נציב פניות הסטודנטים

​​​​דיקן הסטודנטים מכהן גם כנציב הפניות.

תפקידו של הנציב לבדוק אם הסטודנטים טופלו על-פי נוהלי האוניברסיטה הפתוחה, ואם נגרם להם עוול במהלך הטיפול בפנייה שהגישו לאחד ממוסדותיה.


מתי פונים לנציב פניות הסטודנטים?

המחלקות והגופים השונים באוניברסיטה הפתוחה עומדים לרשותכם בעניינים ובנושאים שבתחום אחריותם. יש לפנות לנציב רק לאחר שמוצו כל אפיקי הטיפול באוניברסיטה, כמפורט להלן:*

 נושאים לימודיים/אקדמיים

נא לפנות למנחים ולמרכזי ההוראה, כמפורט ב"חוברת הקורס".

בשאלות הנוגעות לייעוץ ולבחירת קורסים אפשר לפנות ליועצים האקדמיים, כמפורט ב"שנתון האוניברסיטה הפתוחה". אם הבעיה לא נפתרה, אפשר לפנות לראש המחלקה האקדמית המתאימה.

 אין בסמכותו של נציב הפניות להתערב בהחלטות אקדמיות שקיבלו הגופים האקדמיים המוסמכים או לשנות אותן.

 נושאים מנהליים

יש לפנות למחלקות המינהליות המתאימות על־פי תחומי אחריותן, כמפורט בחוברת "מדריך לסטודנטים לקבלת שירות באוניברסיטה הפתוחה".

שמותיהן של המחלקות המינהליות מופיעים גם ב"ידיעון האוניברסיטה הפתוחה". אם הבעיה לא נפתרה, אפשר לפנות לראש המחלקה המתאימה. ​​​​​​


שימו לב!

כדי לאפשר טיפול נאות בפניות הסטודנטים, יש לפרט בכתב את כל הפניות הקודמות בנושא, את הטיפול שקיבלו לו ואת הפתרונות שהוצעו.

יש לצרף אישורים או מסמכים רלוונטיים לפנייתכם. מכתבים בעילום שם לא יזכו להתייחסות.

 

לייעוץ ולבירורים לפני הגשת פנייה בכתב:

מוקד הפניות והמידע, בדוא"ל: [email protected], או בטל': 09-7782222.


טיפול בעבירות משמעת מופקד בידי ועדת המשמעת ובית הדין לערעורים, כמתואר ב"ידיעון האוניברסיטה הפתוחה". בנושאים אלה אין לפנות לנציב פניות הסטודנטים.​