כללי

הנחיות לתשלום

 באוניברסיטה הפתוחה קיימים שני אמצעי תשלום קבועים: כרטיס אשראי ותשלום בבנק הדואר.
על הסטודנטים להזין את אמצעי התשלום הקבוע במערכות האוניברסיטה לצורך תשלום שכר לימוד ותשלומים אחרים בקשר ללימודיהם באוניברסיטה הפתוחה.
יש לשלם באמצעי התשלום הקבוע שנבחר שכר לימוד או חלק ממנו, או תשלומים אחרים על פי הנחיות האוניברסיטה, אלא אם כן נמסר לאוניברסיטה אמצעי תשלום אחר.
בחירת אמצעי התשלום הקבוע והזנת הפרטים במערכת נעשית בתהליך הרישום לאוניברסיטה. ניתן לעדכן את הפרטים הפיננסים הקבועים בכל שלב במהלך הלימודים במערכת שאילתא, בתפריט פרטים אישיים/ עדכון פרטים פיננסים קבועים.
לתשומת לב, סטודנטים שלא יזינו במערכת אמצעי תשלום קבוע כנדרש, לא יוכלו לבצע בקשות שירות בתשלום באתר האוניברסיטה.
על הסטודנטים למסור את פרטי כרטיס האשראי פעם אחת בלבד. פרטים אלו יהיו תקפים כל עוד לא הודיעו על שינוי וכל עוד כרטיס האשראי בתוקף. הסטודנטים יחויבו באמצעות כרטיס זה בגין כל שכר לימוד או חלק ממנו או בגין תשלומים אחרים על פי נוהלי האוניברסיטה, הנחיותיה ותקנותיה, אלא אם כן ימסרו פרטי כרטיס אשראי אחר או אמצעי תשלום אחר.1
מסירת פרטי כרטיס האשראי בפעם הראשונה
סטודנטים חדשים - בעת תהליך ההרשמה המקוונת, או באמצעות טופס בקשת הרשמה לסטודנט/ית חדש/ה

סטודנטים ותיקים – באמצעות מערכת שאילתא.


בדיקת פרטי כרטיס אשראי בטרם ההרשמה
לפני ביצוע ההרשמה על