שיטת שכר לימוד מצטבר ואחיד (שמ"א)

 

שיטת שמ"א הנהוגה באוניברסיטה הפתוחה חלה רק על קורסים אקדמיים לתואר ראשון המקנים נקודות זכות.1

שיטת שמ"א תשס"ו

באוניברסיטה הפתוחה, שכר הלימוד לתואר ראשון מחולק באופן שווה על פני 20 קורסים בהנחיה רגילה (27 קורסים בהנדסה), בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה. לאחר השלמת הדרישות האקדמיות לתואר, יבדק מאזן התשלומים הצטבר שלך במסגרת שיטת שמ"א. אם תכנית מסוימת לתואר כוללת יותר מ 20 קורסים, הקורסים הנוספים נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון שמ"א .

אם התכנית כוללת פחות מ 20 קורסים לתואר, שכר הלימוד הנדרש לתשלום הינו שכר לימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

כל הרשום כאן מובא כמידע בלבד, ובמקרה של ספק או סתירה יהיה הנוסח המחייב של שיטת חישוב שמ"א, זה המפורט בתקנון שכר הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה, בנוסחו המעודכן ביותר, כפי שיהיה מעת לעת.

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי שיטת שמ"א ו/או חלותם, או כל חלק מהם בכל עת.


כללי שיטת שמ"א המפורטים בהנחיות הרשמה אלו ובתקנון שכר הלימוד של אוניברסיטה הפתוחה, אינם חלים על לימודי ההשלמה בחשבונאות (לימודי שנה רביעית).     

  1. כללי שיטת שמ"א אינם חלים על קורסים לתואר ראשון הנלמדים במסגרת לימודי השלמה לקראת תואר שני ועל קורסים לתעודת הוראה ולימודי תעודה, למעט קורסים הנלמדים בלימודים תעודה בחשבונאות.

     


 

פתח הכל