אביב

סמסטר אביב
מועדים

קורס/ מסלול/ סוג תואר
הגשת מועמדות
ללימודים לתואר שני
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3
מ- 28.10.2018
 
עד 17.12.2018
מ-18.12.2018
 
 עד 18.2.2019
24.2.2019 14.6.2019
מ-28.10.2018

עד 17.12.2018

מ-18.12.2018

עד 1.2.2019

קורסים לתואר שני למועמדים
ולמתקבלים חדשים בלבד
5,4
עד 717.12.2018 מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 22.1.2019

מ-23.1.2019

עד 18.2.2019

24.2.2019 14.6.2019

מקבלת התשובה של ועדת הקבלה

 עד 22.1.2019

קורסי אנגלית כשפה זרה6
 

מ- 28.10.2018
 
עד 17.12.2018

מ-18.12.2018

עד 18.2.2019

24.2.2019 7.6.2019 מ- 28.10.2018
 
עד 17.12.2018 

מ-18.12.2018

עד 1.2.2019

סדנת הכנה בפיסיקה

(91463)

 

מ-28.10.2018

עד 1.2.2019

24.2.2019 14.6.2019

 

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 9.1.2019

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –  1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 22.2.2019. סטודנטים אשר יירשמו לאחר 9.1.2019 יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה. (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
  2. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91466).
  3. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
  4. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
  5. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
  6. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
  7. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר סתיו תשע"י (א2020). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשע"י יפורסמו באתר.