אביב

סמסטר אביבתואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3
הרשמה סדירה: 3.12.2019- 14.1.2020
הרשמה מאוחרת: 15.1.2020- 128.2.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 15.1.2020 - 21.2.2020
פתיחת סמסטר: 15.3.2020
סיום סמסטר: 26.6.2020

קורסים לתואר שני למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד5,4
מועד אחרון להגשת מועמדות תואר שני: 711.2.2020
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 25.2.2020
הרשמה מאוחרת: 26.2.2020- 14.3.2020
פתיחת סמסטר: 15.3.2020
סיום סמסטר: 26.6.2020

קורסי אנגלית כשפה זרה6
הרשמה סדירה: 3.12.2019- 14.1.2020
הרשמה מאוחרת: 15.1.2020- 114.2.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 15.1.2020 - 7.2.2020
פתיחת סמסטר: 1.3.2020
סיום סמסטר: 7.6.2020

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 3.12.2019- 21.2.2020
פתיחת סמסטר: 15.3.2020
סיום סמסטר: 26.6.2020

שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על-פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד 24.1.2020

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים לקורסים לתואר ראשון ושני שיתקבלו עד 13.3.2020 או לקורסי אנגלית כשפה זרה שיקבלו עד 28.2.2020. סטודנטים אשר יירשמו לאחר 24.1.2020 יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה. (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 2. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91466).
 3. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
 4. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 5. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 6. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 7. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר סתיו תשפ"א (א2021). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשפ"א יפורסמו באתר.

לתשומת לב!
החל מסמסטר סתיו תשע"ב (א2012), סטודנטים לתואר ראשון, שביום הרשמתם צברו 18 נקודות זכות ויותר, ישלמו שכר לימוד מופחת בהרשמתם לקורס אקדמי לתואר ראשון שמקנה נקודות זכות. סטודנטים לתואר ראשון שביום הרשמתם טרם צברו 18 נקודות זכות, ישלמו שכר לימוד מלא, בהתאם להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון. הפחתת שכר הלימוד אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או על קורסי השלמה לתואר שני. על סטודנטים שנרשמים לקורסים אקדמיים לתואר ראשון לבדוק ביום הרשמתם כמה נקודות זכות צברו ולשלם את שכר הלימוד בהתאם למפורט בטבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים בהמשך סעיף זה.

סוג הקורס וסוג התשלום
שכר לימוד מלא לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז1  שכר לימוד מופחת לסטודנט שצבר 18 נ"ז1
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,098 1,553
תוספת עבור הנחיה מוגברת2 ​304 ​304
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת ​2,402 ​1,857
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 ​1,888 ​1,397
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 ​2,192 1,701
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,049 776
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת, למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,353 ​1,080
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה4 ​1,468 ​1,087
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת4 ​1,772 ​1,391
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה4 ​1,678 ​1,242
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת4 ​1,982 ​1,546

 

יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 645 ש"ח.


 

 1.  כולל הקורס אנגלית: מתקדמים ב.
 2.  התשלום עבור הנחיה מוגברת אינו חלק משכר הלימוד.
 3.  בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 4.  ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 

סוג הקורס וסוג התשלום
הסכום לתשלום
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,332
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי1 ​2,098
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם1 1,166
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה2 1,632
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה2 ​1,865

יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 645 ש"ח.


 1.  בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 2.  ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
סוג הקורס
סוג התשלום
הסכום לתשלום
מתקדמים א (רמה B) בסיסי (רמה C) טרום בסיסי ב (רמה D) טרום בסיסי א 5(רמה E)
שכר לימוד לקורס 11,542
(2,005)2
12,342
(3,045)2
12,342
(3,045)2
13,055
(3,972)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 11,542
(1,804)2
12,342
(2,740)2
12,342
(2,740)2
13,055
(3,574)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,542 ​2,342 ​2,342 ​3,055
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 ​1,542 ​2,342 ​2,342 ​3,055
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 11,542
(1,604)2
12,342
(2,436)2
12,342
(2,436)2
13,055
(3,177)2


יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 645 ש"ח. 1. שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה.
 2. שכר לימוד לסטודנטים חיצוניים.
 3. בכפוף להנחיות שבסעיף תשלום באמצעות מלגות.
 4. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
 5. קורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס טרום בסיסי ב
שם הקורס הסכום לתשלום (בש"ח)
פרקטיקום בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל (55156) 2,098
סמינר דידקטי בתושב"ע ומחשבת ישראל (55471) 2,098​
פרקטיקום בהוראת ההיסטוריה (55195) 2,098​
סמינר דידקטי בהיסטוריה (55474) ​2,098​
פרקטיקום בהוראת הספרות (55168) ​2,098​
סמינר דידקטי בספרות (55470) 2,098​​
דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה (55157) 2,098​​
דידקטיקה של הוראת האזרחות (69007) 2,098​​
סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב (55467) 2,098​​
אוריינות מחקר בחינוך (55476) 2,098​​
קורס הכנה לבחינת פטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" (91440) 2,098​​
סדנת הכנה בפיסיקה (91463)2 1,259​
פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות בתפעול וייצור (10923)3 3,651​
פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות במערכות מידע (10985)3 ​3,651​​
השלמות בחשבון אינטגרלי (20492) 1,049​
מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415)2 2,098​
מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416) 1,049​
מתמטיקה קדם אקדמית (95003) 2,098​​​
סדנת גישור ידע באנגלית (91428)2 2,198​​
עברית כשפה שנייה (91462)2 1,888​
יסודות הערבית הספרותית ב (91466)2 ​2,325​
 
יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה  ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים, (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).
סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 645 ש"ח.
הערות:
א. חיילים בשירות חובה או משרתים בשירות לאומי, או חיילים משוחררים, או מסיימי שירות לאומי, זכאים למלגת עידוד בכפוף להנחיות בסעיף תשלום באמצעות מלגות.
ב. הנרשמים לאחד מהקורסים המפורטים לעיל בפעם השנייה, זכאים לשלם שכר לימוד מופחת, בכפוף להנחיות בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 1. שכר הלימוד הנקוב בטבלה הוא שכר לימוד לקורס במתכונת של הנחיה רגילה. לימוד הקורס בהנחיה מוגברת כרוך בתוספת תשלום עבור ההנחיה המוגברת.
 2. הקורס מוצע במתכונת של הנחיה מוגברת בלבד, לפיכך, יש להוסיף לשכר הלימוד המצוין בטבלה תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 3. קורס זה מקנה יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. אין אפשרות להירשם לקורס זה ללא תשלום שכר לימוד.
סוג התשלום הסכום לתשלום (בש"ח)
דמי הרשמה לסטודנט חדש1 בהרשמה באמצעות טופס 419
​דמי הרשמה לסטודנט חדש בהרשמה מקוונת ​379
​דמי הרשמה לסטודנט המחדש הרשמה1 ​209
​דמי הגשת מועמדות לתואר שני