תקופות הרשמה ומועדי הרשמה

תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3
הרשמה סדירה: 3.12.2019- 14.1.2020
הרשמה מאוחרת: 15.1.2020- 128.2.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 15.1.2020 - 21.2.2020
פתיחת סמסטר: 15.3.2020
סיום סמסטר: 26.6.2020

קורסים לתואר שני למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד5,4
מועד אחרון להגשת מועמדות תואר שני: 711.2.2020
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 25.2.2020
הרשמה מאוחרת: 26.2.2020- 14.3.2020
פתיחת סמסטר: 15.3.2020
סיום סמסטר: 26.6.2020

קורסי אנגלית כשפה זרה6
הרשמה סדירה: 3.12.2019- 14.1.2020
הרשמה מאוחרת: 15.1.2020- 114.2.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 15.1.2020 - 7.2.2020
פתיחת סמסטר: 1.3.2020
סיום סמסטר: 7.6.2020

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 3.12.2019- 21.2.2020
פתיחת סמסטר: 15.3.2020
סיום סמסטר: 26.6.2020

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 24.1.2020

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –  1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים לקורסים לתואר ראשון ושני שיתקבלו עד 13.3.2020 או לקורסי אנגלית כשפה זרה שיקבלו עד 28.2.2020. סטודנטים אשר יירשמו לאחר 24.1.2020 יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה. (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
  2. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91466).
  3. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
  4. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
  5. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
  6. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
  7. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר סתיו תשפ"א (א2021). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשפ"א יפורסמו באתר.

תואר ראשון2 ותואר שני
הרשמה סדירה: 22.4.2020 - 19.5.2020
הרשמה מאוחרת: 20.5.2020- 37.7.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 20.5.2020 - 23.6.2020
פתיחת סמסטר: 14.7.2020
סיום סמסטר: 14.9.2020

קורסי אנגלית כשפה זרה1
הרשמה סדירה: 22.4.2020 - 19.5.2020
הרשמה מאוחרת: 20.5.2020- 323.6.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 20.5.2020 - 14.6.2020
פתיחת סמסטר: 1.7.2020
סיום סמסטר: 8.9.2020

לימודים אינטנסיביים באנגלית כשפה זרה4
הרשמה סדירה: 22.4.2020 - 19.5.2020
הרשמה מאוחרת: 20.5.2020 - 323.6.2020
פתיחת סמסטר 2ג2020: 1.7.2020
סיום סמסטר 2ג2020: 3.8.2020
פתיחת סמסטר 3ג2020: 11.8.2020
סיום סמסטר 3ג2020: 8.9.2020

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 22.4.2020 - 22.6.2020
פתיחת סמסטר: 14.7.2020
סיום סמסטר: 14.9.2020

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 22.4.2020 - 22.6.2020
פתיחת סמסטר: 14.7.2020
סיום סמסטר: 14.9.2020

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –1. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).

2. כולל הקורס עברית כשפה שנייה (91462).

3. (א)  לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה,למעט הרשמות של סטודנטים חדשים לקורסים לתואר ראשון ושני שיתקבלו עד 13.7.2020, או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה שיתקבלו עד 30.6.2020. 
    (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.(ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.

4. פרטים נוספים בפרק אנגלית כשפה זרה.

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. פירוט תקופות ההרשמה מופיע בטבלאות מועדי ההרשמה.

שימו לב: המועד הקובע להרשמה והסכום הסופי הנדרש מהסטודנטים, ייקבעו לפי התאריך שבו מתבצעת ההרשמה במערכת שאילתא1 או לפי התאריך שבו התקבל טופס ההרשמה בצירוף התשלום במרכז ההרשמה הארצי ברעננה, או באחד ממרכזי הלימוד שבהם התבצעה ההרשמה. במקרה ששכר הלימוד שולם בזמן, אך טופס ההרשמה התקבל באיחור, תיחשב ההרשמה כהרשמה מאוחרת החייבת בתשלום דמי טיפול ועלויות בהתאם למועד קבלתה.

 

החלטות על פתיחת קבוצות לימוד בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות ובמכללות מתקבלות החל מתום ההרשמה הסדירה ומסתיימות לכל המאוחר חמישה שבועות לפני תחילת הסמסטר. מאחר שיש הגבלה על מספר הסטודנטים בקבוצה, סטודנטים שהרשמתם תיקלט לאחר 15.8.2019 (לסמסטר הסתיו א2020) ולאחר 24.1.2020 (לסמסטר האביב ב2020) יוכלו להצטרף אך ורק לקבוצות לימוד שעדיין לא נסגרו להרשמה וקיימת אפשרות שלא יוכלו ללמוד בקורס או בקבוצת הלימוד שביקשו.

 


  1. הרשמה כוללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס אשראי