מלגותהאוניברסיטה הפתוחה מעניקה מלגות עידוד לחיילים בשירות חובה, למשרתים בשירות לאומי, למשוחררים משירות חובה ולמסיימי שירות לאומי בשיתוף הבנק הבינלאומי.

כמות המלגות המרבית כלולה בתקציב השנתי של האוניברסיטה הפתוחה. להלן הפירוט:

חיילים בשירות חובה שאינם לוחמים או משרתים בשירות לאומי – 10% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לכל קורס, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
לוחמים בשירות חובה – 50% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לכל קורס, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
חיילים משוחררים או מסיימים שירות לאומי – 10% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה ל-2 קורסים בלבד, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
חיילים משוחררים שהיו לוחמים – 50% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה ל-2 קורסים בלבד, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.

תנאי הזכאות למלגת עידוד
חיילים בשירות חובה/משרתים בשירות לאומי
א. הנרשמים משרתים בשירות חובה או בשירות לאומי ביום פתיחת הסמסטר (כמפורט בטבלאות מועדי ההרשמה).
ב. הצגת מסמכים כמפורט בסעיף ג להלן.

חיילים משוחררים/מסיימי שירות לאומי יהיו זכאים למלגת עידוד
א. לקורס הראשון: אם ביום פתיחת ההרשמה טרם חלפה שנה מיום השחרור משירות חובה או מסיום השירות הלאומי. ראו פירוט בטבלה שלהלן.
    לקורס השני: א. אם בוצעה הרשמה בתשלום לכל הקורסים בסמסטר שלאחר קבלת המלגה הראשונה. ב. אם ביום פתיחת ההרשמה טרם חלפו שנתיים מיום השחרור משירות חובה או מסיום שירות לאומי. ראו פירוט בטבלה שלהלן:

סמסטר​ מועד השחרור הרלוונטי משירות חובה או הסיום של השירות הלאומי לצורך קבלת מלגת עידוד לקורס הראשון​ מועד השחרור הרלוונטי משירות חובה או הסיום של השירות הלאומי לצורך קבלת מלגת עידוד לקורס השני (לסטודנטים שכבר קיבלו מלגה בקורס הראשון)​
קיץ תשפ"ד (ג2024)​החל מ- 24.3.2023​החל מ- 24.3.2022
סתיו תשפ"ה (א2025)החל מ-7.4.2023החל מ-7.4.2022
אביב תשפ"ה (ב2025)החל מ-3.11.2023החל מ-3.11.2022
קיץ תשפ"ה (ג2025)החל מ-23.3.2024החל מ-23.3.2023

 

 ב. שירות צבאי או שירות לאומי במשך שנה לפחות (חיילים משוחררים ששירתו פחות משנה ושוחררו מטעמי בריאות יוכלו לקבל מלגת עידוד רק אם יציגו אישור מתאים).
 
ג. הצגת מסמכים כמפורט להלן:

חיילים בשירות חובה שאינם לוחמים
• יש להציג אישור על מהלך שירות צבאי או אישור על שירות סדיר.
• את האישור יש להציג פעם אחת במהלך השירות הצבאי. אם חל שינוי במועדי הגיוס או השחרור משירות חובה, יש להציג אישור מעודכן.

חיילים בשירות חובה שהם לוחמים
• יש להציג צילום תעודת לוחם ואחד מבין האישורים הבאים: אישור על מהלך שירות צבאי או אישור על שירות סדיר.
• לוחמים בשירות חובה שאין ברשותם תעודת לוחם נדרשים להציג אישור על מהלך שירות צבאי בו מצוין כי אופי השירות האחרון הוא של לוחם.
• יש להציג את האישור בכל סמסטר.

חיילים משוחררים
• יש להציג צילום של תעודת הערכה (תעודת שחרור). בתעודת ההערכה חייב להיות מצוין תאריך שחרור משירות חובה (ולא משירות קבע) ומשך זמן השירות.
• על חיילים משוחררים שהם לוחמים להציג צילום של תעודת הערכה (תעודת שחרור) וצילום תעודת לוחם.
• יש להגיש את האישור בסמסטר הראשון ללימודים לאחר השחרור משירות חובה.

אישור על שירות לאומי
• אישור על שירות לאומי חייב להיות מטעמו של אחד מהגורמים המוסמכים הבאים: "אופק", "בת- עמי (אלומה-אמונה)", "האגודה להתנדבות - שירות לאומי", "העמותה לשיוויון חברתי ושירות לאומי", "חיבור חדש", "עמינדב - אגודה תורנית להתנדבות", "ש"ל – שירות לאומי", "שלומית - עמותה להפעלת מתנדבי שירות לאומי".

• האישור  צריך להיות כתוב על נייר רשמי של הגוף המוסמך ולכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות (9 ספרות), תאריך תחילת השירות ותאריך סיום השירות, חותמת הגוף המאשר, שם וחתימה של מוסמך החתימה.
• משרתים בשירות לאומי יגישו את האישור פעם אחת במהלך השירות הלאומי. אם חל שינוי במועד תחילת השירות או בסיום השירות, יש להציג אישור מעודכן על שירות לאומי.

הדגשים
• אפשר להזמין את האישורים המפורטים בסעיף ג לעיל באופן מקוון באתר צה"ל.
• המלגה אינה חלה על תשלומים נוספים שאינם שכר לימוד.
• חיילים משוחררים שנרשמו באותו סמסטר לקורסים שלהם שכר לימוד שונה, יקבלו את המלגה בקורס ששכר הלימוד שלו הוא הגבוה מבין כולם. אם ההרשמה לקורס שבו שכר הלימוד הגבוה תתבצע במועד מאוחר יותר מאשר ההרשמה לקורסים האחרים, והנרשמים כבר קיבלו מלגה על אחד מהם, הפרש המלגה יוחזר לנרשמים לאחר קליטת ההרשמה.
• שירות חובה בתנאי קבע אינו מזכה במלגה, גם אם הסטודנטים עומדים בכל הקריטריונים האחרים.
• מלגת העידוד חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה.
• מסטודנטים שקיבלו מלגת עידוד ללוחם לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו בקורס בו ניתנה מלגת עידוד.

• על חיילים לוחמים בשירות חובה להודיע לאוניברסיטה הפתוחה על כל שינוי שיחול במעמדם כלוחמים, עד יום תחילת הסמסטר.
• חיילים משוחררים שקיבלו מלגת עידוד בקורס הנוסף ולאחר מכן יבטלו הרשמה יחידה לסמסטר השני (ההרשמה שהייתה בתשלום מלא), יקוזז שווי המלגה מההחזר הכספי המגיע להם או שיידרשו להשלים את ההפרש.
• נרשמים שלא יציגו את האישור המבוקש, יחויבו בשכר לימוד מלא ויזוכו רק לאחר שיעבירו לאוניברסיטה הפתוחה אישור תקף ותקין.
• אין אפשרות לקבל מלגה על סמך הצגת תעודת פטור משירות ביטחון או כרטיס מגנטי המיועד לחיילי מילואים.
• סטודנטים שנרשמים לקורס שפה באנגלית: מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי א+ב, וזכאים גם למלגת עידוד וגם להנחה של סטודנט באוניברסיטה הפתוחה, יישלמו שכר לימוד של סטודנט באוניברסיטה הפתוחה (אין כפל הנחות).

 

דיקן הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה מסייע לסטודנטים באמצעות מלגות. מידע מפורט לגבי מלגות מופיע באתר דיקנט הסטודנטים.

 

האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף קרן שכ"ל - שקט כלכלי לכל, מציעים לסטודנטים הסדרי מימון שכר לימוד לתואר בפריסת תשלומים נוחה וכדאית (עד 60 תשלומים), בתנאים ייחודיים וללא הצמדה. ראו מידע באתר דיקנט הסטודנטים.