כללי

הרשמה לתואר שניההרשמה ללימודים לתואר שני מורכבת משני שלבים:

א. הגשת מועמדות

הגשת מועמדות ללימודי תואר שני תתאפשר כל השנה, באופן שוטף. ניתן להגיש מועמדות באופן מקוון באתר, או למלא טופס הגשת מועמדות לתואר שני . 

יש לשלם דמי הגשת מועמדות1 ולשלוח את התעודות והמסמכים המבוקשים למרכז ההישגים הלימודיים ברעננה. מסמכי הגשת המועמדות יועברו לוועדה המחלקתית לתואר שני.

מתעניינים שבקשת מועמדותם תתקבל במרכז ההישגים הלימודיים ברעננה עד לתאריך 4.8.2020, בקשתם תיבדק לסמסטר סתיו תשפ"א (א2021)2.

מתעניינים שבקשת מועמדותם תתקבל במרכז ההישגים הלימודיים ברעננה עד לתאריך 12.1.2021, בקשתם תיבדק לסמסטר אביב תשפ"א (ב2021)2.

שימו לב, מתעניינים שבקשת מועמדותם תתקבל במרכז ההישגים הלימודיים ברעננה עד 11.5.2021 ושהטיפול בעניינם בוועדה המחלקתית לתואר שני הסתיים, יוכלו להירשם לקורסי ההשלמה ולקורסי תואר שני המוצעים ללימודים בסמסטר קיץ תשפ"א (ג2021).

ההרשמה לקורסים בסמסטר ג2021 תתאפשר בהתאם למועדי ההרשמה ובתנאי שהרשמה תקינה שלהם תתקבל במרכז ההישגים הלימודיים ברעננה לא יאוחר מ- 25.6.2021. הקבלה מותנית במקום פנוי בקבוצת הלימוד המבוקשת.

ההרשמה היא בכפוף למועדי ההרשמה של סמסטר קיץ. סטודנטים שהרשמתם תיקלט במועד ההרשמה המאוחרת, יחויבו בדמי טיפול ועלויות כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

ב. הרשמה לקורסים

ההרשמה לקורסים, למועמדים שהתקבלו ללימודים לקראת תואר שני (או למועמדים שיופנו ללימודי תעודה), למעט תואר שני במחשבה הביולוגית, היא בהתאם להנחיות ההרשמה ללימודים המפורטים באתר ההרשמה. מועדי ההרשמה לקורסים בתואר שני מפורטים בסעיף תקופות ההרשמה ומוועדי הרשמה.

סטודנטים לתואר שני זכאים להירשם לקורסי השלמה או לקורסים לתואר שני ללא הגבלה של מכסת קורסים לסמסטר, בכפוף לעמידה בדרישות ההשלמה ובתנאי הקבלה.

סטודנטים לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, או לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך יירשמו בסמסטר הראשון ללימודיהם לשני קורסים לכל היותר. מן הסמסטר השני והלאה, יוכלו להירשם לשלושה קורסים לכל היותר. בקשת הרשמה החורגת ממגבלות אלה, יש להפנות אל הממונה על פניות הסטודנטים בתכנית שאליה רשומים הסטודנטים.

סטודנטים שיערערו על החלטה של ועדת הקבלה לתואר שני מיד עם קבלתה, ובעקבות זאת תתעכב הרשמתם, יהיו פטורים מתשלום דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, בתנאי שיירשמו לא יאוחר משבועיים לאחר קבלת התשובה על הערעור.

 


 

 

  1. פרטים על תשלום דמי הגשת מועמדות ראו בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.
  2. המידע אינו חל על תואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים על הגשת מועמדות לתשפ"א יפורסמו באתר התכנית.

הגשת מועמדות לתואר שני/ תעודת הוראה/ לימודי תעודה כרוכה בתשלום של דמי הגשת מועמדות (הסכום לתשלום מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים).

זכאים לשלם 50% בלבד מדמי הגשת המועמדות:

1. בוגרי האוניברסיטה הפתוחה שבקשת מועמדותם הוגשה עד שלוש שנים ממועד סיום התואר הראשון.

2. סטודנטים ותיקים באוניברסיטה הפתוחה שלמדו באחד מהסמסטרים המפורטים להלן:

סמסטר הגשת המועמדות     סמסטר לימודים קודם
סתיו תשפ"א (א2021) ב2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020
אביב תשפ"א (ב2021)​​ א2020, ב2020, ג2020, א2021

 

דמי הגשת מועמדות אינם מוחזרים בשום מקרה.

עבור כל הגשת מועמדות (לתואר נוסף, או פעם נוספת לאחר קבלת תשובה שלילית), ייגבו מחדש דמי הגשת מועמדות.

סטודנטים ששילמו דמי הגשת מועמדות, פטורים מתשלום דמי הרשמה לסטודנט חדש עד 12 חודשים מתאריך הגשת המועמדות.

 

שכר הלימוד לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית לשנת הלימודים תשפ"א, הינו שכר לימוד שנתי בסך 13,990 ש"ח.

לסכום זה יש להוסיף את התשלומים הבאים: דמי אבטחה שנתיים – 419 ש"ח, ותשלום עבור תעודת סטודנט (חד-פעמי) – 25  ש"ח.

שכר הלימוד השנתי אינו כולל תשלומים אחרים, כגון: דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי שירותי רווחה.

מידע מפורט מפורסם באתר התכנית.

 

תהליך ההרשמה לעבודה מסכמת מבוצע באופן הבא:

1. יש לפנות ליועץ/ת ללימודים אקדמיים לתואר שני בתכנית הנלמדת, על מנת לקבל אישור לנושא העבודה.

2. לאחר קבלת האישור לנושא העבודה, יש למלא בטופס הרשמה לסטודנט ותיק את הפרטים הבאים:

קורס שם הקורס
22999​ עבודה מסכמת בתואר שני במדעי המחשב​
22198​ עבודה מסכמת בתואר שני במחשבה הביולוגית​
14199​ פרויקט בחינוך

 
פרטי התשלום מפורסמים בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

3. יש להירשם לעבודה המסכמת לא יאוחר מחודשיים מיום מתן האישור לנושא העבודה.

4. יש להגיש את העבודה לא יאוחר משנה מיום מתן האישור בכתב לנושא העבודה המסכמת.

5. במקרים חריגים תאשר הוועדה המחלקתית, הרלוונטית, לתואר שני את הארכת המועד האחרון להגשת העבודה בשישה חודשים נוספים. הארכת המועד האחרון כרוכה בתשלום נוסף בסך 50% מן התשלום שנקבע לעבודה מסכמת (בהתאם לתשלום עבור עבודה מסכמת התקף במועד התשלום בגין הארכת התקופה).

הנחיות לתשלום עבור עבודה מסכמת מפורטים כאן.

למידע והנחיות בנוגע להחלפת נושא עבודה מסכמת, החלפת מנחה וביטול הרשמה לעבודה מסכמת, ראו סעיף שינויים בהרשמה.

 

ההרשמה לעבודה סמינריונית במסגרת לימודי תואר שני, בקורסים עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית, היא בהתאם להנחיות ההרשמה לעבודה סמינריונית במסגרת לימודי תואר ראשון, (למעט הרשמה לעבודה סמינריונית בתואר שני במחשבה הביולוגית).

סטודנטים זכאים להירשם בלא תשלום לכתיבת שתי עבודות סמינריוניות.

סטודנטים שיירשמו לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (לרבות עבודה חוזרת באותו קורס), ייגבה תשלום בהתאם למפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

הנחיות להרשמה לעבודה סמינריונית בתואר שני במחשבה הביולוגית – ראו בסעיף הבא.

מידע והנחיות בנוגע לשינויים בהרשמה לעבודה סמינריונית ראו בסעיף שינויים בהרשמה.

סטודנטים בתכנית רשאים להירשם לעבודה סמינריונית ראשונה לאחר קבלת ציון על המטלה הראשונה בכל אחד מחמשת הקורסים שהחלו ללמוד בסמסטר הראשון ללימודיהם בתכנית.

לעבודה הסמינריונית השנייה יהיו רשאים להירשם לאחר קבלת ציון על המטלה הראשונה בכל אחד מחמשת הקורסים הנותרים שאליהם נרשמו בסמסטר השני ללימודיהם.

הודעה על הזכאות לכתיבת העבודות תישלח אל הסטודנטים לאחר שציוני המטלות הרלוונטיות ייקלטו במחשב.

מיד עם קבלת ההודעה על הזכאות לכתיבת עבודה סמינריונית, יש לפנות ליועץ התכנית כדי לסכם עמו את נושא העבודה ולגיבוש ראשי פרקים.

לאחר מתן האישור הסופי לנושא העבודה ימלא יועץ התכנית את טופס הרישום הייחודי למטרה זו ויעבירו למרכז ההרשמה.

ההרשמה לשתי העבודות האמורות היא ללא תשלום. הרשמה לעבודה שלישית ויותר תהיה כרוכה בתשלום, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומיים אחרים.

שינוי נושא העבודה לאחר ההרשמה ייחשב להחלפת עבודה ובמקרה כזה יחולו עליו הכללים של החלפת עבודה, כמפורט בסעיף