כללי

הנחיות לשינויים בהרשמה

  

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה ופירוט דמי הטיפול והעלויות בגין השינויים בהרשמה, מפורטים כאן.

1. ניתן לבצע שינויים בהרשמה לקורסים (החלפת קורס, דחיית לימודים, החלפת קורס ודחייתו, ביטול הרשמה), במערכת שאילתא, במרכזי הלימוד ברחבי הארץ, או באמצעות משלוח בקשה בדוא"ל: infodesk@openu.ac.il.

2. התאריך שבו מבוצע השינוי במערכת שאילתא, או מתקבלת הבקשה בכתב לשינוי בהרשמה באחד ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה, הוא המועד הקובע לגבי דמי הטיפול והעלויות שייגבו בגין השינוי.

3. ניתן לשלם את דמי הטיפול והעלויות בכל אחד מאמצעי התשלום המפורטים בסעיף הנחיות לתשלום.

4. סטודנטים שמשלמים דמי טיפול וועלויות בגין שינוי בהרשמה באמצעות כרטיס אשראי, מתבקשים להקפיד ולסמן את אופן התשלום (חלוקה לתשלומים, תשלום אחד, הסדרי קרדיט). מסטודנטים שלא יסמנו את אופן התשלום, ייגבה הסכום הנדרש לפי הסדר התשלומים של האוניברסיטה הפתוחה.

5. סטודנטים שמבצעים שינויים בהרשמה: החלפת קורס / החלפה ודחייה/ ביטול הרשמה, נדרשים להחזיר את חומר הלימוד במצב תקין לחנות הספרים למדא, עד 30 יום מביצוע השינוי בהרשמה. 

לסטודנטים שביצעו שינויים בהרשמה לפני שהחזירו את חומרי הלימוד, תופיע ב"חשבון האישי" התחייבות לתשלום עם תאריך פרעון עתידי עבור חבילת חומר הלימוד שלא הוחזרה. אם חומר הלימוד לא יוחזר עד מועד הפרעון כנדרש, יבוצע חיוב בגין חבילת חומר לימוד שלא הוחזרה, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

למרות האמור לעיל, במקרה של החלפת קורס דחוי או במקרה של החלפה ודחייה של קורס דחוי, האוניברסיטה לא תקבל בחזרה את חומר הלימוד של הקורס המקורי. 

6. על סטודנטים שפנו בבקשה לשינוי בהרשמה עקב שירות מילואים, להגיש אישור ממוחשב על שירות המילואים. האוניברסיטה לא תטפל בפניות שאליהן צורפו אישורים כנדרש.

7.  יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס למרכז ההרשמה, למוסד או למכללה וכן את אישור המשלוח. האוניברסיטה לא תתחשב בטענה שמסמך כלשהו נשלח בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך (אישור משלוח הפקס, מהפקס או מהמחשב,1 דף פירוט שיחות,1 אישור מהדואר על דואר רשום, או אישור מהמחשב על משלוח דואר אלקטרוני). אם לא תצורף הוכחה,  תטופל הפניה רק בהתאם למועד הפנייה החדש.

8. שיבוץ לקבוצת לימוד בסמסטר המקורי או בקורס המקורי, לרבות שיבוץ לקבוצה במוסד או במכללה שבאמצעותו בוצעה ההרשמה, אינם יכולים להבטיח שיבוצים דומים בעקבות השינוי בהרשמה. שיבוץ שונה מזה המקורי לא ישמש עילה לסטודנטים לטענה כלפי האוניברסיטה או לבקשת הקלות כלשהן.

מסטודנטים שקיבלו מלגת עידוד ללוחמים לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס/ דחיית לימודים/ החלפה ודחייה. במקרה של ביטול הרשמה, יחויבו הסטודנטים בתשלום דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול ההרשמה, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

שימו לב: אם מגיע לסטודנטים זיכוי כספי, הזיכוי יבוצע כמפורט בסעיף: חשבון אישי/ זיכוי כספי לחשבון האישי.


  1. באישור או בדף השיחות חייב להופיע המספר של מרכז ההרשמה או המוסד/מכללה שאליו נשלח הפקס.

סטודנטים יכולים להחליף הרשמה מקורס אחד לקורס אחר, על פי ההנחיות הכלליות (ראו סעיף מידע כללי) ועל פי המפורט להלן.

החלפת קורס אפשר לבצע באמצעות מערכת הפניות בשאילתא.

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה ופירוט דמי הטיפול והעלויות בגין השינויים בהרשמה, מפורטים כאן.

שימו לב: סטודנטים שבמקום להחליף קורס יירשמו לקורס חדש, ובה בעת יפנו בבקשה לביטול הרשמה בקורס המקורי, יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הביטול, בהתאם למועד קבלת הבקשה. אם נרשמו לקורס החדש בתקופת ההרשמה המאוחרת, יחויבו בדמי טיפול ועלויות בהתאם.

אם הסטודנטים נתנו הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי, ההחלפה תבוצע גם אם הם עדיין לא החזירו את חומר הלימוד בקורס המקורי. אם החבילה לא תוחזר תוך 30 יום, ייגבה מהם תשלום בגין החבילה שלא הוחזרה, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

אם הסטודנטים לא נתנו הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי, ההחלפה תתבצע רק לאחר החזרת חומר הלימוד בקורס המקורי.

אפשר להחליף קורס גם לאחר דחיית הלימודים בו בכפוף למפורט בסעיף הנחיות לשינויים בהרשמה. במקרה כזה, האוניברסיטה לא תקבל בחזרה את חומר הלימוד של הקורס המקורי.

אפשר להחליף קורס לאחר החלפה ודחייה, בכפוף למפורט בסעיף הנחיות לשינויים בהרשמה.

החלפת קורס אנגלית: מתקדמים ב מתחום אחד לקורס בתחום אחר של מתקדמים ב נחשבת החלפת קורס לכל דבר וכרוכה בתשלום דמי טיפול ועלויות בהתאם למפורט בטבלה 4, בסעיף טבלאות הזכאות לשינויים בהרשמה.

על סטודנטים שמבקשים להחליף קורס לקראת סיום ההרשמה המאוחרת ולאחריה, להקפיד ולבדוק לפני הגשת בקשת החלפה אם הם יכולים ורשאים ללמוד את הקורס החדש, שבקורס ובקבוצת הלימוד המבוקשים יש עדיין מקומות פנויים ואם יש כיסוי מלא לדמי הטיפול והעלויות בגין ההחלפה. אם בעקבות החלפת קורס שתיקלט לאחר סיום ההרשמה המאוחרת, ההרשמה תהפוך ללא תקינה מסיבה של החלפה לקורס שהסטודנטים  אינם יכולים ללמוד מסיבה כלשהי, או לקורס שאינו מוצע ללימודים (או אינו פתוח להרשמה), או לקורס שחלות עליו מגבלות אחרות, או במקרה של אי תשלום דמי טיפול ועלויות – הרשמת הסטודנטים לא תטופל, והדבר יביא לביטול ההרשמה.


 

סטודנטים יכולים לדחות לימודיהם בקורס מסמסטר אחד לסמסטר אחר, על פי ההנחיות הכלליות (ראו סעיף מידע כללי) ועל פי המפורט להלן.

ניתן לבצע דחיית לימודים באמצעות מערכת הפניות בשאילתא.

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה ופירוט דמי הטיפול והעלויות בגין השינויים בהרשמה, מפורטים כאן

בקשה לדחיית לימודים תהיה לאחד מהסמסטרים הבאים שבהם יוצע הקורס ללימודים. אפשר לדחות קורס במהלך תקופה של שלוש שנים מסמסטר ההרשמה המקורי, ולא יותר מארבע פעמים במהלך תקופה זו. סטודנטים שלא יממשו לימודיהם במהלך תקופה זו, לא יוכלו יותר לדחות לימודים בקורס זה.

יש לציין בבקשת הדחייה לאיזה סמסטר לדחות את הלימודים.

אפשר לדחות קורס דחוי פעם נוספת, בכפוף למפורט בסעיף הנחיות לשינויים בהרשמה.

שימו לב: סטודנטים שמבקשים לדחות את לימודיהם לסמסטר הקיץ, חייבים להביא בחשבון שסמסטר הקיץ הוא סמסטר קצר שאורכו 9 שבועות (במקום 16-15 שבועות). לפני כן, יש לוודא שהקורס אכן מוצע ללימודים בסמסטר הקיץ (ראו טבלת תכנון רב-שנתי).

סטודנטים שדוחים את לימודיהם מסמסטר הסתיו או האביב לסמסטר הקיץ, יחויבו בתשלום עבור תוספת קיץ, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים. לסטודנטים שדוחים את לימודיהם מסמסטר הקיץ לסמסטר הסתיו או האביב, יוחזר התשלום עבור תוספת קיץ.

סטודנטים שדוחים את לימודיהם ביותר מסמסטר אחד, ויש ברשותם עזרי לימוד שקיבלו בהשאלה מן האוניברסיטה הפתוחה, חייבים להחזירם למרכז ההַשְׁאָלוֹת בחנות למדא כתנאי לביצוע הדחייה. הסטודנטים יוכלו לשאול את עזרי הלימוד מחדש, בסמסטר שאליו דחו את לימודיהם.

מסטודנטים שקיבלו מלגת עידוד ללוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין דחיית לימודים.

שימו לב: דחיית לימודים בקורס אינה מהווה דחייה של גביית שכר הלימוד. שכר הלימוד ייגבה על פי המועדים של סמסטר ההרשמה ולא על פי המועדים של הסמסטר – שאליו נדחים הלימודים.

חומר הלימוד של הקורס לא יישלח פעם נוספת, פרט לחוברת הקורס והנספחים השונים הנוגעים לסמסטר שאליו נדחים הלימודים. אם בעקבות שינויים בחומר הלימוד יהיה צורך לרכוש יחידות לימוד נוספות בקורס, הסטודנטים  יוכלו לרכוש אותן בחנות האוניברסיטה למדא בהנחה של 50%.

ציוני המטלות שיגישו הסטודנטים עד למועד הגשת הבקשה לדחיית לימודים, ייזקפו לזכותם רק אם ידחו את לימודיהם לאחד משני הסמסטרים העוקבים לסמסטר המקורי (לא כולל סמסטר הקיץ), אולם לפי משקלן בסמסטר שאליו יידחו הלימודים בקורס. סטודנטים שמבקשים לשפר את ציוניהם במטלות שהגישו עד למועד דחיית הלימודים, יוכלו להגישן מחדש בסמסטר שאליו יידחו לימודיהם. הציון הקובע יהיה הציון שיתקבל לאחר הגשת המטלה בפעם השנייה.

לא ניתן לבטל קורס דחוי. אפשר לבטל את דחיית הלימודים ולקבל החזר של דמי הטיפול והעלויות ששולמו בגין הדחייה, כל עוד בקשת הסטודנטים מתקבלת באחד ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה או במוסד שבו נרשמו, עד שבעה שבועות לפני פתיחת הסמסטר שאליו נדחו הלימודים.

שימו לב: למרות הנוהל הקובע שלא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי, תכובד הבקשה לביטול הרשמה לקורס דחוי, בתנאי שתתקבל במרכז ההרשמה של האוניברסיטה לא יאוחר מהמועד האחרון לביטול הרשמה בסמסטר המקורי שבו בוצעה ההרשמה לקורס.

הלומדים את הקורס במתכונת של הנחיה רגילה ובעקבות דחיית הלימודים ירצו ללמוד את הקורס במתכונת של הנחיה מוגברת, יהיה עליהם לשלם את תוספת התשלום הנדרשת תמורת הנחיה מוגברת.

על הלומדים את הקורס במתכונת של הנחיה מוגברת או מתוקשבת, להביא בחשבון כי ייתכן שהקורס לא יילמד במתכונת של הנחיה מוגברת או מתוקשבת בסמסטר שאליו נדחו הלימודים, ויהיה עליהם להצטרף לקבוצה בהנחיה רגילה. סטודנטים שהיו רשומים לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת ויבקשו לעבור לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה רגילה, יזוכו בתוספת עבור ההנחיה המוגברת רק אם בקשתם לדחיית לימודים תבוצע במערכת שאילתא או תתקבל במרכז ההרשמה, עד שישה שבועות מתחילת סמסטר סתיו ואביב, או שלושה שבועות מתחילת סמסטר קיץ.

סטודנטים ששירתו שירות מילואים למשך 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר, לעניין קורס סמסטריאלי, או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת לימודים לעניין קורס שנתי, ונעדרו בשל כך ממפגשי הנחיה בקורס, זכאים לדחות את לימודיהם לשנה האקדמית העוקבת, ללא תשלום נוסף. זאת בתנאי שעדיין לא נבחנו בקורס ופנייתם בכתב תתקבל במרכז ההרשמה, לא יאוחר ממועד ב של הבחינות בקורס ובכפוף להצגת אישור ממוחשב על שירות המילואים מקצין העיר.

סטודנטים יכולים לבטל את הרשמתם לקורס באמצעות מערכת הפניות בשאילתא, על פי ההנחיות הכלליות (ראו סעיף מידע כללי) ועל פי המפורט להלן.

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה ופירוט דמי הטיפול והעלויות בגין השינויים בהרשמה, מפורטים כאן.

דמי הרשמה לסטודנט חדש ולמחדשי הרשמה ודמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת אינם מוחזרים, שכן הם תשלום בגין הליך ההרשמה שבוצע בפועל.

סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול ההרשמה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.

החל מסמסטר סתיו תשע"ט (א2019), סטודנטים ותיקים המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה בתקופת ההרשמה הסדירה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול ההרשמה.

כל ההחזרים של שכר הלימוד כפופים לתשלומים שישולמו בפועל לאוניברסיטה הפתוחה, במועדים ובשיעורים שנקבעו. ההחזרים הכספיים יתבצעו בתוך 21 ימי עבודה מיום ביטול ההרשמה.

כדי לזרז את קבלת ההחזר הכספי בגין ביטול הרשמה של סטודנטים שלא החזירו עדיין את חבילת חומר הלימוד שקיבלו, ההחזר לא יותנה בהחזרת החבילה. ההחזר יבוצע תוך קיזוז הסכום המתאים בגין חבילת חומר הלימוד. לאחר החזרת חומר הלימוד במצב שלם ותקין, יוחזר לסטודנטים גם ההפרש שקוזז.

סטודנטים שנרשמו לקורס באמצעות מלגה מלאה, או שנרשמו לקורס ללא תשלום שכר לימוד על פי תקנות שמ"א, ויחליטו לבטל את הרשמתם לקורס, יידרשו לשלם דמי טיפול ועלויות בגין הביטול, כתנאי לביצוע הביטול.

האוניברסיטה זכאית ורשאית לפי שיקול דעתה לבטל ביוזמתה הרשמה ללימודים, אם הסטודנטים לא הסדירו חוב כספי לאוניברסיטה במסגרת הזמן המוקצב או אם לא החזירו עזר-לימוד שהתקבל בהשאלה או ספר לספרייה במסגרת הזמן המוקצב. כמו כן, תבטל האוניברסיטה הפתוחה, ביוזמתה, כל הרשמה לא תקינה שלא תוסדר. בביטולים כאלה (גם אם יהיו ביוזמת הסטודנטים) יקוזזו מן ההחזר הכספי דמי טיפול ועלויות בגין ביטול הרשמה, ערכו של עזר-הלימוד או הספר שלא הוחזרו, או ערכו העדכני של חוב שלא שולם. כמו כן, לא יוחזרו דמי הרשמה לסטודנט חדש או מחדש הרשמה.​

 

סטודנטים שנרשמו לקורס שדורש קבלת אישור מיוחד ולא קיבלו אישור כזה, הרשמתם תבוטל.

סטודנטים שנרשמו לקורס שדורש קבלת אישור מיוחד, קיבלו אישור והחליטו לבטל את הרשמתם, יחויבו בתשלום דמי טיפול ועלויות בהתאם למועד שבו פנו לביטול.

אין אפשרות לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס לאחר החלפה ודחייה, למעט במקרים שבהם הבקשה לביטול ההרשמה לקורס כזה תתקבל במרכז ההרשמה לא יאוחר מהמועד האחרון לביטול הרשמה בסמסטר המקורי.

ניתן לבטל הרשמה לקורס (הפסקת לימודים) לאחר המועד האחרון המפורט בטבלאות הזכאות לשינויים בהרשמה, ללא החזר כספי, בכפוף לקבלת בקשה בכתב לא יאוחר ממועד סיום סמסטר הלימוד ובתנאי שהסטודנט טרם נבחן בקורס.  במקרה זה לא יוזן כישלון בקורס. ​

 


סטודנטים יכולים להחליף את הקורס שאליו נרשמו ולדחות את לימודיהם בקורס החדש לאחד מהסמסטרים הבאים שבהם יוצע הקורס ללימודים, על פי ההנחיות הכלליות (ראו סעיף מידע כללי ועל פי המפורט להלן.

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה ופירוט דמי הטיפול והעלויות בגין השינויים בהרשמה, מפורטים כאן.

ניתן לבצע החלפה ודחייה באמצעות מערכת הפניות בשאילתא.

הבקשה לדחיית הקורס החדש תהיה לאחד מהסמסטרים הבאים שבהם יוצע הקורס ללימודים. אפשר לדחות קורס במהלך תקופה של שלוש שנים מסמסטר ההרשמה המקורי, ולא יותר מארבע פעמים במהלך תקופה זו. סטודנטים שלא יממשו לימודיהם במהלך תקופה זו, לא יוכלו יותר לדחות לימודים בקורס זה.

חובה על הסטודנטים לציין בבקשתם לאיזה סמסטר הם מבקשים לדחות את לימודיהם בקורס החדש, סטודנטים שלא יציינו על בבקשה לאיזה סמסטר הם מעוניינים לדחות את לימודיהם בקורס החדש, הבקשה לא תבוצע ותוחזר אליהם כדי שיוסיפו פרט זה.

אפשר לבצע שינויים בהרשמה בקורס לאחר החלפה ודחייה, כמפורט בסעיף הנחיות לשינויים בהרשמה, למעט ביטול הרשמה.

על סטודנטים שמבקשים להחליף קורס ולדחות את הלימודים בקורס החדש לסמסטר הקיץ, להביא בחשבון שסמסטר הקיץ הוא סמסטר קצר, שאורכו 9 שבועות (במקום 16-15 שבועות). לפני כן יש לוודא שהקורס אכן מוצע ללימודים בסמסטר הקיץ (ראו טבלת תכנון רב-שנתי).

סטודנטים שדוחים את לימודיהם מסמסטר הסתיו או האביב לסמסטר הקיץ, יחויבו בתשלום עבור תוספת קיץ, כמפורט בטבלה 3 תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים. לסטודנטים שדוחים את לימודיהם מסמסטר הקיץ לסמסטר הסתיו או האביב, יוחזר התשלום עבור תוספת קיץ.

אם הסטודנטים נתנו הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי, ההחלפה והדחייה יבוצעו גם אם עדיין לא החזירו את חומר הלימוד בקורס המקורי. אם החבילה לא תוחזר תוך 30 יום, ייגבה מהם תשלום בגין החבילה שלא הוחזרה, כמפורט בטבלה 3:תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימודים ותשלומים אחרים. אם הסטודנטים לא נתנו הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי, ההחלפה והדחייה יתבצעו רק לאחר החזרת חומר הלימוד בקורס המקורי.

על סטודנטים שללומדים קורס במתכונת של הנחיה רגילה ובעקבות החלפת הקורס ודחייתו ירצו ללמוד את הקורס החדש במתכונת של הנחיה מוגברת, יהיה לשלם את תוספת התשלום הנדרשת תמורת הנחיה מוגברת. .

על סטודנטים שלומדים במתכונת של הנחיה מוגברת או מתוקשבת להביא בחשבון כי ייתכן שהקורס החדש לא יילמד במתכונת של הנחיה מוגברת או מתוקשבת בסמסטר שאליו נדחו הלימודים, ויהיה עליהם להצטרף לקבוצה בהנחיה רגילה. סטודנטים שהיו רשומים לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת ויבקשו לעבור לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה רגילה, יזוכו בתוספת עבור ההנחיה המוגברת רק אם בקשתם לדחיית לימודים תבוצע במערכת שאילתא או תתקבל במרכז ההרשמה, עד שישה שבועות מתחילת סמסטר סתיו ואביב, או שלושה שבועות מתחילת סמסטר קיץ.

אפשר להחליף ולדחות קורס דחוי כמפורט בסעיף הנחיות לשינויים בהרשמה. במקרה כזה האוניברסיטה הפתוחה לא תקבל בחזרה את חומר הלימוד של הקורס המקורי.

לא ניתן לבטל קורס שהוחלף ונדחה. אפשר לבטל החלפת קורס ודחייתו ולקבל רק החזר דמי הטיפול ששולמו בגין ההחלפה והדחייה, כל עוד בקשת הסטודנטים מתקבלת באחד ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה או במוסד שבו נרשם, עד שבעה שבועות לפני פתיחת הסמסטר שאליו נדחו הלימודים.

שימו לב: למרות הנוהל הקובע שלא ניתן לבטל הרשמה לקורס שהוחלף ונדחה, תכובד הבקשה לביטול הרשמה לקורס כזה, בתנאי שתתקבל במרכז ההרשמה של האוניברסיטה לא יאוחר מהמועד האחרון לביטול הרשמה בסמסטר המקורי שבו בוצעה ההרשמה לקורס.