כללי

תשלומים אחרים 

על סטודנטים שנרשמים ללימודים באוניברסיטה הפתוחה בפעם הראשונה לשלם דמי הרשמה לסטודנט חדש.1

סטודנטים המחדשים לימודיהם לאחר הפסקת לימודים, ישלמו 50% מדמי ההרשמה.
ל"מחדשי הרשמה" ייחשבו סטודנטים שהסמסטר האחרון להרשמתם הוא כמפורט להלן:

 
סמסטר ההרשמה                סמסטר אחרון ללימודים       
 
סתיו תשפ"א (2021)           סתיו תשע"ט (א2019)
אביב תשפ"א (ב2021)          קיץ תשע"ט (ג2019)
קיץ תשפ"א (ג2021)           סתיו תש"פ (א2020)
 

המעוניינים לברר בוודאות מהו הסמסטר האחרון שבו נרשמו לאוניברסיטה הפתוחה, יפנו אל מוקד הפניות והמידע, בטלפון: 09-7782222.

סטודנטים לתואר ראשון אשר בעת חידוש ההרשמה צברו 72 נקודות זכות, יהיו זכאים לפטור מתשלום דמי מחדש הרשמה.

הסכומים לתשלום מפורטים בסעיף שכר לימוד, בטבלה 3: תשלומים אחרים.

יש לשלם את דמי ההרשמה ביחד עם שכר הלימוד. תשלום דמי ההרשמה בלבד אינו בגדר הרשמה ללימודים.
אם תבוטל ההרשמה (ביוזמת הנרשם או ביוזמת האוניברסיטה) דמי ההרשמה לא יוחזרו, שכן הם נגבו בגין הליך הרשמה או חידוש שבוצע בפועל.

סטודנטים ששילמו דמי הגשת מועמדות לתואר שני/ תעודת הוראה/ לימודי תעודה, פטורים מתשלום דמי הרשמה לסטודנט חדש עד 12 חודשים מתאריך הגשת המועמדות.


  1. סטודנטים חדשים הנרשמים בהרשמה מקוונת ישלמו דמי הרשמה מופחתים, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

הגשת מועמדות לתואר שני/ תעודת הוראה/ לימודי תעודה כרוכה בתשלום של דמי הגשת מועמדות (הסכום לתשלום מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים).

זכאים לשלם 50% בלבד מדמי הגשת המועמדות:

1. בוגרי האוניברסיטה הפתוחה שבקשת מועמדותם הוגשה עד שלוש שנים ממועד סיום התואר הראשון.

2. סטודנטים ותיקים באוניברסיטה הפתוחה שלמדו באחד מהסמסטרים המפורטים להלן:

סמסטר הגשת המועמדות     סמסטר לימודים קודם
סתיו תשפ"א (א2021) ב2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020
אביב תשפ"א (ב2021)​​ א2020, ב2020, ג2020, א2021

 

דמי הגשת מועמדות אינם מוחזרים בשום מקרה.

עבור כל הגשת מועמדות (לתואר נוסף, או פעם נוספת לאחר קבלת תשובה שלילית), ייגבו מחדש דמי הגשת מועמדות.

סטודנטים ששילמו דמי הגשת מועמדות, פטורים מתשלום דמי הרשמה לסטודנט חדש עד 12 חודשים מתאריך הגשת המועמדות.

 

על סטודנטים שנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת לשלם, נוסף לשכר הלימוד ותשלומים אחרים הנלווים להרשמה לקורס, גם דמי טיפול ועלויות בגין ההרשמה המאוחרת. תשלום זה ישולם פעם אחת בעבור כל הקורסים שהסטודנטים נרשמים אליהם בתקופת ההרשמה המאוחרת באותו סמסטר.

פירוט תקופות ההרשמה מופיע בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה.

לסכום