הרשמה לקורסי שפה באנגלית

 

לפני קריאת המידע בדף זה ולפני ההרשמה לקורסי שפה באנגלית, יש לקרוא את פרק לימודי שפה באנגלית.

חובה לקבוע את הסיווג לרמה באנגלית (בבחינת מיון, או על סמך לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת) וללמוד את קורסי השפה באנגלית כבר בשלבים הראשונים של הלימודים באוניברסיטה הפתוחה.

סטודנטים אשר לא יעמדו בדרישות האנגלית, לא יוכלו להמשיך את לימודיהם האקדמיים עד לעמידה בדרישות.

סטודנטים המסווגים לרמה טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב, יירשמו לקורס על פי סיווגם. סטודנטים המסיימים את הקורס טרום בסיסי א בהצלחה ימשיכו את לימודי האנגלית בקורס אנגלית בסיסי, כך שלימודי האנגלית מרמת טרום בסיסי ועד רמת הפטור יארכו ארבעה סמסטרים בלבד. לשם הבהרה, הקורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס טרום בסיסי ב.

סטודנטים שיירשמו בלא סיווג מוקדם ויבקשו לעבור לקורס ברמה אחרת, או לבטל את הרשמתם לאחר שיסווגו לרמה, יידרשו לשלם דמי טיפול ועלויות כמקובל.

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה קורס שפה אנגלית, יתקבלו לקורס אנגלית ברמה מתקדמת יותר רק לאחר שסיימו בהצלחה את הקורס שאותו הם לומדים. מומלץ מאוד להירשם לקורס המתקדם יותר בתקופת ההרשמה הסדירה כהרשמה "על-תנאי", ובלבד שיוכלו להשלים את התנאי החסר (הצלחה בקורס אנגלית ברמה הקודמת) לפני תחילת הסמסטר (פרטים נוספים ואפשרות הרשמה "על-תנאי" ראו סעיף הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה).

שימו לב! אם למרות המלצה זו יעדיפו הנרשמים להמתין לתוצאות הציונים בקורס, ויירשמו לקורס ברמה המתקדמת יותר בתקופת ההרשמה המאוחרת, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין ההרשמה המאוחרת.

לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לאחד מקורסי השפה באנגלית, אם הנרשם נבחן לראשונה בבחינת אמי"ר/ם או בבחינה הפסיכומטרית. הפטור מדמי הטיפול כפוף לכך שההרשמה לקורס תיקלט לא יאוחר מחודשיים לאחר מועד בחינת אמי"ר או הבחינה הפסיכומטרית ולא יאוחר מחודש לאחר המועד של בחינת אמיר"ם.

הפטור מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת חל על הנבחנים בבחינת אמי"ר/ם או הבחינה הפסיכומטרית שנערכות על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה ובחינת מיון פנימית (91140), הנערכת במסגרת מרכזי הבחינה של האוניברסיטה הפתוחה ובאחריותה.

המבקשים להירשם בפעם השלישית לאחד מקורסי השפה באנגלית, אינם צריכים לקבל אישור מהמחלקה האקדמית.

הנחיות מיוחדות בנוגע לשכר לימוד לקורסי  שפה באנגלית טרום בסיסי א, טרום בסיסי ב, בסיסי ומתקדמים א

קורסי שפה באנגלית טרום בסיסי א, טרום בסיסי ב, בסיסי ומתקדמים א מוצעים בשתי מתכונות של שכר לימוד. שכר לימוד ל"סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה" ושכר לימוד ל"סטודנט חיצוני". סכומי שכר הלימוד מפורטים בטבלה 1.3: שכר לימוד לקורסי שפה באנגלית.

סטודנטים ייחשבו לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה לצורך לימוד קורסי שפה באנגלית, אם יעמדו באחד התנאים שלהלן (סטודנטים חיצוניים הם אלה שאינם עומדים בתנאים שלהלן):

1. למדו קורס אקדמי באוניברסיטה הפתוחה (לא כולל קורס אנגלית: מתקדמים ב) בסמסטרים קודמים, כמפורט להלן:

סמסטר הרשמה               למידה של קורס אקדמי באחד מהסמסטרים

קיץ תשפ"ד (ג2024)               ב2023, ג2023, א2024, ב2024

סתיו תשפ"ה (א2025)             ג2023, א2024, ב2024, ג2024

אביב תשפ"ה (ב2025)            א2024, ב2024, ג2024, א2025

קיץ תשפ"ה (ג2025)               ב2024, ג2024, א2025, ב2025


2. סטודנטים חדשים הרשומים ללימוד קורס אקדמי וקורס שפה באנגלית באותו סמסטר (אם לאחר מכן יבטלו את הרשמתם  לקורס האקדמי, לא יהיו זכאים לשלם שכר לימוד של סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה על הקורס באנגלית. במקרה כזה, יקוזז ההפרש מהחזר שכר הלימוד שיגיע להם, או שיידרשו במידת הצורך להשלים את ההפרש).

3. סטודנטים חדשים, שנרשמים בסמסטר הראשון לקורס שפה באנגלית ורק לאחר מכן לקורס האקדמי (לא כולל קורס אנגלית: מתקדמים ב). ההפרש יוחזר בדיעבד, בתנאי שההרשמה לקורס האקדמי תהיה באחד משלושת הסמסטרים שלאחר מכן, לא כולל סמסטר הקיץ.

4. צברו נקודות זכות בקורס אקדמי אחד לפחות.

השוני בתשלומים בין סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה לבין סטודנטים חיצוניים נוגע אך ורק לשכר הלימוד ולא לתשלומים נוספים שאינם שכר לימוד המפורטים בסעיף שכר לימוד, בטבלה 3 : תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

סטודנטים שזכאים למלגת עידוד לחיילים משרתים/ מסיימים שירות חובה ולמשרתים/ מסיימים שירות לאומי (ראו פרטים בסעיף נרשמים שהם חיילים בשירות חובה), יישלמו שכר לימוד בהתאם למפורט בסעיף שכר לימוד, בטבלה 1.3: שכר לימוד לקורסי שפה באנגלית

נרשמים שמצהירים שאינם לומדים לקראת תואר ראשון, ישלמו שכר לימוד של "סטודנט חיצוני", גם אם הם עומדים בקריטריונים של "סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה".