תקופות הרשמה ומועדי הרשמה


מועדים

קורס/ מסלול/ סוג תואר
הגשת מועמדות
ללימודים לתואר שני
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3
מ- 28.10.2018
 
עד 17.12.2018
מ-18.12.2018
 
 עד 18.2.2019
24.2.2019 14.6.2019
מ-28.10.2018

עד 17.12.2018

מ-18.12.2018

עד 1.2.2019

קורסים לתואר שני למועמדים
ולמתקבלים חדשים בלבד
5,4
עד 710.1.2019 מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 22.1.2019

מ-23.1.2019

עד 18.2.2019

24.2.2019 14.6.2019

מקבלת התשובה של ועדת הקבלה

 עד 22.1.2019

קורסי אנגלית כשפה זרה6
 

מ- 28.10.2018
 
עד 17.12.2018

מ-18.12.2018

עד 18.2.2019

24.2.2019 7.6.2019 מ- 28.10.2018
 
עד 17.12.2018 

מ-18.12.2018

עד 1.2.2019

סדנת הכנה בפיסיקה

(91463)

 

מ-28.10.2018

עד 1.2.2019

24.2.2019 14.6.2019

 

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 9.1.2019

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 22.2.2019. סטודנטים אשר יירשמו לאחר 9.1.2019 יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה. (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 2. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91466).
 3. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
 4. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 5. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 6. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 7. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר סתיו תש"פ (א2020). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתש"פ יפורסמו באתר.
מועדים

קורס/מסלול/סוג תואר
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון2 ותואר שני

מ- 17.3.2019

עד 14.5.2019
(יום ג)

מ- 15.5.2019
 
עד 328.6.2019
7.7.2019 6.9.2019
מ- 17.3.2019

עד 14.5.2019
(יום ג)

מ- 15.5.2019

עד 7.6.2019


קורסי אנגלית כשפה זרה1

מ- 17.3.2019
עד 14.5.2019
(יום ג)

מ- 15.5.2019
עד 328.6.2019
7.7.2019 6.9.2019

מ- 17.3.2019
עד 14.5.2019
(יום ג)

מ-15.5.2019

עד 7.6.2019

 

לימודים אינטנסיביים באנגלית כשפה זרה4 מ- 17.3.2019
עד 14.5.2019
(יום ג)
מ-15.5.2019
עד 328.6.2019

7.7.2019

(סמסטר 2ג2019)

6.8.2019

(סמסטר 2ג2019)

18.8.2019

(סמסטר 3ג2019)

17.9.2019

(סמסטר 3ג2019)

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) מ-17.3.2019
עד 14.6.2019
7.7.2019 6.9.2019
סדנת הכנה בפיסיקה (91463)

מ-17.3.2019
עד 14.6.2019

7.7.2019 6.9.2019

                                                                        

                                                                            מועדי ההרשמה נקבעים לפי זמן ישראל 1. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 2. כולל הקורס עברית כשפה שנייה (91462).
 3. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 5.7.2019.
  (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 4. פרטים נוספים בפרק אנגלית כשפה זרה.

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. פירוט תקופות ההרשמה מופיע בטבלאות מועדי ההרשמה.

שימו לב: המועד הקובע לגבי ההרשמה והסכום הסופי הנדרש מהסטודנט, ייקבעו לפי התאריך שבו מתבצעת ההרשמה במערכת שאילתא1 או לפי התאריך שבו התקבל טופס ההרשמה בצירוף התשלום במרכז ההרשמה הארצי ברעננה, או באחד ממרכזי הלימוד שבו נרשם הסטודנט. במקרה ששכר הלימוד שולם בזמן, אך טופס ההרשמה התקבל באיחור, תיחשב ההרשמה כהרשמה מאוחרת החייבת בתשלום דמי טיפול ועלויות בהתאם למועד קבלתה.

 

החלטות על פתיחת קבוצות לימוד בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות ובמכללות מתקבלות החל מתום ההרשמה הסדירה ומסתיימות לכל המאוחר חמישה שבועות לפני תחילת הסמסטר. מאחר שיש הגבלה על מספר הסטודנטים בקבוצה, סטודנטים שהרשמתם תיקלט לאחר 8.8.2018 (לסמסטר הסתיו א2019) ולאחר 9.1.2019 (לסמסטר האביב ב2019) יוכלו להצטרף אך ורק לקבוצות לימוד שעדיין לא נסגרו להרשמה וקיימת אפשרות שלא יוכלו ללמוד בקורס או בקבוצת הלימוד שביקשו.

 


 1. הרשמה כוללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס אשראי