נהלים, הנחיות וטפסים

קרנות מחקר תחרותיות המזכות בתוספת ב'

להלן רשימת הקרנות המוגדרות כתחרותיות על-פי ות"ת:

 • ISF - הקרן הלאומית למדע 
 • BSF - הקרן הדו-לאומית למדע, ארה"ב-ישראל 
 • GIF - הקרן למו"פ מדעי, גרמניה-ישראל 
 • BARD - הקרן הדו-לאומית למו"פ חקלאי, ארה"ב-ישראל 
 • משרד המדע והטכנולוגיה
 • NIH - משרד הבריאות האמריקאי 
 • DFG – הקרן הגרמנית למחקר  
 • EU - האיחוד האירופי 
 • DIP – תכנית לשת"פ גרמניה ישראל 
 • משרד הבריאות - קרן המדען הראשי 
 • הקרן לקידום מדעי האדם )צרפת( HFSP 
 • הקרן לחקר הסרטן בישראל  ICRF