תקופות הרשמה ומועדי הרשמה

תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד2
הרשמה סדירה: 10.12.2023 - 16.1.2024
הרשמה מאוחרת: 17.1.2024 - 11.3.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 21.6.2024

קורסים לתואר שני למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד4,3
מועד אחרון להגשת מועמדות תואר שני61.3.2024
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 15.3.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 21.6.2024

קורסי שפה באנגלית5
הרשמה סדירה: 10.12.2023 - 16.1.2024
הרשמה מאוחרת: 17.1.2024 - 11.3.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 19.6.2024

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 10.12.2023 - 23.2.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 21.6.2024

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 10.12.2023 - 23.2.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 21.6.2024

 

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 15.3.2024. (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 2. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
 3. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 4. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 5. כולל הקורסים: סדנת גישור ידע באנגלית (91428), טרום סדנת גישור ידע באנגלית (91427).
 6. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר סתיו תשפ"ה (א2025). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה קוגניטיבית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לשנת הלימודים תשפ"ה יפורסמו באתר המחלקה האקדמית.​

תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד2
הרשמה סדירה: 2.4.2023 - 25.7.2023
הרשמה מאוחרת: 26.7.2023 - 18.9.2023
פתיחת סמסטר: 3.12.2023
סיום סמסטר: 11.2.2024

קורסים לתואר שני למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד4,3
מועד אחרון להגשת מועמדות תואר שני626.11.2023
הרשמה סדירה: עם קבלת התשובה של ועדת הקבלה, יש להירשם מיידית ולא יאוחר משבוע מקבלת התשובה.
פתיחת סמסטר: 3.12.2023
סיום סמסטר: 11.2.2024

קורסי שפה באנגלית5
הרשמה סדירה: 2.4.2023 - 25.7.2023
הרשמה מאוחרת: 26.7.2023 - 18.9.2023
פתיחת סמסטר: 3.12.2023
סיום סמסטר: 11.2.2024

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 2.4.2023 - 8.9.2023
פתיחת סמסטר: 3.12.2023
סיום סמסטר: 11.2.2024

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 2.4.2023 - 8.9.2023
פתיחת סמסטר: 3.12.2023
סיום סמסטר: 11.2.2024

 

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. (א) בעקבות מלחמת חרבות ברזל תתאפשר הרשמה לסמסטר זה עד לתאריך 1.12.2023. (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 2. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
 3. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 4. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 5. כולל הקורסים: סדנת גישור ידע באנגלית (91428), טרום סדנת גישור ידע באנגלית (91427).
 6. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר אביב תשפ"ד (ב2024). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה קוגניטיבית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לשנת הלימודים תשפ"ה יפורסמו באתר המחלקה האקדמית.​

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. ​