כללי

הנחיות הרשמה לאוכלוסיות מיוחדות

  

תלמידי תיכון או נרשמים מתחת לגיל 18 וטרם סיימו כיתה יב,  יירשמו ללימודים באוניברסיטה הפתוחה על פי ההנחיות הכלליות בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה ועל פי הנחיות מיוחדות לתלמידי תיכון כמתפרסם באתר לתלמידי תיכון.
מועמדות ללימודים של סטודנטים חדשים תלמידי תיכון או סטודנטים מתחת לגיל 18 וטרם סיימו כיתה יב, כרוכה בהליכי קבלה כמתואר באתר לתלמידי תיכון
 
הקבלה ללימודים של סטודנטים חדשים שהם תלמידי תיכון או שהם מתחת לגיל 18 וטרם סיימו כיתה כיתה יב, מותנית בהגשת מועמדות כמתואר באתר לתלמידי תיכון, באישור של יועץ לתלמידי תיכון, כללי או תחומי, מטעם האוניברסיטה ובאישור של אחד ההורים. הנרשמים ללא הגשת מועמדות וללא אישור יועץ אשר הרשמתם תבוטל, (ביוזמתם או ביוזמת האוניברסיטה הפתוחה), יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה.

מועמדות של תלמידים הלומדים בבתי ספר המשתייכים לתכנית אקדמיה בתיכון תוגש לרכזי התכנית בבתי הספר. אם בית הספר אינו משתייך לתכנית, יש להגיש את המועמדות ישירות לאוניברסיטה הפתוחה, באמצעות טופס הגשת מועמדות. מידע מפורט מפורסם באתר לתלמידי תיכון.

הורים לסטודנטים שהם תלמידי תיכון או מתחת לגיל 18 וטרם סיימו כיתה יב, יוכלו לקבל מידע או לבצע פעולות הקשורות להרשמתם, רק אם ימסרו את מספר הזהות והקוד האישי של ילדיהם.

סטודנטים חדשים שהם תלמידי תיכון או מתחת לגיל 18 וטרם סיימו כיתה יב, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר הראשון ללימודיהם, עד חמישה שבועות מתחילת הסמסטר (ולא עד שלושה שבועות מתחילת הסמסטר, כמקובל). 1

סטודנטים שהם תלמידי תיכון או מתחת לגיל  18 וטרם סיימו כיתה יב , אשר נכשלו בקורס הראשון, זכאים לבטל את הרשמתם לסמסטר השני (העוקב) ללימודיהם ולקבל החזר של מלוא התשלום, וזאת אם בקשתם מתקבלת במרכז ההרשמה שלושה שבועות, לכל המאוחר, מיום משלוח הציון הסופי שלו, בקורס הראשון.

בשאלות ובירורים אפשר לפנות למחלקה לתלמידי תיכון בטל': 09-7781172, בפקס: 09-7782054 ובדוא"ל:  young-students@openu.ac.il.


  1. בסמסטר הסתיו והאביב בלבד.

צה"ל מאפשר לחיילים בשירות חובה ללמוד באוניברסיטה הפתוחה.

האוניברסיטה הפתוחה מעניקה לחיילים בשירות חובה ולחיילים משוחררים מלגות עידוד, מלגות עידוד מיוחדות ללוחמים וכן מספר הקלות בתשלומים אחרים.

פרטים על מלגות העידוד, וההקלות הנוספות ראו בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים; תשלום באמצעות מלגות; ובסעיף שינויים בהרשמה.​

1. לימודים בחו"ל

האפשרות ללימודים בחו"ל מיועדת אך ורק לסטודנטים השוהים דרך קבע בחו"ל. סטודנטים חו"ל הם סטודנטים אשר מרכז חייהם מחוץ לגבולות ישראל. על הסטודנטים להתגורר בחו"ל פרק זמן של חצי-שנה ומעלה מתוך שנת הלימודים, כאשר סמסטר הבחינה כלול בשלמותו במסגרת זמן זו.

מרבית הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה מוצעים ללימודים בחו"ל, אך לא כולם. בחלק מתכניות הלימודים לא ניתן לסיים את הדרישות לתואר בחו"ל. למשל, בתכניות לימודים לקראת תארים במדעי הטבע או במדעי החיים בהן ישנה חובת נוכחות במפגשי מעבדה. במקרים חריגים ומיוחדים יוכל דיקן הלימודים האקדמיים (או הממונה מטעמו) לאשר הרשמה לקורס שאינו מוצע ללמידה  בחו"ל. 

המועדים המתייחסים לסטודנטים הלומדים בחו"ל בהקשר ללימודים, לרבות מועדי הרשמה, תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה, מועדי מפגשים, מועדי מטלות ובחינות, נקבעים לפי זמן ישראל.

לצורך הלימודים בחו"ל והשתתפות בבחינות, הנכם נדרשים למחשב (נייד או נייח) עם מצלמה, חיבור יציב לאינטרנט, מכשיר טלפון סלולארי חכם עם מצלמה, התקנה של תוכנת זום, והתקנה של תוכנת תומקס (או כל תוכנה אחר הנדרשת לקיום הלימודים ו/או הבחינות לפי קביעת האוניברסיטה). מידע מפורט לגבי דרישות החומרה והתוכנה לבחינות מפורסם באתר האוניברסיטה.


2. בחינות בחו"ל

החל מסמסטר סתיו תשפ"א (א2022), הבחינות בחו"ל מתקיימות באופן מקוון. בחינות שיתקיימו בארץ בכיתה פרונטאלית, יתקיימו בחו"ל בהשגחה מרחוק בזום, או במערכת תומקס, או בכל מערכת אחרת בהתאם להחלטת האוניברסיטה. הבחינות יתקיימו לפי שעון ישראל.

לא תתאפשר בחינה בחו"ל (בחינה מרחוק במקום בחינה פרונטאלית) לסטודנטים הלומדים בארץ, ו/או לסטודנטים חו"ל הנמצאים בארץ בזמן הבחינה.

סטודנטים חו"ל המעוניינים להיבחן בזמן שהותם בישראל, חייבים להיבחן בתנאים זהים לתנאי הבחינה של הסטודנטים הלומדים בארץ. לפיכך:

  • לא תותר בחינה מרחוק לסטודנטים חו"ל הנמצאים בארץ במועד הבחינה, כאשר הבחינה בקורס לסטודנטים בארץ היא תחת השגחה פרונטאלית. סטודנטים חו"ל המעוניינים להיבחן בבחינה תחת השגחה פרונטאלית בזמן שהותם בישראל, נדרשים לפנות למדור סטודנטים חו"ל בכתובת students_overseas@openu.ac.il ולתאם הגעה לבחינה במרכז בחינה. על הפנייה להגיע לפחות 5 ימי עבודה לפני מועד הבחינה, ובמקרה שנדרשות התאמות, לא יאוחר מ- 8 ימי עבודה לפני מועד הבחינה.
  • ככל שהבחינה לכל הסטודנטים בישראל ובחו"ל היא בחינה מרחוק, אין מניעה להבחן בכל מקום שהוא.

לתשומת לבכם, ביצוע של בחינה מקוונת תחת השגחה בזמן שהות בישראל (ולא בבחינה פרונטלית כנדרש), מהווה עבירת משמעת חמורה.


3. הרשמה כסטודנטים הלומדים בחו"ל

סטודנטים שלומדים בחו"ל יירשמו ללימודים באוניברסיטה הפתוחה על פי ההנחיות המיוחדות שלהלן.

סטודנטים המתגוררים בחו"ל נדרשים לשלוח למרכז ההרשמה עד למועד הקובע (ועד בכלל) את הפריטים הבאים:

1.       בקשה לעדכון פרטים אישיים לסטודנטים הלומדים בחו"ל.

2.       הצהרה חתומה לגבי מגורים / עבודה בחו"ל (ההצהרה כלולה בבקשה לעדכון פרטים אישיים).

3.       אחד או יותר מהאישורים הבאים, בשפה האנגלית בלבד:

  • חוזה שכירות/ מגורים בחו"ל המציין תאריכי שכירות/מגורים למשך חצי שנה לפחות
  • חוזה עבודה תקף בחו"ל
  • כתב מינוי של משרד החוץ/ אישור מהשגרירות – לעובדי משרד החוץ בלבד. יש לעדכן כתובת דואר דיפלומטית.

בקשות שיוגשו עד למועד הקובע, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, ויאושרו, יקנו לסטודנטים סטטוס של סטודנט חו"ל בסמסטר בו הוגשה הבקשה. 

בקשות שיוגשו לאחר המועד הקובע ויאושרו, יקנו לסטודנטים סטטוס של סטודנט חו"ל החל מיום פתיחת הסמסטר העוקב.

לתשומת לבכם, בקשות שלא יכללו את כל המסמכים הנדרשים עד למועד הקובע, תיחשבנה בקשות שלא הוגשו במועד.

בסמסטרים סתיו ואביב, המועד הקובע להשלמת כל המסמכים הנדרשים הוא 4 שבועות מיום פתיחת הסמסטר (היום ה- 28 של הסמסטר, כולל). בסמסטר קיץ, המועד הקובע הוא יום לפני פתיחת הסמסטר (כולל).

בנוסף, אחת לשנה ידרשו סטודנטים שהוכרו ע"י האוניברסיטה כסטודנטים חו"ל, לשלוח אישור של רשות האוכלוסין וההגירה לגבי כניסות ויציאות מהארץניתן להפיק אישור זה בקונסוליות של ישראל בעולם.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהסטודנטים להציג אישורים נוספים בהתאם לצורך, ואינה מתחייבת להכיר בסטודנטים כסטודנטים חו"ל. כמו כן, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשלול מסטודנטים מעמד של סטודנט חו"ל.


4. שינוי סטטוס לימודים מהארץ לחו"ל

בקשות לשינוי סטטוס יש להגיש בצירוף כל הטפסים והמסמכים הנדרשים והמפורטים בסעיף ‎3 לעיל עד למועד הקובע (ועד בכלל). בקשות שיוגשו עד למועד זה ויאושרו, יקנו לסטודנטים סטטוס של סטודנט חו"ל בסמסטר בו הוגשה הבקשה, ואילו בקשות שיוגשו לאחר המועד הקובע, יקנו לסטודנטים סטטוס של סטודנט חו"ל החל מיום פתיחת הסמסטר העוקב.

בסמסטרים סתיו ואביב, המועד הקובע הוא 4 שבועות מיום פתיחת הסמסטר (היום ה- 28 של הסמסטר, כולל). בסמסטר קיץ, המועד הקובע הוא יום לפני פתיחת הסמסטר (כולל). 


5. שינוי סטטוס לימודים מחו"ל לארץ

ניתן לבצע שינוי סטטוס לימודים מחו"ל לארץ עד מועד סיום הסמסטר (עד היום האחרון של הסמסטר, כולל).

יש לשלוח בקשה בכתב למרכז ההרשמה. החזר כספי בגין תוספת חו"ל יבוצע בכפוף למפורט להלן:

עד יום לפני פתיחת הסמסטר - יבוצע החזר כספי מלא בגין תוספת חו"ל ששולמה.

מיום פתיחת הסמסטר ועד שלושה שבועות לאחר פתיחת הסמסטר  - יבוצע החזר כספי בגובה 50% מתוספת חו"ל.

החל מהשבוע הרביעי של הסמסטר – לא יבוצע החזר כספי.  


6. חומרי הלימוד

סטודנטים הלומדים בחו"ל יוכלו לבחור את אופן קבלת חומר הלימוד בקורס (חומר לימוד דיגיטלי/ חומר לימוד מודפס), למעט בקורסים בהם לא מתאפשרת בחירה.

לא יגבה תשלום נוסף בגין משלוח חבילת  חומרי הלימוד. יובהר כי תשלום המכס, במידה ונדרש בארץ הנמען, יחול על הסטודנט.ית.  


7. מועדי הרשמה

מועד סגירת ההרשמה המאוחרת לסטודנטים שלומדים בחו"ל שונה ממועד סגירת ההרשמה המאוחרת לסטודנטים בארץ, ראו טבלאות מועדי ההרשמה .

על סטודנטים שיירשמו סמוך לסגירת ההרשמה המאוחרת להביא בחשבון שיש סבירות גבוהה שחומר הלימוד שנשלח אליהם באמצעות הדואר יגיע אליהם לאחר תחילת הסמסטר. 

במקרה כזה מוטלת עליהם האחריות להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האו"פ או לבקשת הקלות כלשהן.

על סטודנטים שרוצים ללמוד בחו"ל ומתכוונים להירשם "על-תנאי" לקורס שיש בו תנאי קבלה, להביא בחשבון שחומר הלימוד יישלח אליהם רק אחרי שיעמדו במלוא תנאי הקבלה, ולכן הוא עלול להגיע אליהם בסמוך לתחילת הסמסטר ואף לאחר מכן. במקרה כזה מוטלת עליהם האחריות להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה או לבקשת הקלות כלשהן. כמו כן, עליהם להביא בחשבון שאם בסופו של דבר לא יעמדו בתנאי הקבלה, ייתכן שהמידע על כך יגיע אליהם במועד מאוחר מכדי לשנות את הרשמתם לקורס אחר באותו הסמסטר. במקרה כזה יהיה עליהם לשנות את הרשמתם לקורס אחר ולדחות את לימודיהם לסמסטר אחר, או לבטל את ההרשמה.

במקרים חריגים ומיוחדים יוכל דיקן הלימודים האקדמיים (או הממונה מטעמו) לאשר הרשמה לקורס שאינו מוצע ללמידה בחו"ל.


8. איש קשר בארץ לסטודנטים בחו"ל

הסטודנטים שלומדים בחו"ל נדרשים למסור לאוניברסיטה בעת ההרשמה ללימודים פרטים של איש קשר בארץ.

כאשר סטודנטים בחו"ל מוסרים לאוניברסיטה הפתוחה את פרטי איש קשר, הם נותנים בכך גם את הסכמתם שפנייה של האוניברסיטה לאיש הקשר תיחשב מבחינת האוניברסיטה כפנייה אל הסטודנטים עצמם, וכן שפנייה של איש הקשר לאוניברסיטה, תיחשב כפנייה של הסטודנטים עצמם. פנייה של האוניברסיטה לאיש הקשר, או משלוח עותקי הודעות לסטודנטים אל אנשי הקשר, מתבצעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.

אי-פנייה של האוניברסיטה לאיש הקשר או אי-משלוח עותקי הודעות לסטודנטים אל איש הקשר, לא יהווה עילה לטענה כלשהי של הסטודנטים, ו/או של אנשי הקשר ו/או של בא כוחם, כלפי האוניברסיטה הפתוחה.

לא יימסר לאנשי הקשר שום מידע על הסטודנטים שמסירתו אסורה על פי החוק, אלא אם הסטודנטים ביקשו אחרת.

יש להקפיד לעדכן את מרכז ההרשמה בכתב, בכל שינוי בכתובת המגורים, בכתובת הדואר האלקטרוני, במספר הטלפון ובפרטי איש הקשר בארץ.


9. הנחיות לתשלום לסטודנטים בחו"ל

סטודנטים שלומדים בחו"ל ישלמו את שכר הלימוד הנקוב בטבלאות שכר לימוד ויוסיפו עליו תוספת חו"ל עבור כל קורס, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

תשלום זה הינו בגין הוצאות תיפעוליות של האוניברסיטה בשל הפעלת הלימודים בחו"ל.

סטודנטים שלומדים בחו"ל יכולים להירשם לקבוצת לימוד מקוונת בהנחיה רגילה או מוגברת לפי בחירתם. סטודנטים שיירשמו לקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת, ישלמו תוספת עבור ההנחיה המוגברת, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

סטודנטים שהנפיקו את כרטיס האשראי שלהם בארץ, יוכלו לשלם באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף הנחיות לתשלום.

סטודנטים שהנפיקו את הכרטיס בחו"ל (שם גם מנהלים את  חשבונם) לא יוכלו ליהנות מהסדר התשלומים (וישלמו בתשלום אחד בלבד), זאת גם אם בבעלותם כרטיס אשראי בין-לאומי לתייר: ויזה, יורוקרד או מאסטרקארד, שהונפק בארץ.

 

 

"המינהל לסטודנטים עולים" בשיתוף עם הסוכנות היהודית והמשרד לקליטת העלייה מסייע במימון שכר לימוד לסטודנטים עולים חדשים, הנרשמים ללימודים באוניברסיטה הפתוחה.
לבירור הזכאות יש לפנות ל"מינהל לסטודנטים עולים" במשרד לקליטת העלייה, מוקד מידע טלפוני: 2994*, בימים א-ה, בשעות 08:30 - 16:00,  דוא"ל: students@moia.gov.il.
 
 

 

על עובדי הוראה שנרשמו לאוניברסיטה הפתוחה בשנת שבתון לשלם שכר לימוד ישירות לאוניברסיטה, בהתאם להנחיות בפרק זה, ולאחר מכן לפנות לבנק בו מתנהלת קרן ההשתלמות של עובדי הוראה בשנת שבתון, כדי לקבל את ההחזר.​