הנחיות להגשת מאמרים

זמנים מבקש להמשיך ולפרסם מחקרים מקוריים ברמה גבוהה, הנגישים לקהל קוראות וקוראים נרחב ומגוון. נשמח לפיכך למאמרים המשלבים בין מקוריות והעזה מחקרית לבין בהירות וקריאות. כתב העת משתדל לפרסם מאמרים שאינם ארוכים מ־6,0007,000 מילה.

מאז גיליון 140 (2018), מאמרי זמנים כוללים הערות שוליים המופיעות בסוף כל מאמר. מספר ההערות מצומצם להכרחי ביותר: הפניות ישירות לאסמכתאות מרכזיות מאוד, לספרות מחקר מרכזית שעליה מסתמכים במישרין ושאי אפשר להימנע מהפניה אליה; אם אפשר, ללא הפניות חוזרות ונשנות. הפניות לספרות מחקר כללית יותר ייכללו רק ברשימה לקריאה נוספת שבסיום.

בקשתנו מן הכותבות/ים היא לפיכך להבהיר במידת האפשר מושגים ומוסדות שחיוניים למהלך המאמר ואולי זרים לקוראות/ים ואם ניתן, להבליע את ההסברים בשטף הטקסט, בלי להיזקק להערות שוליים.
להנחיות רישום מפורטות של אזכורים, הפניות, הערות שוליים ורשימה לקריאה נוספת לחצו כאן.
כתובת המערכת למשלוח המאמרים:
זמנים, רבעון להיסטוריה
בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב
טלפון: 03-6409625, פקס: 03-6409469