תקופות הרשמה ומועדי הרשמה

תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3
הרשמה סדירה: 10.5.2020- 26.7.2020
הרשמה מאוחרת: 27.7.2020 - 14.9.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 27.7.2020- 4.9.2020
פתיחת סמסטר: 18.10.2020
סיום סמסטר: 22.1.2021

קורסים לתואר שני למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד5,4
מועד אחרון להגשת מועמדות תואר שני: 731.8.2020
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 13.9.2020
הרשמה מאוחרת: 14.9.2020 - 122.9.2020
פתיחת סמסטר: 18.10.2020
סיום סמסטר: 22.1.2021

קורסי אנגלית כשפה זרה6
הרשמה סדירה: 10.5.2020 - 26.7.2020
הרשמה מאוחרת: 27.7.2020 - 14.9.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 22.7.2020- 4.9.2020
פתיחת סמסטר: 18.10.2020
סיום סמסטר: 15.1.2021

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 10.5.2020 - 27.11.2020
פתיחת סמסטר: 20.12.2020
סיום סמסטר: 12.2.2021

 

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –  1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 16.10.2020. (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
  2. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465).
  3. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
  4. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
  5. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
  6. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
  7. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר אביב תשפ"א (ב2021). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשפ"ב יפורסמו באתר המחלקה האקדמית.

תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3
הרשמה סדירה: 1.11.2020 - 29.12.2020
הרשמה מאוחרת: 30.12.2020 - 112.2.2021
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 30.12.2020 - 5.2.2021
פתיחת סמסטר: 28.2.2021
סיום סמסטר: 11.6.2021

קורסים לתואר שני למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד5,4
מועד אחרון להגשת מועמדות תואר שני: 722.1.2021
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 16.2.2021
הרשמה מאוחרת: 17.2.2021- 122.2.2021
פתיחת סמסטר: 28.2.2021
סיום סמסטר: 11.6.2021

קורסי אנגלית כשפה זרה6
הרשמה סדירה: 1.11.2020 - 29.12.2020
הרשמה מאוחרת: 30.12.2020- 125.1.2021
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בח