שינוי מרכז לימוד ו/או קבוצת לימוד

ניתן לבצע שינוי שיבוץ למרכז לימוד ו/או קבוצת לימוד באמצעות מערכת הפניות שאילתא או באמצעות פנייה למוקד הפניות והמידע.

הנרשם בהרשמה ישירה ומעוניין להשתתף במפגשי הנחיה במוסד או במכללה, יפנה למוסד שבמסגרתו מתקיימים המפגשים. העברתו לקבוצת הלימוד באותו מוסד תתבצע אך ורק לפי בקשת המוסד.

הנרשם באמצעות מוסד או מכללה ומעוניין להשתתף במפגשי הנחיה במוסד או במכללה אחר/ת, יפנה למוסד האחר להסדרת העברתו.

*החל מסמסטר סתיו תשפ"ה (א2025), ניתן לעבור בין קבוצות לימוד בקורסי שפה באנגלית (במידה ויש מקום פנוי), עד תום השבוע השלישי של הסמסטר.

שינוי מרכז לימוד ו/או קבוצת לימוד עקב אי פתיחת קורס/קבוצת לימוד

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על-אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מינהלית ו/או אחרת. הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה. מרכזי הלימוד בתל אביב (קמפוס רמת-אביב, אליאנס, תיכון חדש, הכפר הירוק) מהווים מרחב לימודי אחד. איננו מתחייבים שהלימודים יתקיימו במרכז הלימוד הספציפי בו הוצעה קבוצת הלימוד.