סתיו

סמסטר סתיומועדים

קורס/ מסלול/ סוג תואר
הגשת מועמדות
ללימודים לתואר שני
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת   פתיחת סמסטר   סיום סמסטר   מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים3ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד4

מ-19.4.2017

עד 25.7.2017 (יום ג)

מ-26.7.2017

עד 28.9.2017

17.10.2017 29.1.2018
 
מ-19.4.2017
 
עד 25.7.17 (יום ג)

מ-26.7.2017

עד 25.8.2017

קורסים לתואר שני למועמדים
ולמתקבלים חדשים בלבד
5.6
עד 825.7.2017

מקבלת התשובה של ועדת הקבלה

עד 28.8.2017

 

מ-29.8.2017

עד 28.9.2017

17.10.2017   29.1.2018 מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 28.8.2017
קורסי אנגלית כשפה זרה7 מ-19.4.2017

עד 25.7.2017 (יום ג)

מ-26.7.2017

עד 28.9.2017

17.10.2017 14.1.2018
 
 
מ-19.4.2017
 
עד 25.7.2017 (יום ג)


מ-26.7.2017

עד 25.8.2017

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 95001           

מ-19.4.2017

עד 3.12.2017

24.12.2017 16.2.2018

 

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 10.8.2017

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. הרשמה כוללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס אשראי.
 2. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 16.10.2017(סטודנטים אשר יירשמו לאחר 10.8.2017 יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה). (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן. 
 3. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465).
 4. ובכלל זה מי שהגישו מועמדות והתקבלו בעבר, אך טרם נרשמון לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 5. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 6. לא כולל מי שהגישו מועמדות והתקבלו בעבר, אך טרם נרשמו לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 7. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 8. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר אביב תשע"ח (ב2018). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשע"ט יפורסמו באתר.

לתשומת לב!
החל מסמסטר סתיו תשע"ב (א2012), סטודנטים לתואר ראשון, שביום הרשמתם צברו 18 נקודות זכות ויותר, ישלמו שכר לימוד מופחת בהרשמתם לקורס אקדמי לתואר ראשון שמקנה נקודות זכות. סטודנטים לתואר ראשון שביום הרשמתם טרם צברו 18 נקודות זכות, ישלמו שכר לימוד מלא, בהתאם להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון. הפחתת שכר הלימוד אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או על קורסי השלמה לתואר שני. על סטודנטים שנרשמים לקורסים אקדמיים לתואר ראשון לבדוק ביום הרשמתם כמה נקודות זכות צברו ולשלם את שכר הלימוד בהתאם למפורט בטבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים בהמשך סעיף זה .

סוג הקורס
סוג התשלום
הסכום לתשלום
קורס לתואר ראשון7 קורס לתואר שני
שכר לימוד מלא לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז שכר לימוד מופחת לסטודנט שצבר 18 נ"ז
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,065 1,528 2,294
תוספת עבור הנחיה מוגברת2 ​300 ​300 ​–
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת ​2,365 ​1,828 ​–
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי5 ​1,858 ​1,375 ​2,065
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי5 ​2,158 1,675 ​–
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם5 ​1,032 764 1,147
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת, למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם5 ​1,332 ​1,064 ​–
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה6 ​1,445 ​1,070 1,606
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת6 ​1,745 ​1,370 ​–
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה6 ​1,652 ​1,222 ​1,835
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת6 ​1,952 ​1,522 ​–

 

יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 636 ש"ח.


 

 1.  למעט שכר לימוד לקורסים ספציפיים המפורטים בטבלה 2.
 2.  התשלום עבור הנחיה מוגברת אינו חלק משכר הלימוד.
 3.  שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה.
 4. שכר לימוד לסטודנטים חיצוניים.
 5. בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 6. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
 7. כולל הקורס אנגלית: מתקדמים ב.

 

סוג הקורס
סוג התשלום
הסכום לתשלום
מתקדמים א (רמה B) בסיסי (רמה C) טרום בסיסי ב (רמה D) טרום בסיסי א 5(רמה E)
שכר לימוד לקורס 11,521
(1,977)2
12,281
(2,965)2
12,281
(2,965)2
13,041
(3,953)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 11,521
(1,779)2
12,281
(2,668)2
12,281
(2,668)2
13,041
(3,558)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,521 ​2,281 ​2,281 ​3,041
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 ​1,521 ​2,281 ​2,281 ​3,041
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 11,521
(1,582)2
12,281
(2,372)2
12,281
(2,372)2
13,041
(3,162)2


יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 636 ש"ח. 1. שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה.
 2. שכר לימוד לסטודנטים חיצוניים.
 3. בכפוף להנחיות שבסעיף תשלום באמצעות מלגות.
 4. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
 5. קורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס טרום בסיסי ב
שם הקורס הסכום לתשלום (בש"ח)
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) 1,460
​התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה (91410) ​2,820
​השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293) 21,032
(764)3
​השלמות בחשבון אינטגרלי (20492) ​1,032
​מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415)4 ​2,065
​מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416) ​1,032
​פרקטיקום בהוראת האזרחות (55165) ​2,065
​סמינר דידקטי באזרחות (55473) ​2,065
​פרקטיקום בהוראת מדעי המחשב (55468) ​2,065
​סמינר דידקטי בהוראת מדעי המחשב (55475) 2,065
​פרקטיקום בהוראת מדעי החברה (55466) ​2,065
​סמינר דידקטי במדעי החברה (55472) ​2,065
​פרקטיקום בהוראת הפסיכולוגיה (55158) ​2,065
​סמינר דידקטי בפסיכולוגיה (55469) ​2,065
​מתודולוגיה של הוראת ספרות (55167) ​2,065
​מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל (55155) ​2,065
​מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (55169) ​2,065
​סדנת גישור ידע באנגלית (91428)4 ​2,065
​פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול (10923)5 24,130
(3,593)3
​קורס הכנה לבחינת פטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" (91440)  ​2,065
​עברית כשפה שנייה (91462)4 ​1,858
​יסודות הערבית הספרותית א (91465)4 ​2,288
 
יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה  ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים, (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).
סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 636 ש"ח.
הערות:
א. חיילים בשירות חובה או משרתים בשירות לאומי, או חיילים משוחררים, או מסיימי שירות לאומי, זכאים למלגת עידוד בכפוף להנחיות בסעיף תשלום באמצעות מלגות.
ב. הנרשמים לאחד מהקורסים המפורטים לעיל בפעם השנייה, זכאים לשלם שכר לימוד מופחת, בכפוף להנחיות בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 1. שכר הלימוד הנקוב בטבלה הוא שכר לימוד לקורס במתכונת של הנחיה רגילה. לימוד הקורס בהנחיה מוגברת כרוך בתוספת תשלום עבור ההנחיה המוגברת.
 2. שכר לימוד לסטודנטים שטרם צברו 18 נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.
 3. שכר לימוד לסטודנטים שצברו 18 נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.
 4. הקורס מוצע במתכונת של הנחיה מוגברת בלבד, לפיכך, יש להוסיף לשכר הלימוד המצוין בטבלה, תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 5. קורס זה מקנה יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. אין אפשרות להירשם לקורס זה ללא תשלום שכר לימוד.
סוג התשלום הסכום לתשלום (בש"ח)
דמי הרשמה לסטודנט חדש1 בהרשמה באמצעות טופס/במרכז לימוד/מוסד/מכללה 412
​דמי הרשמה לסטודנט חדש בהרשמה מקוונת ​360
​דמי הרשמה לסטודנט המחדש הרשמה1 ​206
​דמי הגשת מועמדות לתואר שני2 ​412
דמי הגשת מועמדות ללימודי תעודה/ תעודת הוראה2 412
​תוספת עבור הנחיה מוגברת ​300
​דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים חדשים3 ​330
דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים ותיקים3 400​​
​תשלום עבור תעודת סטודנט4 ​25
​תשלום עבור תעודת סטודנט חלופית ​25
​דמי אבטחה בגין כל קורס5 ​62
דמי אבטחה שנתיים6​​ 410
​תוספת קיץ בגין כל קורס ​285
​תוספת חו"ל בגין כל קורס ​636
​דמי שירותי רווחה7 ​119
תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג8​​ יפורסם בהמשך​
​דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה לקורס ​326
​תשלום בגין חומר לימוד שלא הוחזר, במקרה של החלפת קורס או ביטול הרשמה ​376
​תשלום עבור בחינת גמר בתואר שני (14196, 14197, 12997, 14298, 14195)9 ​218
​תשלום עבור עבודה מסכמת/עבודת תזה/עבודת גמר/פרויקט לתואר שני ​4,588
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר ראשון) ​1,032 
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר שני) 1,147 
​תשלום מיוחד עבור הרשמה/כתיבה/הגשה של עבודה סמינריונית באיחור ​516
​תשלום עבור סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית (נלמדת במסגרת קורס אקדמי) ​326
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד10 ​32
​תשלום עבור עותק של קבלה שכבר נשלחה לסטודנט10 ​32
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד10 ​70
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על לימודים11 ​32
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על לימודים11 ​70
​תשלום עבור צילום מחברת בחינה סרוקה וקבלתו באמצעות דואר אלקטרוני ​5
תשלומים עבור בחינות מיוחדות
​בחינה לשיפור ציון לתואר12 ​218
בחינת סוף רמה אנגלית מתקדמים ב (מוגבל לפעם אחת בלבד)13 101​
​בחינת פטור ביישומי מחשב13 ​101
​בחינת פטור בהנהלת חשבונות14 ​101
​בחינת בקיאות על דפי גמרא15 ​101
​בחינת מיון בערבית (91420)15 ​101
​בחינה מיוחדת לסטודנט חו"ל15 ​490
​בחינת אמיר"ם16 ​258
​התייצבות לבחינה מיוחדת ללא הרשמה תקפה17 ​319
תשלומים עבור סדנאות במיומנויות למידה18
​סדנאות בכישורי למידה ​220
​לקראת עבודה סמינריונית – סדנה לכתיבת עבודות (כללי) ​260
​סדנה בכתיבה – ממטלה לבחינה ​220
​הדרכה אישית בלמידה – "אישי בלמידה 5" ​260
תשלומים נוספים 
​ייעוץ מוקדם של הוועדה להכרה בלימודים קודמים, למי שעדיין אינו סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה19 ​300
​הרשמה נוספת לבחינה / התייצבות לבחינה ללא הרשמה תקפה19 ​218

​אי-התייצבות לבחינה (ללא הודעה מראש) של זכאים לתנאים המיוחדים הבאים:20

בחינה בחדר נפרד, בחינה על מחשב, שאלון מוקלט
בחינה לסטודנטים בחו"ל
בחינה מיוחדת לסטודנטים בחו"ל

163
218
490

 


 

1. ראו הסבר בסעיף ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.

2. זכאים לשלם 50% בלבד מדמי הגשת מועמדות : א. בוגרי האוניברסיטה הפתוחה שבקשת מועמדותם הוגשה עד שלוש שנים ממועד סיום התואר הראשון ב. סטודנטים ותיקים באוניברסיטה הפתוחה שלמדו באחד מהסמסטרים הבאים: ב2016, ג2016,א2017, ב2017, ג2017.  ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.   

3. הסבר על תקופות הרשמה ראו בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה. פרטים נוספים בסעיף תשלומים אחרים.

4.תשלום זה חל על כל הנרשמים החדשים ועל כל מי שלא שילם תשלום זה בסמסטרים קודמים.

5. יש להקפיד ולהוסיף סכום זה לתשלום בעבור כל קורס (ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים) .

6. תשלום זה חל על הנרשמים לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית.

7. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.

8. בהתאם לתיקון לחוק זכויות הסטודנט, עוגן בחקיקה מעמדו של ארגון סטודנטים ארצי יציג. המוסדות להשכלה גבוהה יגבו מהסטודנטים שלומדים בהם תשלום לארגון היציג שישמש לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. גובה התשלום ואופן הגבייה טרם נקבעו. פרטים אלה יפורסמו בהמשך באתר האוניברסיטה.

9.  אין אפשרות לבטל הרשמה לבחינות אלה.

10. ניתן להפיק ללא תשלום ניתן להפיק ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא אישורי הרשמה ושכר לימוד וקבלות שנשלחו אל הסטודנט בדואר אלקטרוני במהלך לימודיו.

11. ניתן להפיק ניתן להפיק ללא תשלום אישור מצב לימודים באמצעות ניתן להפיק ניתן להפיק ללא תשלום אישור מצב לימודים באמצעות מערכת שאילתא.

12. סטודנט שנרשם לבחינה והודיע בכתב על ביטול הרשמתו לאחר השיבוץ לבחינה ועד שני ימי עבודה לפני הבחינה (לא כולל יום הבחינה), יקבל את החזר התשלום בקיזוז דמי טיפול בסך 65 ש"ח. סטודנט שלא התייצב לבחינה או שלא הודיע בכתב על ביטול הרשמתו כמצוין לעיל, לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

13. התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה . התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה אפשר לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

14 סטודנטים שנרשמו לקורס הכנה לבחינת פטור בהנה"ח (91440), יהיו פטורים מתשלום בגין הרשמה אחת לבחינת הפטור (91419). התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מתפרסמים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה ניתן לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

15. הנחיות להרשמה לבחינה והנחיות לביטול ההרשמה לבחינה בחו"ל תקפות גם במקרה של בחינה מיוחדת בחו"ל.

16. סטודנטים שמסיבה כלשהי אינם מתייצבים לבחינת אמיר"ם, כספם יוחזר להם בקיזוז דמי טיפול ועלויות בסך 75 ש"ח. במקרה כזה, אין צורך לפנות אל מרכז ההישגים הלימודיים.

17. ראו הסבר מפורט בסעיף 3 הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

18. ראו הסבר מפורט בסעיף הדרכה בלמידה, ובסעיף הרשמה לסדנאות בכישורי למידה.

19. ראו הסבר מפורט בסעיף . ראו הסבר מפורט בסעיף בקשה להכרה בלימודים קודמים ו/או בקשה לאישור תכנית לימודים.

20. סטודנטים שיבטלו את הרשמתם עד יום לפני הבחינה יחויבו ב-50% מהתשלום.

 


 

א. תשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה – חלוקת שכר הלימוד לתשלומים ללא ריבית, בכפוף למועד שבו תיקלט בקשת ההרשמה במחשב האוניברסיטה הפתוחה ועל-פי הפירוט בטבלה שלהלן.

אפשר לחלק את שכר הלימוד למספר תשלומים על-פי המועד שבו נקלטת בקשת ההרשמה,1 כדלהלן :

 

סמסטר תקופה מועד קליטת ההרשמה1
במחשב האו"פ
מספר התשלומים
א2018 ראשונה  עד 25.6.2017 5
שנייה מ-26.6.2017 עד 25.7.2017 4
שלישית מ-26.7.2017 עד 23.8.2017 3
רביעית מ-24.8.2017 2

 

תשומת לב: מועד החיוב הראשון הינו בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרשם לבין חברת האשראי.

ב. תשלום אחד רגיל.
ג. תשלום בהסדרי קרדיט.
 • אפשר לשלם בלא פחות מ-3 תשלומים ולכל היותר ב-18 תשלומים. אם לא יצוין מספר התשלומים, הגבייה תתבצע ב-3 תשלומים למשלמים בויזה קרדיט ובדיינרס קרדיט. למשלמים בישראקרדיט או באמריקן אקספרס קרדיט – מספר התשלומים ייקבע על-ידי חברת האשראי.
 • הסדרי הקרדיט מתקיימים בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה.


1 הרשמה הכוללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס האשראי.
 
להלן תחשיב שכר לימוד לתואר ראשון, מעודכן עפ"י שכר הלימוד בסמסטר סתיו תשע"ח (א2018):
 
1.    שכר לימוד לתואר ראשון
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום השווה לשכר הלימוד השנתי המפורסם ע"י ות"ת ולפי 3 שנות תקן, (או 4 שנות תקן ללימודי הנדסה ו/או לימודים 4 שנתיים אחרים).
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום שכר לימוד מצטבר מינימלי של 20 קורסים בהנחיה רגילה, (או 27 קורסים בלימודי הנדסה).
 
להלן אופן חישוב שכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לתואר ראשון:
שכר לימוד המאושר ע"י ות"ת לשנה  X  שלוש שנות תקן  = שכר לימוד לקורס אקדמי בהנחיה רגילה
                                    20 קורסים
 
2.    שכר לימוד
סטודנט שטרם צבר 18 נ"ז חייב על פי הנחיות ות"ת בשכר לימוד מלא (ללא הנחת וינוגרד).
לאחר שהסטודנט צבר 18 נ"ז יבוצע החזר כספי רטרואקטיבי בגין הקורסים שעבורם שילם שכר לימוד מלא.
שכר לימוד מלא לקורס לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז  - 2,065 ₪
שכר לימוד מופחת לקורס  לסטודנט שצבר 18 נ"ז  -    1,528 ₪
 
3.     תשלומים חד פעמיים (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי הרשמה לסטודנט חדש  -   412 ₪
         סטודנט הנרשם בהרשמה מקוונת ישלם דמי הרשמה מופחתים בסך 360  
·  תעודת סטודנט  -  25 ₪
 
4.     תשלומים נלווים לכל הרשמה לקורס (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי אבטחה  -  62 ₪, בעבור כל קורס
·  תוספת עבור הנחיה מוגברת  - 300 ₪ , בעבור כל קורס שנלמד בהנחיה מוגברת
·  תוספת קיץ  -  285 ₪, בעבור כל קורס בסמסטר קיץ
 
5.     דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת
 סטודנטים חדשים הנרשמים לאחר סיום הרשמה סדירה יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסך 330 ₪
    
6.      הבהרות 
א.     התחשיב הוא בעבור קורסים אקדמיים בלבד לתואר ראשון אשר מקנים נקודות זכות.
ב.      התחשיב רלוונטי לסטודנט שהגיש תכנית לימודים מאושרת לתואר ראשון ובתנאי שלמד אך ורק קורסים בהתאם לתכנית ועפ"י תחשיב נקודות זכות מינימאליות שנקבעו לתכנית התואר אותו הוא לומד.
ג.       אם תכנית מסוימת לתואר כוללת יותר מ- 20 קורסים, הקורסים הנוספים נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, עד למכסת נקודות הזכות המינימלית לתואר אותו לומד הסטודנט ובכפוף לתנאים המפורטים בהנחיות ההרשמה. אם התכנית כוללת פחות מ- 20 קורסים, שכר הלימוד הנדרש הינו שכר לימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ד.      התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור קורסים שאינם מקנים נקודות זכות לתואר, (למעט קורס אנגלית מתקדמים ב (רמה A) והקורס יישומי המחשב מתקדמים 20217, בתכניות הלימודים בהן חלה חובה ללמוד הקורס).
ה.      התחשיב אינו רלוונטי לתואר בהנדסה שהוא אקוויוולנט לתואר ארבע שנתי באוניברסיטה אחרת.
ו.       התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור הרשמות חוזרות לקורס.
ז.       לשכר הלימוד המשולם על ידי גורם מממן, יש להוסיף תשלום של 25% על שכר הלימוד הבסיסי עבור כל קורס אקדמי בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה לסטודנטים המקבלים מימון על ידי גורם מממן.
ח.      האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התחשיב הנ"ל, ואף לגבות הפרשים, בהתאם לעליית המדד, או להוראות כל דין.

טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח) הערות
תקופה קורסים אקדמיים2,
וקורסי אנגלית כשפה זרה3
החלפת קורס 0 עד 2.8.2017 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
​1 ​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
9216
​2 מ  29.8.2017
עד 23.10.2017
326
החלפת קורס דחוי ​0 ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  3.8.2017
עד 23.10.2017
​326
דחיית לימודים
בקורס5,4
0​ ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
​1 ​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
9216
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​376
​3 ​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​468
​4 ​מ  14.11.2017
עד 627.11.2017
​751
החלפת קורס
ודחייתו5,7
​0 ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
​1 מ  3.8.2017
עד 28.8.2017​
9216
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​376
​3 ​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​468
​4 ​מ  14.11.2017
עד 627.11.2017
​751
ביטול הרשמה לקורס5,8 ​1 ​עד 28.8.2017 ​  9326
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
             10468           
3​ ​מ  17.10.2017
עד 116.11.2017
10653

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 326 ש"ח. לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 1. תקופות זכאות ופירוט דמי טיפול ועלויות לסמסטר האביב ולסמסטר הקיץ מפורסמים באתר ההרשמה.
 2. (א) בקורס השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293) דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה מפורטים בטבלה 5(ב) כולל הקורסים: (ב) כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465),  קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 3. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 4. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 5. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 6. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 7. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 8. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 9. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 10. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד. 
 11. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ח (א2018), עד 20.11.2017 .

 


 
טבלה 5: הקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית והקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416)1 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
החלפת קורס 0 עד 2.8.2017 עד 2.8.2017 ללא חיוב כספי
​1
​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
6130
​2
​מ  29.8.2017
עד 23.10.2017
​מ  29.8.2017
עד 23.10.2017
​196
החלפת קורס דחוי ​0 עד 2.8.2017 ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  3.8.2017
עד 23.10.2017
​מ  3.8.2017
עד 23.10.2017
​196
דחיית לימודים בקורס2 ​0 ​עד 2.8.2017 ​עד 2.12.2017 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
​מ  3.12.2017
עד 9.12.2017
6130
​2
​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​מ  10.12.2017
עד 23.12.2017
​226
​3
​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​מ  24.12.2017
עד 6.1.2018
​281
​4
​מ  14.11.2017
עד 327.11.2017
​מ  7.1.2018
עד 13.1.2018
​451

החלפת קורס ודחייתו2,4

​0 ​עד 2.8.2017 ​עד 2.12.2017 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
​מ  3.12.2017
עד 9.12.2017
6130
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​מ  10.12.2017
עד 23.12.2017
​226
​3 ​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​מ  24.12.2017
עד 6.1.2018
​281
​4 ​מ  14.11.2017
עד 327.11.2017
​מ  7.1.2018
עד 13.1.2018
​451
ביטול הרשמה לקורס2, 5 ​1 ​עד 28.8.2017 ​עד 2.12.2017 6196
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​מ  3.12.2017
עד 23.12.2017
7281
​3 ​מ  17.10.2017
עד 86.11.2017
​מ-24.12.2017
עד 930.12.2017
7392

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

 1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4 .
 2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 3. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 4. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש ואין מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 5. בביטול הרשמה לקורס, נוסף על דמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 8. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ח (א2018), עד 20.11.2017.
 9. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ח (א2018), עד 6.1.2018.
במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות (ובמשך שבועיים לפחות במקרה של סמסטר הקיץ), יש לפנות מידית למרכז ההרשמה הארצי ברעננה, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
יטופלו רק פניות שיתקבלו עד המועדים הבאים:
סמסטר קיץ תשע"ז (ג2017): 1.9.2017
סמסטר קיץ תשע"ז (ג2017) קורסי אנגלית כשפה זרה: 18.8.2017
סמסטר סתיו תשע"ח (א2018): 25.12.2017
סמסטר אביב תשע"ח (ב2018): 14.5.2018
סמסטר אביב תשע"ח (ב2018) קורסי אנגלית כשפה זרה: 17.4.2018
סמסטר קיץ תשע"ח (ג2018): 17.8.2018
סמסטר קיץ תשע"ח (ג2018) קורסי אנגלית כשפה זרה: 5.8.2018