אביב

סמסטר אביבתואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד2
הרשמה סדירה: 10.12.2023 - 16.1.2024
הרשמה מאוחרת: 17.1.2024 - 11.3.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 21.6.2024

קורסים לתואר שני למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד4,3
מועד אחרון להגשת מועמדות תואר שני61.3.2024
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 15.3.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 21.6.2024

קורסי שפה באנגלית5
הרשמה סדירה: 10.12.2023 - 16.1.2024
הרשמה מאוחרת: 17.1.2024 - 11.3.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 19.6.2024

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 10.12.2023 - 23.2.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 21.6.2024

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 10.12.2023 - 23.2.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 21.6.2024

 

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 15.3.2024. (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 2. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
 3. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 4. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 5. כולל הקורסים: סדנת גישור ידע באנגלית (91428), טרום סדנת גישור ידע באנגלית (91427).
 6. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר סתיו תשפ"ה (א2025). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה קוגניטיבית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לשנת הלימודים תשפ"ה יפורסמו באתר המחלקה האקדמית.​

לתשומת לב!
סטודנטים לתואר ראשון, שביום הרשמתם צברו 18 נקודות זכות ויותר, ישלמו שכר לימוד מופחת בהרשמתם לקורס אקדמי לתואר ראשון שמקנה נקודות זכות. סטודנטים לתואר ראשון שביום הרשמתם טרם צברו 18 נקודות זכות, ישלמו שכר לימוד מלא, בהתאם להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון. הפחתת שכר הלימוד אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או על קורסי השלמה לתואר שני. על סטודנטים שנרשמים לקורסים אקדמיים לתואר ראשון לבדוק ביום הרשמתם כמה נקודות זכות צברו ולשלם את שכר הלימוד בהתאם למפורט בטבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים בהמשך סעיף זה.

סוג הקורס וסוג התשלום
שכר לימוד מלא לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז1 שכר לימוד מופחת לסטודנט שצבר 18 נ"ז1
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה2,3701,754
תוספת עבור הנחיה מוגברת2​342
​342
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת​2,712
​2,096
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3​2,132
​1,578
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3​2,474
1,920
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3​1,185
877
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת, למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3​1,527
​1,219
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה4​1,658
​1,227
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת4​2,000
​1,569
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה4​1,895
​1,403
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת4​2,237
​1,745

 

יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים. ראו הסבר מפורט בסעיף תשלומים אחרים​.

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בסך 390 ש"ח.

לתשומת לב, סטודנטים שלומדים בחו"ל יכולים להירשם לקבוצת לימוד בהנחיה רגילה או מוגברת לפי בחירתם. סטודנטים שיירשמו לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת, ישלמו תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 1. ​ כולל הקורס אנגלית: מתקדמים ב.
 2.  התשלום עבור הנחיה מוגברת אינו חלק משכר הלימוד.
 3.  בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 4. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 

סוג הקורס וסוג התשלום
הסכום לתשלום
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,633
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי1 ​2,369
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם1 1,316
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה2 1,843
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה2 2,106


יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של קורס תוספת חו"ל בסך 390 ש"ח.


 1.  בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 2.  ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.​
סוג הקורס
סוג התשלום
הסכום לתשלום
מתקדמים א 61133 בסיסי 61134 טרום בסיסי ב 61135 טרום בסיסי א 561136
שכר לימוד לקורס 11,742
(2,265)2
12,645
(3,439)2
12,645
(3,439)2​
13,447
(4,481)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 11,742
(2,038)2
12,645
(3,095)2
12,645
(3,095)2
13,447
(4,033)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,742
​2,645
​2,645
​3,447
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 ​1,742
​2,645
2,645
​3,447
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 11,742
(1,812)2
12,645
(2,751)2
12,645
(2,751)2
13,447
(3,585)2


יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של קורס תוספת חו"ל בסך 390 ש"ח.

לתשומת לב, סטודנטים שלומדים בחו"ל יכולים להירשם לקבוצת לימוד בהנחיה רגילה או מוגברת לפי בחירתם. סטודנטים שירשמו לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת, ישלמו תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 1. שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף הרשמה לקורסי שפה באנגלית​.
 2. שכר לימוד לסטודנטים חיצוניים.
 3. בכפוף להנחיות שבסעיף תשלום באמצעות מלגות.
 4. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
 5. קורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס טרום בסיסי ב 
שם הקורס הסכום לתשלום (בש"ח)
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) 1,675
​קורס הכנה לבחינת פטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" (91440) 2,370
​​סדנת הכנה בפיסיקה (91463)2​1,422
​פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות בתפעול וייצור (10923)3​4,124
​פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות במערכות מידע (10985)3​4,124
​השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)1,185
​מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415)2 ​2,370
מתמטיקה קדם אקדמית (95003)2 ​2,370​
​קורס לתעודת הוראה4
2,633
​​טרום סדנת גישור ידע באנגלית (91427)2 ​​2,678
​סדנת גישור ידע באנגלית (91428)2 ​2,678
 
יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים, (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 390 ש"ח.

הערות:
א. חיילים בשירות חובה או משרתים בשירות לאומי, או חיילים משוחררים, או מסיימי שירות לאומי, זכאים למלגת עידוד בכפוף להנחיות בסעיף תשלום באמצעות מלגות.
ב. הנרשמים לאחד מהקורסים המפורטים לעיל בפעם השנייה, זכאים לשלם שכר לימוד מופחת, בכפוף להנחיות בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 1. שכר הלימוד הנקוב בטבלה הוא שכר לימוד לקורס במתכונת של הנחיה רגילה. לימוד הקורס בהנחיה מוגברת כרוך בתוספת תשלום עבור ההנחיה המוגברת
 2. הקורס מוצע במתכונת של הנחיה מוגברת בלבד, לפיכך, יש להוסיף לשכר הלימוד המצוין בטבלה תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 3. קורס זה מקנה יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. אין אפשרות להירשם לקורס זה ללא תשלום שכר לימוד.
 4. שכר לימוד לסטודנטים הלומדים במתווה החדש לתעודת הוראה. סטודנטים הלומדים במתווה בישן ישלמו שכר לימוד בסך 2,370 ש"ח . לימוד הקורס בהנחיה מוגברת כרוך בתוספת תשלום עבור ההנחיה המוגברת.
סוג התשלום הסכום לתשלום (בש"ח)
דמי רישום (הרשמה לאו"פ, הגשת מועמדות, הכרה בלימודים קודמים)1 451
תוספת עבור הנחיה מוגברת​ 342
​דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים חדשים2 ​370
דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים ותיקים2 449​​
​תשלום עבור תעודת סטודנט3 ​27
​תשלום עבור תעודת סטודנט חלופית ​27
​דמי אבטחה בגין כל קורס4 ​52
דמי אבטחה שנתיים5 343
​תוספת קיץ בגין כל קורס ​327

​תוספת חו"ל בגין כל קורס6​​

390
​דמי שירותי רווחה7 ​139
תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג8
10​
​דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה לקורס ​373
​תשלום בגין חומר לימוד שלא הוחזר, במקרה של החלפת קורס או ביטול הרשמה ​421
​תשלום עבור בחינת גמר/עבודת גמר בתואר שני (14196, 14197, 12997, 14297 14298, 14195,12297)9 ​245
​תשלום עבור עבודה מסכמת/עבודת תזה/פרויקט לתואר שני ​5,266
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר ראשון)10  ​1,185 
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר שני) 1,317 
​תשלום עבור סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית (נלמדת במסגרת קורס אקדמי) ​373
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד11 ​36
​תשלום עבור עותק של קבלה שכבר נשלחה לסטודנט11 ​36
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד11 ​78
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על לימודים12 ​36
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על לימודים12 ​78
תשלומים עבור בחינות מיוחדות 
​בחינה לשיפור ציון לתואר13 ​245
בחינת סוף רמה אנגלית מתקדמים ב (מוגבל לפעם אחת בלבד)14 110​
​בחינת פטור ביישומי מחשב14 110
​בחינת פטור בהנהלת חשבונות15 110
​בחינת בקיאות בתכני תחום הדעת אזרחות 110
​בחינת מיון בערבית (91420)16 ​110
​בחינה מיוחדת לסטודנט חו"ל16 245
​בחינת אמיר"ם17 ​275
​התייצבות לבחינה מיוחדת ללא הרשמה תקפה18  ​354
תשלומים עבור סדנאות במיומנויות למידה19 ​
​סדנאות בכישורי למידה
​295
​לקראת עבודה סמינריונית – סדנה לכתיבת עבודות (כללי) ​313
​סדנה בכתיבה – ממטלה לבחינה ​284
​הדרכה אישית בלמידה – "אישי בלמידה 5" ​333
​הדרכה אישית בלמידה – "אישי מתקדם" ​287
​אימון בכישורי למידה במדעי המחשב (96404) 295​
תשלומים נוספים  
​ייעוץ מוקדם של הוועדה להכרה בלימודים קודמים, למי שעדיין אינו סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה20 ​451
​הרשמה נוספת לבחינה / התייצבות לבחינה ללא הרשמה תקפה18 245

​אי-התייצבות לבחינה (ללא הודעה מראש) של זכאים לתנאים המיוחדים הבאים:21

בחינה בחדר נפרד, בחינה על מחשב, שאלון מוקלט


182


 


 1. יש לשלם דמי רישום עבור הפעולות הבאות: הרשמה לאו"פ, הגשת מועמדות, בקשה להכרה בלימודים קודמים. ראו הסבר מפורט בסעיף תשלומים אחרים

2. הסבר על תקופות הרשמה ראו בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה. פרטים נוספים בסעיף תשלומים אחרים.

3. תשלום זה חל על כל הנרשמים החדשים ועל כל מי שלא שילם תשלום זה בסמסטרים קודמים.

4. יש להקפיד ולהוסיף סכום זה לתשלום בעבור כל קורס (ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים) .

5. תשלום זה חל על הנרשמים לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה קוגניטיבית.

6. עלות זו הינה בגין הוצאות תיפעוליות של האוניברסיטה בשל הפעלת הלימודים בחו"ל. 

​7. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.

8. בהתאם לתיקון לחוק זכויות הסטודנט, המוסדות להשכלה גבוהה יגבו מהסטודנטים שלומדים בהם תשלום לארגון היציג שישמש לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים ובאתר התאחדות הסטודנטים.

9. אין אפשרות לבטל הרשמה לבחינות אלה.

10. סטודנטים לתואר ראשון שצברו 72 נ"ז לפחות, יישלמו 50% מדמי הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר בתואר ראשון.

11. ניתן להפיק ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא אישורי הרשמה ושכר לימוד וקבלות שנשלחו אל הסטודנט בדואר אלקטרוני במהלך לימודיו.

12. ניתן להפיק גליון ציונים לתואר ראשון בדוא"ל ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא.

13. סטודנטים שהגישו בקשה להרשמה לבחינה והודיעו בכתב על ביטול הרשמתם, עד שני ימי עבודה לפני הבחינה (לא כולל יום הבחינה), יקבלו החזר כספי מלא. סטודנטים שביטלו את ההרשמה לבחינה והודיעו בכתב על ביטול הרשמתם לאחר המועד האפשרי לביטול ולפני מועד הבחינה, יקבלו את החזר התשלום בקיזוז דמי טיפול בסך 68 ש"ח. סטודנטים שלא התייצבו לבחינה או שלא הודיעו בכתב על ביטול הרשמתם כמצוין לעיל, לא יהיו זכאים להחזר כספי כלשהו.

14. הבחינה מיועדת למועמדים לתואר שני בלבד. התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה אפשר לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

15. סטודנטים שנרשמו לקורס הכנה לבחינת פטור בהנה"ח (91440), יהיו פטורים מתשלום בגין הרשמה אחת לבחינת הפטור (91419). התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מתפרסמים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה ניתן לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

16. הנחיות להרשמה לבחינה והנחיות לביטול ההרשמה לבחינה בחו"ל תקפות גם במקרה של בחינה מיוחדת בחו"ל. 

17. סטודנטים שמסיבה כלשהי אינם מתייצבים לבחינת אמיר"ם, כספם יוחזר להם בקיזוז דמי טיפול ועלויות בסך 85 ש"ח.  במקרה זה, אין צורך לפנות אל מרכז ההישגים הלימודיים.

18. ראו הסבר מפורט בסעיף 3 הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

19. ראו הסבר מפורט בסעיף הדרכה בלמידה, ובסעיף הרשמה לסדנאות בכישורי למידה.

20. ראו הסבר מפורט בסעיף בקשה להכרה בלימודים קודמים ו/או בקשה לאישור תכנית לימודים.

21. סטודנטים שיבטלו את הרשמתם עד יום לפני הבחינה יחויבו ב-50% מהתשלום.

 


​ 
א. תשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה – ניתן לשלם עד 5 תשלומים ללא ריבית.

לתשומת לב: מועד החיוב הראשון הינו בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרשם לבין חברת האשראי.

ב. תשלום אחד רגיל.
 
ג. תשלום בהסדרי קרדיט:

ניתן לשלם ב 18-3 תשלומים בהסדר קרדיט.

התשלום בקרדיט נושא ריבית בעלות הנקבעת בהסדר הקיים בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי. האוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה.

אם לא יצוין מספר התשלומים, הגבייה תתבצע ב-3 תשלומים למשלמים בויזה קרדיט ובדיינרס קרדיט. למשלמים בישראקרדיט או באמריקן אקספרס קרדיט – מספר התשלומים ייקבע על-ידי חברת האשראי. 

לתשומת לב,

החל מיום 10.12.2023, כל תשלום בכרטיס אשראי כרוך בתוספת דמי טיפול בגובה 0.74%* מסכום התשלום.  דמי הטיפול ייגבו בגין כל פעולת תשלום בכרטיס אשראי, לרבות פעולת הפקדה מראש ותשלום עבור חובות ישנים, זאת בכפוף להוראות מל"ג בנושא תשלומים נלווים מתאריך 13.11.2018והחלטה מעודכנת מתאריך 12.11.2019דמי טיפול אלה אינם מוחזרים בשום מקרה.

* דמי הטיפול יעודכנו מעת לעת בהתאם להסכמים מול חברות האשראי.

סטודנטים שאינם מעוניינים לשלם דמי טיפול בגין תשלום בכרטיס אשראי, יכולים לשלם באמצעות שובר בנק הדואר.


 

 


>
 
להלן תחשיב שכר לימוד לתואר ראשון, מעודכן עפ"י שכר הלימוד בסמסטר אביב תשפ"ד (ב2024):
 
1.    שכר לימוד לתואר ראשון
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום השווה לשכר הלימוד השנתי המפורסם ע"י ות"ת ולפי 3 שנות תקן, (או 3.5 שנות תקן בתכנית בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או  4 שנות תקן ללימודי הנדסה ו/או לימודים 4 שנתיים אחרים).
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום שכר לימוד מצטבר מינימלי של 20 קורסים בהנחיה רגילה, (23 קורסים בלימודי חשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או 27 קורסים בלימודי הנדסה).
 
להלן אופן חישוב שכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לתואר ראשון:
שכר לימוד המאושר ע"י ות"ת לשנה  X  שלוש שנות תקן  = שכר לימוד לקורס אקדמי בהנחיה רגילה
                                    20 קורסים
 
2.    שכר לימוד
סטודנט שטרם צבר 18 נ"ז חייב על פי הנחיות ות"ת בשכר לימוד מלא (ללא הנחת וינוגרד).
לאחר שהסטודנט צבר 18 נ"ז יבוצע החזר כספי רטרואקטיבי בגין הקורסים שעבורם שילם שכר לימוד מלא.
שכר לימוד מלא לקורס לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז  - 2,370 ₪
שכר לימוד מופחת לקורס  לסטודנט שצבר 18 נ"ז  -    1,754 ₪
 
3.     תשלומים חד פעמיים (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי רישום  -  451 ₪

·  תעודת סטודנט  -  27 ₪

·  תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג -  10 ₪ (התשלום ייגבה פעם אחת בכל שנת לימודים)
   
4.     תשלומים נלווים לכל הרשמה לקורס (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי אבטחה  -  52 ₪, בעבור כל קורס ₪, בעבור כל קורס
·  תוספת עבור הנחיה מוגברת  - 342 ₪ , בעבור כל קורס שנלמד בהנחיה מוגברת
·  תוספת קיץ  - 327 ₪, בעבור כל קורס בסמסטר קיץ
 
5.     דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת
 סטודנטים חדשים הנרשמים לאחר סיום הרשמה סדירה יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסך 370 ₪
    סטודנטים ותיקים הנרשמים לאחר סיום הרשמה סדירה יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסך 449 ₪​

6.      הבהרות 
א.   התחשיב הוא בעבור קורסים אקדמיים בלבד לתואר ראשון אשר מקנים נקודות זכות.
ב.    התחשיב רלוונטי לסטודנט שהגיש תכנית לימודים מאושרת לתואר ראשון ובתנאי שלמד אך ורק קורסים בהתאם לתכנית ועפ"י תחשיב נקודות זכות מינימאליות שנקבעו לתכנית התואר אותו הוא לומד.
ג.   אם תכנית מסוימת לתואר כוללת יותר מ- 20 קורסים, או יותר מ- 23 קורסים בתכנית בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או יותר מ- 27 קורסים בתוכניות בהנדסה, הקורסים הנוספים נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, עד למכסת נקודות הזכות המינימלית לתואר אותו לומד הסטודנט ובכפוף לתנאים המפורטים בהנחיות ההרשמה. אם התכנית כוללת פחות מ- 20 קורסים, או פחות מ-23 קורסים בתכנית בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, או פחות מ- 27 קורסים בתוכניות בהנדסה, שכר הלימוד הנדרש הינו שכר לימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ד.   התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור קורסים שאינם מקנים נקודות זכות לתואר, (למעט קורס אנגלית מתקדמים ב (רמה A) והקורס יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים‏ (20127), תכניות הלימודים בהן חלה חובה ללמוד הקורס).
ה.    התחשיב אינו רלוונטי לתואר בהנדסה שהוא אקוויוולנט לתואר ארבע שנתי באוניברסיטה אחרת.
ו.     התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור הרשמות חוזרות לקורס.
ז.     לשכר הלימוד המשולם על ידי גורם מממן, יש להוסיף תשלום של 25% על שכר הלימוד הבסיסי עבור כל קורס אקדמי בהתאם להחלטות המועצה   להשכלה גבוהה לסטודנטים המקבלים מימון על ידי גורם מממן.
ח.    האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התחשיב הנ"ל, ואף לגבות הפרשים, בהתאם לעליית המדד, או להוראות כל דין.

טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי שפה באנגלית

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה קורסים אקדמיים1,
וקורסי שפה באנגלית2
החלפת קורס 0 עד 23.1.2024
ללא חיוב כספי
​1 ​מ  24.1.2024
עד 31.1.2024
8249
​2 מ  1.2.2024
עד 22.3.2024
373
החלפת קורס דחוי ​0 ​עד 23.1.2024
​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  24.1.2024
עד 22.3.2024
​373
דחיית לימודים
בקורס4,3
0​ ​עד 23.1.2024
​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  24.1.2024
עד 31.1.2024
8249
​2 ​מ  1.2.2024
עד 15.3.2024
430
​3 ​מ  17.3.2024
עד 12.4.2024
​539
​4 ​מ  14.4.2024
עד 53.5.2024
862
החלפת קורס
ודחייתו6,4
​0 ​עד 23.1.2024
​ללא חיוב כספי
​1 מ  24.1.2024
עד 31.1.2024
8249
​2 ​מ  1.2.2024
עד 15.3.2024
​430
​3 ​מ  17.3.2024
עד 12.4.2024
​539
​4 ​מ  14.4.2024
עד 53.5.2024
​862
ביטול הרשמה לקורס 7,4 ​1 ​עד 31.1.2024
    ​  10,9373
​2 ​מ 1.2.2024
עד 15.3.2024
             11539           
3​ ​מ  17.3.2024
עד 125.4.2024
 ​11749

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו בקורס בו ניתנה מלגת עידוד. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 373 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 

 1.  א. כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), מתמטיקה קדם אקדמית (95003), קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע. ב. בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית, ניתן לבצע שינויים בהרשמה רק לכל הקורסים יחד.
 2. כולל הקורסים: סדנת גישור ידע באנגלית (91428), טרום סדנת גישור ידע באנגלית (91427).
 3. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 10.5.2024.
 6. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 8. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 10. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות אלה.
 11. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד. 
 12. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלים לבטל את הרשמתם בסמסטר אביב תשפ"ד (ב2024), עד לתאריך 19.4.2024.

 

 


 
טבלה 5: הקורסים השלמות בחשבון אינטגרלי (20492), סדנת הכנה בפיסיקה (91463) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה

השלמות בחשבון אינטגרלי (20492), 

סדנת הכנה בפיסיקה (91463) 

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) 


החלפת קורס 0 עד 23.1.2024
ללא חיוב כספי
​1
​מ  24.1.2024
עד 31.1.2024
5149
​2
​מ  1.2.2024
עד 22.3.2024
224
החלפת קורס דחוי ​0 עד 23.1.2024
​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  24.1.2024
עד 22.3.2024
224
דחיית לימודים בקורס3,1 ​0 ​עד 23.1.2024
​ללא חיוב כספי
​1
​מ  24.1.2024
עד 31.1.2024
5149
​2
​מ  1.2.2024
עד 15.3.2024
258
​3
​מ  17.3.2024
עד 12.4.2024
323
​4
​מ  14.4.2024
עד 23.5.2024
​517

החלפת קורס ודחייתו3,1

​0 ​עד 23.1.2024
​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  24.1.2024
עד 31.1.2024
5149
​2 ​מ  1.2.2024
עד 15.3.2024
​258
​3 ​מ  17.3.2024
עד 12.4.2024
​323
​4 ​מ  14.4.2024
עד 23.5.2024
517
ביטול הרשמה לקורס4,1 ​1 ​עד 31.1.2024
7,6224
​2 ​מ  1.2.2024
עד 15.3.2024
8323
​3 ​מ  17.3.2024
עד 95.4.2024
8449

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

 

 1. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 2. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 10.5.2024.
 3. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש ואין מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 4. בביטול הרשמה לקורס, נוסף על דמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 5. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 6. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 7. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות אלה.
 8. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 9. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר אביב תשפ"ד (ב2024), עד  לתאריך 19.4.2024.