כללי

הנחיות לשינויים בהרשמה

  

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה ופירוט דמי הטיפול והעלויות בגין השינויים בהרשמה, מפורטים כאן.

1. ניתן לבצע שינויים בהרשמה לקורסים (החלפת קורס, דחיית לימודים, החלפת קורס ודחייתו, ביטול הרשמה), במערכת שאילתא, במרכזי הלימוד ברחבי הארץ, או באמצעות משלוח בקשה בדוא"ל: infodesk@openu.ac.il.

2. התאריך שבו מבוצע השינוי במערכת שאילתא, או מתקבלת הבקשה בכתב לשינוי בהרשמה באחד ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה, הוא המועד הקובע לגבי דמי הטיפול והעלויות שייגבו בגין השינוי.

3. ניתן לשלם את דמי הטיפול והעלויות בכל אחד מאמצעי התשלום המפורטים בסעיף הנחיות לתשלום.

4. סטודנטים שמשלמים דמי טיפול וועלויות בגין שינוי בהרשמה באמצעות כרטיס אשראי, מתבקשים להקפיד ולסמן את אופן התשלום (חלוקה לתשלומים, תשלום אחד, הסדרי קרדיט). מסטודנטים שלא יסמנו את אופן התשלום, ייגבה הסכום הנדרש לפי הסדר התשלומים של האוניברסיטה הפתוחה.

5. סטודנטים שמבצעים שינויים בהרשמה: החלפת קורס / החלפה ודחייה/ ביטול הרשמה, נדרשים להחזיר את חומר הלימוד במצב תקין לחנות הספרים למדא, עד 30 יום מביצוע השינוי בהרשמה. 

לסטודנטים שביצעו שינויים בהרשמה לפני שהחזירו את חומרי הלימוד, תופיע ב"חשבון האישי" התחייבות לתשלום עם תאריך פרעון עתידי עבור חבילת חומר הלימוד שלא הוחזרה. אם חומר הלימוד לא יוחזר עד מועד הפרעון כנדרש, יבוצע חיוב בגין חבילת חומר לימוד שלא הוחזרה, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

למרות האמור לעיל, במקרה של החלפת קורס דחוי או במקרה של החלפה ודחייה של קורס דחוי, האוניברסיטה לא תקבל בחזרה את חומר הלימוד של הקורס המקורי. 

6. על סטודנטים שפנו בבקשה לשינוי בהרשמה עקב שירות מילואים, להגיש אישור ממוחשב על שירות המילואים. האוניברסיטה לא תטפל בפניות שאליהן צורפו אישורים כנדרש.

7.  יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס למרכז ההרשמה, למוסד או למכללה וכן את אישור המשלוח. האוניברסיטה לא תתחשב בטענה שמסמך כלשהו נשלח בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך (אישור משלוח הפקס, מהפקס או מהמחשב,1 דף פירוט שיחות,1 אישור מהדואר על דואר רשום, או אישור מהמחשב על משלוח דואר אלקטרוני). אם לא תצורף הוכחה,  תטופל הפניה רק בהתאם למועד הפנייה החדש.

8. שיבוץ לקבוצת לימוד בסמסטר המקורי או בקורס המקורי, לרבות שיבוץ לקבוצה במוסד או במכללה שבאמצעותו בוצעה ההרשמה, אינם יכולים להבטיח שיבוצים דומים בעקבות השינוי בהרשמה. שיבוץ שונה מזה המקורי לא ישמש עילה לסטודנטים לטענה כלפי האוניברסיטה או לבקשת הקלות כלשהן.

מסטודנטים שקיבלו מלגת עידוד ללוחמים לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס/ דחיית לימודים/ החלפה ודחייה. במקרה של ביטול הרשמה, יחויבו הסטודנטים בתשלום דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול ההרשמה, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

שימו לב: אם מגיע לסטודנטים זיכוי כספי, הזיכוי יבוצע כמפורט בסעיף: חשבון אישי/ זיכוי כספי לחשבון האישי.


  1. באישור או בדף השיחות חייב להופיע המספר של מרכז ההרשמה או המוסד/מכללה שאליו נשלח הפקס.