כללי

טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחריםמחשבון שכר לימוד


כללי

החל משנה"ל תשפ"ד (2024), יותאמו תכניות הלימודים לתעודות הוראה בהתאם לנדרש במתווה ודמני-ענבר לתעודות הוראה ובכפוף להחלטת מל"ג מיום 23/2/21. המתווה אושר בתאריך 22/3/23 על-ידי ועדת המשנה לחינוך ולפסיכולוגיה.

המתווה החדש תקף לסטודנטים וסטודנטיות שהחלו את לימודיהם בסמסטר סתיו תשפ"ד 2024א ואילך, וכן עבור סטודנטים ותיקים שלא ישלימו את לימודיהם לפי המתווה הישן, עד סמסטר 2026ג (כולל).

עבור סטודנטים ותיקים נקבעה תקופת מעבר של 3 שנים: סטודנטים ותיקים שהגישו מועמדות לתעודת הוראה ולמדו לפחות קורס אחד בתכנית לתעודת הוראה עד סמסטר 2023ב (כולל), ישלימו את לימודיהם לפי המתווה הישן, ובלבד שישלימו לימודיהם עד סמסטר 2026ג (כולל).

לא יתאפשר מעבר בין מתווים.

עקרונות שכר לימוד

סטודנטים לתעודת הוראה חייבים בתשלום שכר לימוד מצטבר מינימלי השווה לשנת לימודים לתואר שני (100% שכר לימוד).

שכר הלימוד המלא לתעודת הוראה בשנת הלימודים תשפ"ה הינו 15,858 ₪.

תכנית הלימודים לתעודת הוראה כוללת 9 קורסים. העלות הכוללת לתעודת הוראה (100% שכר לימוד לתואר שני), מחולקת באוניברסיטה הפתוחה על-פני 6 יחידות שכר לימוד. הנרשמים לתעודת הוראה ישלמו שכר לימוד מצטבר מינימלי עבור 6 קורסי התכנית. שכר הלימוד ייגבה בגין כל קורס, בהתאם לתעריף שכר לימוד לקורס לתואר שני. סטודנטים שסיימו לשלם עבור 6 קורסי התכנית, יהיו זכאים ללמוד עד 3 קורסים נוספים מתכנית הלימודים ללא תשלום שכר לימוד.

בדיקת הקורסים לצורך הרשמה ללא תשלום, תתבצע לפי צבירת 6 יחידות שכר לימוד בקורסי התכנית, ללא קשר לנ"ז ו/או לש"ס שנצברו בגין הצלחה בקורסי התכנית.

שכר לימוד ללימודי השלמה לתעודת הוראה
שכר הלימוד ללימודי ההשלמה אינו חלק משכר הלימוד לתעודת הוראה.

תשלומים אחרים

שכר הלימוד לתעודת הוראה אינו כולל תשלומים נלווים, כגון תוספת קיץ, דמי אבטחה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, תשלום עבור תעודת סטודנט וכד'. תשלומים אלה יתווספו לשכר הלימוד. הסכומים לתשלום מפורטים בטבלה 3: תשלומים אחרים.


אמצעי תשלום של שכר הלימוד

כרטיס אשראי, עד 5 תשלומים ללא ריבית, או בקרדיט 18-3 תשלומים.

שובר תשלום ממוחשב בבנק הדואר. יש לבצע את התשלום­ בסניפי בנק הדואר בלבד על ידי הצגת מספר הזהות של הנרשם. התשלום­ יבוצע במזומן, או בהמחאה (במסגרת מגבלת החוק לצמצום השימוש במזומן). 

התחייבות של מקום העבודה או גורם מממן אחר. סטודנטים וסטודנטיות המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר, ישלמו שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד המפורט לעיל.


הדגשים

כל קורס שהסטודנט נרשם אליו בתשלום, מקנה יחידת שכר לימוד אחת. יחידת שכר לימוד נכללת במאזן בין שסיים את הקורס בהצלחה ובין שלא.

הרשמה לקורס בפעם השנייה ואילך כרוכה בתשלום שכר לימוד, בכפוף לתנאי חזרה על הקורס.

קורס מקנה יחידת שכר לימוד פעם אחת בלבד. לפיכך, לימוד קורס פעם נוספת, בין אם בתשלום מלא ובין אם בתנאי חזרה על קורס, אינו מקנה יחידת שכר לימוד.

הרשמה לקורסים נוספים מחוץ לתכנית הלימודים כרוכה בתשלום שכר לימוד.

פטור מלימוד קורסים על סמך לימודים קודמים במוסד אחר/ תואר אחר, אינו מקנה פטור מתשלום שכר הלימוד בגינם.

קורס שההרשמה אליו בוטלה, אינו מקנה יחידת שכר לימוד. לפיכך, סטודנטים שקיבלו הודעה בכתב על זכאותם להירשם לקורס ללא תשלום ובינתיים ביטלו הרשמה לקורס שנכלל במניין 6 קורסי התכנית, יהיו חייבים בתשלום מלא עבור הקורס הבא אליו יירשמו, על מנת להשלים ל-6 יחידות שכר לימוד בקורסי התכנית.

סטודנטים שלומדים לתעודת הוראה נוספת, ישלמו שכר לימוד בהתאם למספר הקורסים שידרשו ללמוד בתכנית הלימודים הנוספת, אך לא פחות מתשלום מינימלי של 3 יחידות שכר לימוד.

 

שכר לימוד ללימודי תואר שלישי

שכר הלימוד המלא לשנת הלימודים תשפ"ה הינו 15,858 ₪.

סטודנטים לתואר שלישי נדרשים לשלם בשנתיים הראשונות ללימודים שכר לימוד מצטבר מינימלי בגובה 80% משכר הלימוד המלא.

בעבור כל אחד מארבעת הסמסטר​ים הראשונים ללימודיהם (לא כולל סמסטר קיץ), ישלמו הסטודנטים 20% משכר הלימוד המלא. החל מהסמסטר החמישי ועד לקבלת אישור הזכאות לתואר ישלמו עבור כל סמסטר נוסף 5% משכר הלימוד המלא.

שכר לימוד ללימודי השלמה לתואר שלישי

מועמדים ללימודי תואר שלישי הנדרשים בלימודי השלמה, ישלמו שכר לימוד בגובה 25% משכר הלימוד המלא לכל שנה מלימודי ההשלמה או חלק ממנה, ללא תלות במספר הקורסים אליהם נרשמו.

שכר הלימוד ללימודי ההשלמה אינו חלק משכר הלימוד לתואר שלישי.

תשלומים אחרים

שכר הלימוד לתואר שלישי ושכר הלימוד ללימודי ההשלמה אינם כוללים תשלומים אחרים, כגון: דמי רישום, דמי אבטחה שנתיים, תשלום עבור תעודת סטודנט ודמי שירותי רווחה. תשלומים אלה מתווספים לשכר הלימוד. הסכומים לתשלום מפורטים בטבלה 3: תשלומים אחרים.

הדגשים

 • ​ההרשמה ללימודי תואר שלישי תתאפשר רק לאחר החלטת ועדת הקבלה.
 • שכר הלימוד לתואר שלישי, לרבות לימודי ההשלמה, הינו קבוע ואינו תלוי בהיקף הלימודים, במספר הקורסים ו/או במספר שעות הלימוד.
 • שכר הלימוד לתואר שלישי ישולם עד קבלת אישור הזכאות לתואר, ובכלל זה תקופת שיפוט עבודת הדוקטורט.
 • על-פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים אזרחי חו"ל (שאינם מחזיקים באזרחות ישראלית) או סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר, ישלמו שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד המפורט לעיל. תשלום באמצעות התחייבות כנ"ל אפשרי רק לסטודנטים שהגורם המשלם עבורם הוא גוף שקיים ופועל בישראל.

לתשומת לב!
סטודנטים לתואר ראשון, שביום הרשמתם צברו 18 נקודות זכות ויותר, ישלמו שכר לימוד מופחת בהרשמתם לקורס אקדמי לתואר ראשון שמקנה נקודות זכות. סטודנטים לתואר ראשון שביום הרשמתם טרם צברו 18 נקודות זכות, ישלמו שכר לימוד מלא, בהתאם להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון. הפחתת שכר הלימוד אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או על קורסי השלמה לתואר שני. על סטודנטים שנרשמים לקורסים אקדמיים לתואר ראשון לבדוק ביום הרשמתם כמה נקודות זכות צברו ולשלם את שכר הלימוד בהתאם למפורט בטבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים בהמשך סעיף זה.

סוג הקורס וסוג התשלום
שכר לימוד מלא לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז1  שכר לימוד מופחת לסטודנט שצבר 18 נ"ז1
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,379 1,760
תוספת עבור הנחיה מוגברת2 ​343
​343
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת ​2,722
​2,103
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 ​2,141
​1,584
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 ​2,484
1,927
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,189
880
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת, למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,532
​1,223
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה4 ​1,665
​1,232
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת4 ​2,008
​1,575
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה4 ​1,903
​1,408
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת4 ​2,246
​1,751

 

יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים. ראו הסבר מפורט בסעיף תשלומים אחרים​.

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בסך 391 ש"ח.

לתשומת לב, סטודנטים שלומדים בחו"ל יכולים להירשם לקבוצת לימוד בהנחיה רגילה או מוגברת לפי בחירתם. סטודנטים שיירשמו לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת, ישלמו תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 1. ​ כולל הקורס אנגלית: מתקדמים ב.
 2.  התשלום עבור הנחיה מוגברת אינו חלק משכר הלימוד.
 3.  בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 4.  ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 

סוג הקורס וסוג התשלום
הסכום לתשלום
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,643
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי1 ​2,378
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם1 1,321
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה2 1,850
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה2 2,114


יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של קורס תוספת חו"ל בסך 391 ש"ח.


 1.  בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 2.  ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.​
סוג הקורס
סוג התשלום
הסכום לתשלום
מתקדמים א 61133 בסיסי 61134 טרום בסיסי ב 61135 טרום בסיסי א 561136
שכר לימוד לקורס 12,379
(3,092)2
12,379
(3,092)2
12,379
(3,092)2​
12,379
(3,092)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 12,379
(2,782)2
12,379
(2,782)2
12,379
(2,782)2
12,379
(2,782)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 2,379
2,379
2,379
​2,379
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 ​2,379
​2,379
2,379
2,379
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 12,379
(2,473)2
12,379
(2,473)2
12,379
(2,473)2
12,379
(2,473)2


יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של קורס תוספת חו"ל בסך 391 ש"ח.

לתשומת לב, סטודנטים שלומדים בחו"ל יכולים להירשם לקבוצת לימוד בהנחיה רגילה או מוגברת לפי בחירתם. סטודנטים שירשמו לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת, ישלמו תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 1. שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף הרשמה לקורסי שפה באנגלית​.
 2. שכר לימוד לסטודנטים חיצוניים.
 3. בכפוף להנחיות שבסעיף תשלום באמצעות מלגות.
 4. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
 5. קורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס טרום בסיסי ב 
שם הקורס הסכום לתשלום (בש"ח)
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) 1,681
​השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293) 21,189
(880)3
​השלמות בחשבון אינטגרלי (20492) ​1,190
​מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415)4 ​2,379
מתמטיקה קדם אקדמית (95003)4 ​2,379​
מתמטיקה קדם אקדמית ב (95012)4​'6​ 2,379​​
​קורס לתעודת הוראה5 2,643
​סדנת הכנה בפיסיקה (91463)4 1,427​​
​​טרום סדנת גישור ידע באנגלית (91427)4 ​​2,688
​סדנת גישור ידע באנגלית (91428)4 ​2,388
​פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות בתפעול וייצור (10923)7 4,139
פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות במערכות מידע (10985)7 4,139
​פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות במסעי הנתונים (10539)7​4,139
​קורס הכנה לבחינת פטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" (91440)  2,379
 
יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים, (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 391 ש"ח.

הערות:
א. חיילים בשירות חובה או משרתים בשירות לאומי, או חיילים משוחררים, או מסיימי שירות לאומי, זכאים למלגת עידוד בכפוף להנחיות בסעיף תשלום באמצעות מלגות.
ב. הנרשמים לאחד מהקורסים המפורטים לעיל בפעם השנייה, זכאים לשלם שכר לימוד מופחת, בכפוף להנחיות בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 1. שכר הלימוד הנקוב בטבלה הוא שכר לימוד לקורס במתכונת של הנחיה רגילה. לימוד הקורס בהנחיה מוגברת כרוך בתוספת תשלום עבור ההנחיה המוגברת.
 2. שכר לימוד לסטודנטים שטרם צברו 18 נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.
 3. שכר לימוד לסטודנטים שצברו 18 נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.
 4. הקורס מוצע במתכונת של הנחיה מוגברת בלבד, לפיכך, יש להוסיף לשכר הלימוד המצוין בטבלה תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 5. שכר לימוד לסטודנטים הלומדים במתווה החדש לתעודת הוראה. סטודנטים הלומדים במתווה הישן ישלמו שכר לימוד בסך 2,379 ש"ח. 
 6. סטודנטים שלמדו את הקורס מתמטיקה קדם אקדמית א (95011), ויירשמו לקורס מתמטיקה קדם אקדמית ב (95012), ישלמו שכר לימוד מופחת בסך 952 ש"ח. לסכום זה יש להוסיף דמי הנחיה מוגברת.
 7. קורס זה מקנה יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. אין אפשרות להירשם לקורס זה ללא תשלום שכר לימוד.
סוג התשלום הסכום לתשלום (בש"ח)
דמי רישום (הרשמה לאו"פ, הגשת מועמדות, הכרה בלימודים קודמים)1 468
תוספת עבור הנחיה מוגברת​ 343
​דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים חדשים2 ​381
דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים ותיקים2 462​​
​תשלום עבור תעודת סטודנט3 ​28
​תשלום עבור תעודת סטודנט חלופית ​28
​דמי אבטחה בגין כל קורס4 ​52
דמי אבטחה שנתיים5 343
​תוספת קיץ בגין כל קורס ​328

​תוספת חו"ל בגין כל קורס6​​

391
​דמי שירותי רווחה7 ​139
תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג8
10​
​דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה לקורס ​374
​תשלום בגין חומר לימוד שלא הוחזר, במקרה של החלפת קורס או ביטול הרשמה ​433
​תשלום עבור בחינת גמר/עבודת גמר בתואר שני (14196, 14197, 12997, 14297 14298, 14195,12297)9 ​252
​תשלום עבור עבודה מסכמת/עבודת תזה/פרויקט לתואר שני ​5,286
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר ראשון)10  ​1,190 
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר שני) 1,322 
​תשלום עבור סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית (נלמדת במסגרת קורס אקדמי) ​374
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד11 ​37
​תשלום עבור עותק של קבלה שכבר נשלחה לסטודנט11 37
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד11 ​80
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על לימודים12 37
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על לימודים12 80
תשלומים עבור בחינות מיוחדות 
​בחינה לשיפור ציון לתואר13 ​252
בחינת סוף רמה אנגלית מתקדמים ב (מוגבל לפעם אחת בלבד)14 113​
​בחינת פטור ביישומי מחשב14 113
​בחינת פטור בהנהלת חשבונות15 113
​בחינת בקיאות בתכני תחום הדעת אזרחות (91618) 113
​בחינת מיון בערבית (91420)16 113
​בחינה לסטודנט חו"ל16 252
​בחינת אמיר"ם17 ​275
תשלומים עבור סדנאות במיומנויות למידה19 ​
​סדנאות בכישורי למידה
​296
​לקראת עבודה סמינריונית – סדנה לכתיבת עבודות (כללי) ​314
​סדנה בכתיבה – ממטלה לבחינה ​285
​הדרכה אישית בלמידה – "אישי בלמידה 5" ​334
​הדרכה אישית בלמידה – "אישי מתקדם" ​288
​אימון בכישורי למידה במדעי המחשב (96404) 296​
​אימון בכישורי למידה לדוברי ערבית​285
​שיפור מיומנויות לותיקים​285
​כתיבה אקדמית למתקדמים314​
​מיומנויות מתמטיות לקראת הקורס מבוא לסטטיסטיקה​296
תשלומים נוספים  
​ייעוץ מוקדם של הוועדה להכרה בלימודים קודמים, למי שעדיין אינו סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה20 ​468
​הרשמה נוספת לבחינה / התייצבות לבחינה ללא הרשמה תקפה18 252

​אי-התייצבות לבחינה (ללא הודעה מראש) של זכאים לתנאים המיוחדים הבאים:21

בחינה בחדר נפרד, בחינה על מחשב, שאלון מוקלט


187


 


 1. יש לשלם דמי רישום עבור הפעולות הבאות: הרשמה לאו"פ, הגשת מועמדות, בקשה להכרה בלימודים קודמים. ראו הסבר מפורט בסעיף תשלומים אחרים

2. הסבר על תקופות הרשמה ראו בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה. פרטים נוספים בסעיף תשלומים אחרים.

3. תשלום זה חל על כל הנרשמים החדשים ועל כל מי שלא שילם תשלום זה בסמסטרים קודמים.

4. יש להקפיד ולהוסיף סכום זה לתשלום בעבור כל קורס (ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים) .

5. תשלום זה חל על הנרשמים לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה קוגניטיבית.

6. עלות זו הינה בגין הוצאות תיפעוליות של האוניברסיטה בשל הפעלת הלימודים בחו"ל. 

​7. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.

8. בהתאם לתיקון לחוק זכויות הסטודנט, המוסדות להשכלה גבוהה יגבו מהסטודנטים שלומדים בהם תשלום לארגון היציג שישמש לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים ובאתר התאחדות הסטודנטים.

9. אין אפשרות לבטל הרשמה לבחינות אלה.

10. סטודנטים לתואר ראשון שצברו 72 נ"ז לפחות, יישלמו 50% מדמי הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר בתואר ראשון.

11. ניתן להפיק ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא אישורי הרשמה ושכר לימוד וקבלות שנשלחו אל הסטודנט בדואר אלקטרוני במהלך לימודיו.

12. ניתן להפיק גליון ציונים לתואר ראשון בדוא"ל ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא.

13. סטודנטים שנרשמו לבחינה ולא התייצבו לבחינה, או שלא ביטלו הרשמתם לבחינה בטווח של עד 8 ימי עבודה לפני הבחינה, לא יהיו זכאים להחזר כספי כלשהו.

14. הבחינה מיועדת למועמדים לתואר שני בלבד. התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה אפשר לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

15. סטודנטים שנרשמו לקורס הכנה לבחינת פטור בהנה"ח (91440), יהיו פטורים מתשלום בגין הרשמה אחת לבחינת הפטור (91419). התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מתפרסמים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה ניתן לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

16. הנחיות להרשמה לבחינה והנחיות לביטול ההרשמה לבחינה בחו"ל תקפות גם במקרה של בחינה מיוחדת בחו"ל. 

17. סטודנטים שמסיבה כלשהי אינם מתייצבים לבחינת אמיר"ם, כספם יוחזר להם בקיזוז דמי טיפול ועלויות בסך 85 ש"ח.  במקרה זה, אין צורך לפנות אל מרכז ההישגים הלימודיים.

18. ראו הסבר מפורט בסעיף 3 הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

19. ראו הסבר מפורט בסעיף הדרכה בלמידה, ובסעיף הרשמה לסדנאות בכישורי למידה.

20. ראו הסבר מפורט בסעיף בקשה להכרה בלימודים קודמים ו/או בקשה לאישור תכנית לימודים.

21. סטודנטים שיבטלו את הרשמתם עד יום לפני הבחינה יחויבו ב-50% מהתשלום.

 


​ 
 
להלן תחשיב שכר לימוד לתואר ראשון, מעודכן עפ"י שכר הלימוד בסמסטר סתיו תשפ"ה (א2025):
 
1.    שכר לימוד לתואר ראשון
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום השווה לשכר הלימוד השנתי המפורסם ע"י ות"ת ולפי 3 שנות תקן, (או 3.5 שנות תקן בתכנית בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או  4 שנות תקן ללימודי הנדסה ו/או לימודים 4 שנתיים אחרים).
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום שכר לימוד מצטבר מינימלי של 20 קורסים בהנחיה רגילה, (23 קורסים בלימודי חשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או 27 קורסים בלימודי הנדסה).
 
להלן אופן חישוב שכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לתואר ראשון:
שכר לימוד המאושר ע"י ות"ת לשנה  X  שלוש שנות תקן  = שכר לימוד לקורס אקדמי בהנחיה רגילה
                                    20 קורסים
 
2.    שכר לימוד
סטודנט שטרם צבר 18 נ"ז חייב על פי הנחיות ות"ת בשכר לימוד מלא (ללא הנחת וינוגרד).
לאחר שהסטודנט צבר 18 נ"ז יבוצע החזר כספי רטרואקטיבי בגין הקורסים שעבורם שילם שכר לימוד מלא.
שכר לימוד מלא לקורס לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז  - 2,379 ₪
שכר לימוד מופחת לקורס  לסטודנט שצבר 18 נ"ז  -    1,760 ₪
 
3.     תשלומים חד פעמיים (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי רישום  -  468 ₪

·  תעודת סטודנט  -  28 ₪

·  תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג -  10 ₪ (התשלום ייגבה פעם אחת בכל שנת לימודים)
   
4.     תשלומים נלווים לכל הרשמה לקורס (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי אבטחה  -  52 ₪, בעבור כל קורס ₪, בעבור כל קורס
·  תוספת עבור הנחיה מוגברת  - 343 ₪ , בעבור כל קורס שנלמד בהנחיה מוגברת
·  תוספת קיץ  - 328 ₪, בעבור כל קורס בסמסטר קיץ
 
5.     דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת
 סטודנטים חדשים הנרשמים לאחר סיום הרשמה סדירה יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסך 381 ₪
    סטודנטים ותיקים הנרשמים לאחר סיום הרשמה סדירה יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסך 462 ₪​

6.      הבהרות 
א.   התחשיב הוא בעבור קורסים אקדמיים בלבד לתואר ראשון אשר מקנים נקודות זכות.
ב.    התחשיב רלוונטי לסטודנט שהגיש תכנית לימודים מאושרת לתואר ראשון ובתנאי שלמד אך ורק קורסים בהתאם לתכנית ועפ"י תחשיב נקודות זכות מינימאליות שנקבעו לתכנית התואר אותו הוא לומד.
ג.   אם תכנית מסוימת לתואר כוללת יותר מ- 20 קורסים, או יותר מ- 23 קורסים בתכנית בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או יותר מ- 27 קורסים בתוכניות בהנדסה, הקורסים הנוספים נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, עד למכסת נקודות הזכות המינימלית לתואר אותו לומד הסטודנט ובכפוף לתנאים המפורטים בהנחיות ההרשמה. אם התכנית כוללת פחות מ- 20 קורסים, או פחות מ-23 קורסים בתכנית בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או פחות מ- 27 קורסים בתוכניות בהנדסה, שכר הלימוד הנדרש הינו שכר לימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ד.   התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור קורסים שאינם מקנים נקודות זכות לתואר, (למעט קורס אנגלית מתקדמים ב (רמה A) והקורס יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים‏ (20127), תכניות הלימודים בהן חלה חובה ללמוד הקורס).
ה.    התחשיב אינו רלוונטי לתואר בהנדסה שהוא אקוויוולנט לתואר ארבע שנתי באוניברסיטה אחרת.
ו.     התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור הרשמות חוזרות לקורס.
ז.     לשכר הלימוד המשולם על ידי גורם מממן, יש להוסיף תשלום של 25% על שכר הלימוד הבסיסי עבור כל קורס אקדמי בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה לסטודנטים המקבלים מימון על ידי גורם מממן.
ח.    האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התחשיב הנ"ל, ואף לגבות הפרשים, בהתאם לעליית המדד, או להוראות כל דין.

לתשומת לב!
סטודנטים לתואר ראשון, שביום הרשמתם צברו 18 נקודות זכות ויותר, ישלמו שכר לימוד מופחת בהרשמתם לקורס אקדמי לתואר ראשון שמקנה נקודות זכות. סטודנטים לתואר ראשון שביום הרשמתם טרם צברו 18 נקודות זכות, ישלמו שכר לימוד מלא, בהתאם להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון. הפחתת שכר הלימוד אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או על קורסי השלמה לתואר שני. על סטודנטים שנרשמים לקורסים אקדמיים לתואר ראשון לבדוק ביום הרשמתם כמה נקודות זכות צברו ולשלם את שכר הלימוד בהתאם למפורט בטבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים בהמשך סעיף זה.

סוג הקורס וסוג התשלום
שכר לימוד מלא לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז1  שכר לימוד מופחת לסטודנט שצבר 18 נ"ז1
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,370 1,754
תוספת עבור הנחיה מוגברת2 ​342
​342
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת ​2,712
​2,096
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 ​2,132
​1,578
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 ​2,474
1,920
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,185
877
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת, למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,527
​1,219
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה4 ​1,658
​1,227
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת4 ​2,000
​1,569
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה4 ​1,895
​1,403
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת4 ​2,237
​1,745

 

יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס תוספת קיץ, דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים. ראו הסבר מפורט בסעיף תשלומים אחרים​.

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בסך 390 ש"ח.

לתשומת לב, סטודנטים שלומדים בחו"ל יכולים להירשם לקבוצת לימוד בהנחיה רגילה או מוגברת לפי בחירתם. סטודנטים שיירשמו לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת, ישלמו תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 1. ​ כולל הקורס אנגלית: מתקדמים ב.
 2.  התשלום עבור הנחיה מוגברת אינו חלק משכר הלימוד.
 3.  בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 4. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 

סוג הקורס וסוג התשלום
הסכום לתשלום
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,633
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי1 ​2,369
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם1 1,316
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה2 1,843
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה2 2,106


יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס תוספת קיץ, דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של קורס תוספת חו"ל בסך 390 ש"ח.


 1.  בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 2.  ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.​
סוג הקורס
סוג התשלום
הסכום לתשלום
מתקדמים א 61133 בסיסי 61134 טרום בסיסי ב 61135 טרום בסיסי א 561136
שכר לימוד לקורס 11,742
(2,265)2
12,645
(3,439)2
12,645
(3,439)2​
13,447
(4,481)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 11,742
(2,038)2
12,645
(3,095)2
12,645
(3,095)2
13,447
(4,033)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,742
​2,645
​2,645
​3,447
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 ​1,742
​2,645
2,645
​3,447
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 11,742
(1,812)2
12,645
(2,751)2
12,645
(2,751)2
13,447
(3,585)2


יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס תוספת קיץ, דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של קורס תוספת חו"ל בסך 390 ש"ח.

לתשומת לב, סטודנטים שלומדים בחו"ל יכולים להירשם לקבוצת לימוד בהנחיה רגילה או מוגברת לפי בחירתם. סטודנטים שירשמו לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת, ישלמו תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 1. שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף הרשמה לקורסי שפה באנגלית​.
 2. שכר לימוד לסטודנטים חיצוניים.
 3. בכפוף להנחיות שבסעיף תשלום באמצעות מלגות.
 4. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
 5. קורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס טרום בסיסי ב 
שם הקורס הסכום לתשלום (בש"ח)
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) 1,675
​השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293)
11,185
(877)2
מתמטיקה קדם אקדמית (95003)4 2,370​
מתמטיקה קדם אקדמית א (95011)4 2,370​​
​סדנת הכנה בפיסיקה (91463)4 ​1,422
קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440)​ 2,370​​
פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות בתפעול וייצור‏ (10923)3 4,124
​פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול‏: התמחות במערכות מידע (10985)3 4,124
​מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415)4 ​2,370
​​קורס לתעודת הוראה5​2,633
​השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)​ 1,185

​סדנת גישור ידע באנגלית (​91428)4
​2,678
 
יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס תוספת קיץ, דמי אבטחה ותשלומים אחרים כמפורט  בטבלה 3 : תשלומים אחרים, (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בסך 390 ש"ח.

לתשומת לב, סטודנטים שלומדים בחו"ל יכולים להירשם לקבוצת לימוד בהנחיה רגילה או מוגברת לפי בחירתם. סטודנטים שיירשמו לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת, ישלמו תוספת עבור ההנחיה המוגברת.

הערות:
א. חיילים בשירות חובה או משרתים בשירות לאומי, או חיילים משוחררים, או מסיימי שירות לאומי, זכאים למלגת עידוד בכפוף להנחיות בסעיף תשלום באמצעות מלגות.
ב. הנרשמים לאחד מהקורסים המפורטים לעיל בפעם השנייה, זכאים לשלם שכר לימוד מופחת, בכפוף להנחיות בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.


 1. שכר לימוד לסטודנטים שטרם צברו 18 נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.
 2. שכר לימוד לסטודנטים שצברו 18 נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.
 3. קורס זה מקנה יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. אין אפשרות להירשם לקורס זה ללא תשלום שכר לימוד.
 4.  הקורס מוצע במתכונת של הנחיה מוגברת בלבד. לפיכך, יש להוסיף לשכר הלימוד המצוין בטבלה, תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 5. שכר לימוד לסטודנטים הלומדים במתווה החדש לתעודת הוראה. סטודנטים הלומדים במתווה בישן ישלמו שכר לימוד בסך 2,370 ש"ח . לימוד הקורס בהנחיה מוגברת כרוך בתוספת תשלום עבור ההנחיה המוגברת.


סוג התשלום הסכום לתשלום (בש"ח)
דמי רישום (הרשמה לאו"פ, הגשת מועמדות, הכרה בלימודים קודמים)1 451
תוספת עבור הנחיה מוגברת​ 342
​דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים חדשים2 ​370
דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים ותיקים2 449​​
​תשלום עבור תעודת סטודנט3 ​27
​תשלום עבור תעודת סטודנט חלופית ​27
​דמי אבטחה בגין כל קורס4 ​52
דמי אבטחה שנתיים5 343
​תוספת קיץ בגין כל קורס ​327

​תוספת חו"ל בגין כל קורס6​​

390
​דמי שירותי רווחה7 ​139
תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג8
10​
​דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה לקורס ​373
​תשלום בגין חומר לימוד שלא הוחזר, במקרה של החלפת קורס או ביטול הרשמה ​421
​תשלום עבור בחינת גמר/עבודת גמר בתואר שני (14196, 14197, 12997, 14297 14298, 14195,12297)9 ​245
​תשלום עבור עבודה מסכמת/עבודת תזה/פרויקט לתואר שני ​5,266
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר ראשון)10  ​1,185 
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר שני) 1,317 
​תשלום עבור סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית (נלמדת במסגרת קורס אקדמי) ​373
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד11 ​36
​תשלום עבור עותק של קבלה שכבר נשלחה לסטודנט11 ​36
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד11 ​78
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על לימודים12 ​36
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על לימודים12 ​78
תשלומים עבור בחינות מיוחדות 
​בחינה לשיפור ציון לתואר13 ​245
בחינת סוף רמה אנגלית מתקדמים ב (מוגבל לפעם אחת בלבד)14 110​
​בחינת פטור ביישומי מחשב14 110
​בחינת פטור בהנהלת חשבונות15 110
​בחינת בקיאות בתכני תחום הדעת אזרחות 110
​בחינת מיון בערבית (91420)16 ​110
​בחינה מיוחדת לסטודנט חו"ל16 245
​בחינת אמיר"ם17 ​275
​התייצבות לבחינה מיוחדת ללא הרשמה תקפה18  ​354
תשלומים עבור סדנאות במיומנויות למידה19 ​
​סדנאות בכישורי למידה
​295
​לקראת עבודה סמינריונית – סדנה לכתיבת עבודות (כללי) ​313
​סדנה בכתיבה – ממטלה לבחינה ​284
​הדרכה אישית בלמידה – "אישי בלמידה 5" ​333
​הדרכה אישית בלמידה – "אישי מתקדם" ​287
​אימון בכישורי למידה במדעי המחשב (96404) 295​
תשלומים נוספים  
​ייעוץ מוקדם של הוועדה להכרה בלימודים קודמים, למי שעדיין אינו סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה20 ​451
​הרשמה נוספת לבחינה / התייצבות לבחינה ללא הרשמה תקפה18 245

​אי-התייצבות לבחינה (ללא הודעה מראש) של זכאים לתנאים המיוחדים הבאים:21

בחינה בחדר נפרד, בחינה על מחשב, שאלון מוקלט


182


 


 1. יש לשלם דמי רישום עבור הפעולות הבאות: הרשמה לאו"פ, הגשת מועמדות, בקשה להכרה בלימודים קודמים. ראו הסבר מפורט בסעיף תשלומים אחרים

2. הסבר על תקופות הרשמה ראו בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה. פרטים נוספים בסעיף תשלומים אחרים.

3. תשלום זה חל על כל הנרשמים החדשים ועל כל מי שלא שילם תשלום זה בסמסטרים קודמים.

4. יש להקפיד ולהוסיף סכום זה לתשלום בעבור כל קורס (ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים) .

5. תשלום זה חל על הנרשמים לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה קוגניטיבית.

6. עלות זו הינה בגין הוצאות תיפעוליות של האוניברסיטה בשל הפעלת הלימודים בחו"ל. 

​7. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.

8. בהתאם לתיקון לחוק זכויות הסטודנט, המוסדות להשכלה גבוהה יגבו מהסטודנטים שלומדים בהם תשלום לארגון היציג שישמש לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים ובאתר התאחדות הסטודנטים.

9. אין אפשרות לבטל הרשמה לבחינות אלה.

10. סטודנטים לתואר ראשון שצברו 72 נ"ז לפחות, יישלמו 50% מדמי הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר בתואר ראשון.

11. ניתן להפיק ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא אישורי הרשמה ושכר לימוד וקבלות שנשלחו אל הסטודנט בדואר אלקטרוני במהלך לימודיו.

12. ניתן להפיק גליון ציונים לתואר ראשון בדוא"ל ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא.

13. סטודנטים שהגישו בקשה להרשמה לבחינה והודיעו בכתב על ביטול הרשמתם, עד שני ימי עבודה לפני הבחינה (לא כולל יום הבחינה), יקבלו החזר כספי מלא. סטודנטים שביטלו את ההרשמה לבחינה והודיעו בכתב על ביטול הרשמתם לאחר המועד האפשרי לביטול ולפני מועד הבחינה, יקבלו את החזר התשלום בקיזוז דמי טיפול בסך 68 ש"ח. סטודנטים שלא התייצבו לבחינה או שלא הודיעו בכתב על ביטול הרשמתם כמצוין לעיל, לא יהיו זכאים להחזר כספי כלשהו.

14. הבחינה מיועדת למועמדים לתואר שני בלבד. התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה אפשר לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

15. סטודנטים שנרשמו לקורס הכנה לבחינת פטור בהנה"ח (91440), יהיו פטורים מתשלום בגין הרשמה אחת לבחינת הפטור (91419). התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מתפרסמים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה ניתן לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

16. הנחיות להרשמה לבחינה והנחיות לביטול ההרשמה לבחינה בחו"ל תקפות גם במקרה של בחינה מיוחדת בחו"ל. 

17. סטודנטים שמסיבה כלשהי אינם מתייצבים לבחינת אמיר"ם, כספם יוחזר להם בקיזוז דמי טיפול ועלויות בסך 85 ש"ח.  במקרה זה, אין צורך לפנות אל מרכז ההישגים הלימודיים.

18. ראו הסבר מפורט בסעיף 3 הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

19. ראו הסבר מפורט בסעיף הדרכה בלמידה, ובסעיף הרשמה לסדנאות בכישורי למידה.

20. ראו הסבר מפורט בסעיף בקשה להכרה בלימודים קודמים ו/או בקשה לאישור תכנית לימודים.

21. סטודנטים שיבטלו את הרשמתם עד יום לפני הבחינה יחויבו ב-50% מהתשלום.

 


​ 
 
להלן תחשיב שכר לימוד לתואר ראשון, מעודכן עפ"י שכר הלימוד בסמסטר קיץ תשפ"ד (ג2024):
 
1.    שכר לימוד לתואר ראשון
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום השווה לשכר הלימוד השנתי המפורסם ע"י ות"ת ולפי 3 שנות תקן, (או 3.5 שנות תקן בתכנית בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או  4 שנות תקן ללימודי הנדסה ו/או לימודים 4 שנתיים אחרים).
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום שכר לימוד מצטבר מינימלי של 20 קורסים בהנחיה רגילה, (23 קורסים בלימודי חשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או 27 קורסים בלימודי הנדסה).
 
להלן אופן חישוב שכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לתואר ראשון:
שכר לימוד המאושר ע"י ות"ת לשנה  X  שלוש שנות תקן  = שכר לימוד לקורס אקדמי בהנחיה רגילה
                                    20 קורסים
 
2.    שכר לימוד
סטודנט שטרם צבר 18 נ"ז חייב על פי הנחיות ות"ת בשכר לימוד מלא (ללא הנחת וינוגרד).
לאחר שהסטודנט צבר 18 נ"ז יבוצע החזר כספי רטרואקטיבי בגין הקורסים שעבורם שילם שכר לימוד מלא.
שכר לימוד מלא לקורס לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז  - 2,370 ₪
שכר לימוד מופחת לקורס  לסטודנט שצבר 18 נ"ז  -    1,754 ₪
 
3.     תשלומים חד פעמיים (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי רישום  -  451 ₪

·  תעודת סטודנט  -  27 ₪

·  תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג -  10 ₪ (התשלום ייגבה פעם אחת בכל שנת לימודים)
   
4.     תשלומים נלווים לכל הרשמה לקורס (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי אבטחה  -  52 ₪, בעבור כל קורס ₪, בעבור כל קורס
·  תוספת עבור הנחיה מוגברת  - 342 ₪ , בעבור כל קורס שנלמד בהנחיה מוגברת
·  תוספת קיץ  - 327 ₪, בעבור כל קורס בסמסטר קיץ
 
5.     דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת
 סטודנטים חדשים הנרשמים לאחר סיום הרשמה סדירה יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסך 370 ₪
    סטודנטים ותיקים הנרשמים לאחר סיום הרשמה סדירה יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסך 449 ₪​

6.      הבהרות 
א.   התחשיב הוא בעבור קורסים אקדמיים בלבד לתואר ראשון אשר מקנים נקודות זכות.
ב.    התחשיב רלוונטי לסטודנט שהגיש תכנית לימודים מאושרת לתואר ראשון ובתנאי שלמד אך ורק קורסים בהתאם לתכנית ועפ"י תחשיב נקודות זכות מינימאליות שנקבעו לתכנית התואר אותו הוא לומד.
ג.   אם תכנית מסוימת לתואר כוללת יותר מ- 20 קורסים, או יותר מ- 23 קורסים בתכנית בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או יותר מ- 27 קורסים בתוכניות בהנדסה, הקורסים הנוספים נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, עד למכסת נקודות הזכות המינימלית לתואר אותו לומד הסטודנט ובכפוף לתנאים המפורטים בהנחיות ההרשמה. אם התכנית כוללת פחות מ- 20 קורסים, או פחות מ-23 קורסים בתכנית בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או פחות מ- 27 קורסים בתוכניות בהנדסה, שכר הלימוד הנדרש הינו שכר לימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ד.   התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור קורסים שאינם מקנים נקודות זכות לתואר, (למעט קורס אנגלית מתקדמים ב (רמה A) והקורס יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים‏ (20127), תכניות הלימודים בהן חלה חובה ללמוד הקורס).
ה.    התחשיב אינו רלוונטי לתואר בהנדסה שהוא אקוויוולנט לתואר ארבע שנתי באוניברסיטה אחרת.
ו.     התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור הרשמות חוזרות לקורס.
ז.     לשכר הלימוד המשולם על ידי גורם מממן, יש להוסיף תשלום של 25% על שכר הלימוד הבסיסי עבור כל קורס אקדמי בהתאם להחלטות המועצה   להשכלה גבוהה לסטודנטים המקבלים מימון על ידי גורם מממן.
ח.    האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התחשיב הנ"ל, ואף לגבות הפרשים, בהתאם לעליית המדד, או להוראות כל דין.

לתשומת לב!
סטודנטים לתואר ראשון, שביום הרשמתם צברו 18 נקודות זכות ויותר, ישלמו שכר לימוד מופחת בהרשמתם לקורס אקדמי לתואר ראשון שמקנה נקודות זכות. סטודנטים לתואר ראשון שביום הרשמתם טרם צברו 18 נקודות זכות, ישלמו שכר לימוד מלא, בהתאם להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון. הפחתת שכר הלימוד אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או על קורסי השלמה לתואר שני. על סטודנטים שנרשמים לקורסים אקדמיים לתואר ראשון לבדוק ביום הרשמתם כמה נקודות זכות צברו ולשלם את שכר הלימוד בהתאם למפורט בטבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים בהמשך סעיף זה.

סוג הקורס וסוג התשלום
שכר לימוד מלא לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז1 שכר לימוד מופחת לסטודנט שצבר 18 נ"ז1
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה2,3701,754
תוספת עבור הנחיה מוגברת2​342
​342
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת​2,712
​2,096
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3​2,132
​1,578
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3​2,474
1,920
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3​1,185
877
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת, למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3​1,527
​1,219
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה4​1,658
​1,227
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת4​2,000
​1,569
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה4​1,895
​1,403
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת4​2,237
​1,745

 

יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים. ראו הסבר מפורט בסעיף תשלומים אחרים​.

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בסך 390 ש"ח.

לתשומת לב, סטודנטים שלומדים בחו"ל יכולים להירשם לקבוצת לימוד בהנחיה רגילה או מוגברת לפי בחירתם. סטודנטים שיירשמו לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת, ישלמו תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 1. ​ כולל הקורס אנגלית: מתקדמים ב.
 2.  התשלום עבור הנחיה מוגברת אינו חלק משכר הלימוד.
 3.  בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 4. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 

סוג הקורס וסוג התשלום
הסכום לתשלום
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,633
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי1 ​2,369
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם1 1,316
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה2 1,843
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה2 2,106


יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של קורס תוספת חו"ל בסך 390 ש"ח.


 1.  בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 2.  ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.​
סוג הקורס
סוג התשלום
הסכום לתשלום
מתקדמים א 61133 בסיסי 61134 טרום בסיסי ב 61135 טרום בסיסי א 561136
שכר לימוד לקורס 11,742
(2,265)2
12,645
(3,439)2
12,645
(3,439)2​
13,447
(4,481)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 11,742
(2,038)2
12,645
(3,095)2
12,645
(3,095)2
13,447
(4,033)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,742
​2,645
​2,645
​3,447
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 ​1,742
​2,645
2,645
​3,447
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 11,742
(1,812)2
12,645
(2,751)2
12,645
(2,751)2
13,447
(3,585)2


יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של קורס תוספת חו"ל בסך 390 ש"ח.

לתשומת לב, סטודנטים שלומדים בחו"ל יכולים להירשם לקבוצת לימוד בהנחיה רגילה או מוגברת לפי בחירתם. סטודנטים שירשמו לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת, ישלמו תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 1. שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף הרשמה לקורסי שפה באנגלית​.
 2. שכר לימוד לסטודנטים חיצוניים.
 3. בכפוף להנחיות שבסעיף תשלום באמצעות מלגות.
 4. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
 5. קורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס טרום בסיסי ב 
שם הקורס הסכום לתשלום (בש"ח)
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) 1,675
​קורס הכנה לבחינת פטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" (91440) 2,370
​​סדנת הכנה בפיסיקה (91463)2​1,422
​פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות בתפעול וייצור (10923)3​4,124
​פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות במערכות מידע (10985)3​4,124
​השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)1,185
​מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415)2 ​2,370
מתמטיקה קדם אקדמית (95003)2 ​2,370​
​קורס לתעודת הוראה4
2,633
​​טרום סדנת גישור ידע באנגלית (91427)2 ​​2,678
​סדנת גישור ידע באנגלית (91428)2 ​2,678
 
יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים, (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 390 ש"ח.

הערות:
א. חיילים בשירות חובה או משרתים בשירות לאומי, או חיילים משוחררים, או מסיימי שירות לאומי, זכאים למלגת עידוד בכפוף להנחיות בסעיף תשלום באמצעות מלגות.
ב. הנרשמים לאחד מהקורסים המפורטים לעיל בפעם השנייה, זכאים לשלם שכר לימוד מופחת, בכפוף להנחיות בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 1. שכר הלימוד הנקוב בטבלה הוא שכר לימוד לקורס במתכונת של הנחיה רגילה. לימוד הקורס בהנחיה מוגברת כרוך בתוספת תשלום עבור ההנחיה המוגברת
 2. הקורס מוצע במתכונת של הנחיה מוגברת בלבד, לפיכך, יש להוסיף לשכר הלימוד המצוין בטבלה תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 3. קורס זה מקנה יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. אין אפשרות להירשם לקורס זה ללא תשלום שכר לימוד.
 4. שכר לימוד לסטודנטים הלומדים במתווה החדש לתעודת הוראה. סטודנטים הלומדים במתווה בישן ישלמו שכר לימוד בסך 2,370 ש"ח . לימוד הקורס בהנחיה מוגברת כרוך בתוספת תשלום עבור ההנחיה המוגברת.
סוג התשלום הסכום לתשלום (בש"ח)
דמי רישום (הרשמה לאו"פ, הגשת מועמדות, הכרה בלימודים קודמים)1 451
תוספת עבור הנחיה מוגברת​ 342
​דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים חדשים2 ​370
דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים ותיקים2 449​​
​תשלום עבור תעודת סטודנט3 ​27
​תשלום עבור תעודת סטודנט חלופית ​27
​דמי אבטחה בגין כל קורס4 ​52
דמי אבטחה שנתיים5 343
​תוספת קיץ בגין כל קורס ​327

​תוספת חו"ל בגין כל קורס6​​

390
​דמי שירותי רווחה7 ​139
תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג8
10​
​דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה לקורס ​373
​תשלום בגין חומר לימוד שלא הוחזר, במקרה של החלפת קורס או ביטול הרשמה ​421
​תשלום עבור בחינת גמר/עבודת גמר בתואר שני (14196, 14197, 12997, 14297 14298, 14195,12297)9 ​245
​תשלום עבור עבודה מסכמת/עבודת תזה/פרויקט לתואר שני ​5,266
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר ראשון)10  ​1,185 
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר שני) 1,317 
​תשלום עבור סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית (נלמדת במסגרת קורס אקדמי) ​373
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד11 ​36
​תשלום עבור עותק של קבלה שכבר נשלחה לסטודנט11 ​36
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד11 ​78
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על לימודים12 ​36
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על לימודים12 ​78
תשלומים עבור בחינות מיוחדות 
​בחינה לשיפור ציון לתואר13 ​245
בחינת סוף רמה אנגלית מתקדמים ב (מוגבל לפעם אחת בלבד)14 110​
​בחינת פטור ביישומי מחשב14 110
​בחינת פטור בהנהלת חשבונות15 110
​בחינת בקיאות בתכני תחום הדעת אזרחות 110
​בחינת מיון בערבית (91420)16 ​110
​בחינה מיוחדת לסטודנט חו"ל16 245
​בחינת אמיר"ם17 ​275
​התייצבות לבחינה מיוחדת ללא הרשמה תקפה18  ​354
תשלומים עבור סדנאות במיומנויות למידה19 ​
​סדנאות בכישורי למידה
​295
​לקראת עבודה סמינריונית – סדנה לכתיבת עבודות (כללי) ​313
​סדנה בכתיבה – ממטלה לבחינה ​284
​הדרכה אישית בלמידה – "אישי בלמידה 5" ​333
​הדרכה אישית בלמידה – "אישי מתקדם" ​287
​אימון בכישורי למידה במדעי המחשב (96404) 295​
תשלומים נוספים  
​ייעוץ מוקדם של הוועדה להכרה בלימודים קודמים, למי שעדיין אינו סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה20 ​451
​הרשמה נוספת לבחינה / התייצבות לבחינה ללא הרשמה תקפה18 245

​אי-התייצבות לבחינה (ללא הודעה מראש) של זכאים לתנאים המיוחדים הבאים:21

בחינה בחדר נפרד, בחינה על מחשב, שאלון מוקלט


182


 


 1. יש לשלם דמי רישום עבור הפעולות הבאות: הרשמה לאו"פ, הגשת מועמדות, בקשה להכרה בלימודים קודמים. ראו הסבר מפורט בסעיף תשלומים אחרים

2. הסבר על תקופות הרשמה ראו בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה. פרטים נוספים בסעיף תשלומים אחרים.

3. תשלום זה חל על כל הנרשמים החדשים ועל כל מי שלא שילם תשלום זה בסמסטרים קודמים.

4. יש להקפיד ולהוסיף סכום זה לתשלום בעבור כל קורס (ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים) .

5. תשלום זה חל על הנרשמים לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה קוגניטיבית.

6. עלות זו הינה בגין הוצאות תיפעוליות של האוניברסיטה בשל הפעלת הלימודים בחו"ל. 

​7. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.

8. בהתאם לתיקון לחוק זכויות הסטודנט, המוסדות להשכלה גבוהה יגבו מהסטודנטים שלומדים בהם תשלום לארגון היציג שישמש לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים ובאתר התאחדות הסטודנטים.

9. אין אפשרות לבטל הרשמה לבחינות אלה.

10. סטודנטים לתואר ראשון שצברו 72 נ"ז לפחות, יישלמו 50% מדמי הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר בתואר ראשון.

11. ניתן להפיק ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא אישורי הרשמה ושכר לימוד וקבלות שנשלחו אל הסטודנט בדואר אלקטרוני במהלך לימודיו.

12. ניתן להפיק גליון ציונים לתואר ראשון בדוא"ל ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא.

13. סטודנטים שהגישו בקשה להרשמה לבחינה והודיעו בכתב על ביטול הרשמתם, עד שני ימי עבודה לפני הבחינה (לא כולל יום הבחינה), יקבלו החזר כספי מלא. סטודנטים שביטלו את ההרשמה לבחינה והודיעו בכתב על ביטול הרשמתם לאחר המועד האפשרי לביטול ולפני מועד הבחינה, יקבלו את החזר התשלום בקיזוז דמי טיפול בסך 68 ש"ח. סטודנטים שלא התייצבו לבחינה או שלא הודיעו בכתב על ביטול הרשמתם כמצוין לעיל, לא יהיו זכאים להחזר כספי כלשהו.

14. הבחינה מיועדת למועמדים לתואר שני בלבד. התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה אפשר לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

15. סטודנטים שנרשמו לקורס הכנה לבחינת פטור בהנה"ח (91440), יהיו פטורים מתשלום בגין הרשמה אחת לבחינת הפטור (91419). התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מתפרסמים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה ניתן לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

16. הנחיות להרשמה לבחינה והנחיות לביטול ההרשמה לבחינה בחו"ל תקפות גם במקרה של בחינה מיוחדת בחו"ל. 

17. סטודנטים שמסיבה כלשהי אינם מתייצבים לבחינת אמיר"ם, כספם יוחזר להם בקיזוז דמי טיפול ועלויות בסך 85 ש"ח.  במקרה זה, אין צורך לפנות אל מרכז ההישגים הלימודיים.

18. ראו הסבר מפורט בסעיף 3 הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

19. ראו הסבר מפורט בסעיף הדרכה בלמידה, ובסעיף הרשמה לסדנאות בכישורי למידה.

20. ראו הסבר מפורט בסעיף בקשה להכרה בלימודים קודמים ו/או בקשה לאישור תכנית לימודים.

21. סטודנטים שיבטלו את הרשמתם עד יום לפני הבחינה יחויבו ב-50% מהתשלום.

 


​ 
 
להלן תחשיב שכר לימוד לתואר ראשון, מעודכן עפ"י שכר הלימוד בסמסטר אביב תשפ"ד (ב2024):
 
1.    שכר לימוד לתואר ראשון
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום השווה לשכר הלימוד השנתי המפורסם ע"י ות"ת ולפי 3 שנות תקן, (או 3.5 שנות תקן בתכנית בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או  4 שנות תקן ללימודי הנדסה ו/או לימודים 4 שנתיים אחרים).
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום שכר לימוד מצטבר מינימלי של 20 קורסים בהנחיה רגילה, (23 קורסים בלימודי חשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או 27 קורסים בלימודי הנדסה).
 
להלן אופן חישוב שכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לתואר ראשון:
שכר לימוד המאושר ע"י ות"ת לשנה  X  שלוש שנות תקן  = שכר לימוד לקורס אקדמי בהנחיה רגילה
                                    20 קורסים
 
2.    שכר לימוד
סטודנט שטרם צבר 18 נ"ז חייב על פי הנחיות ות"ת בשכר לימוד מלא (ללא הנחת וינוגרד).
לאחר שהסטודנט צבר 18 נ"ז יבוצע החזר כספי רטרואקטיבי בגין הקורסים שעבורם שילם שכר לימוד מלא.
שכר לימוד מלא לקורס לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז  - 2,370 ₪
שכר לימוד מופחת לקורס  לסטודנט שצבר 18 נ"ז  -    1,754 ₪
 
3.     תשלומים חד פעמיים (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי רישום  -  451 ₪

·  תעודת סטודנט  -  27 ₪

·  תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג -  10 ₪ (התשלום ייגבה פעם אחת בכל שנת לימודים)
   
4.     תשלומים נלווים לכל הרשמה לקורס (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי אבטחה  -  52 ₪, בעבור כל קורס ₪, בעבור כל קורס
·  תוספת עבור הנחיה מוגברת  - 342 ₪ , בעבור כל קורס שנלמד בהנחיה מוגברת
·  תוספת קיץ  - 327 ₪, בעבור כל קורס בסמסטר קיץ
 
5.     דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת
 סטודנטים חדשים הנרשמים לאחר סיום הרשמה סדירה יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסך 370 ₪
    סטודנטים ותיקים הנרשמים לאחר סיום הרשמה סדירה יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסך 449 ₪​

6.      הבהרות 
א.   התחשיב הוא בעבור קורסים אקדמיים בלבד לתואר ראשון אשר מקנים נקודות זכות.
ב.    התחשיב רלוונטי לסטודנט שהגיש תכנית לימודים מאושרת לתואר ראשון ובתנאי שלמד אך ורק קורסים בהתאם לתכנית ועפ"י תחשיב נקודות זכות מינימאליות שנקבעו לתכנית התואר אותו הוא לומד.
ג.   אם תכנית מסוימת לתואר כוללת יותר מ- 20 קורסים, או יותר מ- 23 קורסים בתכנית בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או יותר מ- 27 קורסים בתוכניות בהנדסה, הקורסים הנוספים נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, עד למכסת נקודות הזכות המינימלית לתואר אותו לומד הסטודנט ובכפוף לתנאים המפורטים בהנחיות ההרשמה. אם התכנית כוללת פחות מ- 20 קורסים, או פחות מ-23 קורסים בתכנית בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או פחות מ- 27 קורסים בתוכניות בהנדסה, שכר הלימוד הנדרש הינו שכר לימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ד.   התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור קורסים שאינם מקנים נקודות זכות לתואר, (למעט קורס אנגלית מתקדמים ב (רמה A) והקורס יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים‏ (20127), תכניות הלימודים בהן חלה חובה ללמוד הקורס).
ה.    התחשיב אינו רלוונטי לתואר בהנדסה שהוא אקוויוולנט לתואר ארבע שנתי באוניברסיטה אחרת.
ו.     התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור הרשמות חוזרות לקורס.
ז.     לשכר הלימוד המשולם על ידי גורם מממן, יש להוסיף תשלום של 25% על שכר הלימוד הבסיסי עבור כל קורס אקדמי בהתאם להחלטות המועצה   להשכלה גבוהה לסטודנטים המקבלים מימון על ידי גורם מממן.
ח.    האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התחשיב הנ"ל, ואף לגבות הפרשים, בהתאם לעליית המדד, או להוראות כל דין.

 1. מרכיבי תשלום שכר הלימוד:
  כל הנרשמים ישלמו בגין הרשמה לכל קורס: שכר לימוד; תוספת עבור הנחיה מוגברת (למי שבוחר באפשרות זאת); דמי אבטחה, נרשמים הלומדים בחו"ל ישלמו גם תוספת חו"ל.
  כל הנרשמים החדשים וסטודנטים ותיקים שלא שילמו בעבר, ישלמו בעת הרשמתם לקורס הראשון גם: תשלום עבור תעודת סטודנט.
  נרשמים חדשים או מחדשי הרשמה ישלמו בעת הרשמתם גם: דמי הרשמה.
  הנרשמים לאחר תום ההרשמה הסדירה ישלמו בעת הרשמתם גם: דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת (ראו הסבר בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה ובסעיף תשלומים אחרים).
  מרכיבי התשלום הנ"ל והסכומים לתשלום מפורטים בטבלות 3-1 בהמשך.
 2. על-פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים אזרחי חו"ל (שאינם מחזיקים באזרחות ישראלית) או סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלמו עבור קורסים אקדמיים שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד המפורט להלן. תשלום באמצעות התחייבות כנ"ל אפשרי רק לסטודנטים שהגורם המשלם עבורם הוא גוף שקיים ופועל בישראל.
 3. סטודנטים לתואר שני ישלמו עבור קורסים מתואר ראשון שאושרו להם כחלק מלימודי תואר שני, שכר לימוד של תואר שני
       סטודנטים לתואר ראשון ישלמו עבור קורסים מתואר שני שאושרו להם כחלק מלימודי תואר ראשון, שכר לימוד של תואר ראשון.
 4. השלמה לשכר לימוד מינימלי לתואר שני – לסטודנטים שהחלו לימודיהם לתואר שני החל מסמסטר א2009.
  קבלת תואר שני מהאוניברסיטה הפתוחה מותנית בתשלום לפחות שכר לימוד מינימלי של 12 יחידות שכר לימוד. סטודנטים אשר יגישו בקשת זכאות לתואר וטרם שילמו את מלוא שכר הלימוד לתואר, יחויבו בהשלמת שכר-לימוד, גם אם סיימו את לימודיהם.
 5. נרשמים שמצהירים שאינם לומדים לקראת תואר ראשון, הנרשמים לקורסי שפה באנגלית: מתקדמים א, בסיסי, ארום בסיסי א+ב, ישלמו שכר לימוד של סטודנט חיצוני, גם אם הם עומדים בקריטריונים של סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה (ראו הסבר בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה).
 6. האוניברסיטה הפתוחה מיישמת את החלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון, בכפוף לקבלת מימון הפחתת שכר לימוד מהמועצה להשכלה גבוהה. למידע מפורט ראו סעיף החלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.