הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה

 

לפני קריאת סעיף זה ולפני ההרשמה לקורס אנגלית, יש לקרוא את פרק אנגלית כשפה זרה.

לתשומת לבכם, החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א2016) שמות הקורסים באנגלית שונו כדלקמן: 


חובה לקבוע את הסיווג לרמה באנגלית (במבחן מיון או במבחן פסיכומטרי, או על  סמך לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת) וללמוד את קורסי האנגלית כבר בשלבים הראשונים של הלימודים באוניברסיטה הפתוחה.

להלן הדרישות לעמידה בחובת לימודי האנגלית במהלך הלימודים האקדמיים:
 
• הסיווג לרמה באנגלית נדרש עד לצבירה של 18 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.
 
• השלמת רמת טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב, (או סיווג לרמת בסיסי לפחות במבחני המיון או במבחן  
  הפסיכומטרי), נדרשת עד צבירה של 48 נקודות זכות באוניברסיטה.
 
• סיום חובת לימודי האנגלית (קבלת פטור), הוא תנאי הכרחי לצורך הרשמה לקורס ברמה מתקדמת.
 
החל מסמסטר סתיו תשע"ז (א2017), סטודנטים אשר לא יעמדו בדרישות אלה, לא יוכלו להמשיך את לימודיהם האקדמיים עד אשר יעמדו בדרישות.​
    

סטודנטים המסווגים לרמה טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב, ילמדו את הקורס על פי סיווגם. סטודנטים המסיימים את הקורס טרום בסיסי א בהצלחה ימשיכו את לימודי האנגלית בקורס אנגלית בסיסי, כך שלימודי האנגלית מרמת טרום בסיסי ועד רמת הפטור יארכו ארבעה סמסטרים בלבד. לשם הבהרה, הקורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס טרום בסיסי ב.

סטודנטים שיירשמו בלא סיווג מוקדם ויבקשו לעבור לקורס ברמה אחרת, או לבטל את הרשמתם לאחר שיסווגו לרמה, יידרשו לשלם דמי טיפול ועלויות כמקובל.

סטודנטים הלומדים באונירסיטה הפתוחה קורס אנגלית כשפה זרה יתקבלו לקורס אנגלית ברמה מתקדמת יותר רק לאחר עמידה בדרישות הקורס שאותו הם לומדים. מומלץ מאוד להירשם לקורס המתקדם יותר בתקופת ההרשמה הסדירה כהרשמה "על-תנאי", ובלבד שיוכלו להשלים את התנאי החסר (הצלחה בקורס אנגלית ברמה הקודמת) לפני תחילת הסמסטר (פרטים נוספים ואפשרות הרשמה "על-תנאי" ראו סעיף הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה).

שימו לב! אם למרות המלצה זו יעדיפו הנרשמים להמתין לתוצאות הציונים בקורס, ויירשמו לקורס ברמה המתקדמת יותר בתקופת ההרשמה המאוחרת, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין ההרשמה המאוחרת.

לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לאחד מקורסי אנגלית כשפה זרה, אם הנרשם נבחן לראשונה במבחן אמי"ר/ם או במבחן הפסיכומטרי. הפטור כפוף לכך שההרשמה לקורס תיקלט לא יאוחר מחודשיים לאחר תאריך בחינת אמי"ר או הבחינה הפסיכומטרית ולא יאוחר מחודש לאחר התאריך של מבחן אמיר"ם.

הפטור מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת חל על הנבחנים בבחינת אמי"ר/ם או מבחן פסיכומטרי שנערכים על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה ובחינת מיון פנימית (91140), הנערכת במסגרת מרכזי הבחינה של האוניברסיטה הפתוחה ובאחריותה.

המבקשים להירשם בפעם השלישית לאחד מקורסי אנגלית כשפה זרה, אינם צריכים לקבל אישור מהמחלקה האקדמית.

הנחיות מיוחדות בנוגע לשכר לימוד לקורסי אנגלית טרום בסיסי א, טרום בסיסי ב, בסיסי ומתקדמים א

קורסי אנגלית טרום בסיסי א, טרום בסיסי ב, בסיסי ומתקדמים א מוצעים בשתי מתכונות של שכר לימוד. שכר לימוד ל"סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה" ושכר לימוד ל"סטודנט חיצוני". סכומי שכר הלימוד מפורטים בטבלה 1.3: שכר לימוד לקורסי אנגלית.

סטודנטים ייחשבו לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה לצורך לימודי אנגלית, אם יעמדו באחד התנאים שלהלן (סטודנטים חיצוניים הם אלה שאינם ע