קריטריונים לקבלת דוחות אבחון דידקטי

האבחון נועד לספק מידע מקיף על אודות תפקודי הלמידה של הסטודנט, בדרך שתאפשר להבין את היכולות והקשיים בתהליך הלמידה. המידע הכלול באבחון יסייע בהתאמה יעילה של מערך התמיכה.
באבחון תתואר תמונת התפקוד הלימודית של הסטודנט: סקירת היכולות, איתור מקורות הקושי וקביעת אבחנה מבדלת.
 
להלן קווים מנחים, הנדרשים מדוחות אבחון המוגשים לאוניברסיטה הפתוחה:
 
• מתקבלים דוחות אבחון שבוצעו במהלך 5 השנים האחרונות המצביעים בבירור על קיומה של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז. אבחון שנערך לפני יותר מ-5 שנים מומלץ לשלוח ליחידה לסטודנטים עם לקויות למידה לבדיקת הצורך בפנייה לאבחון עדכני.

• נדרש ציון שמו המלא של המאבחן, חתימתו, תוארו, מומחיותו, שם המוסד אליו משתייך המאבחן (אם יש כזה) וחותמת המוסד.

• יש להגיש דוחות אבחון המבוססים על בדיקה עדכנית של תפקודי למידה.    

• יש לצרף לדוחות האבחון נתונים כמותיים ובהם סיכום הממצאים והתייחסות לנורמות שלפיהן נערך האבחון.
 

דוח האבחון יכלול את המרכיבים הבאים

פתח הכל

נספח: פירוט תחומי התפקוד הנדרשים באבחון

פתח הכל