כללי

הנחיות כלליות

 האוניברסיטה הפתוחה שולחת אל הסטודנטים את ההודעות המינהליות הקשורות ללימודים באמצעות דואר אלקטרוני.
ההודעות שנשלחות בדואר האלקטרוני מוצגות גם במערכת שאילתא, חלקן נשלחות גם במסרון. על הסטודנטים לבדוק בקביעות את ההודעות הנשלחות אליהם במערכת שאילתא, או בתיבת הדואר האלקטרוני. לתשומת לב: ההודעות שנשלחות בדואר אלקטרוני ובמסרונים אינן נשלחות בדואר רגיל.
לאחר קבלת מסרון מהאוניברסיטה, הסטודנטים מתבקשים להתעדכן בפרטי ההודעה המלאה שנשלחה אל תיבת הדואר האלקטרוני שלהם או התקבלה במערכת שאילתא.
על מנת למנוע שיבושים בהגעת ההודעות, על הסטודנטים לוודא שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם ומספר הטלפון הנייד שלהם קיימים ומעודכנים במערכות האוניברסיטה הפתוחה. אפשר לעדכן את הפרטים האישיים באחת הדרכים הבאות:
·   מערכת שאילתא, בתפריט "עדכון פרטים אישיים"
·   מוקד הפניות והמידע, בטלפון 3500* או 09-7782222, שלוחה 1 (נדרשת הזדהות באמצעות קוד אישי)
·   באמצעות הדואר האלקטרוני: infodesk@openu.ac.il
סטודנטים יכולים להסיר את עצמם מרשימות דיוור של הודעות שאינן קשורות ללימודיהם במערכת שאילתא.
מסירת כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון הנייד באמצעות טופס ההרשמה, או בכל דרך אחרת, מהווה הרשאה לאוניברסיטה הפתוחה להעביר לסטודנטים הודעות ומידע בדואר האלקטרוני ו/או במסרונים.

 

סמסטר הקיץ הוא סמסטר אינטנסיבי שאורכו תשעה שבועות.
בסמסטר הקיץ יש לשלם תוספת קיץ עבור כל קורס. גובה תוספת קיץ מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד.
 
סמסטר הקיץ מתקיים במקביל למועדי הבחינות של סמסטר האביב. לפיכך, ייתכן מאוד שתהיה חפיפה בין מועדי המפגשים ומועדי הבחינות. חפיפה כזאת לא תהיה עילה לטענות, לתביעות או להקלות כלשהן. על סטודנטים שנרשמים בסמסטר הקיץ ליותר מקורס אחד, לוודא לפני ההרשמה שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים. אם קיימת חפיפה יש לבחור בקורס אחר או לגשת לבחינה במועד ב.
מועדי הבחינות בקורסים מפורסמים באתר האוניברסיטה בפרק בחינות.​
בסמסטר הקיץ לא יתקבלו הרשמות "על-תנאי", למעט במקרים הבאים:
1. הרשמה "על-תנאי" לקורס באנגלית כשפה זרה תתקבל מסטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה, בסמסטר האביב שלפניו, את הקורס ברמה הנמוכה יותר או שזכאים עדיין להיבחן בקורס ברמה הנמוכה יותר.
2. הרשמה "על-תנאי" לקורס ברמה מתקדמת תתקבל מסטודנטים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו קורס אנגלית: מתקדמים ב1 , וזהו התנאי היחיד שעליהם להשלים לקורס המתקדם, או מסטודנטים שזכאים עדיין להיבחן בקורס אנגלית: מתקדמים ב1 שלמדו בסמסטר קודם.
סטודנטים שלומדים בסמסטר האביב קורס שהוא תנאי קבלה לקורס שהם מבקשים ללמוד בסמסטר הקיץ העוקב, יוכלו להירשם ל"לימודים ברצף" (ראו תת-סעיף 10 בסעיף הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה)

 


  1. החל מסמסטר סתיו תשע"ו שונו שמות הקורסים באנגלית, מידע נוסף מפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה .

 

במקרים של הרשמה לא תקינה מסיבה כלשהי, נשלחת הודעה לסטודנטים. למרות זאת, באחריותו המלאה של הסטודנט לבדוק את תקינות הרשמתו באמצעות מערכת שאילתא.
 
במקרים שבהם הרשמה שאינה תקינה מסיבה כלשהי לא תוסדר על-ידי הסטודנט תוך ארבעה שבועות מתאריך היווצרות הבעיה או עד תחילת הסמסטר (הקרוב מביניהם), תבוטל הרשמתו של הסטודנט בהתאם להנחיות לביטול ההרשמה. סטודנט שיחליט לאחר מכן להירשם מחדש לקורס שבוטל, התשלום שיידרש ממנו יהיה בהתאם למקובל במועד ההרשמה החדשה. כמו כן, מהמשלם באמצעות כרטיס אשראי בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה ייגבה התשלום בהתאם למקובל במועד ההרשמה החדשה.​
 

 

 

על סטודנטים שמבקשים לחזור על לימוד קורס, בין אם לא עמדו בדרישות לקבלת נקודות זכות ובין אם עברו אותו בהצלחה ומעוניינים לשפר ציון, לעמוד מחדש בכל דרישות הקורס.

הרשמה לאותו קורס בפעם השנייה

סטודנטים יוכלו להירשם לקורס פעם שנייה בתשלום מופחת, כמפורט בטבלאות שכר הלימוד ובהתאם לתנאים להלן:

• לקורס הראשון שנרשמים אליו בפעם השנייה, ישלמו 70% משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה, כפי שנקבע לסמסטר החדש.

• לכל קורס נוסף, שנרשמים אליו בפעם השנייה, ישלמו 80% משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה, כפי שנקבע לסמסטר החדש.

• ההנחה היא על שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה בלבד ואינה חלה על מרכיבי תשלום אחרים שאינם שכר לימוד, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

• סטודנטים שזכאים למלגת עידוד ללוחמים (ראו הסבר בסעיף מלגות) ישלמו 50% משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה, לכל קורס שאליו יירשמו בפעם השנייה (כל עוד הם עומדים בקריטריון הזכאות למלגת עידוד ללוחמים).

• סטודנטים שנרשמים לקורס בפעם השנייה וזכאים למלגת עידוד למשרתי/מסיימי שירות חובה שאינם לוחמים ולמשרתי/מסיימי שירות לאומי, ישלמו 70% או 80% משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה ולא יהיו זכאים להנחה נוספת (אין כפל הנחות).

• סטודנטים לתואר ראשון שצברו 72 נ"ז לפחות, ישלמו 70% משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה, לכל קורס שאליו יירשמו בפעם השנייה.

• סטודנטים שסיימו בהצלחה קורס מתקדם ומבקשים לבצע הרשמה חוזרת לקורס לשם כתיבת עבודה סמינריונית, ישלמו 70% משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה.

• אל סטודנטים שנרשמים לקורס בפעם השנייה, יישלחו רק חוברת הקורס והנספחים השונים הנדרשים ללימודים בקורס. יחידות הלימוד של הקורס לא יישלחו בשנית. סטודנטים שחוזרים על קורס שבו חל שינוי בחומר הלימוד, יקבלו את חומר הלימוד המלא בקורס ללא תשלום נוסף.

• אין אפשרות לשלם שכר לימוד מופחת בגין חזרה על קורס, אם ההרשמה הקודמת לאותו קורס בוטלה.

• סטודנטים שנענשו בביטול קורס על ידי ועדת המשמעת וירצו להירשם אליו פעם נוספת, יתבקשו לשלם עבורו שכר לימוד מלא.

• סטודנטים חיצוניים1 שברצונם להירשם בפעם השנייה לקורס אנגלית: מתקדמים א2 בסיסי2, טרום בסיסי א+ב2, ישלמו שכר לימוד בהתאם למפורט בטבלה 1.2: שכר לימוד לקורסי אנגלית, ראו סעיף טבלאות שכר לימוד.

• סטודנטים שהקורס הראשון שאליו יירשמו בפעם השנייה יהיה אחד מקורסי אנגלית: מתקדמים א2 בסיסי2, טרום בסיסי א+ב2, יוכלו להירשם לקורס נוסף אקדמי בהרשמה חוזרת, בתשלום של 70% משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה.

• סטודנטים שלמדו בעבר קורס אנגלית: מתקדמים ב2 באחד המסלולים, ויירשמו בפעם השנייה לקורס זה, אך במסלול אחר, ישלמו שכר לימוד מלא.


הרשמה לאותו קורס החל מהפעם השלישית

סטודנטים שנרשמו פעמיים לאותו הקורס ולא עמדו בדרישותיו, יוכלו להירשם לאותו הקורס בפעם השלישית או יותר רק באישור אחראי פניות הסטודנטים במחלקה האקדמית שאליה שייך הקורס.

יש להביא בחשבון, כי תהליך בדיקת הבקשה נמשך זמן-מה, ולכן יש להירשם לקורס המבוקש עם פתיחת ההרשמה הסדירה ולהגיש את הבקשה מיד לאחר מכן.

סטודנטים המבקשים להירשם פעם שלישית או יותר לאחד מקורסי אנגלית כשפה זרה, אינם צריכים לקבל אישור מהמחלקה האקדמית.

הרשמה לאותו הקורס החל מהפעם השלישית כרוכה בתשלום שכר לימוד מלא.

סטודנטים שיירשמו לקורס בפעם השלישית, ולאחר מכן תבוטל הרשמתם (ביוזמתם או ביוזמת האוניברסיטה) עקב אי קבלת אישור, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול הרשמה.

המקבלים אישור ומבטלים הרשמתם לקורס, יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול ההרשמה, בהתאם לתקופה שבה תתקבל בקשת הביטול. לא יוחזרו דמי ההרשמה ודמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת.

 


  1. ראו הגדרה בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה.
  2. החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א2016), שונו שמות הקורסים באנגלית. ראו סעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה.