מלגותהאוניברסיטה הפתוחה מעניקה מלגות עידוד לחיילים בשירות חובה, למשרתים בשירות לאומי, למשוחררים משירות חובה ולמסיימי שירות לאומי.

כמות המלגות המרבית כלולה בתקציב השנתי של האוניברסיטה הפתוחה. להלן הפירוט:

חיילים בשירות חובה שאינם לוחמים או משרתים בשירות לאומי – 10% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לכל קורס, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
לוחמים בשירות חובה – 50% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לכל קורס, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
חיילים משוחררים או מסיימים שירות לאומי – 10% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה ל-2 קורסים בלבד, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
חיילים משוחררים שהיו לוחמים – 50% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה ל-2 קורסים בלבד, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.

תנאי הזכאות למלגת עידוד
חיילים בשירות חובה/משרתים בשירות לאומי
א. הנרשמים משרתים בשירות חובה או בשירות לאומי ביום פתיחת הסמסטר (כמפורט בטבלאות מועדי ההרשמה).
ב. הצגת מסמכים כמפורט בסעיף ג להלן.

חיילים משוחררים/מסיימי שירות לאומי יהיו זכאים למלגת עידוד
א. לקורס הראשון: אם ביום פתיחת ההרשמה טרם חלפה שנה מיום השחרור משירות חובה או מסיום השירות הלאומי. ראו פירוט בטבלה שלהלן.
    לקורס השני: א. אם בוצעה הרשמה בתשלום לכל הקורסים בסמסטר שלאחר קבלת המלגה הראשונה. ב. אם ביום פתיחת ההרשמה טרם חלפו שנתיים מיום השחרור משירות חובה או מסיום שירות לאומי. ראו פירוט בטבלה שלהלן:

סמסטר​ מועד השחרור הרלוונטי משירות חובה או הסיום של השירות הלאומי לצורך קבלת מלגת עידוד לקורס הראשון​ מועד השחרור הרלוונטי משירות חובה או הסיום של השירות הלאומי לצורך קבלת מלגת עידוד לקורס השני (לסטודנטים שכבר קיבלו מלגה בקורס הראשון)​
סתיו תשפ"א(א2021) החל מ-10.5.2019 החל מ-10.5.2018​
אביב תשפ"א(ב2021) החל מ-1.11.2019 החל מ-1.11.2018
קיץ תשפ"א(ג2021) החל מ-14.3.2020 החל מ-14.3.2019​

 

 ב. שירות צבאי או שירות לאומי במשך שנה לפחות (חיילים משוחררים ששירתו פחות משנה ושוחררו מטעמי בריאות יוכלו לקבל מלגת עידוד רק אם יציגו אישור מתאים).
 
ג. הצגת מסמכים כמפורט להלן:

חיילים בשירות חובה שאינם לוחמים
• יש להציג אישור על מהלך שירות צבאי או אישור על שירות סדיר.
• את האישור יש להציג פעם אחת במהלך השירות הצבאי. אם חל שינוי במועדי הגיוס או השחרור משירות חובה, יש להציג אישור מעודכן.

חיילים בשירות חובה שהם לוחמים
• יש להציג צילום תעודת לוחם ואחד מבין האישורים הבאים: אישור על מהלך שירות צבאי או אישור על שירות סדיר.
• לוחמים בשירות חובה שאין ברשותם תעודת לוחם נדרשים להציג אישור על מהלך שירות צבאי בו מצוין כי אופי השירות האחרון הוא של לוחם.
• יש להציג את האישור בכל סמסטר.

חיילים משוחררים
• יש להציג צילום ש