כללי

הנחיות לתשלום

 באוניברסיטה הפתוחה קיימים שני אמצעי תשלום קבועים: כרטיס אשראי ותשלום בבנק הדואר.
על הסטודנטים להזין את אמצעי התשלום הקבוע במערכות האוניברסיטה לצורך תשלום שכר לימוד ותשלומים אחרים בקשר ללימודיהם באוניברסיטה הפתוחה.
יש לשלם באמצעי התשלום הקבוע שנבחר שכר לימוד או חלק ממנו, או תשלומים אחרים על פי הנחיות האוניברסיטה, אלא אם כן נמסר לאוניברסיטה אמצעי תשלום אחר.
בחירת אמצעי התשלום הקבוע והזנת הפרטים במערכת נעשית בתהליך הרישום לאוניברסיטה. ניתן לעדכן את הפרטים הפיננסים הקבועים בכל שלב במהלך הלימודים במערכת שאילתא, בתפריט פרטים אישיים/ עדכון פרטים פיננסים קבועים.
לתשומת לב, סטודנטים שלא יזינו במערכת אמצעי תשלום קבוע כנדרש, לא יוכלו לבצע בקשות שירות בתשלום באתר האוניברסיטה.
על הסטודנטים למסור את פרטי כרטיס האשראי פעם אחת בלבד. פרטים אלו יהיו תקפים כל עוד לא הודיעו על שינוי וכל עוד כרטיס האשראי בתוקף. הסטודנטים יחויבו באמצעות כרטיס זה בגין כל שכר לימוד או חלק ממנו או בגין תשלומים אחרים על פי נוהלי האוניברסיטה, הנחיותיה ותקנותיה, אלא אם כן ימסרו פרטי כרטיס אשראי אחר או אמצעי תשלום אחר.1
מסירת פרטי כרטיס האשראי בפעם הראשונה
סטודנטים חדשים - בעת תהליך ההרשמה המקוונת, או באמצעות טופס בקשת הרשמה לסטודנט/ית חדש/ה

סטודנטים ותיקים – באמצעות מערכת שאילתא.


בדיקת פרטי כרטיס אשראי בטרם ההרשמה
לפני ביצוע ההרשמה על הסטודנטים לבדוק במערכת שאילתא שהכרטיס שפרטיו מצויים במערכות האוניברסיטה הפתוחה, הוא אכן הכרטיס שברצונם לחייב, וכן שמועד החיוב הראשון באשראי הוא לפני תום תוקף הכרטיס.
 
במידה והתשלום באשראי לא יוסדר כנדרש, ההרשמה לקורס/ים תבוטל בחיוב תשלום דמי טיפול ועלויות כמפורט בהנחיות ההרשמה. אי תשלום שכר לימוד ו/ או תשלומים אחרים לאוניברסיטה הפתוחה, עשוי למנוע קבלת שירותים או תעודות מטעמה, לרבות חסימה במערכות האוניברסיטה.

עדכון פרטי כרטיס אשראי
על הסטודנטים לעדכן את האוניברסיטה באופן מיידי על כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי (עדכון תום תוקף, פרטי כרטיס חדש). ניתן לעדכן את פרטי כרטיס האשראי במערכת שאילתא בתפריט פרטים אישיים/ עדכון פרטים אישיים.
 
כרטיס אשראי כאמצעי תשלום חד פעמי
בעת ביצוע בקשת שירות בתשלום באופן מקוון, ניתן להזין מספר כרטיס אשראי לצורך חיוב חד פעמי. כמו כן, ניתן לפצל את התשלום למספר כרטיסי אשראי.
החיוב בכרטיס אשראי
למשלמים בכרטיס אשראי תישלח קבלה עם קליטת ההרשמה.
 
ציון הסכום לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בטופס ההרשמה אינו מחייב את האוניברסיטה הפתוחה, הזכאית לגבות את הסכום המתאים על פי התקנות. התשלום ייגבה בהתאם לשכר הלימוד שנקבע לסמסטר, בהתאם לאופן התשלום המועדף, בהתאם למתכונת הלימודים המבוקשת וכן בהתאם לתקופת ההרשמה שבה בוצעה ההרשמה.
 
אם הסטודנטים לא יציינו מה אופן התשלום המועדף, יבוצע התשלום בחלוקה לתשלומים בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה.
 
מסירת פרטי כרטיס אשראי בעת ביצוע הרשמה או בעת כל פעולה אחרת, מעידה על ביצוע עסקה. אם מסיבה כלשהי חברת האשראי לא תבצע את התשלום לאוניברסיטה הפתוחה, הסטודנטים מקבלים על עצמם לשלם לאוניברסיטה את הסכום המתאים כמתחייב מהנחיות ההרשמה ותשלום שכר הלימוד.