כללי

הנחיות לשינויים בהרשמה

  

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה ופירוט דמי הטיפול והעלויות בגין השינויים בהרשמה, מפורטים כאן.

1. ניתן לבצע שינויים בהרשמה לקורסים (החלפת קורס, דחיית לימודים, החלפת קורס ודחייתו, ביטול הרשמה), באופן מקוון במערכת הפניות בשאילתא, במרכזי הלימוד ברחבי הארץ, או באמצעות משלוח בקשה בדוא"ל : infodesk@openu.ac.il, לפקס 09-7780651, או בדואר לכתובת: האוניברסיטה הפתוחה - מרכז ההרשמה, ת"ד 808, רעננה 4353701.

2. התאריך שבו מתקבלת הבקשה בכתב לשינוי בהרשמה באחד ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה או במוסד שבו נרשמו הסטודנטים, הוא המועד הקובע לגבי דמי הטיפול והעלויות שייגבו בגין השינוי.

3. למשלמים בכרטיס אשראי, אפשר לחלק את סכומי דמי הטיפול והעלויות לסוגיהם כמפורט להלן:

הסכום תשלום​ מספר תשלומים​
עד 100 ש"ח ​ תשלום אחד
101 ש"ח עד 200 ש"ח​ שני תשלומים​
201 ש"ח עד 300 ש"ח ​
שלושה תשלומים​
מעל 300 ש"ח ​ ארבעה תשלומים​
 

4. סטודנטים שמשלמים דמי טיפול וועלויות בגין שינוי בהרשמה באמצעות כרטיס אשראי, מתבקשים להקפיד ולסמן את אופן התשלום (חלוקה לתשלומים, תשלום אחד, הסדרי קרדיט). מסטודנטים שלא יסמנו את אופן התשלום, ייגבה הסכום הנדרש בתשלומים, כמפורט בסעיף 3 לעיל.

5. במקרה של החלפת קורס, ביטול הרשמה, או החלפת קורס ודחייתו, על הסטודנטים להחזיר את חומר הלימוד במצב תקין למרכז ההשאלות (בחנות למדא). (פרטים על מועדי קבלת קהל במרכז ההשאלות ראו כאן). למרות האמור לעיל, במקרה של החלפת קורס דחוי או במקרה של החלפה ודחייה של קורס דחוי, האוניברסיטה לא תקבל בחזרה את חומר הלימוד של הקורס המקורי.אין לצרף את הבקשה לשינוי בהרשמה אל החבילה שהסטודנט שולח למרכז ההשאלות (בחנות למדא). עם זאת, יש לצרף לחבילה מכתב הסבר בדבר החזרת החבילה. על סטודנטים שטרם לקחו את חומר הלימוד מן הדואר, לצרף לבקשה את "כתב משלוח החבילה".

6. על סטודנטים שפנו בבקשה לשינוי בהרשמה עקב שירות מילואים, להגיש אישור ממוחשב מקצין העיר על שירות המילואים. האוניברסיטה לא תטפל בפניות שאליהן צורפו אישורים ידניים.

7.  יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס למרכז ההרשמה, למוסד או למכללה וכן את אישור המשלוח. האוניברסיטה לא תתחשב בטענה שמסמך כלשהו נשלח בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך (אישור משלוח הפקס, מהפקס או מהמחשב,1 דף פירוט שיחות,1 אישור מהדואר על דואר רשום, או אישור מהמחשב על משלוח דואר אלקטרוני). אם לא תצורף הוכחה,  תטופל הפניה רק בהתאם למועד הפנייה החדש.

8. שיבוץ לימוד מסוים בסמסטר המקורי או בקורס המקורי, לרבות שיבוץ לקבוצה במוסד או במכללה שבאמצעותו בוצעה ההרשמה, אינם יכולים להבטיח שיבוצים דומים בעקבות השינוי בהרשמה. שיבוץ שונה מזה המקורי לא ישמש עילה לסטודנטים לטענה כלפי האוניברסיטה או לבקשת הקלות כלשהן.

9. תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה ופירוט דמי הטיפול והעלויות בגין השינויים בהרשמה, מפורטים כאן.

10. מסטודנטים שקיבלו מלגת עידוד ללוחמים לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, בגין דחיית לימודים ובגין החלפת קורס ודחייתו.

שימו לב: אם מגיע לסטודנטים החזר כספי, ההחזר יתבצע כמפורט בסעיף שכר לימוד .


  1. באישור או בדף השיחות חייב להופיע המספר של מרכז ההרשמה או המוסד/מכללה שאליו נשלח הפקס.