סתיו

סמסטר סתיומועדים

קורס/ מסלול/ סוג תואר
הגשת מועמדות
ללימודים לתואר שני
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת   פתיחת סמסטר   סיום סמסטר   מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3

מ-10.4.2018

עד 17.7.2018 (יום ג)

מ-18.7.2018

עד 126.8.2018

14.10.2018 18.1.2019
 
מ-10.4.2018
 
עד 17.7.2018 (יום ג)

מ-18.7.2018

עד 26.8.2018

קורסים לתואר שני למועמדים
ולמתקבלים חדשים בלבד
4,5
עד 731.7.2018

מקבלת התשובה של ועדת הקבלה

עד 31.8.2018

 

מ-20.8.2018

עד 126.8.2018

14.10.2018   18.1.2019 מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 31.8.2018
קורסי אנגלית כשפה זרה6 מ-10.4.2018

עד 17.7.2018 (יום ג)

מ-18.7.2018

עד 126.8.2018

14.10.2018 15.1.2019
 
 
מ-10.4.2018
 
עד 17.7.2018 (יום ג)


מ-18.7.2018

עד 26.8.2018

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 95001           

מ-10.4.2018

עד 23.11.2018

16.12.2018 8.2.2019

 

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 8.8.2018

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 

 1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 12.10.2018 (סטודנטים אשר יירשמו לאחר 8.8.2018 יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה). (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן. 
 2. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465).
 3. ובכלל זה מי שהגישו מועמדות והתקבלו בעבר, אך טרם נרשמון לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 4. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 5. לא כולל מי שהגישו מועמדות והתקבלו בעבר, אך טרם נרשמו לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 6. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 7. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר אביב תשע"ט (ב2019). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתש"פ יפורסמו באתר.

טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח) הערות
תקופה קורסים אקדמיים1,
וקורסי אנגלית כשפה זרה2
החלפת קורס 0 עד 24.7.2018 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
​1 ​מ  25.7.2018
עד 24.8.2018
8216
​2 מ  26.8.2018
עד 19.10.2018
326
החלפת קורס דחוי ​0 ​עד 24.7.2018 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  25.7.2018
עד 19.10.2018
​326
דחיית לימודים
בקורס4,3
0​ ​עד 24.7.2018 ​ללא חיוב כספי
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
​1 ​מ  25.7.2018
עד 24.8.2018
8216
​2 ​מ  26.8.2018
עד 12.10.2018
​376
​3 ​מ  14.10.2018
עד 9.11.2018
​468
​4 ​מ  11.11.2018
עד 523.11.2018
​751
החלפת קורס
ודחייתו6,4
​0 ​עד 24.7.2018 ​ללא חיוב כספי
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
​1 מ  25.7.2018
עד 24.8.2018
8216
​2 ​מ  26.8.2018
עד 12.10.2018
​376
​3 ​מ  14.10.2018
עד 9.11.2018
​468
​4 ​מ  11.11.2018
עד 523.11.2018
​751
ביטול הרשמה לקורס7,4 ​1 ​עד 24.8.2018 ​  10,9326
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
​2 ​מ  26.8.2018
עד 12.10.2018
         11468           
3​ ​מ  14.10.2018
עד 122.11.2018
11653

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 326 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 

 1.  כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465),  קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 2. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 6. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 8. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 10. סטודנטים ותיקים המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה בתקופת ההרשמה הסדירה, לא יחוייבו בדמי טיפול אלה.
 11. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד. 
 12. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ט (א2019), עד 16.11.2018 .

 


 
טבלה 5: הקורסים מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416), השלמה למשוואות דיפרנציאליות (20293) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה

 

מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416)1,

השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293) 

  

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
החלפת קורס 0 עד 24.7.2018 עד 24.7.2018 ללא חיוב כספי
​1
​מ  25.7.2018
עד 24.8.2018
​מ  25.7.2018
עד 24.8.2018
6130
​2
​מ  26.8.2018
עד 19.10.2018
​מ  26.8.2018
עד 19.10.2018
​196
החלפת קורס דחוי ​0 עד 24.7.2018 ​עד 24.7.2018 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  25.7.2018
עד 19.10.2018
​מ  25.7.2018
עד 19.10.2018
​196
דחיית לימודים בקורס2 ​0 ​עד 24.7.2018 ​עד 23.11.2018 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  25.7.2018
עד 24.8.2018
​מ  25.11.2018
עד 30.11.2018
6130
​2
​מ  26.8.2018
עד 12.10.2018
​מ  2.12.2018
עד 14.12.2018
​226
​3
​מ  14.10.2018
עד 9.11.2018
​מ  16.12.2018
עד 28.12.2018
​281
​4
​מ  11.11.2018
עד 323.11.2018
​מ  30.12.2018
עד 4.1.2018
​451

החלפת קורס ודחייתו4,2

​0 ​עד 24.7.2018 ​עד 23.11.2018 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  25.7.2018
עד 24.8.2018
​מ  25.11.2018
עד 30.11.2018
6130
​2 ​מ  26.8.2018
עד 12.10.2018
​מ  2.12.2018
עד 14.12.2018
​226
​3 ​מ  14.10.2018
עד 9.11.2018
​מ  16.12.2018
עד 28.12.2018
​281
​4 ​מ  11.11.2018
עד 323.11.2018
​מ  30.12.2018
עד 4.1.2018
​451
ביטול הרשמה לקורס5,2 ​1 ​עד 24.8.2018 ​עד 23.11.2018 8,7196
​2 ​מ  26.8.2018
עד 12.10.2018
​מ  25.11.2018
עד 14.12.2018
9281
​3 ​מ  14.10.2018
עד 102.11.2018
​מ 16.12.2018
עד 1121.12.2018
9392

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

 1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4 .
 2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 3. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 4. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש ואין מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 5. בביטול הרשמה לקורס, נוסף על דמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 8. סטודנטים ותיקים המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה בתקופת ההרשמה הסדירה, לא יחוייבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 10. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ט (א2019), עד 16.11.2018.
 11. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ט (א2019), עד 4.1.2019.