החלטות וועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד

האוניברסיטה הפתוחה מיישמת את החלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון, בכפוף לקבלת מימון הפחתת שכר לימוד מהמועצה להשכלה גבוהה. סטודנט לתואר ראשון אשר ביום הרשמתו צבר 18 נקודות זכות ומעלה, ישלם שכר לימוד מופחת. סטודנט שביום הרשמתו טרם צבר 18 נקודות זכות, ישלם שכר לימוד מלא, בהתאם להחלטות וינוגרד, וכמפורט בסעיף טבלאות שכר לימוד.

הפחתת וינוגרד אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או קורסי השלמה לתואר שני.

שימו לב,

  1. ההפחתה חלה על שכר הלימוד בלבד. לפיכך, חישוב גובה התשלום או ההחזר הכספי בגין הפחתת וינוגרד מתייחס לשכר הלימוד בלבד ואינו כולל מרכיבי תשלום אחרים, שאינם שכר לימוד, (כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד.

     

  2. לצורך עמידה במכסת המינימום של 18 נקודות זכות, יילקחו בחשבון גם נקודות זכות שהוכרו לסטודנט על-ידי האוניברסיטה הפתוחה בגין לימודים קודמים במוסדות מתוקצבים ומוכרים להשכלה גבוהה, ובגין נקודות זכות עבור קורסים שנלמדו באוניברסיטאות אחרות, באישור מראש ובכתב מטעם האוניברסיטה הפתוחה.

  3. סטודנטים שביום הרשמתם עמדו בדרישה למכסת המינימום של 18 נקודות זכות, ישלמו שכר לימוד מופחת.

  4. לסטודנטים ששילמו שכר לימוד מלא ולאחר מכן צברו 18 נקודות זכות, יבוצע באופן שוטף זיכוי כספי רטרואקטיבי לחשבון האישי באוניברסיטה הפתוחה, בהתאם להחלטות וינוגרד על הפחתת שכר לימוד. הזיכוי הכספי יבוצע עבור כל ההרשמות לקורסים אקדמיים (המקנים נקודות זכות) הנלמדים לקראת תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, החל מסמסטר הסתיו תשס"ה (א2005) ועד סמסטר הזיכוי. הזיכוי הכספי יבוצע בגין כל קורס ששולם עבורו שכר לימוד, כולל קורסים שהסטודנט נכשל בהם וקורסים שבתהליך לימוד.

  5. לסטודנטים שהעבירו לאוניברסיטה הפתוחה התחייבות לתשלום של מקום עבודה או גורם אחר ולסטודנטים ששילמו באמצעות המחאה מהפיקדון בקרן לקליטת חיילים משוחררים, יועבר הזיכוי ישירות לגורם המשלם או לחשבון הפיקדון, בהתאמה.