כללי

תשלומים אחרים 

על סטודנטים שנרשמים ללימודים באוניברסיטה הפתוחה בפעם הראשונה לשלם דמי הרשמה לסטודנט חדש.1

על סטודנטים שמחדשים את לימודיהם לאחר הפסקת לימודים, לשלם 50% מדמי ההרשמה.
ל"מחדשי הרשמה" ייחשבו סטודנטים שהסמסטר האחרון להרשמתם הוא כמפורט להלן:

 
סמסטר ההרשמה                סמסטר אחרון ללימודים       
סתיו תשע"ח   (א2018)         סתיו תשע"ו (א2016)
אביב תשע"ח  (ב2018)          קיץ תשע"ו  (ג2016)
קיץ תשע"ח    (ג2018)          סתיו תשע"ז (א2017)
 

 

המעוניינים לברר בוודאות מהו הסמסטר האחרון שבו נרשמו לאוניברסיטה הפתוחה, יפנו אל מוקד הפניות והמידע, בטלפון: 09-7782222.

 

סטודנטים לתואר ראשון אשר בעת חידוש ההרשמה צברו 72 נקודות זכות, יהיו זכאים לפטור מתשלום דמי מחדש הרשמה.

הסכומים לתשלום מפורטים בסעיף שכר לימוד, בטבלה 3: תשלומים אחרים.

יש לשלם את דמי ההרשמה ביחד עם שכר הלימוד. תשלום דמי ההרשמה בלבד אינו בגדר הרשמה ללימודים.
אם תבוטל ההרשמה (ביוזמת הנרשם או ביוזמת האוניברסיטה) דמי ההרשמה לא יוחזרו, שכן הם נגבו בגין הליך הרשמה או חידוש שבוצע בפועל.

סטודנטים ששילמו דמי הגשת מועמדות לתואר שני, פטורים מתשלום דמי הרשמה לסטודנט חדש בתנאי שיירשמו לקורס הראשון בסמסטר בו הגישו מועמדות.


  1. סטודנט חדש הנרשם בהרשמה מקוונת ישלם דמי הרשמה מופחתים, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

הגשת מועמדות ללימודי תואר שני כרוכה בתשלום של דמי הגשת מועמדות (הסכום לתשלום מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים).

זכאים לשלם 50% בלבד מדמי הגשת המועמדות:

1. בוגרי האוניברסיטה הפתוחה שבקשת מועמדותם הוגשה עד שלוש שנים ממועד סיום התואר הראשון.

2. סטודנטים ותיקים באוניברסיטה הפתוחה שלמדו באחד מהסמסטרים המפורטים להלן:

סמסטר הגשת המועמדות     סמסטר לימודים קודם
סתיו תשע"ח (א2018) ב2016, ג2016, א2017, ב2017, ג2017
אביב תשע"ח (ב2018) א2017, ב2017, ג2017, א2018

 

דמי הגשת מועמדות אינם מוחזרים בשום מקרה.

אפשר לשלם את דמי הגשת המועמדות גם באמצעות הפיקדון בקרן לקליטת חיילים משוחררים.

עבור כל הגשת מועמדות (לתואר נוסף, או פעם נוספת לאחר קבלת תשובה שלילית), ייגבו מחדש דמי הגשת מועמדות.

סטודנטים ששילמו דמי הגשת מועמדות לתואר שני, פטורים מתשלום דמי הרשמה לסטודנט חדש, זאת בתנאי שירשמו לקורס הראשון בסמסטר שבו הגישו מועמדות ללימודים.

דמי הגשת מועמדות של סטודנטים שהגישו מועמדות לאחר סיום מועדי הגשת מועמדות (כפי שאלה מתפרסמים בסעיף הרשמה ללימודי תואר שני) ייגבו בתקופת המועמדות הבאה על-פי התעריף שייקבע באותו סמסטר.

הגשת מועמדות לתעודת הוראה ולימודי תעודה כרוכה בתשלום של דמי הגשת מועמדות (הסכום לתשלום מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים).

זכאים לשלם 50% בלבד מדמי הגשת המועמדות:

1. בוגרי האוניברסיטה הפתוחה שבקשת מועמדותם הוגשה עד שלוש שנים ממועד סיום התואר הראשון.

2. סטודנטים ותיקים באוניברסיטה הפתוחה שלמדו באחד מהסמסטרים המפורטים להלן:

סמסטר הגשת המועמדות     סמסטר לימודים קודם
סתיו תשע"ח (א2018) ב2016, ג2016, א2017, ב2017, ג2017
אביב תשע"ח (ב2018)​​ ​​א2017, ב2017, ג2017, א2018​​

 

דמי הגשת מועמדות אינם מוחזרים בשום מקרה.

עבור כל הגשת מועמדות (לתואר נוסף, או פעם נוספת לאחר קבלת תשובה שלילית), ייגבו מחדש דמי הגשת מועמדות.

סטודנטים ששילמו דמי הגשת מועמדות לתעודת הוראה ולימודי תעודה פטורים מתשלום דמי הרשמה לסטודנט חדש, זאת בתנאי שירשמו לקורס הראשון בסמסטר שבו הגישו מועמדות ללימודים.

 

על סטודנטים שנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת לשלם, נוסף לשכר הלימוד ותשלומים אחרים הנלווים להרשמה לקורס, גם דמי טיפול ועלויות בגין ההרשמה המאוחרת. תשלום זה ישולם פעם אחת בעבור כל הקורסים שהסטודנטים נרשמים אליהם בתקופת ההרשמה המאוחרת באותו סמסטר.

פירוט תקופות ההרשמה מופיע בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה.

לסכום דמי הטיפול והעלויות בגין הרשמה מאוחרת ראו סעיף שכר לימוד, טבלה 3 : תשלומים אחרים.

דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ייגבו גם מסטודנטים שפטורים מתשלום שכר לימוד (בגין מלגה, בגין זכאות שמ"א, וכיו"ב).

לסטודנטים שנרשמו בתקופת ההרשמה המאוחרת, ולאחר מכן ביקשו להעביר את הרשמתם לסמסטר הבא, לא יוחזרו דמי הטיפול והעלויות ששילמו בגין ההרשמה המאוחרת.

במקרה של ביטול הרשמה, דמי הטיפול והעלויות בגין ההרשמה המאוחרת אינם מוחזרים, שכן הם נגבים בגין הליך ההרשמה שבוצע בפועל.

סטודנטים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, שביטלו הרשמתם בקורס ולאחר מכן יירשמו שוב לאותו הקורס באותו הסמסטר, יהיו פטורים מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. כמו כן יוחזרו דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול ההרשמה.

סטודנטים שנרשמים לקורס שנכשלו בו בסמסטר הקודם, יקבלו פטור מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, בתנאי שיירשמו לכל המאוחר ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה על ציון הבחינה.

סטודנטים שנבחנו ולא עמדו בהצלחה בבחינת הפטור ביישומי המחשב, יוכל להירשם לקורס יישומי המחשב בסמסטר העוקב ללא תשלום דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, בתנאי שיירשמו מיד עם הפקת ההודעה על הציון ולא יאוחר משבועיים. כמו כן, במקביל להרשמה יש לשלוח בקשה בכתב למרכז ההרשמה לקבלת הפטור מתשלום דמי טיפול ועלויות בגין ההרשמה המאוחרת.


סטודנטים שלא נרשמו במועדי ההרשמה הסדירה,  עקב שירות מילואים פעיל יקבלו פטור מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, בתנאי שיירשמו לא יאוחר משבוע לאחר השחרור משירות המילואים ובכפוף להצגת אישור ממוחשב על השירות מקצין העיר.

מפגשי הנחיה מתקיימים בשתי מתכונות (ראו הסבר מפורט בסעיף מרכזי לימוד ומפגשי הנחיה):

  • הנחיה רגילה – כאשר מתקיימים, בדרך כלל, 7-5 מפגשי הנחיה במהלך הקורס.
  • הנחיה מוגברת – כאשר מתקיימים, בדרך כלל, 13-8 מפגשי הנחיה במהלך הקורס.

ההשתתפות בקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת מותנית בתשלום תוספת עבור הנחיה מוגברת (ראו טבלה 1.1 שכר לימוד).

סטודנטים שמבקשים לעבור מקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה רגילה יזוכו בתוספת עבור ההנחיה המוגברת רק אם בקשתם לשינוי מתכונת הנחיה תבוצע בשאילתא או תתקבל במרכז ההרשמה, עד שישה שבועות מתחילת סמסטר סתיו ואביב, או שלושה שבועות מתחילת סמסטר קיץ.

לשכר הלימוד של כל קורס יש להוסיף דמי אבטחה (הסכום מפורט בטבלה 3: תשלןמים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים).

בהרשמה לתכנית לימודים מובנית קבוצתית לתואר ראשון יש לשלם דמי אבטחה שנתיים. (הסכום מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים).

דמי האבטחה הינם גילום החלק של הסטודנטים בהוצאות האוניברסיטה בגין קיום והפעלת מערכת שלמה של אבטחת מתקני האוניברסיטה (קמפוס, מחסנים, ספרייה, מרכזי לימוד, מרכזי בחינה, וכיו"ב).

האוניברסיטה הפתוחה מחלקת את הוצאות האבטחה בין כלל הסטודנטים (נשיאה בנטל הכספי באופן יחסי שווה על-ידי כל הסטודנטים), ללא קשר לשימוש במתקנים בפועל.

"דמי שירותי רווחה" הם התשלום עבור שירותי רווחה והטבות שונות שניתנים על-ידי אגודת הסטודנטים ועל-ידי האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים ראו אתר דיקנט הסטודנטים.

תשלום עבור שירותי רווחה הוא תשלום רשות. תשלום זה הינו אחיד וייגבה פעם אחת בכל שנה מכל סטודנט שיירשם לקורס/ים בסמסטר סתיו ו/או סמסטר אביב.

תשלום זה אינו חובה, אך אי-תשלום ימנע מהסטודנט שירותי רווחה, כפי שמפורט באתר אגודת הסטודנטים וכן באתר דיקנט הסטודנטים.

סטודנט שאינו מעוניין לשלם עבור שירותי רווחה, מתבקש להצהיר ויתור על שימוש בשירותי רווחה. את ההצהרה יש להזין במערכת שאילתא או דרך מוקד הפניות והמידע (בדואר אלקטרוני / טלפונית), עם ביצוע ההרשמה לקורס הראשון בשנת הלימודים שאליו נרשם הסטודנט, ולא יאוחר משבועיים מיום ההרשמה.  

לאחר מועד זה לא ניתן יהיה למלא הצהרת ויתור על שימוש בשירותי רווחה והסטודנט יחויב בתשלום דמי רווחה.

בהתאם לתיקון לחוק זכויות הסטודנט, עוגן בחקיקה מעמדו של ארגון סטודנטים ארצי יציג.
המוסדות להשכלה גבוהה ייגבו מהסטודנטים שלומדים בהם תשלום לארגון היציג שישמש לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
גובה התשלום ואופן הגבייה טרם נקבעו. פרטים אלה יפורסמו בהמשך.