כללי

הרשמה לתואר שניההרשמה ללימודים לתואר שני מורכבת משני שלבים:

א. הגשת מועמדות

הגשת מועמדות ללימודי תואר שני תתאפשר כל השנה, באופן שוטף. ניתן להגיש מועמדות באופן מקוון באתר, או למלא טופס הגשת מועמדות לתואר שני . 

יש לשלם דמי הגשת מועמדות1 ולשלוח את התעודות והמסמכים המבוקשים למרכז ההישגים הלימודיים ברעננה. מסמכי הגשת המועמדות יועברו לוועדה המחלקתית לתואר שני.

מתעניינים שבקשת מועמדותם תתקבל במרכז ההישגים הלימודיים ברעננה עד לתאריך 4.8.2020, בקשתם תיבדק לסמסטר סתיו תשפ"א (א2021)2.

מתעניינים שבקשת מועמדותם תתקבל במרכז ההישגים הלימודיים ברעננה עד לתאריך 12.1.2021, בקשתם תיבדק לסמסטר אביב תשפ"א (ב2021)2.

שימו לב, מתעניינים שבקשת מועמדותם תתקבל במרכז ההישגים הלימודיים ברעננה עד 11.5.2021 ושהטיפול בעניינם בוועדה המחלקתית לתואר שני הסתיים, יוכלו להירשם לקורסי ההשלמה ולקורסי תואר שני המוצעים ללימודים בסמסטר קיץ תשפ"א (ג2021).

ההרשמה לקורסים בסמסטר ג2021 תתאפשר בהתאם למועדי ההרשמה ובתנאי שהרשמה תקינה שלהם תתקבל במרכז ההישגים הלימודיים ברעננה לא יאוחר מ- 25.6.2021. הקבלה מותנית במקום פנוי בקבוצת הלימוד המבוקשת.

ההרשמה היא בכפוף למועדי ההרשמה של סמסטר קיץ. סטודנטים שהרשמתם תיקלט במועד ההרשמה המאוחרת, יחויבו בדמי טיפול ועלויות כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

ב. הרשמה לקורסים

ההרשמה לקורסים, למועמדים שהתקבלו ללימודים לקראת תואר שני (או למועמדים שיופנו ללימודי תעודה), למעט תואר שני במחשבה הביולוגית, היא בהתאם להנחיות ההרשמה ללימודים המפורטים באתר ההרשמה. מועדי ההרשמה לקורסים בתואר שני מפורטים בסעיף תקופות ההרשמה ומוועדי הרשמה.

סטודנטים לתואר שני זכאים להירשם לקורסי השלמה או לקורסים לתואר שני ללא הגבלה של מכסת קורסים לסמסטר, בכפוף לעמידה בדרישות ההשלמה ובתנאי הקבלה.

סטודנטים לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, או לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך יירשמו בסמסטר הראשון ללימודיהם לשני קורסים לכל היותר. מן הסמסטר השני והלאה, יוכלו להירשם לשלושה קורסים לכל היותר. בקשת הרשמה החורגת ממגבלות אלה, יש להפנות אל הממונה על פניות הסטודנטים בתכנית שאליה רשומים הסטודנטים.

סטודנטים שיערערו על החלטה של ועדת הקבלה לתואר שני מיד עם קבלתה, ובעקבות זאת תתעכב הרשמתם, יהיו פטורים מתשלום דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, בתנאי שיירשמו לא יאוחר משבועיים לאחר קבלת התשובה על הערעור.

 


 

 

  1. פרטים על תשלום דמי הגשת מועמדות ראו בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.
  2. המידע אינו חל על תואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים על הגשת מועמדות לתשפ"א יפורסמו באתר התכנית.

הגשת מועמדות לתואר שני/ תעודת הוראה/ לימודי תעודה כרוכה בתשלום של דמי הגשת מועמדות (הסכום לתשלום מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים).

זכאים לשלם 50% בלבד מדמי הגשת המועמדות:

1. בוגרי האוניברסיטה הפתוחה שבקשת מועמדותם הוגשה עד שלוש שנים ממועד סיום התואר הראשון.

2. סטודנטים ותיקים באוניברסיטה הפתוחה שלמדו באחד מהסמסטרים המפורטים להלן:

סמסטר הגשת המועמדות     סמסטר לימודים קודם
סתיו תשפ"א (א2021) ב2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020
אביב תשפ"א (ב2021)​​ א2020, ב2020, ג2020, א2021

 

דמי הגשת מועמדות אינם מוחזרים בשום מקרה.

עבור כל הגשת מועמדות (לתואר נוסף, או פעם נוספת לאחר קבלת תשובה שלילית), ייגבו מחדש דמי הגשת מועמדות.

סטודנטים ששילמו דמי הגשת מועמדות, פטורים מתשלום דמי הרשמה לסטודנט חדש עד 12 חודשים מתאריך הגשת המועמדות.

 

שכר הלימוד לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית לשנת הלימודים תשפ"א, הינו שכר לימוד שנתי בסך 13,990 ש"ח.

לסכום זה יש להוסיף את התשלומים הבאים: דמי אבטחה שנתיים – 419 ש"ח, ותשלום עבור תעודת סטודנט (חד-פעמי) – 25  ש"ח.

שכר הלימוד השנתי אינו כולל תשלומים אחרים, כגון: דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי שירותי רווחה.

מידע מפורט מפורסם באתר התכנית.

 

תהליך ההרשמה לעבודה מסכמת מבוצע באופן הבא:

1. יש לפנות ליועץ/ת ללימודים אקדמיים לתואר שני בתכנית הנלמדת, על מנת לקבל אישור לנושא העבודה.

2. לאחר קבלת האישור לנושא העבודה, יש למלא בטופס הרשמה לסטודנט ותיק את הפרטים הבאים: