אביב

סמסטר אביבתואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3
הרשמה סדירה: 3.12.2019- 14.1.2020
הרשמה מאוחרת: 15.1.2020- 128.2.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 15.1.2020 - 21.2.2020
פתיחת סמסטר: 15.3.2020
סיום סמסטר: 26.6.2020

קורסים לתואר שני למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד5,4
מועד אחרון להגשת מועמדות תואר שני: 728.1.2020
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 25.2.2020
הרשמה מאוחרת: 26.2.2020- 14.3.2020
פתיחת סמסטר: 15.3.2020
סיום סמסטר: 26.6.2020

קורסי אנגלית כשפה זרה6
הרשמה סדירה: 3.12.2019- 14.1.2020
הרשמה מאוחרת: 15.1.2020- 114.2.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 15.1.2020 - 7.2.2020
פתיחת סמסטר: 1.3.2020
סיום סמסטר: 7.6.2020

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 3.12.2019- 21.2.2020
פתיחת סמסטר: 15.3.2020
סיום סמסטר: 26.6.2020

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 24.1.2020

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –  1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים לקורסים לתואר ראשון ושני שיתקבלו עד 13.3.2020 או לקורסי אנגלית כשפה זרה שיקבלו עד 28.2.2020. סטודנטים אשר יירשמו לאחר 24.1.2020 יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה. (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
  2. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91466).
  3. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
  4. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
  5. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
  6. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
  7. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר סתיו תשפ"א (א2021). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשפ"א יפורסמו באתר.