סתיו

סמסטר סתיומועדים

קורס/ מסלול/ סוג תואר
הגשת מועמדות
ללימודים לתואר שני
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת   פתיחת סמסטר   סיום סמסטר   מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים3ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד4

מ-19.4.2017

עד 25.7.2017 (יום ג)

מ-26.7.2017

עד 28.9.2017

17.10.2017 29.1.2018
 
מ-19.4.2017
 
עד 25.7.17 (יום ג)

מ-26.7.2017

עד 25.8.2017

קורסים לתואר שני למועמדים
ולמתקבלים חדשים בלבד
5.6
עד 825.7.2017

מקבלת התשובה של ועדת הקבלה

עד 28.8.2017

 

מ-29.8.2017

עד 28.9.2017

17.10.2017   29.1.2018 מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 28.8.2017
קורסי אנגלית כשפה זרה7 מ-19.4.2017

עד 25.7.2017 (יום ג)

מ-26.7.2017

עד 28.9.2017

17.10.2017 14.1.2018
 
 
מ-19.4.2017
 
עד 25.7.2017 (יום ג)


מ-26.7.2017

עד 25.8.2017

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 95001           

מ-19.4.2017

עד 3.12.2017

24.12.2017 16.2.2018

 

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 10.8.2017

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. הרשמה כוללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס אשראי.
 2. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 16.10.2017(סטודנטים אשר יירשמו לאחר 10.8.2017 יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה). (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן. 
 3. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465).
 4. ובכלל זה מי שהגישו מועמדות והתקבלו בעבר, אך טרם נרשמון לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 5. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 6. לא כולל מי שהגישו מועמדות והתקבלו בעבר, אך טרם נרשמו לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 7. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 8. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר אביב תשע"ח (ב2018). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשע"ט יפורסמו באתר.
 
להלן תחשיב שכר לימוד לתואר ראשון, מעודכן עפ"י שכר הלימוד בסמסטר סתיו תשע"ח (א2018):
 
1.    שכר לימוד לתואר ראשון
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום השווה לשכר הלימוד השנתי המפורסם ע"י ות"ת ולפי 3 שנות תקן, (או 4 שנות תקן ללימודי הנדסה ו/או לימודים 4 שנתיים אחרים).
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום שכר לימוד מצטבר מינימלי של 20 קורסים בהנחיה רגילה, (או 27 קורסים בלימודי הנדסה).
 
להלן אופן חישוב שכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לתואר ראשון:
שכר לימוד המאושר ע"י ות"ת לשנה  X  שלוש שנות תקן  = שכר לימוד לקורס אקדמי בהנחיה רגילה
                                    20 קורסים
 
2.    שכר לימוד
סטודנט שטרם צבר 18 נ"ז חייב על פי הנחיות ות"ת בשכר לימוד מלא (ללא הנחת וינוגרד).
לאחר שהסטודנט צבר 18 נ"ז יבוצע החזר כספי רטרואקטיבי בגין הקורסים שעבורם שילם שכר לימוד מלא.
שכר לימוד מלא לקורס לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז  - 2,065 ₪
שכר לימוד מופחת לקורס  לסטודנט שצבר 18 נ"ז  -    1,528 ₪
 
3.     תשלומים חד פעמיים (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי הרשמה לסטודנט חדש  -   412 ₪
         סטודנט הנרשם בהרשמה מקוונת ישלם דמי הרשמה מופחתים בסך 360  
·  תעודת סטודנט  -  25 ₪
 
4.     תשלומים נלווים לכל הרשמה לקורס (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי אבטחה  -  62 ₪, בעבור כל קורס
·  תוספת עבור הנחיה מוגברת  - 300 ₪ , בעבור כל קורס שנלמד בהנחיה מוגברת
·  תוספת קיץ  -  285 ₪, בעבור כל קורס בסמסטר קיץ
 
5.     דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת
 סטודנטים חדשים הנרשמים לאחר סיום הרשמה סדירה יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסך 330 ₪
    
6.      הבהרות 
א.     התחשיב הוא בעבור קורסים אקדמיים בלבד לתואר ראשון אשר מקנים נקודות זכות.
ב.      התחשיב רלוונטי לסטודנט שהגיש תכנית לימודים מאושרת לתואר ראשון ובתנאי שלמד אך ורק קורסים בהתאם לתכנית ועפ"י תחשיב נקודות זכות מינימאליות שנקבעו לתכנית התואר אותו הוא לומד.
ג.       אם תכנית מסוימת לתואר כוללת יותר מ- 20 קורסים, הקורסים הנוספים נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, עד למכסת נקודות הזכות המינימלית לתואר אותו לומד הסטודנט ובכפוף לתנאים המפורטים בהנחיות ההרשמה. אם התכנית כוללת פחות מ- 20 קורסים, שכר הלימוד הנדרש הינו שכר לימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ד.      התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור קורסים שאינם מקנים נקודות זכות לתואר, (למעט קורס אנגלית מתקדמים ב (רמה A) והקורס יישומי המחשב מתקדמים 20217, בתכניות הלימודים בהן חלה חובה ללמוד הקורס).
ה.      התחשיב אינו רלוונטי לתואר בהנדסה שהוא אקוויוולנט לתואר ארבע שנתי באוניברסיטה אחרת.
ו.       התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור הרשמות חוזרות לקורס.
ז.       לשכר הלימוד המשולם על ידי גורם מממן, יש להוסיף תשלום של 25% על שכר הלימוד הבסיסי עבור כל קורס אקדמי בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה לסטודנטים המקבלים מימון על ידי גורם מממן.
ח.      האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התחשיב הנ"ל, ואף לגבות הפרשים, בהתאם לעליית המדד, או להוראות כל דין.

טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח) הערות
תקופה קורסים אקדמיים2,
וקורסי אנגלית כשפה זרה3
החלפת קורס 0 עד 2.8.2017 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
​1 ​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
9216
​2 מ  29.8.2017
עד 23.10.2017
326
החלפת קורס דחוי ​0 ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  3.8.2017
עד 23.10.2017
​326
דחיית לימודים
בקורס5,4
0​ ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
​1 ​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
9216
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​376
​3 ​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​468
​4 ​מ  14.11.2017
עד 627.11.2017
​751
החלפת קורס
ודחייתו5,7
​0 ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
​1 מ  3.8.2017
עד 28.8.2017​
9216
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​376
​3 ​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​468
​4 ​מ  14.11.2017
עד 627.11.2017
​751
ביטול הרשמה לקורס5,8 ​1 ​עד 28.8.2017 ​  9326
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
             10468           
3​ ​מ  17.10.2017
עד 116.11.2017
10653

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 326 ש"ח. לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 1. תקופות זכאות ופירוט דמי טיפול ועלויות לסמסטר האביב ולסמסטר הקיץ מפורסמים באתר ההרשמה.
 2. (א) בקורס השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293) דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה מפורטים בטבלה 5(ב) כולל הקורסים: (ב) כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465),  קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 3. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 4. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 5. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 6. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 7. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 8. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 9. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 10. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד. 
 11. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ח (א2018), עד 20.11.2017 .

 


 
טבלה 5: הקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית והקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416)1 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
החלפת קורס 0 עד 2.8.2017 עד 2.8.2017 ללא חיוב כספי
​1
​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
6130
​2
​מ  29.8.2017
עד 23.10.2017
​מ  29.8.2017
עד 23.10.2017
​196
החלפת קורס דחוי ​0 עד 2.8.2017 ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  3.8.2017
עד 23.10.2017
​מ  3.8.2017
עד 23.10.2017
​196
דחיית לימודים בקורס2 ​0 ​עד 2.8.2017 ​עד 2.12.2017 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
​מ  3.12.2017
עד 9.12.2017
6130
​2
​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​מ  10.12.2017
עד 23.12.2017
​226
​3
​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​מ  24.12.2017
עד 6.1.2018
​281
​4
​מ  14.11.2017
עד 327.11.2017
​מ  7.1.2018
עד 13.1.2018
​451

החלפת קורס ודחייתו2,4

​0 ​עד 2.8.2017 ​עד 2.12.2017 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
​מ  3.12.2017
עד 9.12.2017
6130
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​מ  10.12.2017
עד 23.12.2017
​226
​3 ​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​מ  24.12.2017
עד 6.1.2018
​281
​4 ​מ  14.11.2017
עד 327.11.2017
​מ  7.1.2018
עד 13.1.2018
​451
ביטול הרשמה לקורס2, 5 ​1 ​עד 28.8.2017 ​עד 2.12.2017 6196
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​מ  3.12.2017
עד 23.12.2017
7281
​3 ​מ  17.10.2017
עד 86.11.2017
​מ-24.12.2017
עד 930.12.2017
7392

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

 1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4 .
 2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 3. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 4. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש ואין מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 5. בביטול הרשמה לקורס, נוסף על דמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 8. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ח (א2018), עד 20.11.2017.
 9. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ח (א2018), עד 6.1.2018.
במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות (ובמשך שבועיים לפחות במקרה של סמסטר הקיץ), יש לפנות מידית למרכז ההרשמה הארצי ברעננה, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
יטופלו רק פניות שיתקבלו עד המועדים הבאים:
סמסטר קיץ תשע"ז (ג2017): 1.9.2017
סמסטר קיץ תשע"ז (ג2017) קורסי אנגלית כשפה זרה: 18.8.2017
סמסטר סתיו תשע"ח (א2018): 25.12.2017
סמסטר אביב תשע"ח (ב2018): 14.5.2018
סמסטר אביב תשע"ח (ב2018) קורסי אנגלית כשפה זרה: 17.4.2018
סמסטר קיץ תשע"ח (ג2018): 17.8.2018
סמסטר קיץ תשע"ח (ג2018) קורסי אנגלית כשפה זרה: 5.8.2018