כללי

הנחיות לתשלום

  
להלן תחשיב שכר לימוד לתואר ראשון, מעודכן עפ"י שכר הלימוד בסמסטר סתיו תש"פ (א2020):
 
1.    שכר לימוד לתואר ראשון
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום השווה לשכר הלימוד השנתי המפורסם ע"י ות"ת ולפי 3 שנות תקן, (או 4 שנות תקן ללימודי הנדסה ו/או לימודים 4 שנתיים אחרים).
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום שכר לימוד מצטבר מינימלי של 20 קורסים בהנחיה רגילה, (או 27 קורסים בלימודי הנדסה).
 
להלן אופן חישוב שכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לתואר ראשון:
שכר לימוד המאושר ע"י ות"ת לשנה  X  שלוש שנות תקן  = שכר לימוד לקורס אקדמי בהנחיה רגילה
                                    20 קורסים
 
2.    שכר לימוד
סטודנט שטרם צבר 18 נ"ז חייב על פי הנחיות ות"ת בשכר לימוד מלא (ללא הנחת וינוגרד).
לאחר שהסטודנט צבר 18 נ"ז יבוצע החזר כספי רטרואקטיבי בגין הקורסים שעבורם שילם שכר לימוד מלא.
שכר לימוד מלא לקורס לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז  - 2,090 ₪
שכר לימוד מופחת לקורס  לסטודנט שצבר 18 נ"ז  -    1,546 ₪
 
3.     תשלומים חד פעמיים (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי הרשמה לסטודנט חדש  -   419 ₪
         סטודנט הנרשם בהרשמה מקוונת ישלם דמי הרשמה מופחתים בסך 379   
·  תעודת סטודנט  -  25 ₪
·  תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג  10 ₪ (התשלום ייגבה פעם אחת בכל שנת לימודים)
 
 
 
4.     תשלומים נלווים לכל הרשמה לקורס (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי אבטחה  -  62 ₪, בעבור כל קורס
·  תוספת עבור הנחיה מוגברת  - 303 ₪ , בעבור כל קורס שנלמד בהנחיה מוגברת
·  תוספת קיץ   288 ₪, בעבור כל קורס בסמסטר קיץ
 
5.     דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת
 סטודנטים חדשים הנרשמים לאחר סיום הרשמה סדירה יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסך 335 ₪
    
6.      הבהרות 
א.     התחשיב הוא בעבור קורסים אקדמיים בלבד לתואר ראשון אשר מקנים נקודות זכות.
ב.      התחשיב רלוונטי לסטודנט שהגיש תכנית לימודים מאושרת לתואר ראשון ובתנאי שלמד אך ורק קורסים בהתאם לתכנית ועפ"י תחשיב נקודות זכות מינימאליות שנקבעו לתכנית התואר אותו הוא לומד.
ג.       אם תכנית מסוימת לתואר כוללת יותר מ- 20 קורסים, הקורסים הנוספים נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, עד למכסת נקודות הזכות המינימלית לתואר אותו לומד הסטודנט ובכפוף לתנאים המפורטים בהנחיות ההרשמה. אם התכנית כוללת פחות מ- 20 קורסים, שכר הלימוד הנדרש הינו שכר לימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ד.      התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור קורסים שאינם מקנים נקודות זכות לתואר, (למעט קורס אנגלית מתקדמים ב (רמה A) והקורס יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים‏ (20127), בתכניות הלימודים בהן חלה חובה ללמוד הקורס).
ה.      התחשיב אינו רלוונטי לתואר בהנדסה שהוא אקוויוולנט לתואר ארבע שנתי באוניברסיטה אחרת.
ו.       התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור הרשמות חוזרות לקורס.
ז.       לשכר הלימוד המשולם על ידי גורם מממן, יש להוסיף תשלום של 25% על שכר הלימוד הבסיסי עבור כל קורס אקדמי בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה לסטודנטים המקבלים מימון על ידי גורם מממן.
ח.      האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התחשיב הנ"ל, ואף לגבות הפרשים, בהתאם לעליית המדד, או להוראות כל דין.

 

על הסטודנטים למסור את פרטי כרטיס האשראי פעם אחת בלבד. פרטים אלו יהיו תקפים כל עוד לא הודיעו על שינוי וכל עוד כרטיס האשראי בתוקף. הסטודנטים יחויבו באמצעות כרטיס זה בגין כל שכר לימוד או חלק ממנו או בגין תשלומים אחרים על פי נוהלי האוניברסיטה, הנחיותיה ותקנותיה, אלא אם כן ימסרו פרטי כרטיס אשראי אחר או אמצעי תשלום אחר.1
מסירת פרטי כרטיס האשראי בפעם הראשונה
סטודנטים חדשים – בהרשמה מקוונת באתר האוניברסיטה, או באמצעות טופס בקשת הרשמה לסטודנט חדש.
סטודנטים ותיקים – באמצעות קול-האו"פ, בטלפון:
09-7781111.

בדיקת פרטי כרטיס אשראי לפני הרשמה של סטודנטים ותיקים
לפני ביצוע ההרשמה על הסטודנטים לבדוק באמצעות קול-האו"פ שהכרטיס, שפרטיו מצויים במחשב האוניברסיטה הפתוחה, הוא אכן הכרטיס שברצונם לחייב, וכן שמועד החיוב הראשון באשראי הוא לפני תום תוקף הכרטיס.

עדכון פרטי כרטיס אשראי
על הסטודנטים לעדכן את האוניברסיטה באופן מיָדי על כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי (עדכון תום תוקף, פרטי כרטיס חדש, ביטול כרטיס). שימו לב, ניתן לעדכן את פרטי כרטיס האשראי באמצעות קול-האו"פ בלבד.

אופן חיוב בכרטיס אשראי
א. למשלמים בכרטיס אשראי תישלח קבלה עם קליטת ההרשמה.
ב. ציון הסכום לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בטופס ההרשמה אינו מחייב את האוניברסיטה הפתוחה, הזכאית לגבות את הסכום המתאים על פי התקנות. התשלום ייגבה בהתאם לשכר הלימוד שנקבע לסמסטר, בהתאם לאופן התשלום המועדף, בהתאם למתכונת הלימודים המבוקשת וכן בהתאם לתקופת ההרשמה שבה יתקבל טופס בקשת ההרשמה.
ג. אם הסטודנטים לא יציינו מה אופן התשלום המועדף, יבוצע התשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, בהתאם למועד קליטת ההרשמה.
ד. מסירת פרטי כרטיס אשראי בעת ביצוע הרשמה או בעת כל פעולה אחרת, מעידה על ביצוע עסקה. אם מסיבה כלשהי חברת האשראי לא תבצע את התשלום לאוניברסיטה הפתוחה, הסטודנטים מקבלים על עצמם לשלם לאוניברסיטה את הסכום המתאים כמתחייב מהנחיות ההרשמה ותשלום שכר הלימוד.
ה. אי-אפשר לבטל עסקת אשראי שהחלה להתבצע. אם לסטודנטים מגיע החזר כספי לאחר שעסקת האשראי החלה להתבצע, יקבלו את ההחזר מהאוניברסיטה הפתוחה ועסקת האשראי תמשיך להתבצע כרגיל.
ו. על המשלמים בכרטיס אשראי בהסדרי קרדיט או בתשלומים בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, להביא בחשבון שיש מקרים שבהם חברת האשראי גובה את כל הסכום בתשלום אחד, על פי שיקול דעתה – אם בשל סוג הכרטיס, מצב החשבון או כל שיקול אחר. לאוניברסיטה הפתוחה אין כאן שיקול דעת, והאחריות במקרים אלה תחול רק על הסטודנטים.
ז. חברות האשראי מגבילות את גובה הסכום האפשרי לתשלום באמצעות כרטיס צעיר וכן את מספר התשלומים. על הסטודנטים לבדוק פרטים אלה עם חברת האשראי ולהביא זאת בחשבון לפני ביצוע התשלום.
ח. סטודנטים שיבקשו לבטל הרשמתם משום שחברת האשראי לא אישרה להם לשלם את שכר הלימוד בהתאם לאופן התשלום שירצו, יחויבו בדמי טיפול ועלויות כמתחייב מהנחיות ביטול הרשמה. כמו כן, לא יוחזרו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, אם שולמו.
ט. בעת ההרשמה נותנים הסטודנטים הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי שבהיותה הוראה קבועה היא מאפשרת לאוניברסיטה הפתוחה לגבות בכרטיס אשראי שכר לימוד או תשלומים אחרים בגין קורסים שהסטודנטים נרשמים אליהם במהלך הלימודים באוניברסיטה הפתוחה, ובגין תשלומים אחרים כפי שייקבעו מעת לעת על פי נוהלי האוניברסיטה, הנחיותיה ותקנותיה. למרות זאת, עד לשנת הלימודים תשס"ב (ועד בכלל) לא הסתפקה האוניברסיטה בהרשמת הסטודנטים כאסמכתה לגביית תשלום שכר לימוד ותשלומים אחרים לאחר הרשמה לכל קורס, וביקשה מהסטודנטים גם הוראת חיוב מפורשת נוספת בכל הרשמה לקורס.
ברור שהוראה נוספת זו נעשית על ידי האוניברסיטה הפתוחה על סמך בקשת הסטודנט להירשם לקורס/ים, ולפיכך הינה מיותרת וכרוכה בעבודה ובהוצאות נוספות.
לאור האמור, החל משנת הלימודים תשס"ג נוהגת האוניברסיטה בכל בקשת הרשמה של סטודנטים ותיקים לקורס באוניברסיטה הפתוחה כהוראת חיוב והרשאת חיוב באמצעות כרטיס אשראי לתשלום שכר לימוד ותשלומים אחרים.

(כמובן שהוראות כאלה לא יחולו על סטודנטים שמשלמים את כל שכר הלימוד לקורס וכן תשלומים אחרים שלא בכרטיס אשראי).

  1. סטודנט המקבל מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלם עבור קורס אקדמי שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד המפורט בטבלות שכר לימוד ותשלומים אחרים (למעט חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים שהקיבוץ/מושב משלם עבור לימודיהם, עולים חדשים המקבלים מימון מהמינהל לסטודנטים עולים במשרד לקליטת עלייה ותלמידי תיכון המקבלים מימון מבית ספרם).

 


א. תשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה – ניתן לשלם עד 5 תשלומים ללא ריבית בכל תקופת ההרשמה.

 

לתשומת לב: מועד החיוב הראשון הינו בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרשם לבין חברת האשראי.

ב. תשלום אחד רגיל.
 
ג. תשלום בהסדרי קרדיט:
אפשר לשלם בלא פחות מ-3 תשלומים ולכל היותר ב-18 תשלומים. אם לא יצוין מספר התשלומים, הגבייה תתבצע ב-3 תשלומים למשלמים בויזה קרדיט ובדיינרס קרדיט. למשלמים בישראקרדיט או באמריקן אקספרס קרדיט – מספר התשלומים ייקבע על-ידי חברת האשראי.

הסדרי הקרדיט מתקיימים בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי. האוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה.


 

 


 

  • מועד ההרשמה נקבע על-פי התאריך שבו מתקבלים טופס בקשת ההרשמה בצירוף עותק מהקבלה על התשלום, במרכז ההרשמה שבו נרשם הסטודנט, ולא על-פי מועד ביצוע התשלום (ראו גם סעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה).
  • התשלום יבוצע בתשלום אחד, בהמחאה או במזומן.
  • ניתן לשלם באמצעות שובר זה כל תשלום לאוניברסיטה הפתוחה. יש לציין באופן ברור את הפרטים הבאים: שם הסטודנט, מספר תעודת הזהות, סוג השירות עבורו בוצע התשלום, סמסטר ההרשמה והקורס.
  • את הסכום הכולל יש לשלם באחד מסניפי בנק הדואר (לזכות חשבון 4-17898-6) או בקופת האוניברסיטה הפתוחה (בלמדא), בהתאם להנחיות בטופס ההרשמה. בשום אופן אין לשלם בבנקים אחרים או בהעברה בנקאית מבנקים אחרים לחשבון בנק הדואר. יש לשלם בבנק הדואר, או בקופת למדא באופן ישיר בלבד. האוניברסיטה אינה אחראית לשיבושים בהרשמתם של סטודנטים שישלמו את שכר הלימוד בניגוד להנחיות אלה. כמו כן, יש להקפיד ולציין על גבי עותק הקבלה עבור מה התשלום, את סמסטר ההרשמה (אם מדובר בשכר לימוד לקורס/ים) ואת פרטי הסטודנט.
  • אין לשלוח לאוניברסיטה הפתוחה המחאות ו/או כסף מזומן. בקשת הרשמה שתלווה בהמחאה ו/או בכסף מזומן תוחזר לשולח.
שימו לב: בכל מקרה בו מבוצע תשלום לאוניברסיטה הפתוחה בבנק הדואר או בקופת האוניברסיטה הפתוחה, יש לשלוח למרכז ההרשמה עותק של הקבלה מיד לאחר ביצוע התשלום, בצירוף לטופס או למכתב הבקשה (בקשת הרשמה, בקשה לשינוי בהרשמה וכיו"ב). יש לשלוח את עותק הקבלה למרכז ההרשמה גם במקרה שבו טופס הבקשה כבר נשלח בנפרד או בכל מקרה אחר.
 
מרכז ההרשמה לא יבצע כל פעילות שהיא, כל עוד הבקשה ועותק הקבלה על התשלום לא התקבלו במרכז ההרשמה.

 

 

סטודנטים שנרשמים בהרשמה ישירה

הגורם המשלם ימלא את כל הפרטים המבוקשים במקום המתאים בטופס ההרשמה, כולל מס' ח.פ./ע.מ. וכתובת דוא"ל ויציין את שמו המלא של החותם ותפקידו, יחתום ויחתים בחותמת רשמית. הטופס יישלח לאוניברסיטה בהתאם להנחיות שבפרק זה. לאחר קליטת ההרשמה יישלח לגורם המשלם חשבון לתשלום. אין צורך לצרף גם מכתב התחייבות.

 

סטודנטים שנרשמים באחד ממרכזי ההרשמה בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות או במכללות

יש למסור כתב התחייבות לתשלום של הגורם המשלם, הכולל פרטים מלאים: מספר ח.פ./ע.מ. וכתובת דוא"ל, שם החותם ותפקידו, חתימה וחותמת – במקום שבו נרשמים. לאחר קליטת ההרשמה באוניברסיטה הפתוחה יישלח חשבון לגורם המשלם.

 תשלום באמצעות התחייבות כנ"ל, אפשרי רק לסטודנטים שהגורם המשלם עבורם הוא גוף שקיים ופועל בישראל.

סטודנטים שמקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלמו עבור קורס אקדמי שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד המפורט בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים - מידע כללי, (למעט חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים שהקיבוץ או המושב משלם עבור לימודיהם, עולים חדשים שמקבלים מימון מ"מינהל לסטודנטים עולים" במשרד לקליטת עלייה ותלמידי תיכון שמקבלים מימון מבית ספרם).

 

 

לקבלת שובר להסדרת תשלום באמצעות הפיקדון בקרן לחיילים משוחררים, יש לפנות לאחד ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה ברחבי הארץ, או למוקד הפניות והמידע.

הנרשמים יקבלו שובר תשלום ממוחשב שאותו ימסרו לבנק. התשלום יתבצע בהעברה בנקאית לחשבון האוניברסיטה הפתוחה מספר
778-667774, באמצעות סניפי בנק לאומי, או בנק פועלים בלבד.  

לאחר קבלת השובר, יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

לנרשמים בהרשמה מקוונת באתר האוניברסיטה הפתוחה – יש לשלוח את החלק העליון של השובר "אישור תשלום" החתום על ידי הבנק אל מרכז ההרשמה, או להביאו אישית.


לנרשמים בהרשמה ישירה באמצעות טופס בקשת הרשמה – יש לשלוח את החלק העליון של השובר "אישור תשלום" החתום על ידי הבנק אל מרכז ההרשמה, או להביאו אישית, בצירוף טופס בקשת הרשמה מלא וחתום.


לנרשמים באמצעות מוסד/מכללה –  יש למסור את החלק העליון של השובר "אישור התשלום" במקום שבו מתבצעת ההרשמה, לצורך הזנת ההרשמה.

הסטודנטים זכאים לנצל את הפיקדון בקרן גם עבור קורסים שלמדו בסמסטרים קודמים (ושילמו עבורם באמצעי תשלום אחרים), בתנאי שהיו משוחררים משירות חובה באותו סמסטר.

לסטודנטים ששילמו באמצעות הפיקדון וזכאים להחזר כספי, ההחזר יבוצע באמצעות המחאה לפקודת הקרן לקליטת חיילים משוחררים.

לסטודנטים שחלפו למעלה משבע שנים מאז שחרורם וחשבון הפיקדון שלהם בקרן לקליטת חיילים משוחררים נסגר, יבוצע החזר כספי באמצעות המחאה לפקודתם בתנאים הבאים:
1. יש להחזיר לאוניברסיטה הפתוחה את ההמחאה שקיבלו לפקודת הקרן.
2. להמחאה זו יש לצרף צילום תעודת שחרור או העתק מתעודת הזכאות (בה מצוין תאריך השחרור וחוות דעת המפקד). לקבלת העתק מתעודת הזכאות יש לפנות לקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים, או בטלפון: 03-7776785 (מענה קולי).

האוניברסיטה הפתוחה מעניקה מלגות עידוד לחיילים בשירות חובה, למשרתים בשירות לאומי, למשוחררים משירות חובה ולמסיימי שירות לאומי.

כמות המלגות המרבית כלולה בתקציב השנתי של האוניברסיטה הפתוחה. להלן הפירוט:

חיילים בשירות חובה שאינם לוחמים או משרתים בשירות לאומי – 10% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לכל קורס, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
לוחמים בשירות חובה – 50% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לכל קורס, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
חיילים משוחררים או מסיימים שירות לאומי – 10% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה ל-2 קורסים בלבד, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
חיילים משוחררים שהיו לוחמים – 50% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה ל-2 קורסים בלבד, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.

תנאי הזכאות למלגת עידוד
חיילים בשירות חובה/משרתים בשירות לאומי
א. הנרשמים משרתים בשירות חובה או בשירות לאומי ביום פתיחת הסמסטר (כמפורט בטבלאות מועדי ההרשמה).
ב. הצגת מסמכים כמפורט בסעיף ג להלן.

חיילים משוחררים/מסיימי שירות לאומי יהיו זכאים למלגת עידוד
א. לקורס הראשון: אם ביום פתיחת ההרשמה טרם חלפה שנה מיום השחרור משירות חובה או מסיום השירות הלאומי. ראו פירוט בטבלה שלהלן.
    לקורס השני: א. אם בוצעה הרשמה בתשלום לכל הקורסים בסמסטר שלאחר קבלת המלגה הראשונה. ב. אם ביום פתיחת ההרשמה טרם חלפו שנתיים מיום השחרור משירות חובה או מסיום שירות לאומי. ראו פירוט בטבלה שלהלן:

סמסטר​ מועד השחרור הרלוונטי משירות חובה או הסיום של השירות הלאומי לצורך קבלת מלגת עידוד לקורס הראשון​ מועד השחרור הרלוונטי משירות חובה או הסיום של השירות הלאומי לצורך קבלת מלגת עידוד לקורס השני (לסטודנטים שכבר קיבלו מלגה בקורס הראשון)​
קיץ תשע"ט (ג2019) החל מ-17.3.2018 החל מ-17.3.2017
סתיו תש"פ (א2020) החל מ-7.4.2018 החל מ-7.4.2017
אביב תש"פ (ב2020) החל מ-3.12.2018 החל מ-3.12.2017
קיץ תש"פ (ג2020)​​ החל מ-22.3.2019 החל מ-22.3.2018

 

 ב. שירות צבאי או שירות לאומי במשך שנה לפחות (חיילים משוחררים ששירתו פחות משנה ושוחררו מטעמי בריאות יוכלו לקבל מלגת עידוד רק אם יציגו אישור מתאים).
 
ג. הצגת מסמכים כמפורט להלן:

חיילים בשירות חובה שאינם לוחמים
• יש להציג אישור על מהלך שירות צבאי או אישור על שירות סדיר.
• את האישור יש להציג פעם אחת במהלך השירות הצבאי. אם חל שינוי במועדי הגיוס או השחרור משירות חובה, יש להציג אישור מעודכן.

חיילים בשירות חובה שהם לוחמים
• יש להציג צילום תעודת לוחם ואחד מבין האישורים הבאים: אישור על מהלך שירות צבאי או אישור על שירות סדיר.
• לוחמים בשירות חובה שאין ברשותם תעודת לוחם נדרשים להציג אישור על מהלך שירות צבאי בו מצוין כי אופי השירות האחרון הוא של לוחם.
• יש להציג את האישור בכל סמסטר.

חיילים משוחררים
• יש להציג צילום של תעודת הערכה (תעודת שחרור). בתעודת ההערכה חייב להיות מצוין תאריך שחרור משירות חובה (ולא משירות קבע) ומשך זמן השירות.
• על חיילים משוחררים שהם לוחמים להציג צילום של תעודת הערכה (תעודת שחרור) וצילום תעודת לוחם.
• יש להגיש את האישור בסמסטר הראשון ללימודים לאחר השחרור משירות חובה.

אישור על שירות לאומי
• אישור על שירות לאומי חייב להיות מטעמו של אחד מהגורמים המוסמכים הבאים: "אגודה להתנדבות בישראל", "אלומה-אמונה (בת-עמי)", "עיריית ירושלים היחידה לשירות לאומי", "שלומית", "עמינדב, אגודה תורנית להתנדבות", "ש"ל – שירות אזרחי חלופי בישראל".
• האישור  צריך להיות כתוב על נייר רשמי של הגוף המוסמך ולכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות (9 ספרות), תאריך תחילת השירות ותאריך סיום השירות, חותמת הגוף המאשר, שם וחתימה של מוסמך החתימה.
• משרתים בשירות לאומי יגישו את האישור פעם אחת במהלך השירות הלאומי. אם חל שינוי במועד תחילת השירות או בסיום השירות, יש להציג אישור מעודכן על שירות לאומי.

הדגשים
• אפשר להזמין את האישורים המפורטים בסעיף ג לעיל באתר האינטרנט של אכ"א .
• המלגה אינה חלה על תשלומים נוספים שאינם שכר לימוד.
• חיילים משוחררים שנרשמו באותו סמסטר לקורסים שלהם שכר לימוד שונה, יקבלו את המלגה בקורס ששכר הלימוד שלו הוא הגבוה מבין כולם. אם ההרשמה לקורס שבו שכר הלימוד הגבוה תתבצע במועד מאוחר יותר מאשר ההרשמה לקורסים האחרים, והנרשמים כבר קיבלו מלגה על אחד מהם, הפרש המלגה יוחזר לנרשמים לאחר קליטת ההרשמה.
• שירות חובה בתנאי קבע אינו מזכה במלגה, גם אם הסטודנטים עומדים בכל הקריטריונים האחרים.
• מלגת העידוד חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה.
• מסטודנטים שקיבלו מלגת עידוד ללוחם לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. סטודנטים כאלה ישלמו דמי טיפול ועלויות בסיסיים בלבד בגין ביטול הרשמה.
• על חיילים לוחמים בשירות חובה להודיע לאוניברסיטה הפתוחה על כל שינוי שיחול במעמדם כלוחמים, עד יום תחילת הסמסטר.
• חיילים משוחררים שקיבלו מלגת עידוד בקורס הנוסף ולאחר מכן יבטלו הרשמה יחידה לסמסטר השני (ההרשמה שהייתה בתשלום מלא), יקוזז שווי המלגה מההחזר הכספי המגיע להם או שיידרשו להשלים את ההפרש.
• נרשמים שלא יציגו את האישור המבוקש, יחויבו בשכר לימוד מלא ויזוכו רק לאחר שיעבירו לאוניברסיטה הפתוחה אישור תקף ותקין.
• אין אפשרות לקבל מלגה על סמך הצגת תעודת פטור משירות ביטחון או כרטיס מגנטי המיועד לחיילי מילואים.
• סטודנטים שנרשמים לקורס אנגלית: מתקדמים א1, בסיסי1, טרום בסיסי א+ב1, וזכאים גם למלגת עידוד וגם להנחה של סטודנט באוניברסיטה הפתוחה, ישלמו שכר לימוד של סטודנט באוניברסיטה הפתוחה (אין כפל הנחות).


  1. החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א2016) שונו שמות הקורסים באנגלית. ראו מידע מפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה.

 

דיקן הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה מסייע לסטודנטים באמצעות מלגות. מידע על מלגות מופיע באתר דיקנט הסטודנטים.
 
שימו לב: סטודנטים ששכר הלימוד שלהם משולם באמצעות מלגה (מלאה או חלקית) חייבים לשלם בעצמם את כל התשלומים הנוספים שאינם שכר לימוד, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

 

האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף קרן שכ"ל - שקט כלכלי לכל, מציעים לסטודנטים הסדרי מימון שכר לימוד לתואר בפריסת תשלומים נוחה וכדאית (עד 60 תשלומים), בתנאים ייחודיים וללא הצמדה. ראו מידע באתר דיקנט הסטודנטים.