שיטת שכר לימוד מצטבר ואחיד (שמ"א)

 

שיטת שמ"א הנהוגה באוניברסיטה הפתוחה חלה רק על קורסים אקדמיים לתואר ראשון המקנים נקודות זכות.1

שיטת שמ"א תשס"ו

באוניברסיטה הפתוחה, שכר הלימוד לתואר ראשון מחולק באופן שווה על פני 20 קורסים בהנחיה רגילה, 23 קורסים בתכנית בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או 27 קורסים בתוכניות בהנדסה, בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה. לאחר השלמת הדרישות האקדמיות לתואר, יבדק מאזן התשלומים המצטבר במסגרת שיטת שמ"א. 

אם תכנית מסוימת לתואר כוללת יותר מ 20 קורסים, או יותר מ 23 קורסים בתכנית בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה, או יותר מ 27 קורסים בתכניות בהנדסה, הקורסים הנוספים נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון שמ"א .

אם התכנית כוללת פחות מ 20 קורסים, או פחות מ 23 קורסים בתכנית בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה, או פחות מ 27 קורסים בתכניות בהנדסה,  שכר הלימוד הנדרש לתשלום הינו שכר לימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

כל הרשום כאן מובא כמידע בלבד, ובמקרה של ספק או סתירה יהיה הנוסח המחייב של שיטת חישוב שמ"א, זה המפורט בתקנון שכר הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה, בנוסחו המעודכן ביותר, כפי שיהיה מעת לעת.

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי שיטת שמ"א ו/או חלותם, או כל חלק מהם בכל עת.     

  1. כללי שיטת שמ"א אינם חלים על קורסים לתואר ראשון הנלמדים במסגרת לימודי השלמה לקראת תואר שני ועל קורסים לתעודת הוראה ולימודי תעודה, למעט קורסים הנלמדים בלימודי תעודה בחשבונאות.

     


 

פתח הכל