כללי

הנחיות כלליות

 האוניברסיטה הפתוחה שולחת אל הסטודנטים את ההודעות המינהליות הקשורות ללימודים באמצעות דואר אלקטרוני.
ההודעות שנשלחות בדואר האלקטרוני מוצגות גם במערכת שאילתא, חלקן נשלחות גם במסרון. על הסטודנטים לבדוק בקביעות את ההודעות הנשלחות אליהם במערכת שאילתא, או בתיבת הדואר האלקטרוני. לתשומת לב: ההודעות שנשלחות בדואר אלקטרוני ובמסרונים אינן נשלחות בדואר רגיל.
לאחר קבלת מסרון מהאוניברסיטה, הסטודנטים מתבקשים להתעדכן בפרטי ההודעה המלאה שנשלחה אל תיבת הדואר האלקטרוני שלהם או התקבלה במערכת שאילתא.
על מנת למנוע שיבושים בהגעת ההודעות, על הסטודנטים לוודא שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם ומספר הטלפון הנייד שלהם קיימים ומעודכנים במערכות האוניברסיטה הפתוחה. אפשר לעדכן את הפרטים האישיים באחת הדרכים הבאות:
·   מערכת שאילתא, בתפריט "עדכון פרטים אישיים"
·   מוקד הפניות והמידע, בטלפון 3500* או 09-7782222, שלוחה 1 (נדרשת הזדהות באמצעות קוד אישי)
·   באמצעות הדואר האלקטרוני: [email protected]
סטודנטים יכולים להסיר את עצמם מרשימות דיוור של הודעות שאינן קשורות ללימודיהם במערכת שאילתא.
מסירת כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון הנייד באמצעות טופס ההרשמה, או בכל דרך אחרת, מהווה הרשאה לאוניברסיטה הפתוחה להעביר לסטודנטים הודעות ומידע בדואר האלקטרוני ו/או במסרונים.

 

סמסטר הקיץ הוא סמסטר אינטנסיבי שאורכו תשעה שבועות.
בסמסטר הקיץ יש לשלם תוספת קיץ עבור כל קורס. גובה תוספת קיץ מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד.
 
סמסטר הקיץ מתקיים במקביל למועדי הבחינות של סמסטר האביב. לפיכך, ייתכן מאוד שתהיה חפיפה בין מועדי המפגשים ומועדי הבחינות. חפיפה כזאת לא תהיה עילה לטענות, לתביעות או להקלות כלשהן. על סטודנטים שנרשמים בסמסטר הקיץ ליותר מקורס אחד, לוודא לפני ההרשמה שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים. אם קיימת חפיפה יש לבחור בקורס אחר או לגשת לבחינה במועד ב.
מועדי הבחינות בקורסים מפורסמים באתר האוניברסיטה בפרק בחינות.​
בסמסטר הקיץ לא יתקבלו הרשמות "על-תנאי", למעט במקרים הבאים:
1. הרשמה "על-תנאי" לקורסי שפה באנגלית תתקבל מסטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה, בסמסטר האביב שלפניו, את הקורס ברמה הנמוכה יותר או שזכאים עדיין להיבחן בקורס ברמה הנמוכה יותר.
2. הרשמה "על-תנאי" לקורס ברמה מתקדמת תתקבל מסטודנטים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו קורס אנגלית: מתקדמים ב , וזהו התנאי היחיד שעליהם להשלים לקורס המתקדם, או מסטודנטים שזכאים עדיין להיבחן בקורס אנגלית: מתקדמים ב שלמדו בסמסטר קודם.
סטודנטים שלומדים בסמסטר האביב קורס שהוא תנאי קבלה לקורס שהם מבקשים ללמוד בסמסטר הקיץ העוקב, יוכלו להירשם ל"לימודים ברצף" (ראו תת-סעיף 10 בסעיף הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה)

 


 

 

במקרים של הרשמה לא תקינה מסיבה כלשהי, נשלחת הודעה לסטודנטים. למרות זאת, באחריותו המלאה של הסטודנט לבדוק את תקינות הרשמתו באמצעות מערכת שאילתא.
 
במקרים שבהם הרשמה שאינה תקינה מסיבה כלשהי לא תוסדר על-ידי הסטודנט תוך ארבעה שבועות מתאריך היווצרות הבעיה או עד תחילת הסמסטר (הקרוב מביניהם), תבוטל הרשמתו של הסטודנט בהתאם להנחיות לביטול ההרשמה. סטודנט שיחליט לאחר מכן להירשם מחדש לקורס שבוטל, התשלום שיידרש ממנו יהיה בהתאם למקובל במועד ההרשמה החדשה. כמו כן, מהמשלם באמצעות כרטיס אשראי בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה ייגבה התשלום בהתאם למקובל במועד ההרשמה החדשה.​
 

 

 

על סטודנטים שמבקשים לחזור על לימוד קורס, בין אם לא עמדו בדרישות לקבלת נקודות זכות ובין אם עברו אותו בהצלחה ומעוניינים לשפר ציון, לעמוד מחדש בכל דרישות הקורס.

הרשמה לאותו קורס בפעם השנייה

סטודנטים יוכלו להירשם לקורס פעם שנייה בתשלום מופחת, כמפורט בטבלאות שכר הלימוד ובהתאם לתנאים להלן:

• לקורס הראשון שנרשמים אליו בפעם השנייה, ישלמו 70% משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה, כפי שנקבע לסמסטר החדש.

• לכל קורס נוסף, שנרשמים אליו בפעם השנייה, ישלמו 80% משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה, כפי שנקבע לסמסטר החדש.

• ההנחה היא על שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה בלבד ואינה חלה על מרכיבי תשלום אחרים שאינם שכר לימוד, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

• סטודנטים שזכאים למלגת עידוד ללוחמים (ראו הסבר בסעיף מלגות) ישלמו 50% משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה, לכל קורס שאליו יירשמו בפעם השנייה (כל עוד הם עומדים בקריטריון הזכאות למלגת עידוד ללוחמים).

• סטודנטים שנרשמים לקורס בפעם השנייה וזכאים למלגת עידוד למשרתי/מסיימי שירות חובה שאינם לוחמים ולמשרתי/מסיימי שירות לאומי, ישלמו 70% או 80% משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה ולא יהיו זכאים להנחה נוספת (אין כפל הנחות).

• סטודנטים לתואר ראשון שצברו 72 נ"ז לפחות, ישלמו 70% משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה, לכל קורס שאליו יירשמו בפעם השנייה.

• סטודנטים שסיימו בהצלחה קורס מתקדם ומבקשים לבצע הרשמה חוזרת לקורס לשם כתיבת עבודה סמינריונית, ישלמו 70% משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה.

• אל סטודנטים שנרשמים לקורס בפעם השנייה, יישלחו רק חוברת הקורס והנספחים השונים הנדרשים ללימודים בקורס. יחידות הלימוד של הקורס לא יישלחו בשנית. סטודנטים שחוזרים על קורס שבו חל שינוי בחומר הלימוד, יקבלו את חומר הלימוד המלא בקורס ללא תשלום נוסף.

• אין אפשרות לשלם שכר לימוד מופחת בגין חזרה על קורס, אם ההרשמה הקודמת לאותו קורס בוטלה.

• סטודנטים שנענשו בביטול קורס על ידי ועדת המשמעת וירצו להירשם אליו פעם נוספת, יתבקשו לשלם עבורו שכר לימוד מלא.

• סטודנטים חיצוניים1 שברצונם להירשם בפעם השנייה לקורס שפה באנגלית: מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי א+ב, ישלמו שכר לימוד בהתאם למפורט בטבלה 1.3: שכר לימוד לקורסי שפה באנגלית, ראו סעיף טבלאות שכר לימוד.

• סטודנטים שהקורס הראשון שאליו יירשמו בפעם השנייה יהיה אחד מקורסי השפה באנגלית: מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי א+ב, יוכלו להירשם לקורס נוסף אקדמי בהרשמה חוזרת, בתשלום של 70% משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה.

• סטודנטים שלמדו בעבר קורס שפה באנגלית: מתקדמים ב באחד המסלולים, ויירשמו בפעם השנייה לקורס זה, אך במסלול אחר, ישלמו שכר לימוד מלא.


הרשמה לאותו קורס החל מהפעם השלישית

סטודנטים שנרשמו פעמיים לאותו הקורס ולא עמדו בדרישותיו, יוכלו להירשם לאותו הקורס בפעם השלישית או יותר רק באישור אחראי פניות הסטודנטים במחלקה האקדמית שאליה שייך הקורס.

יש להביא בחשבון, כי תהליך בדיקת הבקשה נמשך זמן-מה, ולכן יש להירשם לקורס המבוקש עם פתיחת ההרשמה הסדירה ולהגיש את הבקשה מיד לאחר מכן.

סטודנטים המבקשים להירשם פעם שלישית או יותר לאחד מקורסי השפה באנגלית, אינם צריכים לקבל אישור מהמחלקה האקדמית.

הרשמה לאותו הקורס החל מהפעם השלישית כרוכה בתשלום שכר לימוד מלא.

סטודנטים שיירשמו לקורס בפעם השלישית, ולאחר מכן תבוטל הרשמתם (ביוזמתם או ביוזמת האוניברסיטה) עקב אי קבלת אישור, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול הרשמה.

המקבלים אישור ומבטלים הרשמתם לקורס, יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול ההרשמה, בהתאם לתקופה שבה תתקבל בקשת הביטול. לא יוחזרו דמי ההרשמה ודמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת.

 


 1. ראו הגדרה בסעיף הרשמה לקורסי שפה באנגלית.

 

 

בקשות להכרה בלימודים קודמים ובקשות לאישור תכנית לימודים אפשר להגיש באופן שוטף גם כשלא מתקיימת הרשמה וללא תלות במועדי הסמסטרים.

שימו לב! הכרה בלימודים קודמים או אישור תכנית לימודים כרוכים בתהליך ממושך. לכן מומלץ להפנות את הבקשה מוקדם ככל האפשר. יש להביא בחשבון שעבודת הוועדה להכרה בלימודים קודמים והוועדה לאישור תכניות לימודים מנותקות ממועדי ההרשמה. לפיכך, מומלץ לסטודנטים שפונים לאחת הוועדות הללו, להירשם לקורס שאינו תלוי בהחלטת הוועדה ולא לעכב את ההרשמה בהמתנה להחלטת הוועדה.

סטודנטים שלמרות האמור לעיל ימתינו לתשובת הוועדה ויימנעו מלהירשם במהלך תקופת ההרשמה הסדירה או ההרשמה המאוחרת, לא יהיו זכאים לפטור מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת או לקבלת אישור חריג להרשמה לאחר סגירתה. סטודנטים שבכל זאת יירשמו לקורס התלוי בהחלטת אחת מהוועדות הללו, ובעקבות החלטת הוועדה יבקשו לשנות את הרשמתם, יחויבו בתשלום דמי טיפול ועלויות, כמפורט בסעיף תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה. יש להביא בחשבון שאפשר להירשם רק עד תום ההרשמה המאוחרת.

לסטודנטים שהגישו בקשה להכרה בלימודים קודמים ועדיין לא נתקבלה החלטה בעניינם, או לסטודנטים שבכוונתם להגיש בקשה כזו, מומלץ לא להירשם לקורס שתוכנו עלול להיות חופף לקורס שנכלל בבקשה להכרה בלימודים קודמים. הוועדה להכרה בלימודים קודמים עשויה לפטור את המבקשים מללמוד את הקורס, או למנוע מהם ללמוד אותו. במקרה כזה, כל שינוי בהרשמה יהיה כרוך בתשלום דמי טיפול ועלויות, כמפורט בסעיף תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה. משהתקבלה ההודעה על החלטת הוועדה להכרה בלימודים קודמים, מומלץ לפנות לייעוץ.

על סטודנטים שהגישו בקשה לאישור תכנית לימודים לקחת בחשבון שהחלטת הוועדה עשויה לחייבם לשנות את הרשמתם. לכן מומלץ מאוד לפנות לייעוץ לפני ההרשמה.

 

 
סטודנטים חדשים לתואר ראשון יכולים להירשם בסמסטר הראשון ללימודיהם לשלושה קורסים לכל היותר.
המעוניינים להירשם ליותר משלושה קורסים בסמסטר הראשון, צריכים לקבל אישור מיועץ/ת ללימודים אקדמיים.
 
לסטודנטים ותיקים לתואר ראשון אין הגבלה במכסת הקורסים המותרת להרשמה. עם זאת, לנרשמים באותו הסמסטר ליותר מחמישה קורסים לא ניתן להבטיח שיבוץ לבחינה במועדי א בתאריך נפרד בכל קורס.
 
מומלץ לכל הסטודנטים לפנות לייעוץ ללימודים אקדמיים לפני ההרשמה לקורסים, בטלפון: 3500*,  09-7782222.
 

שימו לב

קבלת ההחלטה בנוגע לבקשה ללמוד מכסת קורסים חריגה בסמסטר, כרוכה בתהליך הנמשך זמן-מה. יש להירשם לקורסים המבוקשים עם פתיחת ההרשמה הסדירה ולהגיש מיד לאחר מכן בקשה מנומקת הכוללת גם את פרטי הקורסים המבוקשים.
על סטודנטים שיגישו את הבקשה סמוך לסיום ההרשמה, להביא בחשבון שאם הבקשה תאושר, יש סבירות גבוהה שחומר הלימוד הנשלח אליהם באמצעות הדואר יגיע לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה.
סטודנטים אשר הרשמתם לקורס תבוטל עקב אי קבלת אישור, לא יחוייבו בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול ההרשמה.
סטודנטים שיבטלו הרשמתם לקורס לאחר שקיבלו אישור, יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול ההרשמה, בהתאם לתקופה שבה תתקבל בקשת הביטול (ראו פירוט בסעיף תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה). לא יוחזרו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת.
 1. סטודנטים שנרשמו לקורס שיש לו תנאי קבלה, יבדקו היטב, לפני שהם נרשמים, אם הם עומדים בכל תנאי הקבלה המפורטים בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים .
 2. לקורס עם תנאי קבלה יתקבלו רק סטודנטים שבעת ההרשמה עומדים בכל תנאי הקבלה וכן סטודנטים "על-תנאי" כמפורט בסעיף 4 להלן.
 3. אם הבקשה להרשמה לקורס תיקלט כ"לא עומד בתנאי קבלה", וההרשמה תבוטל (אם ביוזמת הסטודנטים ואם ביוזמת האוניברסיטה הפתוחה), יחויבו הסטודנטים בדמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול ההרשמה (ראו טבלה 3: תשלומים אחרים בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים). את ההרשמה שנקלטה כ"לא עומד בתנאי הקבלה" אי אפשר לדחות.
 4. לסטודנטים שמבקשים להירשם לקורס ועדיין אינם עומדים בכל תנאי הקבלה אליו, מומלץ שירשמו "על-תנאי", וזאת רק אם יש באפשרותם להשלים את התנאים החסרים1 לכל המאוחר עד תחילת הסמסטר, במסגרת קורס שנלמד באוניברסיטה הפתוחה כמפורט להלן:

  א.   

סמסטר ההרשמה מועד אחרון להשלמת תנאי קבלה
סמסטר סתיו מועד א של בחינות הגמר של סמסטר האביב שלפניו.
סמסטר אביב מועד א הראשון של סמסטר הסתיו שלפניו.
סמסטר קיץ אין קבלה "על-תנאי" למעט במקרים הבאים:
 1. הרשמה "על-תנאי" לקורס באנגלית כשפה בינלאומית תתקבל מסטודנטים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו את הקורס ברמה הנמוכה יותר, או מסטודנטים שזכאים עדיין להיבחן בקורס ברמה הנמוכה יותר שלמד בסמסטר קודם.
 2. הרשמה "על-תנאי" לקורס ברמה מתקדמת תתקבל מסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו קורס אנגלית: מתקדמים ב, וזהו התנאי היחיד שעליהם להשלים לקורס המתקדם, או מסטודנטים שזכאים עדיין לגשת לבחינה בקורס אנגלית: מתקדמים ב, שלמדו בסמסטר קודם.

           

           ב. על הסטודנטים לעמוד בדרישות לימודי האנגלית במהלך הלימודים האקדמיים. ראו מידע מפורט בפרק אנגלית כשפה בינלאומית.

 1. אם, למרות ההמלצה להירשם "על-תנאי", יעדיפו הסטודנטים להמתין לתוצאות הציונים בקורס המתנה ויירשמו לקורס המותנה בתקופת ההרשמה המאוחרת, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין ההרשמה המאוחרת.
 2.  לא יתקבלו הרשמות "על-תנאי" לסמסטר הסתיו, על סמך השלמת תנאי קבלה בסמסטר הקיץ שלפניו למעט במקרים הבאים:
        א. הרשמה "על-תנאי" לקורס באנגלית כשפה בינלאומית, אם את הקורס ברמה הנמוכה יותר לומדים הסטודנטים בסמסטר הקיץ.
        ב. הרשמה "על-תנאי" לקורס ברמה מתקדמת, אם הסטודנטים לומדים בסמסטר הקיץ את הקורס אנגלית: מתקדמים ב וזהו התנאי היחיד שעליהם להשלים לקורס ברמה המתקדמת.
 3.  סטודנטים שנרשמו "על-תנאי", יישלח אליהם חומר הלימוד של הקורס רק לאחר שישלימו את כל תנאי הקבלה לקורס. יש להביא בחשבון שייתכן שחומר הלימוד יגיע לאחר תחילת הסמסטר (תלוי במועד שבו יתקבלו תוצאות הבחינה בקורס התנאי). במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים האחריות להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 4.  זכאים להירשם לקורס ברמה מתקדמת, ללא תשלום דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, סטודנטים שבבחינתם הראשונה במבחן אמי"ר/ם או הבחינה הפסיכומטרית קיבלו ציון בבחינה המזכה אותם ברמת פטור מלימוד אנגלית.
   הפטור מתשלום דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת כפוף לכך שההרשמה לקורס תיקלט לא יאוחר מחודשיים לאחר תאריך בחינת אמי"ר או המבחן הפסיכומטרי ולא יאוחר מחודש לאחר התאריך של מבחן אמיר"ם.
 5.  הנרשמים לקורס "על-תנאי" שהרשמתם תבוטל, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול ההרשמה כאשר ההרשמה עדיין "על-תנאי", או אם לא עמדו בתנאי.
 6. לימודים ברצף: סטודנטים לתואר ראשון שמבקשים ללמוד בסמסטרים רצופים קורסים שיש להם תנאי קבלה, כדי להתקדם בלימודיהם בקצב מהיר, יוכלו להירשם ל"לימודים ברצף". כלומר, לימוד הקורס שיש לו תנאי קבלה עוד לפני שעמדו בהצלחה בכל דרישות הקורס המתנה. אם לקורס יש כמה קורסים שהם תנאי קבלה ולסטודנטים חסר יותר מקורס אחד, לא יוכלו לבקש לימודים ברצף. הלמידה ברצף מותנית בכך, שהסטודנטים הגישו 50% מדרישת מינימום המטלות בקורס המתנה בציון 55 לפחות. שיטת הלמידה ברצף תחול על המעבר מסמסטר סתיו (א) לסמסטר אביב (ב), על המעבר מסמסטר אביב (ב) לסמסטר קיץ (ג), ועל המעבר מסמסטר קיץ (ג) לסמסטר סתיו (א). היא לא תחול על המעבר מסמסטר אביב (ב) לסמסטר סתיו (א) בשנה האקדמית העוקבת. את נקודות הזכות בקורס המותנה אפשר יהיה לקבל רק לאחר סיום בהצלחה של כל הדרישות בקורס המתנה. לא תינתן אפשרות ללימודים ברצף לסטודנטים שנכשלו בעבר בקורס שהוא תנאי קבלה לקורס שאותו הם מבקשים ללמוד ברצף.
  הרשמתם של סטודנטים שבחרו ללמוד ברצף, תהפוך תקינה לאחר שיעמדו בדרישות הלימודים ברצף. כל שינוי בהרשמה שיבוצע לאחר מכן יהיה בהתאם למפורט בטבלת הזכאות לשינויים בהרשמה ופירוט דמי הטיפול והעלויות. שיטת "הלימודים ברצף" תחול על חלק מהקורסים שיש להם תנאי קבלה. הליך ההצטרפות ללימודים ברצף לא מתבצע באופן אוטומטי.  על סטודנטים שמבקשים ללמוד ברצף להזין פנייה במערכת הפניות בשאילתא או להודיע על כך למוקד הפניות והמידע לאחר ביצוע ההרשמה לקורס.
  בסמסטר הקיץ (ג) אין הרשמה "על-תנאי", כפי שמצוין בסעיף הנחיות הרשמה לסמסטר קיץ, למעט במקרים המצוינים בתת-סעיף 6 לעיל. אולם כן תתאפשר הרשמה ל"לימודים ברצף" בקורסים שבהם מיושמת אפשרות זאת.
 7. סטודנטים שמבקשים להירשם לקורס מבלי שעמדו במלוא תנאי הקבלה, מאחר שלמדו את קורס הקדם החסר במסגרת אקדמית אחרת, יכולים לפנות אל מרכזי ההוראה של הקורסים הרלוונטיים בבקשה לפטור מתנאי זה. יש לצרף אישור מתאים. אפשרות זו אינה חלה על קורס קדם המוגדר כחובה בתכנית הלימודים.

 

 

 


 1. אם התנאי החסר הוא ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה