הנחיות הרשמה לסדנאות, סמינרים ועבודות סמינריוניות 

ניתן להירשם לעבודה סמינריונית באמצעות מערכת הפניות בשאילתא לא יאוחר משישה חודשים ממועד ההודעה על קבלת נקודות הזכות בקורס.  לאחר שבקשת ההרשמה תיקלט במחשב, יישלח דף הנחיות להמשך תהליך ההרשמה. שימו לב, אין בדף הנחיות זה משום אישור לכתיבת העבודה הסמינריונית.

עם קבלת דף ההנחיות, ולכל המאוחר תוך 30 יום, יש לפנות אל מרכֵּז/ת ההוראה בקורס כדי לקבל אישור לכתיבת העבודה הסמינריונית. אם הבקשה תאושר יישלח אל הסטודנט אישור לכתיבת העבודה הסמינריונית שבו מצוינים גם פרטי המדריך והמועד האחרון להגשת העבודה. רק בשלב זה אפשר לפנות אל המדריך ולהתחיל בכתיבת העבודה. יש לסיים את כתיבת העבודה ולהגישה לא יאוחר משישה חודשים מיום קבלת האישור ממרכז ההוראה.

על סטודנטים שיבקשו להירשם באיחור לעבודה סמינריונית (בתום שישה חודשים מקבלת נקודות זכות בקורס) לפנות למחלקה האקדמית. ייתכן שיידרשו להירשם מחדש ללימוד הקורס או לעמוד בבחינה להוכחת ידע.

שימו לב!

 •  סטודנטים לתואר ראשון רשאים להירשם בלא תשלום לכתיבת שתי עבודות סמינריוניות בלבד1. סטודנטים שיירשמו לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (לרבות עבודה חוזרת באותו קורס), בין אם עשו את שתי העבודות הראשונות ובין אם לא, ייגבה מהם תשלום  בהתאם למפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.
 •  האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום נוסף מיוחד מסטודנטים שיאושר להם להירשם, לכתוב, או להגיש עבודה סמינריונית באיחור, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.
 •  סטודנטים לתואר ראשון שצברו 72 נקודות זכות לפחות, ישלמו 50% מדמי הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר, בתואר ראשון.
 •  אפשר לבצע שינויים בהרשמה לעבודה סמינריונית, כמפורט בסעיף שינויים בהרשמה

 1. למעט בתכניות לימוד בהן חלה חובה לכתיבת עבודה סמינריונית אחת. בתכניות אלה הרשמה לעבודה סמינריונית שנייה ויותר, כרוכה בתשלום בהתאם למפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

 

 
ההשתתפות בסדנאות בכישורי למידה כרוכה בתשלום, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

ניתן להירשם לסדנאות באחת מהדרכים הבאות:

א.   בהרשמה ישירה –  ניתן לבצע הרשמה באמצעות מערכת שאילתא.

ב.   בהרשמה באמצעות מרכז הלימוד/מוסד/מכללה – ניתן לבצע הרשמה באמצעות מערכת שאילתא, או לבצע רישום במרכז הלימוד/המוסד/המכללה בו נרשמים ו/או מבקשים ללמוד. 

ניתן לבטל הרשמה לסדנה בהתאם למפורט להלן:

עד שלושה ימי עבודה לפני תחילת הסדנה – ללא תשלום דמי טיפול ועלויות.

החל משני ימי עבודה לפני תחילת הסדנה – לא יבוצע החזר כספי.

 

 • ההרשמה לסמינרים במתמטיקה או במדעי המחשב מותנית באישור מן האחראי לסמינרים במתמטיקה או במדעי המחשב (בהתאמה).
 • מידע בנושא הסמינרים במדעי המחשב, כולל תהליך האישור, נושאי הסמינרים והמנחים, מופיע באתר החטיבה למדעי המחשב.
 • ניתן להירשם לקורסים הסמינריונים ללא קשר למועדי הפתיחה והסיום של הסמסטרים ורק לאחר קבלת אישור מן האחראי על הסמינרים. לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת מהנרשמים לקורסים אלה. 
      סמסטר ההרשמה לקורסים סמינריונים הניתנים בהנחיה אישית יקבע על פי תאריך ההרשמה בפועל. בעת פתיחת ההרשמה לסמסטר חדש, ישויכו אליו ההרשמות לקורסים סמינריונים הניתנים בהנחיה אישית שבוצעו מתאריך זה, עד לפתיחת ההרשמה לסמסטר הבא.
 • המשלמים את שכר הלימוד לקורסים אלה בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, יהיו זכאים לשלם ב-5 תשלומים (ראו סעיף הנחיות לתשלום) ללא קשר למועד ביצוע ההרשמה. ההרשמה לסמינר במתמטיקה ללא ניקוד אינה כרוכה בתשלום שכר לימוד.
 • בחלק מן הקורסים ברמה מתקדמת במתמטיקה אפשר להירשם לסמינר ללא ניקוד (עיינו בתיאורי הקורסים המתקדמים במתמטיקה, בקטלוג הקורסים). גם ההרשמה לסמינר כזה מותנית באישור מן האחראי לסמינרים במתמטיקה.
 • יש להירשם לסמינר רק לאחר קבלת האישור מן האחראי על הסמינרים ולא יאוחר מחודשיים מיום קבלתו. יש לסיים את חובות הסמינר לא יאוחר משישה חודשים מיום ההרשמה לסמינר.
 • החל מסמסטר סתיו תשפ"א (א2021), בוטלה האפשרות לעשות סמינר ללא ניקוד במתמטיקה. 

מידע והנחיות בנוגע להחלפה או לביטול של הסמינרים הנ"ל ראו בסעיף שינויים בהרשמה לסמינר במתמטיקה ובמדעי המחשב.