כללי

הנחיות הרשמה לאוכלוסיות מיוחדות

  

תלמידי תיכון או נרשמים מתחת לגיל 18 יירשמו ללימודים באוניברסיטה הפתוחה על פי ההנחיות הכלליות בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה ועל פי הנחיות מיוחדות לתלמידי תיכון כמתפרסם באתר לתלמידי תיכון.
מועמדות ללימודים של סטודנטים חדשים תלמידי תיכון או סטודנטים מתחת לגיל 18, כרוכה בהליכי קבלה כמתואר באתר לתלמידי תיכון
 
הקבלה ללימודים של סטודנטים חדשים שהם תלמידי תיכון או שהם מתחת לגיל 18, מותנית בהגשת מועמדות כמתואר באתר לתלמידי תיכון, באישור של יועץ לתלמידי תיכון, כללי או תחומי, מטעם האוניברסיטה ובאישור של אחד ההורים. הנרשמים ללא הגשת מועמדות וללא אישור יועץ אשר הרשמתם תבוטל, (ביוזמתם או ביוזמת האוניברסיטה הפתוחה), יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה.

מועמדות של תלמידים הלומדים בבתי ספר המשתייכים לתכנית אקדמיה בתיכון תוגש לרכזי התכנית בבתי הספר. אם בית הספר אינו משתייך לתכנית, יש להגיש את המועמדות ישירות לאוניברסיטה הפתוחה, באמצעות טופס הגשת מועמדות. מידע מפורט מפורסם באתר לתלמידי תיכון.

הורים לסטודנטים שהם תלמידי תיכון או מתחת לגיל 18 יוכלו לקבל מידע או לבצע פעולות הקשורות להרשמתם, רק אם ימסרו את מספר הזהות והקוד האישי של ילדיהם.

סטודנטים חדשים שהם תלמידי תיכון או מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר הראשון ללימודיהם, עד חמישה שבועות מתחילת הסמסטר (ולא עד שלושה שבועות מתחילת הסמסטר, כמקובל). 1

סטודנטים שהם תלמידי תיכון או מתחת לגיל 18 ונכשלו בקורס הראשון, זכאים לבטל את הרשמתם לסמסטר השני (העוקב) ללימודיהם ולקבל החזר של מלוא התשלום, וזאת אם בקשתם מתקבלת במרכז ההרשמה שלושה שבועות, לכל המאוחר, מיום משלוח הציון הסופי שלו, בקורס הראשון.

בשאלות ובירורים אפשר לפנות למחלקה לתלמידי תיכון בטל': 09-7781172, בפקס: 09-7782054 ובדוא"ל:  young-students@openu.ac.il.


  1. בסמסטר הסתיו והאביב בלבד.

צה"ל מאפשר לחיילים בשירות חובה ללמוד באוניברסיטה הפתוחה.

האוניברסיטה הפתוחה מעניקה לחיילים בשירות חובה ולחיילים משוחררים מלגות עידוד, מלגות עידוד מיוחדות ללוחמים וכן מספר הקלות בתשלומים אחרים.

פרטים על מלגות העידוד, וההקלות הנוספות ראו בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים; תשלום באמצעות מלגות; ובסעיף שינויים בהרשמה.​

 

סטודנטים שלומדים בחו"ל יירשמו ללימודים באוניברסיטה הפתוחה על פי ההנחיות בפרק אוכלוסיות מיוחדות ועל פי ההנחיות המיוחדות שלהלן.
מועד סגירת ההרשמה המאוחרת לסטודנטים שלומדים בחו"ל שונה ממועד סגירת ההרשמה המאוחרת לסטודנטים בארץ (ראו טבלאות מועדי הרשמה). על סטודנטים שיירשמו סמוך לסגירת ההרשמה המאוחרת להביא בחשבון שיש סבירות גבוהה שחומר הלימוד שנשלח אליהם באמצעות הדואר יגיע אליהם לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת עליהם האחריות להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האו"פ או לבקשת הקלות כלשהן.

על סטודנטים ותיקים שלמדו בארץ, ומבקשים להירשם ללימודים בחו"ל, למלא את הפרטים הנדרשים מתלמידי חו"ל בטופס בקשת הרשמה של סטודנט חדש. יש לציין על גבי הטופס הערה: "סטודנט ותיק בארץ, המבקש להירשם כסטודנט הלומד בחו"ל".

על סטודנטים שרוצים ללמוד בחו"ל ומתכוונים להירשם "על-תנאי" לקורס שיש בו תנאי קבלה, להביא בחשבון שחומר הלימוד יישלח אליהם רק אחרי שיעמדו במלוא תנאי הקבלה, ולכן הוא עלול להגיע אליהם בסמוך לתחילת הסמסטר ואף לאחר מכן. במקרה כזה מוטלת עליהם האחריות להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה או לבקשת הקלות כלשהן. כמו כן עליהם להביא בחשבון, שאם בסופו של דבר לא יעמדו בתנאי הקבלה, ייתכן שהמידע על כך יגיע אליהם במועד מאוחר מכדי לשנות את הרשמתם לקורס אחר באותו הסמסטר. במקרה כזה יהיה עליהם לשנות את הרשמתם לקורס אחר ולדחות את לימודיהם לסמסטר אחר, או לבטל את ההרשמה.
במקרים חריגים ומיוחדים יוכל דיקן הלימודים האקדמיים (או הממונה מטעמו) לאשר הרשמה לקורס שאינו מוצע ללמידה בחו"ל.

איש קשר בארץ לסטודנט בחו"ל: הסטודנטים שלומדים בחו"ל נדרשים למסור לאוניברסיטה, בעת ההרשמה ללימודים פרטים של איש קשר בארץ.
כאשר סטודנטים בחו"ל מוסרים לאוניברסיטה הפתוחה את פרטי איש קשר, הם נותנים בכך גם את הסכמתם שפנייה של האוניברסיטה לאיש הקשר תיחשב מבחינת האוניברסיטה כפנייה אל הסטודנטים עצמם, וכן שפנייה של איש הקשר לאוניברסיטה, תיחשב כפנייה של הסטודנטים עצמם. פנייה של האוניברסיטה לאיש הקשר, או משלוח עותקי הודעות לסטודנטים אל אנשי הקשר, מתבצעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה. אי-פנייה של האוניברסיטה לאיש הקשר או אי-משלוח עותקי הודעות לסטודנטים אל איש הקשר, לא יהווה עילה לטענה כלשהי של הסטודנטים, ו/או של אנשי הקשר ו/או של בא כוחם, כלפי האוניברסיטה הפתוחה. לא יימסר לאנשי הקשר שום מידע על הסטודנטים שמסירתו אסורה על פי החוק, אלא אם כן האוניברסיטה תחליט אחרת, לאחר בקשה פרטנית מיוחדת ובכתב מהסטודנטים.

יש להקפיד לעדכן את מרכז ההרשמה בכתב, בכל שינוי בכתובת המגורים, בכתובת הדואר האלקטרוני, במספר הטלפון, במספר הפקס, בשם ובמיקום נציגות ישראל שבה מבקשים להיבחן ובפרטי איש הקשר בארץ.

סכומי שכר הלימוד ותשלומים אחרים לסטודנטים שלומדים בחו"ל מפורטים בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.
 
הנחיות לתשלום לסטודנטים בחו"ל
סטודנטים שלומדים בחו"ל ישלמו את שכר הלימוד הנקוב בטבלאות שכר הלימוד ויוסיפו עליו תוספת חו"ל עבור כל קורס, בסכום הנקוב בטבלה 3 תשלומים אחרים בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

סטודנטים שלומדים בחו"ל ישלמו 50% מתוספת חו"ל בקורס שבו אין בחינת גמר או שהבחינה אינה מתקיימת במרכז בחינה. אם שולמה תוספת חו"ל במלואה, יבוצע החזר כספי בהתאם.

סטודנטים שהנפיקו את כרטיס האשראי שלהם בארץ, יוכלו לשלם באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף הנחיות לתשלום . סטודנטים שהנפיקו את הכרטיס בחו"ל (שם גם מנהלים את  חשבונם) לא יוכלו ליהנות מהסדר התשלומים (וישלמו בתשלום אחד בלבד), זאת גם אם בבעלותם כרטיס אשראי בין-לאומי לתייר: ויזה, יורוקרד או מאסטרקארד, שהונפק בארץ.

סטודנטים שנרשמים כסטודנטים שלומדים בארץ ולאחר מכן מבקשים לשנות את סטטוס ההרשמה לסטטוס של סטודנטים שלומדים בחו"ל, יצטרכו לשלם את תוספת חו"ל.
סטודנטים שנרשמים כסטודנטים שלומדים בחו"ל ולאחר מכן מבקשים לשנות את סטטוס ההרשמה לסטטוס של סטודנטים שלומדים בארץ, תוחזר להם תוספת חו"ל במלואה או בחלקה, כמפורט להלן: אם טרם נשלח חומר הלימוד – תוחזר תוספת חו"ל במלואה. אם נשלח חומר הלימוד ועד תום הסמסטר – יוחזר סכום השווה ל-50% מתוספת חו"ל.

 

 

"המינהל לסטודנטים עולים" בשיתוף עם הסוכנות היהודית והמשרד לקליטת העלייה מסייע במימון שכר לימוד לסטודנטים עולים חדשים, הנרשמים ללימודים באוניברסיטה הפתוחה.
לבירור הזכאות יש לפנות ל"מינהל לסטודנטים עולים" במשרד לקליטת העלייה, מוקד מידע טלפוני: 2994*, בימים א-ה, בשעות 08:30 - 16:00,  דוא"ל: students@moia.gov.il.
 
 

 

על עובדי הוראה שנרשמו לאוניברסיטה הפתוחה בשנת שבתון לשלם שכר לימוד ישירות לאוניברסיטה, בהתאם להנחיות בפרק זה, ולאחר מכן לפנות לבנק בו מתנהלת קרן ההשתלמות של עובדי הוראה בשנת שבתון, כדי לקבל את ההחזר.​

  

הגשת מועמדות

האוניברסיטה הפתוחה מציעה לימודים במסגרת עתודה אקדמית, בכפוף למפורט במידעון למועמד לעתודה האקדמית של צה"ל. ניתן להגיש מועמדות לכל תחום שמוצע על ידי העתודה ונלמד באוניברסיטה הפתוחה.

להגשת מועמדות לעתודה אקדמית יש לפנות ישירות לצה"ל. מידע מפורט בנושא מסלול העתודה מפורסם באתר "מתגייסים".

לקבלת מידע על לימודי עתודה במסגרת האוניברסיטה הפתוחה יש לפנות למוקד המתעניינים בטלפון 3500*, או בדוא"ל : op-interest@openu.ac.il .


לפני ההרשמה                                                                                                                      

1.  יש לקבל ייעוץ ראשוני ללימודים אקדמיים ולבחירת הקורס/ים. לקביעת שיחת ייעוץ יש לפנות למוקד המתעניינים בטלפון *3500 , או בדוא"ל: op-interest@openu.ac.il .

2. יש לשלוח אישור מצה"ל על קבלת המועמדות לעתודה לגב' רקפת ניאגו-עדיאל, יועצת ללימודים אקדמיים לעתודאים, באמצעות דוא"ל לכתובת: rakefetn@openu.ac.il .

 

התקבלתי - איפה נרשמים?   

יש להירשם לקורסים בהתאם לייעוץ שניתן באמצעות הרשמה מקוונת באתר האונירסיטה, או בכל אחד ממרכזי ההרשמה ברחבי הארץ.

יש להקפיד ולהירשם בהתאם למועדים ולתקופות שנקבעו בהנחיות ההרשמה. סטודנטים חדשים הנרשמים כעתודאים בתקופת ההרשמה המאוחרת, לא יחוייבו בתשלום דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסמסטר הראשון ללימודים.

שכר לימוד והנחיות לתשלום

ראו מידע מפורט לגבי שכר לימוד והנחיות לתשלום בפרק הרשמה באתר האוניברסיטה.

שינויים בהרשמה

ניתן לבצע שינויים בהרשמה בהתאם לתקופות הזכאות לשינויים בהרשמה המפורטים באתר. יש לשלוח בקשה בכתב למרכז ההרשמה לפקס: 09-7780651, או בדוא"ל לכתובת: infodesk@openu.ac.il. התאריך שבו מתקבלת הבקשה בכתב הוא המועד הקובע לגבי דמי הטיפול והעלוות שייגבו.

סטודנטים חדשים שנרשמו כעתודאים יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר הראשון ללימודים, עד שלושה שבועות מתחילת הסמסטר ללא חיוב דמי טיפול ועלויות. לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).