הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה

 

לפני קריאת סעיף זה ולפני ההרשמה לקורס אנגלית, יש לקרוא את פרק אנגלית כשפה זרה.

לתשומת לבכם, החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א2016) שמות הקורסים באנגלית שונו כדלקמן: 


חובה לקבוע את הסיווג לרמה באנגלית (במבחן מיון או במבחן פסיכומטרי, או על  סמך לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת) וללמוד את קורסי האנגלית כבר בשלבים הראשונים של הלימודים באוניברסיטה הפתוחה.

להלן הדרישות לעמידה בחובת לימודי האנגלית במהלך הלימודים האקדמיים:
 
• הסיווג לרמה באנגלית נדרש עד לצבירה של 18 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.
 
• השלמת רמת טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב, (או סיווג לרמת בסיסי לפחות במבחני המיון או במבחן  
  הפסיכומטרי), נדרשת עד צבירה של 48 נקודות זכות באוניברסיטה.
 
• סיום חובת לימודי האנגלית (קבלת פטור), הוא תנאי הכרחי לצורך הרשמה לקורס ברמה מתקדמת.
 
החל מסמסטר סתיו תשע"ז (א2017), סטודנטים אשר לא יעמדו בדרישות אלה, לא יוכלו להמשיך את לימודיהם האקדמיים עד אשר יעמדו בדרישות.​
    

סטודנטים המסווגים לרמה טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב, ילמדו את הקורס על פי סיווגם. סטודנטים המסיימים את הקורס טרום בסיסי א בהצלחה ימשיכו את לימודי האנגלית בקורס אנגלית בסיסי, כך שלימודי האנגלית מרמת טרום בסיסי ועד רמת הפטור יארכו ארבעה סמסטרים בלבד. לשם הבהרה, הקורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס טרום בסיסי ב.

סטודנטים שיירשמו בלא סיווג מוקדם ויבקשו לעבור לקורס ברמה אחרת, או לבטל את הרשמתם לאחר שיסווגו לרמה, יידרשו לשלם דמי טיפול ועלויות כמקובל.

סטודנטים הלומדים באונירסיטה הפתוחה קורס אנגלית כשפה זרה יתקבלו לקורס אנגלית ברמה מתקדמת יותר רק לאחר עמידה בדרישות הקורס שאותו הם לומדים. מומלץ מאוד להירשם לקורס המתקדם יותר בתקופת ההרשמה הסדירה כהרשמה "על-תנאי", ובלבד שיוכלו להשלים את התנאי החסר (הצלחה בקורס אנגלית ברמה הקודמת) לפני תחילת הסמסטר (פרטים נוספים ואפשרות הרשמה "על-תנאי" ראו סעיף הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה).

שימו לב! אם למרות המלצה זו יעדיפו הנרשמים להמתין לתוצאות הציונים בקורס, ויירשמו לקורס ברמה המתקדמת יותר בתקופת ההרשמה המאוחרת, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין ההרשמה המאוחרת.

לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לאחד מקורסי אנגלית כשפה זרה, אם הנרשם נבחן לראשונה במבחן אמי"ר/ם או במבחן הפסיכומטרי. הפטור כפוף לכך שההרשמה לקורס תיקלט לא יאוחר מחודשיים לאחר תאריך בחינת אמי"ר או הבחינה הפסיכומטרית ולא יאוחר מחודש לאחר התאריך של מבחן אמיר"ם.

הפטור מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת חל על הנבחנים בבחינת אמי"ר/ם או מבחן פסיכומטרי שנערכים על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה ובחינת מיון פנימית (91140), הנערכת במסגרת מרכזי הבחינה של האוניברסיטה הפתוחה ובאחריותה.

המבקשים להירשם בפעם השלישית לאחד מקורסי אנגלית כשפה זרה, אינם צריכים לקבל אישור מהמחלקה האקדמית.

הנחיות מיוחדות בנוגע לשכר לימוד לקורסי אנגלית טרום בסיסי א, טרום בסיסי ב, בסיסי ומתקדמים א

קורסי אנגלית טרום בסיסי א, טרום בסיסי ב, בסיסי ומתקדמים א מוצעים בשתי מתכונות של שכר לימוד. שכר לימוד ל"סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה" ושכר לימוד ל"סטודנט חיצוני". סכומי שכר הלימוד מפורטים בטבלה 1.3: שכר לימוד לקורסי אנגלית.

סטודנטים ייחשבו לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה לצורך לימודי אנגלית, אם יעמדו באחד התנאים שלהלן (סטודנטים חיצוניים הם אלה שאינם עומדים בתנאים שלהלן):

1. למדו קורס אקדמי באוניברסיטה הפתוחה (לא כולל קורס אנגלית: מתקדמים ב) בסמסטרים קודמים, כמפורט להלן:

סמסטר הרשמה                 למידה של קורס אקדמי באחד מהסמסטרים

קיץ תש"פ (ג2020)                 ב2019, ג2019, א2020, ב2020

סתיו תשפ"א (א2021)             ב2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020

אביב תשפ"א (ב2021)            א2020, ב2020, ג2020, א2021

קיץ תשפ"א (ג2021)               ב2020, ג2020, א2021, ב2021


2. סטודנטים חדשים הרשומים ללימוד קורס אקדמי וקורס באנגלית באותו סמסטר (אם לאחר מכן יבטלו את הרשמתם  לקורס האקדמי, לא יהיו זכאים לשלם שכר לימוד של סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה על הקורס באנגלית. במקרה כזה, יקוזז ההפרש מהחזר שכר הלימוד שיגיע להם, או שיידרשו במידת הצורך להשלים את ההפרש).

3. סטודנטים חדשים, שנרשמים בסמסטר הראשון לקורס באנגלית ורק לאחר מכן לקורס האקדמי (לא כולל קורס אנגלית: מתקדמים ב). ההפרש יוחזר בדיעבד, בתנאי שההרשמה לקורס האקדמי תהיה באחד משלושת הסמסטרים שלאחר מכן, לא כולל סמסטר הקיץ.

4. צברו נקודות זכות בקורס אקדמי אחד לפחות.

השוני בתשלומים בין סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה לבין סטודנטים חיצוניים נוגע אך ורק לשכר הלימוד ולא לתשלומים נוספים שאינם שכר לימוד המפורטים בסעיף שכר לימוד, בטבלה 3 : תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

סטודנטים שזכאים הן למלגת עידוד לחיילים משרתים/מסיימים שירות חובה ולמשרתים/מסיימים שירות לאומי (ראו פרטים בסעיף נרשמים שהם חיילים בשירות חובה), ישלמו שכר לימוד בהתאם למפורט בסעיף שכר לימוד, בטבלה 1.3: שכר לימוד לקורסי אנגלית.

נרשמים שמצהירים שאינם לומדים לקראת תואר ראשון, ישלמו שכר לימוד של "סטודנט חיצוני", גם אם הם עומדים בקריטריונים של "סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה".