שיבוץ בצה"ל

שיבוצם של המתגייסים ייקבע בהתאם לצורכי הצבא ומתוך התחשבות בנתונים שונים, בהם רצון המתגייסים להתנדב ליחידה מסוימת, איכותם, כושרם הרפואי, השכלתם ורמתם המקצועית בתחומים המוכרים על ידי צה"ל וחיוניים לו. לכן, מומלץ לדווח לצה"ל על לימודיכם באוניברסיטה הפתוחה כבר ביום ההתייצבות הראשון.


דחיית שירות - מסלול אקדמיזציה

בהתאם להסכם עם צה"ל, סטודנטים שהם תלמידי תיכון ועומדים לסיים עד סוף כיתה יב כמחצית מהלימודים לתואר, רשאים להגיש בקשה לדחיית שירות לצורך השלמת התואר*.

על התלמידים למלא טופס בקשה לדחיית שירות ולהגישו ליחידה לתלמידי תיכון בדיקנט הלימודים באוניברסיטה הפתוחה. צה"ל יטפל טיפול פרטני בכל בקשה לדחיית שירות בהתאם לצרכיו, על פי סדר עדיפות שייקבע מעת לעת. את הבקשה יש להגיש עם סיום סמסטר א של כתה יב ולאחר ההרשמה לסמסטר ב באוניברסיטה הפתוחה. פרטים נוספים על מסלול אקדמיזציה ראו באתר מתגייסים ובאתר מסלול העתודה האקדמית.

האוניברסיטה הפתוחה ומדור עתודה אקדמית בצה"ל מקיימים מדי שנה כנסי מידע למסלולים ולתכניות מיוחדות לתלמידי תיכון הדוחים את השרות הצבאי לצורך סיום התואר וגיוס לצבא כאקדמיזטורים. תלמידים העומדים בקריטריונים הנדרשים יקבלו זימון לכנס. 

* נקודות הזכות המצטברות לצורך הגשת בקשה לדחיית שירות הן סך הנקודות העומדות לזכות התלמידים בעת הגשת הבקשה והנקודות העתידות להצטבר בגין הרשמתם לסמסטרים א ו-ב של שנת לימודיהם בכיתה יב. סמסטר הקיץ העוקב אינו נכלל בצבירה הנדרשת.


עתודה אקדמית

תלמידים המעוניינים להגיש מועמדות לעתודה האקדמית של הצבא יפנו ישירות לצה"ל.
למידע מפורט ראו אתר מסלול העתודה האקדמית.
 

שירות לאומי

תלמידות תיכון, מכיתות י"א-י"ב הלומדות בתחומי המדעים באוניברסיטה הפתוחה, מוזמנות לפנות למחלקה לתלמידי תיכון בנושא חיבור למסגרות לשירות לאומי. 

לשאלות ובירורים

המחלקה לתלמידי תיכון - דיקנט הלימודים האקדמיים

טלפון: 09-7781317
פקס: 09-7782054
דוא"ל: young-students@openu.ac.il