תקופות הרשמה ומועדי הרשמה

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. פירוט תקופות ההרשמה מופיע בטבלאות מועדי ההרשמה שבהמשך.

שימו לב: המועד הקובע לגבי ההרשמה והסכום הסופי הנדרש מהסטודנט, ייקבעו לפי התאריך שבו מתבצעת ההרשמה במערכת שאילתא1 או לפי התאריך שבו התקבל טופס ההרשמה בצירוף התשלום במרכז ההרשמה הארצי ברעננה או באחד ממרכזי ההרשמה בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות או במכללות שבהם נרשם הסטודנט. במקרה ששכר הלימוד שולם בזמן, אך טופס ההרשמה התקבל באיחור, תיחשב ההרשמה כהרשמה מאוחרת החייבת בתשלום דמי טיפול ועלויות בהתאם למועד קבלתה.

 

החלטות על פתיחת קבוצות לימוד בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות ובמכללות מתקבלות החל מתום ההרשמה הסדירה ומסתיימות לכל המאוחר חמישה שבועות לפני תחילת הסמסטר. מאחר שיש הגבלה על מספר הסטודנטים בקבוצה, סטודנטים שהרשמתם תיקלט לאחר  10.8.2017 (לסמסטר הסתיו א2018) ולאחר 17.1.2018 (לסמסטר האביב ב2018) יוכלו להצטרף אך ורק לקבוצות לימוד שעדיין לא נסגרו להרשמה וקיימת אפשרות שלא יוכלו ללמוד בקורס או בקבוצת הלימוד שביקשו.

 


 1. הרשמה כוללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס אשראי

מועדים

קורס/ מסלול/ סוג תואר
הגשת מועמדות
ללימודים לתואר שני
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3
מ- 5.11.2017
 
עד 2.1.2018 (יום ג)
מ-3.1.2018
 עד 120.2.2018
6.3.2018 19.6.2018
מ-5.11.2017

עד 2.1.2018 (יום ג)

מ-3.1.2018

עד 5.2.2018

קורסים לתואר שני למועמדים
ולמתקבלים חדשים בלבד
5,4
עד 716.1.2018 מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 23.2.2018

מ-25.2.2018

עד 120.2.2018

6.3.2018 19.6.2018

מקבלת התשובה של ועדת הקבלה

 עד 23.2.2018

קורסי אנגלית כשפה זרה6
 

מ- 5.11.2017
 
עד 2.1.2018 (יום ג)

מ-3.1.2018

עד 119.1.2018

4.2.2018 23.5.2018 מ- 5.11.2017
 
עד 2.1.2018 (יום ג)

מ-3.1.2018

עד 12.1.2018

סדנת הכנה בפיסיקה

(91463)

 

מ-5.11.2017

עד 12.2.2018

6.3.2018 19.6.2018

 

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 17.1.2018

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 5.3.2018 או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה שיתקבלו עד 2.2.2018 (סטודנטים אשר יירשמו לאחר 17.1.2018 יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה). (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 2. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91466).
 3. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
 4. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 5. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 6. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 7. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר סתיו תשע"ט (א2019). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשע"ט יפורסמו באתר.
מועדים

קורס/מסלול/סוג תואר
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון2 ותואר שני

מ- 18.3.2018

עד 15.5.2018
(יום ג)

מ- 16.5.2018
 
עד 329.6.2018
8.7.2018 7.9.2018
מ- 18.3.2018

עד 15.5.2018
(יום ג)

מ- 16.5.2018

עד 15.6.2018


קורסי אנגלית כשפה זרה1 מ- 18.3.2018
עד 15.5.2018
(יום ג)
מ- 16.5.2018
עד 38.6.2018
17.6.2018 27.8.2018

מ- 18.3.2018
עד 15.5.2018
(יום ג)

מ-16.5.2018

עד 25.5.2018

 

לימודים אינטנסיביים באנגלית כשפה זרה4 מ- 18.3.2018
עד 15.5.2018
(יום ג)
מ-16.5.2018
עד 38.6.2018

17.6.2018

(סמסטר 2ג2018)

17.7.2018

(סמסטר 2ג2018)

25.7.2018

(סמסטר 3ג2018)

27.8.2018

(סמסטר 3ג2018)

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) מ-18.3.2018
עד 15.6.2018
8.7.2018 7.9.2018
סדנת הכנה בפיסיקה (91463)

מ-18.3.2018
עד 15.6.2018

8.7.2018 7.9.2018

                                                                        

                                                                            מועדי ההרשמה נקבעים לפי זמן ישראל 1. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 2. כולל הקורס עברית כשפה שנייה (91462).
 3. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 6.7.2018, או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה שיתקבלו עד 15.6.2018.
  (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 4. פרטים נוספים בפרק אנגלית כשפה זרה.
מועדים

קורס/ מסלול/ סוג תואר
הגשת מועמדות
ללימודים לתואר שני
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת   פתיחת סמסטר   סיום סמסטר   מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים3ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד4

מ-19.4.2017

עד 25.7.2017 (יום ג)

מ-26.7.2017

עד 28.9.2017

17.10.2017 29.1.2018
 
מ-19.4.2017
 
עד 25.7.17 (יום ג)

מ-26.7.2017

עד 25.8.2017

קורסים לתואר שני למועמדים
ולמתקבלים חדשים בלבד
5.6
עד 825.7.2017

מקבלת התשובה של ועדת הקבלה

עד 28.8.2017

 

מ-29.8.2017

עד 28.9.2017

17.10.2017   29.1.2018 מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 28.8.2017
קורסי אנגלית כשפה זרה7 מ-19.4.2017

עד 25.7.2017 (יום ג)

מ-26.7.2017

עד 28.9.2017

17.10.2017 14.1.2018
 
 
מ-19.4.2017
 
עד 25.7.2017 (יום ג)


מ-26.7.2017

עד 25.8.2017

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 95001           

מ-19.4.2017

עד 3.12.2017

24.12.2017 16.2.2018

 

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 10.8.2017

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. הרשמה כוללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס אשראי.
 2. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 16.10.2017(סטודנטים אשר יירשמו לאחר 10.8.2017 יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה). (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן. 
 3. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465).
 4. ובכלל זה מי שהגישו מועמדות והתקבלו בעבר, אך טרם נרשמון לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 5. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 6. לא כולל מי שהגישו מועמדות והתקבלו בעבר, אך טרם נרשמו לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 7. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 8. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר אביב תשע"ח (ב2018). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשע"ט יפורסמו באתר.