באלו נושאים פונים למחלקה להערכה?

המחלקה להערכה מציעה את שירותיה בתחומים האלה:
 
  • הערכת תוכניות – ביצוע הערכה מעצבת וביצוע הערכת אפקטיביות (הערכה מסכמת).
  • בחינת שאלות אסטרטגיות שבדיקתן מחייבות אינטגרציה של נתונים ממקורות שונים, עיבודי נתונים מורכבים, בניית מודלים של ניבוי, וכן מתן פרשנויות והסקת מסקנות.
  • פיתוח כלים / שיטות / אלגוריתמים מבוססי למידת מכונה; למשל, בניית מודלים של חיזוי לצורך תכנון התערבויות שונות, עצי החלטה, אנליזות הישרדות וכדומה.
  • מתן ייעוץ מקצועי בפיתוח שאלונים או כלֵי הערכה אחרים שבהם נעזרות יחידות האוניברסיטה הפתוחה בבדיקות שהן מבצעות בעצמן.
  • ניתוח נתונים בדוחות הערכה עצמית של המל"ג (מחלקות אקדמיות).


 

 

הערה בנוגע למחקר הכולל פנייה לסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה:

כמצוין בסעיף 1.6 בנוהל 0299 –"נוהל קבלת אישור אתי לביצוע מחקר", במחקר הכולל איסוף נתונים מסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה באמצעות כלים כמו: שאלון / סקר, ראיון, קבוצת מיקוד וכיוב', ואינו מתבצע במעבדות המחקר של האוניברסיטה הפתוחה, יש לפעול גם בהתאם לנוהל 0292 – "נוהל  פניות לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה לצורך מחקרים".
לפי נוהל זה, לאחר קבלת אישור ועדת האתיקה, תועבר הבקשה לביצוע המחקר, ישירות למחלקה להערכה, לבחינת העמידה בדרישות ובקריטריונים של המחלקה, כמפורט בנוהל.