אישורי כניסה והשאלה לספריות אקדמיות אחרות

חברי סגל ומנחים המעוניינים לשאול ספרים מספריות אקדמיות אחרות, יוכלו להנפיק לעצמם טופס בקישור: הנפקת אישור כניסה והשאלה
יש למלא את הפרטים, להדפיס את הטופס ולהציגו בספרייה המיועדת.

חברי סגל יקבלו את האישור למשך כל שנת הלימודים האקדמית.

מנחים יוכלו לקבלו רק למשך הסמסטר שבו הם מלמדים בפועל.

יש לעמוד בתנאי ההשאלה של הספריות הנבחרות בתמורה לשירותן.