הנחיות הרשמה לסדנאות, סמינרים ועבודות סמינריוניות  

ניתן להרשם במערכת השאילתא או באמצעות טופס הרשמה לעבודה סמינריונית החל ממועד פתיחת ההרשמה ועד יום לפני המפגש הראשון.
 
ביטול ההרשמה לעבודה סמינריונית כרוך בתשלום 330 ש"ח עד יום פתיחת הסמסטר. לאחר פתיחת הסמסטר, לא ניתן לבצע שינויים בהרשמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן להירשם לעבודה סמינריונית באמצעות מערכת הפניות בשאילתא לא יאוחר משישה חודשים ממועד ההודעה על קבלת נקודות הזכות בקורס.  לאחר שבקשת ההרשמה תיקלט במחשב, יישלח דף הנחיות להמשך תהליך ההרשמה. שימו לב, אין בדף הנחיות זה משום אישור לכתיבת העבודה הסמינריונית.

עם קבלת דף ההנחיות, ולכל המאוחר תוך 30 יום, יש לפנות אל מרכֵּז/ת ההוראה בקורס כדי לקבל אישור לכתיבת העבודה הסמינריונית. אם הבקשה תאושר יישלח אל הסטודנט אישור לכתיבת העבודה הסמינריונית שבו מצוינים גם פרטי המדריך והמועד האחרון להגשת העבודה. רק בשלב זה אפשר לפנות אל המדריך ולהתחיל בכתיבת העבודה. יש לסיים את כתיבת העבודה ולהגישה לא יאוחר משישה חודשים מיום קבלת האישור ממרכז ההוראה.

על סטודנטים שיבקשו להירשם באיחור לעבודה סמינריונית (בתום שישה חודשים מקבלת נקודות זכות בקורס) לפנות למחלקה האקדמית. ייתכן שיידרשו להירשם מחדש ללימוד הקורס או לעמוד בבחינה להוכחת ידע.

שימו לב!

  •  סטודנטים לתואר ראשון רשאים להירשם בלא תשלום לכתיבת שתי עבודות סמינריוניות בלבד1. סטודנטים שיירשמו לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (לרבות עבודה חוזרת באותו קורס), בין אם עשו את שתי העבודות הראשונות ובין אם לא, ייגבה מהם תשלום  בהתאם למפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.
  •  האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום נוסף מיוחד מסטודנטים שיאושר להם להירשם, לכתוב, או להגיש עבודה סמינריונית באיחור, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.
  •  סטודנטים לתואר ראשון שצברו 72 נקודות זכות לפחות, ישלמו 50% מדמי הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר, בתואר ראשון.
  •  אפשר לבצע שינויים בהרשמה לעבודה סמינריונית, כמפורט בסעיף שינויים בהרשמה

  1. למעט בתכניות לימוד בהן חלה חובה לכתיבת עבודה סמינריונית אחת. בתעניות אלה הרשמה לעבודה סמינריונית שנייה ויותר, כרוכה בתשלום בהתאם למפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

 

 
ההשתתפות בסדנאות בכישורי למידה כרוכה בתשלום, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף