אביב

סמסטר אביבתואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3
הרשמה סדירה: 1.11.2020 - 29.12.2020
הרשמה מאוחרת: 30.12.2020 - 112.2.2021
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 30.12.2020 - 5.2.2021
פתיחת סמסטר: 28.2.2021
סיום סמסטר: 11.6.2021

קורסים לתואר שני למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד5,4
מועד אחרון להגשת מועמדות תואר שני: 722.1.2021
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 16.2.2021
הרשמה מאוחרת: 17.2.2021- 122.2.2021
פתיחת סמסטר: 28.2.2021
סיום סמסטר: 11.6.2021

קורסי אנגלית כשפה זרה6
הרשמה סדירה: 1.11.2020 - 29.12.2020
הרשמה מאוחרת: 30.12.2020- 125.1.2021
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 30.12.2020- 18.1.2021
פתיחת סמסטר: 9.2.2021
סיום סמסטר: 28.5.2021

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 1.11.2020 - 5.2.2021
פתיחת סמסטר: 28.2.2021
סיום סמסטר: 11.6.2021

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –  1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים לקורסים לתואר ראשון ושני שיתקבלו עד 26.2.2021 או לקורסי אנגלית כשפה זרה שיקבלו עד 8.2.2021. (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
  2. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91466).
  3. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
  4. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
  5. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
  6. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
  7. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לשנת הלימודים תשפ"ב יפורסמו באתר.

לתשומת לב!
החל מסמסטר סתיו תשע"ב (א2012), סטודנטים לתואר ראשון, שביום הרשמתם צברו 18 נקודות זכות ויותר, ישלמו שכר לימוד מופחת בהרשמתם לקורס אקדמי לתואר ראשון שמקנה נקודות זכות. סטודנטים לתואר ראשון שביום הרשמתם טרם צברו 18 נקודות זכות, ישלמו שכר לימוד מלא, בהתאם להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון. הפחתת שכר הלימוד אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או על קורסי השלמה לתואר שני. על סטודנטים שנרשמים לקורסים אקדמיים לתואר ראשון לבדוק ביום הרשמתם כמה נקודות זכות צברו ולשלם את שכר הלימוד בהתאם למפורט בטבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים בהמשך סעיף זה.

סוג הקורס וסוג התשלום
שכר לימוד מלא לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז1  שכר לימוד מופחת לסטודנט שצבר 18 נ"ז1
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,071 1,533
תוספת עבור הנחיה מוגברת2 ​300 ​300
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת ​2,371 ​1,833
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 ​1,864 ​1,380
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמ