כללי

הנחיות לתשלום

  
להלן תחשיב שכר לימוד לתואר ראשון, מעודכן עפ"י שכר הלימוד בסמסטר אביב תש"פ (ב2020):
 
1.    שכר לימוד לתואר ראשון
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום השווה לשכר הלימוד השנתי המפורסם ע"י ות"ת ולפי 3 שנות תקן, (או 4 שנות תקן ללימודי הנדסה ו/או לימודים 4 שנתיים אחרים).
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום שכר לימוד מצטבר מינימלי של 20 קורסים בהנחיה רגילה, (או 27 קורסים בלימודי הנדסה).
 
להלן אופן חישוב שכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לתואר ראשון:
שכר לימוד המאושר ע"י ות"ת לשנה  X  שלוש שנות תקן  = שכר לימוד לקורס אקדמי בהנחיה רגילה
                                    20 קורסים
 
2.    שכר לימוד
סטודנט שטרם צבר 18 נ"ז חייב על פי הנחיות ות"ת בשכר לימוד מלא (ללא הנחת וינוגרד).
לאחר שהסטודנט צבר 18 נ"ז יבוצע החזר כספי רטרואקטיבי בגין הקורסים שעבורם שילם שכר לימוד מלא.
שכר לימוד מלא לקורס לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז  - 2,098 ₪
שכר לימוד מופחת לקורס  לסטודנט שצבר 18 נ"ז  -    1,553 ₪
 
3.     תשלומים חד פעמיים (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי הרשמה לסטודנט חדש  -   419 ₪
         סטודנט הנרשם בהרשמה מקוונת ישלם דמי הרשמה מופחתים בסך 379   
·  תעודת סטודנט  -  25 ₪
·  תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג  10 ₪ (התשלום ייגבה פעם אחת בכל שנת לימודים)
 
 
 
4.     תשלומים נלווים לכל הרשמה לקורס (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי אבטחה  -  62 ₪, בעבור כל קורס
·  תוספת עבור הנחיה מוגברת  - 304 ₪ , בעבור כל קורס שנלמד בהנחיה מוגברת
·  תוספת קיץ   289 ₪, בעבור כל קורס בסמסטר קיץ
 
5.     דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת
 סטודנטים חדשים הנרשמים לאחר סיום הרשמה סדירה יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסך 335 ₪
    
6.      הבהרות 
א.     התחשיב הוא בעבור קורסים אקדמיים בלבד לתואר ראשון אשר מקנים נקודות זכות.
ב.      התחשיב רלוונטי לסטודנט שהגיש תכנית לימודים מאושרת לתואר ראשון ובתנאי שלמד אך ורק קורסים בהתאם לתכנית ועפ"י תחשיב נקודות זכות מינימאליות שנקבעו לתכנית התואר אותו הוא לומד.
ג.       אם תכנית מסוימת לתואר כוללת יותר מ- 20 קורסים, הקורסים הנוספים נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, עד למכסת נקודות הזכות המינימלית לתואר אותו לומד הסטודנט ובכפוף לתנאים המפורטים בהנחיות ההרשמה. אם התכנית כוללת פחות מ- 20 קורסים, שכר הלימוד הנדרש הינו שכר לימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ד.      התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור קורסים שאינם מקנים נקודות זכות לתואר, (למעט קורס אנגלית מתקדמים ב (רמה A) והקורס יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים‏ (20127), תכניות הלימודים בהן חלה חובה ללמוד הקורס).
ה.      התחשיב אינו רלוונטי לתואר בהנדסה שהוא אקוויוולנט לתואר ארבע שנתי באוניברסיטה אחרת.
ו.       התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור הרשמות חוזרות לקורס.
ז.       לשכר הלימוד המשולם על ידי גורם מממן, יש להוסיף תשלום של 25% על שכר הלימוד הבסיסי עבור כל קורס אקדמי בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה לסטודנטים המקבלים מימון על ידי גורם מממן.
ח.      האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התחשיב הנ"ל, ואף לגבות הפרשים, בהתאם לעליית המדד, או להוראות כל דין.

 

על הסטודנטים למסור את פרטי כרטיס האשראי פעם אחת בלבד. פרטים אלו יהיו תקפים כל עוד לא הודיעו על שינוי וכל עוד כרטיס האשראי בתוקף. הסטודנטים יחויבו באמצעות כרטיס זה בגין כל שכר לימוד או חלק ממנו או בגין תשלומים אחרים על פי נוהלי האוניברסיטה, הנחיותיה ותקנותיה, אלא אם כן ימסרו פרטי כרטיס אשראי אחר או אמצעי תשלום אחר.1
מסירת פרטי כרטיס האשראי בפעם הראשונה
סטודנטים חדשים – בהרשמה מקוונת באתר האוניברסיטה, או באמצעות טופס בקשת הרשמה לסטודנט חדש.
סטודנטים ותיקים – באמצעות קול-האו"פ, בטלפון:
09-7781111.

בדיקת פרטי כרטיס אשראי לפני הרשמה של סטודנטים ותיקים
לפני ביצוע ההרשמה על הסטודנטים לבדוק באמצעות קול-האו"פ שהכרטיס, שפרטיו מצויים במחשב האוניברסיטה הפתוחה, הוא אכן הכרטיס שברצונם לחייב, וכן שמועד החיוב הראשון באשראי הוא לפני תום תוקף הכרטיס.

עדכון פרטי כרטיס אשראי
על הסטודנטים לעדכן את האוניברסיטה באופן מיָדי על כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי (עדכון תום תוקף, פרטי כרטיס חדש, ביטול כרטיס). שימו לב, ניתן לעדכן את פרטי כרטיס האשראי באמצעות קול-האו"פ בלבד.

אופן חיוב בכרטיס אשראי
א. למשלמים בכרטיס אשראי תישלח קבלה עם קליטת ההרשמה.
ב. ציון הסכום לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בטופס ההרשמה אינו מחייב את האוניברסיטה הפתוחה, הזכאית לגבות את הסכום המתאים על פי התקנות. התשלום ייגבה בהתאם לשכר הלימוד שנקבע לסמסטר, בהתאם לאופן התשלום המועדף, בהתאם למתכונת הלימודים המבוקשת וכן בהתאם לתקופת ההרשמה שבה יתקבל טופס בקשת ההרשמה.
ג. אם הסטודנטים לא יציינו מה אופן התשלום המועדף, יבוצע התשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, בהתאם למועד קליטת ההרשמה.
ד. מסירת פרטי כרטיס אשראי בעת ביצוע הרשמה או בעת כל פעולה אחרת, מעידה על ביצוע עסקה. אם מסיבה כלשהי חברת האשראי לא תבצע את התשלום לאוניברסיטה הפתוחה, הסטודנטים מקבלים על עצמם לשלם לאוניברסיטה את הסכום המתאים כמתחייב מהנחיות ההרשמה ותשלום שכר הלימוד.
ה. אי-אפשר לבטל עסקת אשראי שהחלה להתבצע. אם לסטודנטים מגיע החזר כספי לאחר שעסקת האשראי החלה להתבצע, יקבלו את ההחזר מהאוניברסיטה הפתוחה ועסקת האשראי תמשיך להתבצע כרגיל.
ו. על המשלמים בכרטיס אשראי בהסדרי קרדיט או בתשלומים בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, להביא בחשבון שיש מקרים שבהם חברת האשראי גובה את כל הסכום בתשלום אחד, על פי שיקול דעתה – אם בשל סוג הכרטיס, מצב החשבון או כל שיקול אחר. לאוניברסיטה הפתוחה אין כאן שיקול דעת, והאחריות במקרים אלה תחול רק על הסטודנטים.
ז. חברות האשראי מגבילות את גובה הסכום האפשרי לתשלום באמצעות כרטיס צעיר וכן את מספר התשלומים. על הסטודנטים לבדוק פרטים אלה עם חברת האשראי ולהביא זאת בחשבון לפני ביצוע התשלום.
ח. סטודנטים שיבקשו לבטל הרשמתם משום שחברת האשראי לא אישרה להם לשלם את שכר הלימוד בהתאם לאופן התשלום שירצו, יחויבו בדמי טיפול ועלויות כמתחייב מהנחיות ביטול הרשמה. כמו כן, לא יוחזרו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, אם שולמו.
ט. בעת ההרשמה נותנים הסטודנטים הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי שבהיותה הוראה קבועה היא מאפשרת לאוניברסיטה הפתוחה לגבות בכרטיס אשראי שכר לימוד או תשלומים אחרים בגין קורסים שהסטודנטים נרשמים אליהם במהלך הלימודים באוניברסיטה הפתוחה, ובגין תשלומים אחרים כפי שייקבעו מעת לעת על פי נוהלי האוניברסיטה, הנחיותיה ותקנותיה. למרות זאת, עד לשנת הלימודים תשס"ב (ועד בכלל) לא הסתפקה האוניברסיטה בהרשמת הסטודנטים כאסמכתה לגביית תשלום שכר לימוד ותשלומים אחרים לאחר הרשמה לכל קורס, וביקשה מהסטודנטים גם הוראת חיוב מפורשת נוספת בכל הרשמה לקורס.
ברור שהוראה נוספת זו נעשית על ידי האוניברסיטה הפתוחה על סמך בקשת הסטודנט להירשם לקורס/ים, ולפיכך הינה מיותרת וכרוכה בעבודה ובהוצאות נוספות.
לאור האמור, החל משנת הלימודים תשס"ג נוהגת האוניברסיטה בכל בקשת הרשמה של סטודנטים ותיקים לקורס באוניברסיטה הפתוחה כהוראת חיוב והרשאת חיוב באמצעות כרטיס אשראי לתשלום שכר לימוד ותשלומים אחרים.

(כמובן שהוראות כאלה לא יחולו על סטודנטים שמשלמים את כל שכר הלימוד לקורס וכן תשלומים אחרים שלא בכרטיס אשראי).

  1. סטודנט המקבל מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלם עבור קורס אקדמי שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד המפורט בטבלות שכר לימוד ותשלומים אחרים (למעט חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים שהקיבוץ/מושב משלם עבור לימודיהם, עולים חדשים המקבלים מימון מהמינהל לסטודנטים עולים במשרד לקליטת עלייה ותלמידי תיכון המקבלים מימון מבית ספרם).

 


א. תשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה – ניתן לשלם עד 5 תשלומים ללא ריבית בכל תקופת ההרשמה.

 

לתשומת לב: מועד החיוב הראשון הינו בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרשם לבין חברת האשראי.

ב. תשלום אחד רגיל.
 
ג. תשלום בהסדרי קרדיט:
אפשר לשלם בלא פחות מ-3 תשלומים ולכל היותר ב-18 תשלומים. אם לא יצוין מספר התשלומים, הגבייה תתבצע ב-3 תשלומים למשלמים בויזה קרדיט ובדיינרס קרדיט. למשלמים בישראקרדיט או באמריקן אקספרס קרדיט – מספר התשלומים ייקבע על-ידי חברת האשראי.

הסדרי הקרדיט מתקיימים בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי. האוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה.


 

 


 

  • מועד ההרשמה נקבע על-פי התאריך שבו מתקבלים טופס בקשת ההרשמה בצירוף עותק מהקבלה על התשלום, במרכז ההרשמה שבו נרשם הסטודנט, ולא על-פי מועד ביצוע התשלום (ראו גם סעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה).
  • התשלום יבוצע בתשלום אחד, בהמחאה או במזומן.
  • ניתן לשלם באמצעות שובר זה כל תשלום לאוניברסיטה הפתוחה. יש לציין באופן ברור את הפרטים הבאים: שם הסטודנט, מספר תעודת הזהות, סוג השירות עבורו בוצע התשלום, סמסטר ההרשמה והקורס.
  • את הסכום הכולל יש לשלם באחד מסניפי בנק הדואר (לזכות חשבון 4-17898-6) או בקופת האוניברסיטה הפתוחה (בלמדא), בהתאם להנחיות בטופס ההרשמה. בשום אופן אין לשלם בבנקים אחרים או בהעברה בנקאית מבנקים אחרים לחשבון בנק הדואר. יש לשלם בבנק הדואר, או בקופת למדא באופן ישיר בלבד. האוניברסיטה אינה אחראית לשיבושים בהרשמתם של סטודנטים שישלמו את שכר הלימוד בניגוד להנחיות אלה. כמו כן, יש להקפיד ולציין על גבי עותק הקבלה עבור מה התשלום, את סמסטר ההרשמה (אם מדובר בשכר לימוד לקורס/ים) ואת פרטי הסטודנט.
  • אין לשלוח לאוניברסיטה הפתוחה המחאות ו/או כסף מזומן. בקשת הרשמה שתלווה בהמחאה ו/או בכסף מזומן תוחזר לשולח.
שימו לב: בכל מקרה בו מבוצע תשלום לאוניברסיטה הפתוחה בבנק הדואר או בקופת האוניברסיטה הפתוחה, יש לשלוח למרכז ההרשמה עותק של הקבלה מיד לאחר ביצוע התשלום, בצירוף לטופס או למכתב הבקשה (בקשת הרשמה, בקשה לשינוי בהרשמה וכיו"ב). יש לשלוח את עותק הקבלה למרכז ההרשמה גם במקרה שבו טופס הבקשה כבר נשלח בנפרד או בכל מקרה אחר.
 
מרכז ההרשמה לא יבצע כל פעילות שהיא, כל עוד הבקשה ועותק הקבלה על התשלום לא התקבלו במרכז ההרשמה.

 

 

סטודנטים שנרשמים בהרשמה ישירה

הגורם המשלם ימלא את כל הפרטים המבוקשים במקום המתאים בטופס ההרשמה, כולל מס' ח.פ./ע.מ. וכתובת דוא"ל ויציין את שמו המלא של החותם ותפקידו, יחתום ויחתים בחותמת רשמית. הטופס יישלח לאוניברסיטה בהתאם להנחיות שבפרק זה. לאחר קליטת ההרשמה יישלח לגורם המשלם חשבון לתשלום. אין צורך לצרף גם מכתב התחייבות.

 

סטודנטים שנרשמים באחד ממרכזי ההרשמה בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות או במכללות

יש למסור כתב התחייבות לתשלום של הגורם המשלם, הכולל פרטים מלאים: מספר ח.פ./ע.מ. וכתובת דוא"ל, שם החותם ותפקידו, חתימה וחותמת – במקום שבו נרשמים. לאחר קליטת ההרשמה באוניברסיטה הפתוחה יישלח חשבון לגורם המשלם.

 תשלום באמצעות התחייבות כנ"ל, אפשרי רק לסטודנטים שהגורם המשלם עבורם הוא גוף שקיים ופועל בישראל.

סטודנטים שמקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלמו עבור קורס אקדמי שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד המפורט בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים - מידע כללי, (למעט חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים שהקיבוץ או המושב משלם עבור לימודיהם, עולים חדשים שמקבלים מימון מ"מינהל לסטודנטים עולים" במשרד לקליטת עלייה ותלמידי תיכון שמקבלים מימון מבית ספרם).

 

 

לקבלת שובר להסדרת תשלום באמצעות הפיקדון בקרן לחיילים משוחררים, יש לפנות לאח