כבר קיבלו מלגה על אחד מהם, הפרש המלגה יוחזר לנרשמים לאחר קליטת ההרשמה.
• שירות חובה בתנאי קבע אינו מזכה במלגה, גם אם הסטודנטים עומדים בכל הקריטריונים האחרים.
• מלגת העידוד חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה.
• מסטודנטים שקיבלו מלגת עידוד ללוחם לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו בקורס בו ניתנה מלגת עידוד.

• על חיילים לוחמים בשירות חובה להודיע לאוניברסיטה הפתוחה על כל שינוי שיחול במעמדם כלוחמים, עד יום תחילת הסמסטר.
• חיילים משוחררים שקיבלו מלגת עידוד בקורס הנוסף ולאחר מכן יבטלו הרשמה יחידה לסמסטר השני (ההרשמה שהייתה בתשלום מלא), יקוזז שווי המלגה מההחזר הכספי המגיע להם או שיידרשו להשלים את ההפרש.
• נרשמים שלא יציגו את האישור המבוקש, יחויבו בשכר לימוד מלא ויזוכו רק לאחר שיעבירו לאוניברסיטה הפתוחה אישור תקף ותקין.
• אין אפשרות לקבל מלגה על סמך הצגת תעודת פטור משירות ביטחון או כרטיס מגנטי המיועד לחיילי מילואים.
• סטודנטים שנרשמים לקורס שפה באנגלית: מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי א+ב, וזכאים גם למלגת עידוד וגם להנחה של סטודנט באוניברסיטה הפתוחה, יישלמו שכר לימוד של סטודנט באוניברסיטה הפתוחה (אין כפל הנחות).

 

דיקן הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה מסייע לסטודנטים באמצעות מלגות. מידע מפורט לגבי מלגות מופיע באתר דיקנט הסטודנטים.

 

האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף קרן שכ"ל - שקט כלכלי לכל, מציעים לסטודנטים הסדרי מימון שכר לימוד לתואר בפריסת תשלומים נוחה וכדאית (עד 60 תשלומים), בתנאים ייחודיים וללא הצמדה. ראו מידע באתר דיקנט הסטודנטים.